БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Едва 4% закрѣпиха ГЕРБ на власть въ столицата

Чете се за 4 минути

За пръвъ пѫть отъ 2005 год. имаше втори туръ, на който г-жа Фандъкова се бори за новъ мандатъ срѣщу г-жа Манолова.

Пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия, про­велъ се на 27-ми ок­том­врий, прик­лю­чи съ ед­ва 36,4% отъ гла­со­ве­тѣ за г-жа Фан­дъ­ко­ва, ко­я­то уп­рав­ля­ва сто­лич­на об­щи­на отъ 2009 год., слѣдъ ка­то прѣ­ди то­ва за­е­ма­ше пос­та зам.-кметъ по врѣ­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на г-нъ Бой­ко Бо­ри­совъ. На вто­ро мѣс­то, съ 27,8% ос­та­на не­за­ви­си­ма­та г-жа Мая Ма­но­ло­ва, бившъ ом­буд­сманъ, а прѣ­ди то­ва и де­пу­татъ отъ БСП, пар­тия, ко­я­то я под­крѣ­пи и въ кмет­ска­та над­прѣ­ва­ра. Г-нъ Иг­на­товъ, кан­ди­датъ на ко­ал­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, и не­за­ви­си­ми­ятъ Бо­рисъ Бо­невъ отъ „Спа­си Со­фия“ по­лу­чи­ха су­мар­на под­крѣ­па по-мал­ка отъ та­зи на г-жа Ма­но­ло­ва, съ­от­вѣт­но 12,2% и 10,8%. По то­зи на­чинъ въ сто­ли­ца­та се стиг­на до ба­ло­тажъ за пръвъ пѫть отъ 2005 год., ко­га­то г-нъ Бо­ри­совъ по­бѣ­ди г-жа Та­тя­на Дон­че­ва, кан­ди­датъ на БСП, съ 68,5%.

БОР­БА­ТА ЗА ОБ­ЩИН­СКИЯ СЪ­ВѢТЪ

Го­лѣ­мо вни­ма­ние на пър­вия туръ прив­лѣ­ко­ха не са­мо ре­зул­та­ти­тѣ на ма­жо­ри­тар­ни­тѣ кан­ди­да­ти за кмет­ско­то мѣс­то, но и раз­прѣ­дѣ­ле­ни­е­то на мѣс­та­та въ 61-члѣн­ния об­щин­ски съ­вѣтъ на Со­фия. ГЕРБ, ко­и­то раз­по­ла­га­ха до­се­га съ поч­ти мно­зин­ство отъ 30 прѣд­ста­ви­те­ли, слѣ­зо­ха на 27, но всѣ пакъ ще мо­гатъ да на­ла­гатъ рѣ­ше­ни­я­та си съ по­мощь­та на че­ти­ри­ма­та об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци на ВМРО, тѣ­хенъ ко­а­ли­ци­о­ненъ пар­тньоръ въ пра­ви­тел­ство­то, а мо­же би до­ри и на два­ма­та из­бра­ни отъ АТА­КА, пар­ти­я­та на Во­ленъ Си­де­ровъ, ко­я­то сѫ­що под­крѣ­пя пра­ви­тел­ство­то на г-нъ Бо­ри­совъ. Стру­ва си да се от­бѣ­лѣ­жи, че са­ми­ятъ г-нъ Си­де­ровъ бѣ­ше кан­ди­датъ за сто­ли­ченъ кметъ, но спе­че­ли ед­ва 6 400 гла­са или по-мал­ко отъ про­центъ и по­ло­ви­на, до­ка­то ев­ро­пейс­ки­ятъ де­пу­татъ отъ ВМРО, г-нъ Ан­гелъ Джам­баз­ки, бѣ­ше под­крѣ­пенъ отъ поч­ти трой­но по­ве­че из­би­ра­те­ли.

Най-го­лѣ­мо по­доб­ре­ние на прѣд­ста­ви-тел­ство­то си въ ОС пос­тиг­на БСП, ко­я­то ве­че ще раз­по­ла­га съ 15, вмѣс­то до­се­гаш­ни­тѣ ед­ва се­демь об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци. Та­ка со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия над­ми­на­ва до­ри дѣс­на­та ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, ко­я­то пе­че­ли 1/5 отъ мѣс­та­та или 12 прѣд­ста­ви­те­ли. Къмъ гру­па­та на ДБ бѣ по­ка­ненъ да се при­съ­е­ди­ни и не­за­ви­си­ми­ятъ Бо­рисъ Бо­невъ, кой­то ма­каръ и да ос­та­на чет­вър­ти въ кмет­ска­та над­прѣ­ва­ра, ус­пѣ да влѣ­зе въ ОС съ впе­чат­ля­ва­ща­та под­крѣ­па на бли­зо 43 хил. из­би­ра­те­ли, при из­би­ра­тел­на кво­та отъ 6500 гла­са.

