БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

ЕК за магистрала „Струма“

Чете се за 1 минута

Въ пис­мо из­пра­те­но до бъл­гар­ско­то ми­нис­тер­ство на тран­спор­та още ок­том­врий мѣ­сецъ, но ог­ла­се­но отъ ев­ро­де­пу­та­та г-нъ Къ­невъ ед­ва на 18 но­ем­врий, Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия ока­чес­твя­ва ми­на­ва­не­то на ма­гис­тра­ла Стру­ма прѣзъ Крѣс-нен­ско­то де­фи­ле ка­то из­лиш­но и об­ви­ня­ва бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство, че я е под­ве­ло съ дан­ни­тѣ за съ­о­рѫ­же­ни­я­та по тра­се­то. В. „Трудъ“ об­ви­ни г-нъ Къ­невъ въ на­ци­о­нал­но прѣ­да­тел­ство, за­що­то е про­ка­ралъ въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ пе­ти­ция срѣ­щу ма­гис­тра­ла­та. Из­да­ни­е­то ока­чес­твя­ва ав­то-ри­тѣ на пе­ти­ци­я­та ка­то „еко­ло­зи съ биз­несъ ин­те­ре­си въ Крѣс­на“. По врѣ­ме на ин­спек­ция по ма­гис­трал­ни обек­ти на 19 но­ем­врий, г-нъ Бой­ко Бо­ри­совъ сѫ­що го­во­ри за еко­ло­зи и за по­ре­денъ пѫть пос­та­ви биз­не­са надъ при­ро­да­та.