БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Изборнитѣ реалности на Пловдивъ

Чете се за 5 минути

Недостигналата до балотажъ независима г-жа Каназирева стана областенъ управитель

Въ де­ня на прѣ­ми­на­ва­не къмъ зим­но­то ча­со­во врѣ­ме, пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Плов­дивъ про­ти­во­пос­та­ви го-лѣ­ма­та си­ла ГЕРБ, съ ос­нов­но ли­це г-нъ Здрав­ко Ди­мит­ровъ, то­га­ва дѣйс­тващъ об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель, г-нъ Слав­чо Ата­на­совъ (кметъ въ пе­ри­о­да 2007-2011 год.), обе­ди­нилъ ВМРО съ „Ре­фор­ма­тор­ски блокъ“, и г-жа Да­ни Ка­на­зи­ре­ва, по­ве­ла пар­тия „Съ­юзъ за Плов­дивъ“. Слѣдъ два ман­да­та на сда­ва­щия длъж­ность­та г-нъ Иван То­тевъ, го-лѣ­ма часть отъ из­би­ра­те­ли­тѣ бѣ­ха раз­ви­ли ло­шо от­но­ше­ние спрѣ­мо уп­рав­ля­ва­ща­та пар­тия, чий­то члѣнъ е той. Мно­го-брой­ни бѣ­ха об­ви­не­ни­я­та към не­го и еки­па му за ко­руп­ция, не­ка­чес­тве­но и бав­но из­пъл­не­ние на об­щес­тве­ни по­рѫч­ки. До­ка­то г-нъ Ди­мит­ровъ обѣ­ща­ва­ше да про­дъл­жи всѣ та­ка доб­ра­та ра­бо­та, ко­я­то пар­ти­я­та му осѫ­щес­твя­ва въ гра­да, г-нъ Слав­чо Ата­на­сов и г-жа Да­ни Ка­на­зи­ре­ва ях­на­ха въл­на­та отъ не­до­вол­ство и се обър­на­ха къмъ не­рѣ­ше­ни прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ де­сеть го­ди­ни проб­ле­ми. То­ва до­ве­де, спо­редъ со­ци­о­ло­ги­чес­ки­тѣ про­уч­ва­ния, до дѣйс­тви­тел­на въз­мож­ность за за­гу­ба на ГЕРБ подъ те­пе­та­та и за раз­би­ва­не на по­ли­ти­чес­кия мо­но­полъ на пар­ти­я­та въ стра­на­та.

Из­бор­ни­ятъ день за­поч­на по ти­пи­ченъ за плов­див­ча­ни на­чинъ - безъ мно­го уси­лия. Въ край­на смѣт­ка плов­див­ски­ятъ ай­лякъ е със­то­я­ние на ду­ха, как­то дос­ко­ро обяс­ня­ва­ха чуж­дес­тран­ни вѣс­тни­ци на чи­та­те­ли­те си, бѫ­де­щи по­се­ти­те­ли на ев­ро­пейс­ка­та сто­ли­ца на кул­ту­ра­та за 2019 год. Въ 10 ч. ак­тив­ность­та бѣ­ше не­из­не­над­ва­що нис­ка, са­мо 5,34%. Но ре­зул­та­ти­тѣ отъ ек­зит­полъ, спо­дѣ­ля­ни по за­о­би­ка­ля­щи за­ко­на на­чи­ни отъ раз­лич­ни ме­дии, из­не­над­ва­що со­че­ха, че про­тив­но на очак­ва­ни­я­та, врѣ­мен­ни­ятъ вто­ри е не г-нъ Ата­на­совъ, а дру­га­та ал­тер­на­ти­ва, раз­чи­та­ща­та ос­нов­но на гла­со­ве­тѣ на мла­ди­тѣ г-жа Ка­на­зи­ре­ва. Ка­то ре­ак­ция на нис­ка­та из­би­ра­тел­на ак­тив­ность, нѣ­кол­ко пуб­лич­ни фи­гу­ри отъ мѣс­тна­та по­ли­ти­чес­ка сце­на, вклю­чи­тел­но г-нъ Ни­ко­лай Бу­ха­ловъ, двук­ра­тенъ олим­пийс­ки шам­пи­онъ по гре­ба­не, при­зо­ва­ха кол­ко­то се мо­же по­ве­че хо­ра да оти­датъ да да­датъ гла­са си, за да оп­рѣ­дѣ­лятъ бѫ­де­ще­то на гра­да. Но уви! Въ 12:30 ч. ак­тив­ность­та бѣ стиг­на­ла ед­ва 17,1%, дос­та подъ срѣд­на­та за стра­на­та и срам­но нис­ка на фо­на на же­ла­ни­е­то за де­мок­ра­ти­ченъ про­цесъ. Всѣ пакъ под­ред­ба­та ос­та­ва­ше неп­ро-мѣ­не­на – г-нъ Ди­мит­ров, г-жа Ка­на­зи­ре­ва, г-нъ Ата­на­сов, вѣ­ща­ей­ки ба­ло­тажъ ГЕРБ – „Съ­юзъ за Плов­дивъ“. Нѣ­кол­ко ме­дий­ни об­ви­не­ния за ма­ни­пу­ли­ра­не на ек­зит­полъ дан­ни­тѣ по-къс­но, из­бор­ни­ятъ день прик­лю­чи въ 20 ч. при ни­щож­ни­тѣ 39,55% уп­раж­ни­ли пра­во­то си гласъ, вто­ра­та най-нис­ка въ об­лас­тенъ градъ въ стра­на­та, и съ прог­ноз­ни дан­ни за вто­ри туръ, из­пра­вящъ г-нъ Ди­мит­ровъ срѣ­щу г-жа Ка­на­зи­ре­ва.

