БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Безъ изненади въ Варна

Чете се за 3 минути

Изправени прѣдъ разединена опозиция, ГЕРБ си запазиха контрола въ морската столица.

Мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Вар­на не до­не­со­ха из­не­на­ди. Кам­па­ни­я­та въ об­щи­на­та бѣ­ше тра­ди­ци­он­но вѣ­ла и бѣ­лѣ­за­на отъ про­ти-во­рѣ­чия. Въп­рѣ­ки по­я­ва­та прѣзъ из­ра­ел­ски ме­дии на ин­фор­ма­ция за пи­ян­ски скан­далъ въ градъ Хай­фа прѣзъ фев­ру­а­рий 2018 год., въ кой­то учас­тие взелъ и нас­то­я­щи­ятъ кметъ на гра­да г-нъ­И­ванъ Пор­тнихъ, за­вър­шилъ съ по­зор­но­то ек­спул­си­ра­не на по­ли­ти­ка и из­да­де­на му заб­ра­на да по­сѣ­ща­ва Из­ра­елъ – очак­ва­ни­я­та за бе­за­пе­ла­ци­он­на по­бѣ­да на прѣд-ста­ви­те­ля на ГЕРБ не се про­мѣ­ни­ха осо­бе­но. Опо­зи­ци­я­та, въ ли­це­то на БСП, сѫ­що не про­пус­на шан­са да нап­ра­ви не­раз­бо­рия, до­ве­ла до зна­чи­те­ленъ про­валъ на кам­па­ни­я­та – мѣс­тна­та уп­ра­ва на пар­ти­я­та под­крѣ­пи кан­ди­да­ту­ра­та на г-нъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ отъ на­ци­о­на­лис­ти­чес­ка­та и сѫ­щев­рѣ-мен­но про-рус­ка пар­тия „Въз­раж­да­не“, до­ка­то отъ со­фийс­ка­та цен­тра­ла на БСП не одоб­ри­ха то­ва рѣ­ше­ние, и на­ло­жи­ха во­ля­та си за по-умѣ­ре­ния и пар­ти­енъ кан­ди­датъ, де­пу­тат­ка­та д-ръ Ане­лия Кли­са­ро­ва. То­зи кон­фликтъ меж­ду мѣс­тна и на­ци­о­нал­на струк­ту­ра до­ве­де до до­пъл­ни­тел­но ра­зе­ди­не­ние и впе­чат­ле­ние за об­рѣ-че­ность на ал­тер­на­ти­ви-тѣ, усѣ­ща­не ко­е­то яс­но мо­же­ше да се наб­лю­да­ва срѣдъ хо­ра­та въ гра­да въ дни­тѣ прѣ­ди из­бо­ри­тѣ. Въ край­на смѣт­ка пър­ви­ятъ из­бо­ренъ день зат­вър­ди тен­ден­ци­я­та за по­ни­жа­ва­не на из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ность, ко­я­то от­но­во ос­та­на ед­на отъ най-нис­ки­тѣ въ стра­на­та; въ мор­ска­та сто­ли­ца гла­су­ва­ха 106 315 ду­ши, по-мал­ко отъ ед­на тре­та отъ на­се­ле­ни­е­то на гра­да и ед­ва 37.58% отъ има­щи­тѣ пра­во на гласъ. Г-нъ Пор­тнихъ спе­че­ли пър­вия туръ съ 49.29% отъ гла­со­ве­тѣ и са­мо мал­ко подъ 500 гла­са не му дос­тиг­на­ха да из­бег­не въ­об­ще про­веж­да­не­то на вто­ри туръ. На вто­ро мѣс­то ос­та­на г-нъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ съ 14.30%, на тре­то д-ръ Кли­са­ро­ва съ 14.02%, а чет­вър­ти за­вър­ши кан­ди­да­тътъ на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ г-жа Сте­ла Ни­ко­ло­ва съ 8.67%. Пет­де­сеть и ед­но­то мѣс­та въ об­щин­ския съ-вѣтъ се раз­прѣ­дѣ­ли­ха та­ка: ГЕРБ по­лу­чи 18, за БСП сѫ 8, ДБ, „Въз­раж­да­не“ и Зе­ме­дѣл-ския съ­юзъ по­лу­чи­ха по 4, ДПС – 3, а по два ман­да­та бѣ­ха от­ре­де­ни за СДС, ВМРО, ВО­ЛЯ, мѣс­тна ко­а­ли­ция СВО­БО­ДА и мѣс­тна ко­а­ли­ция Зе­ме­дѣл-ски На­ро­денъ Съ­юзъ. Въ из­бо­ра за об­щин­ски съ-вѣтъ се за­бѣ­лѣз­ва по-го­лѣ-мо раз­но­об­ра­зие, до­ве­ло до по-пъс­търъ и раз­но­ро­денъ ОС; да­ли то­ва ще се от­ра­зи доб­рѣ на Вар­на ще раз­бе­ремъ въ бѫ­де­ще.

Ед­на сед­ми­ца слѣдъ пър­вия туръ на из-бо­ри­тѣ се про­ве­де и вто­ри­ятъ, меж­ду г-да Пор­тнихъ и Кос­та­ди­новъ, спе­че­ленъ от­но­во отъ прѣд­ста-ви­те­ля на ГЕРБ при още по-нис­ка ак­тив­ность. Ма­кар то­зи пѫть да гла­су­ва­ха са­мо 28.97% отъ из­би­ра-те­ли­тѣ и г-нъ Кос­та­ди­нов да уд­вои своя ре­зул­татъ, г-нъ Пор­тних съб­ра сѫ­що­то ко­ли­чес­тво гла­со­ве ка­то на пър­вия туръ и тѣ му стиг­на­ха за по­бѣ­да съ 60.79% срѣ­щу 35.99% и по­ре­денъ ман­датъ ка­то кметъ на Вар­на. Пет­тѣ ра­йон­ни кмет­ства, въ че­ти­ри отъ ко­и­то има­ше ба­ло­таж – сѫ­що ос­та­на­ха при ГЕРБ. До­ри отъ рав­но-смѣт­ки­тѣ на кан­ди­да­ти­тѣ слѣдъ из­бо­ри­тѣ си про­ли­ча, че ре­зул­та­ти­тѣ не сѫ из­не­на­да за ни­ко­го. Не бѣ­ше из­не­над­ва­що и че нѣ­кои отъ из­бра­ни­ци­тѣ за об­щин­ски съ­вѣтъ сѫ учас­тва­ли са­мо за да по­мог­натъ на пар­ти­я­та си, безъ на­мѣ­ре­ние да вли­затъ въ град­ска­та уп­ра­ва. За раз­ли­ка отъ тѣхъ, оба­че, д-ръ Кли­са­ро­ва пред­по­че­те вар­нен­ския ОС прѣдъ мѣс-то­то си на на­ро­денъ прѣд-ста­ви­тель. Но­ви­ятъ старъ кметъ и пет­де­сеть и еди­ни­ятъ из­бра­ни­ци за съ­вѣт-ни­ци по­ло­жи­ха клет­ва въ сгра­да­та на Об­щи­на­та на 11 но­ем­врий.