БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Безъ неплатени болнични

Чете се за 1 минута

Пра­ви­тел­ство­то се от­ка­за отъ иде­я­та си пър­ви­ятъ день бол­нич­ни да е неп­ла­тенъ, ко­я­то бѣ обя­ве­на слѣдъ ко­а­ли­ци­о­ненъ съ­вѣтъ на 14 но­ем­врий. Зап­ла­ха­та отъ син­ди­кал­ни про­тес­ти стрес­на г-нъ Бо­ри­совъ, кой­то по­да­де пър­ва­та си ос­тав­ка прѣзъ 2013 год. слѣдъ об­щес­тве­на ре­ак­ция за цѣ­на­та на то­ка.