Въ про­це­са на па­ра­лел­но­то прѣ-бро­я­ва­не, оба­че, се офор­ми об­ратъ. При 60% об­ра­бо­те­ни бю­ле­ти­ни въ 23:40 ч. г-нъ Ата­на­совъ по­лу­ча­ва­ше по­ве­че гла­со­ве и по­па­да­ше на вто­ро мѣс­то. Край­ни­ятъ ре­зул­татъ пот­вър­ди тѣ­зи дан­ни. Въ не­до­вол­ство­то си, под­дръж­ни­ци­тѣ на пар­ти­и­тѣ по­бър­за­ха да об­ви­нятъ опо­нен­ти­тѣ си. Еди­ни­ятъ ла­геръ, то­зи на г-жа Ка­на­зи­ре­ва, об­ви­ни въ лъ­жеб­ро­е­не на бю-ле­ти­ни­тѣ, дру­ги­ятъ, на г-нъ Ата­на­совъ, пов­то­ри уко­ра си за ска­лъп­ва­не на меж­дин­ни­тѣ дан­ни, а не­за­мѣ­се­ни­тѣ ди­рек­тно въ об­ра­та го зак­лѣй­ми­ха ка­то прѣд­ва­ри­тел­но уго­во­ре­на сдѣл­ка меж­ду ГЕРБ и пар­ти­я­та на г-жа Ка­на­зи­ре­ва, нѣ­ко­га­шенъ члѣнъ на ГЕРБ, но из­го­не­на отъ ре­ди­ци­тѣ прѣзъ 2010 год. по­ра­ди из­каз­ва­ния въ ме­ди­и­тѣ, не­съ­от­вѣт­ства­щи на пар­тий­ни­тѣ по­ли­ти­ки, а имен­но кри­ти­ка къмъ под­хо­да за из­би­ра­не на из­пъл­ни­те­ли на об­щес­тве­ни по­рѫч­ки. Ли­де­рътъ на пар­тия „Съ­юзъ за Плов­дивъ“ бѣ­ше обя­ви­ла по врѣ­ме на те­ле­ви­зи­о­ненъ де­батъ наг­ла­си за сът­руд­ни­чес­тво съ г-нъ Ди­мит­ровъ въ слу­чай на не­го­ва по­бѣ­да въ из­бо­ри­тѣ за кметъ; за мѣс­тни­тѣ не е тай­на кон­флик­тътъ на г-жа Ка­на­зи­ре­ва съ дру­гия ос­но­венъ кан­ди­датъ, г-нъ Ата­на­совъ. Со­ци-оло­ги­чес­ки­тѣ аген­ции сѫ­що се по­чув­ства­ха длъж­ни да да­датъ обяс­не­ния: „Ал­фа Ри­сърчъ“ за­я­ви­ха, че раз­ми­на­ва­не­то меж­ду ек­зит­полъ и офи­ци­ал­ни ре­зул­та­ти се дъл­жи не на проб­лемъ въ ме­то­ди­ка­та, а на „ре­ал­ность­та на гра­да“. А как­ва е та­зи ре­ал­ность, ос­та­на мис­те­рия.