Пър­во­то за­сѣ­да­ние на ОС на 12-ти но­ем­врий до­не­се очак­ва­но­то прѣ­из­би­ра­не на г-нъ Еленъ Гер­джи­ковъ (ГЕРБ) за прѣд­сѣ­да­тель, съ гла­со­ве­тѣ на не­го­ва­та пар­тия, на ВМРО и Ата­ка, или об­що 33. Прѣд­видъ, че г-нъ Си­ре­довъ на­пус­на прѣ­ди во­та, ос­та­ва за­гад­ка чий е билъ 33-ти­ятъ гласъ. Съм­нѣ­ни­я­та сѫ на­со­че­ни къмъ г-нъ Бо­невъ, кой­то не ко­мен­ти­ра съ мо­ти­ва, че гла­су­ва­не­то е тай­но.

СКРОМ­НА ПО­БѢ­ДА ЗА ГЕРБ

Да­ли г-жа Фан­дъ­ко­ва си спом­ня за 66% гла­со­ве на пър­ви туръ, ко­и­то ѝ до­не­со­ха пър­ви кмет­ски ман­датъ въ Со­фия прѣзъ 2009 год.? Крас­но­рѣ­чи­ва е съ­пос­тав­ка­та на то­зи ре­зул­татъ съ пос­тиг­на­ти­тѣ 49,98% на таз­го­диш­ния вто­ри туръ. Сѫд­ба­та сѣ­кашъ рѣ­ши да си нап­ра­ви та­зи ше­га и да не ѝ от­ре­ди яс­но прѣ­и­му­щес­тво до­ри на ба­ло­та­жа, на кой­то 20 500 граж­да­ни прѣд­по­че­то­ха да из­бе­ратъ оп­ци­я­та „Не под­крѣ­пямъ ни­ко­го“ прѣдъ кан­ди­дат­ка­та на ГЕРБ и не­за­ви­си­ма­та, но ис­то­ри­чес­ки яс­но свър­за­на съ БСП г-жа Ма­но­ло­ва. От­стѫп­ле­ни­е­то на ГЕРБ е вид­но и при пог­ледъ вър­ху броя гла­со­ве, вмѣс­то вър­ху про­цен­ти­тѣ, ко­и­то та­ка удоб­но скри­ватъ ис­ти­на­та по­нѣ­ко­га. Та­зи го­ди­на г-жа Фан­дъ­ко­ва по­лу­чи 210 хил. гла­са, ко­е­то е съ 29 хил. по-мал­ко 2015 год. и съ цѣ­ли 38 хил. по-мал­ко отъ 2011 год.

КОЙ ГЛА­СУ­ВА ЗА Г-ЖА МА­НО­ЛО­ВА?

Ма­каръ и въ край­на смѣт­ка да за­вър­ши съ про­валъ, учас­ти­е­то на бив­шия ом­буд­сманъ въ сто­лич­ни­тѣ мѣс­тни из­бо­ри до­не­се мно­го страс­ти въ оп­рѣ­дѣ­ля­щи­тѣ се ка­то дѣс­ни сло­е­ве из­би­ра­те­ли.

Въ свое ин­тер­вю за бТВ на 30-ти ок­том­врий, г-жа Ма­но­ло­ва на нѣ­кол­ко пѫ­ти за­я­ви, об­ръ­щай­ки се крас­но­рѣ­чи­во къмъ ка­ме­ри­тѣ: „Гла­су­вай­те за менъ, до­ри и да не ме ха­рес­ва­те, гла­су­вай­те за про­мѣ­на­та“. Тя не се по­ко­лѣ­ба и да под­крѣ­пи про­тес­ти­тѣ срѣ­щу из­бо­ра на г-нъ Ге­шевъ за гла­венъ про­ку­роръ, ма­каръ и прос­то чрѣзъ пуб­ли­ка­ция въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи. Всѣ пакъ, на 14-ти но­ем­врий, г-жа Ма­но­ло­ва мо­же­ше да бѫ­де ви­дѣ­на на про­тес­та прѣдъ сгра­да­та на ВСС, до­ка­то вѫт­рѣ те­че­ше прѣг­ла­су­ва­не­то на един­стве­ния кан­ди­датъ.

Дан­ни­тѣ на „Ал­фа Ри­сърчъ“ со­чатъ, че на ба­ло­та­жа г-жа Ма­но­ло­ва е по­лу­чи­ла 1/3 отъ гла­со­ве­тѣ на ДБ и 3/4 отъ тѣ­зи на г-нъ Бо­невъ отъ пър­вия туръ. Г-жа Фан­дъ­ко­ва сѫ­що е по­лу­чи­ла 1/3 отъ ДБ, но ед­ва 1/10 отъ Бо­невъ.