БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Въ Велико Търново, успѣхъ отъ първи туръ за ГЕРБ

Чете се за 1 минута

Ве­ли­ко Тър­но­во бѣ срѣдъ об­лас­тни­тѣ цен­тро­ве, кѫ­дѣ­то ГЕРБ спе­че­ли­ха още на пър­ви туръ. Гра­дътъ е свър­занъ съ из­пад­на­лия въ не­ми­лость г-нъ Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ, кой­то дъл­ги го­ди­ни бѣ­ше на­чал­никъ на прѣ­диз­бор­ния щабъ на пар­ти­я­та, но бѣ при­ну­денъ да се от­тег­ли слѣдъ имо­тенъ скан­далъ въ на­ча­ло­то на го­ди­на­та. Тѣс­но свър­занъ съ мѣс­тна­та ад­ми­нис­тра­ция бѣ­ше и соб­стве­ни­кътъ на фир­ма „Лак­ти­ма“ г-нъ Пе­търъ Хрис­товъ, зас­трѣ­лянъ на ули­ца­та въ Со­фия въ на­ча­ло­то на 2018 год.

Ма­каръ и БСП да из­пра­ви срѣ­щу не­го кан­ди­да­ту­ра­та на г-жа Ве­се­ла Ле­че­ва, осем­кра­тенъ ев­ро­пейс­ки шам­пи­онъ по стрѣл­ба, г-нъ Да­ни­елъ Па­новъ, не­ха­риз­ма­ти­ченъ, но вѣ­ренъ на уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия, спе­че­ли съ ле­ко­та тре­тия си кмет­ски ман­датъ въ гра­да на­ри­чанъ ше­го­ви­то „Цвѣ­та­нов­градъ“. Въ де­батъ из­лѫ­ченъ по бТВ на 24-ти ок­том­врий, г-нъ Па­новъ смѣ­ло го­во­ри за връз­ки­тѣ си съ ли­де­ра на сво­я­та пар­тия. Въ сѫ­що­то прѣ­да­ва­не, кан­ди­да­тътъ на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, г-нъ Ян­ковъ из­ра­зи мнѣ­ние, че гра­дътъ се уп­рав­ля­ва отъ об­рѫчъ отъ фир­ми, хар­че­щи дър­жав­ни срѣд­ства. Кан­ди­да­тътъ на ВМРО, г-нъ Ми­ховъ, се съг­ла­си, че об­щес­тве­ни­те по­рѫч­ки въ Ве­ли­ко Тър­но­во се уп­рав­ля­ватъ злѣ.

Въ 37-мѣс­тния ОС ГЕРБ ще иматъ 17 съ­вѣт­ни­ци, а ед­ва три­ма ще сѫ отъ ВМРО, пар­тия съ го­лѣ­ми ам­би­ции въ мѣс­тния уни­вер­си­тетъ, чий­то сту­ден­тски съ­вѣтъ е билъ прѣд­сѣ­да­тел­стванъ отъ тѣх­ния де­пу­татъ г-нъ А. Си­ди. Имен­но скан­дал­на­та на­мѣ­са на цен­трал­на­та власть въ из­бо­ра на рек­торъ прѣ­диз­ви­ка смутъ та­зи про­лѣть, уви, сла­бо от­ра­зенъ въ на­ци­о­нал­ни­тѣ ме­дии.