На ба­ло­та­жа, про­велъ се слѣд­ва­ща­та не­дѣ­ля, г-нъ Ата­на­совъ за­гу­би за тре­ти по­ре­денъ пѫть срѣ­щу ГЕРБ при пот­рѣ­са­ва­ща­та из­би­ра­тел­на ак­тив­ность отъ ед­ва 28,91%, ко­я­то нап­ра­ви по­ра­же­ни­е­то още по-уни­зи­тел­но. Въ срѣ­да г-жа Да­ни Ка­на­зи­ре­ва пъкъ бѣ по­со­че­на за новъ об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель на Плов­дивъ, на мѣс­то­то на спе­че­ли­лия г-нъ Ди­мит­ровъ, наз­на­че­ние оп­рѣ­дѣ­ля­но отъ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ (а не отъ ми­нис­тъ­ра-прѣд­сѣ­да­те­ля). При­е­май­ки пос­та, тя си спе­че­ли уп­рѣ­ци­тѣ на ши­ро­ки крѫ­го­ве отъ об­щес­тво­то, че е про­да­ла пар­ти­я­та си за­ра­ди ка­ри­ер­но раз­ви­тие, врѫч­вай­ки кон­тро­ла надъ ОС въ Плов­дивъ на ГЕРБ: ней­ни­тѣ пе­ти­ма прѣд­ста­ви­те­ли въ 51-мѣс­тния съ­вѣтъ и два­де­сеть и два­ма­та на ГЕРБ и чес­ти­тѣ имъ съд­руж­ни­ци отъ „Ка­у­за Плов­дивъ“ фор­ми­ратъ ста­бил­но мно­зин­ство. Въ но­ва­та си по­зи­ция г-жа Ка­на­зи­ре­ва ще бѫ­де ос­нов­ни­ятъ кон­тро­ли­ращъ ра­бо­та­та на ОС ор­ганъ, поз­во­ля­вай­ки ѝ да ра­бо­ти за пос­ти­га­не­то на прѣ­диз­бор­но­то си обѣ­ща­ние всич­ки рѣ­ше­ния за гра­да да сѫ в пол­за на граж­да­ни­тѣ му. То­ва и за­я­ви са­ма­та Ка­на­зи­ре­ва въ по­зи­ция до ме­ди­и­тѣ, раз­прос­тра­не­на въ де­ня на наз­на­че­ни­е­то ѝ. Въ нея ли­де­рътъ на „Съ­юзъ за Плов­дивъ“ из­реж­да кон­крет­ни въп­ро­си отъ мѣс­тно зна­че­ние, за чи­е­то рѣ­ша­ва­не въз­на­мѣ­ря­ва да ра­бо­ти: раз­лич­ни тран­спор­тни про­ек­ти, вкар­ва­не на р. Ма­ри­ца въ ко­ри­то въ рам­ки­тѣ на гра­да, раз­слѣд­ва­не на на­чи­на, по кой­то сѫ хар­че­ни срѣд­ства­та за Ев­ро­пейс­ка­та сто­ли­ца на Кул­ту­ра­та, по­доб­ря­ва­не на град­ска­та хи­ги­е­на и мно­го дру­ги.

Съ ед­на до­ми­ни­ра­ща пар­тия, петь дру­ги съ не по­ве­че отъ пе­ти­ма съ­вѣт­ни­ци, три съ по единъ-един­ственъ ман­датъ и се­дем­тѣ на БСП, оси­гу­ре­ни имъ отъ тѣх­ния твърдъ елек­то­ратъ, рѣ­ше­ни­я­та въ мѣс­тния пар­ла­ментъ ще сѫ труд­ни безъ от­стѫп­чи­вость. При всич­ки слу­чаи, ед­но е си­гур­но: по­ли­ти­чес­ка­та сце­на въ Плов­дивъ за ид­ни­тѣ петь го­ди­ни е прѣ­ди всич­ко ре­зул­татъ отъ не­хай­ность­та на 60% отъ из­би­ра­те­ли­тѣ.