БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Полемики около участието и резултата на „Спаси София“

Чете се за 2 минути

Съ ос­но­ва­ние вни­ма­ни­е­то на ме­ди­и­тѣ и на ана­ли­за­то­ри­тѣ бѣ­ше прив­ле­че­но отъ впе­чат­ля­ва­щия ре­зул­татъ на ор­га­ни­за­ци­я­та „Спа­си Со­фия“ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ сто­ли­ца­та. Кам­па­ни­я­та на тѣх­ния кан­ди­датъ за кметъ и об­щин­ски съ­вѣт­никъ, г-нъ Бо­невъ, за­поч­на из­клю­чи­тел­но ра­но и бѣ под­крѣ­пе­на съ 300 стра­ни­ци прѣ­диз­бор­на плат­фор­ма, пуб­ли­ку­ва­на подъ заг­ла­ви­е­то „Планъ за Со­фия“ и на­лич­на на сай­та на ор­га­ни­за­ци­я­та. Ос­вѣнъ г-нъ Бо­невъ, из­диг­натъ за об­щин­ски съ­вѣт­никъ бѣ и г-нъ Гер­гинъ Бо­ри­совъ, на ко­го­то ед­ва сто­ти­на гла­са не дос­тиг­на­ха, за да бѫ­де из­бранъ и да уд­вои, по то­зи на­чинъ, прѣд­ста­ви­тел­ство­то на „Спа­си Со­фия“ въ сто­лич­ния мѣс­тенъ пар­ла­ментъ.

Чет­вър­то­то мѣс­то, ко­е­то из­би­ра­те­ли­тѣ от­ре­ди­ха на г-нъ Бо­невъ въ кмет­ска­та над­прѣ­ва­ра, му да­де го­лѣ­мо ме­дий­но пок­ри­тие, вклю­чи­тел­но и въ из­да­ния съ мно­го ши­ро­ка чи­та­тел­ска пуб­ли­ка, ка­то в. „Трудъ“, за кой­то той да­де ин­тер­вю въ срѣ­да­та прѣ­ди вто­рия туръ на из­бо­ри­тѣ. То­зи му ходъ бѣ кри­ти­ку­ванъ, но той се за­щи­ти за­я­вя­вай­ки, че рѣд­ка въз­мож­ность да се го­во­ри въ ме­ди­и­тѣ на Пѣ­ев­ски не би­ва да се из­пус­ка (всѣ пакъ, не­ка от­бѣ­лѣ­жимъ, че в. „Трудъ“ не е свър­занъ съ г-нъ Пѣ­ев­ски).

На г-нъ Бо­невъ се на­ло­жи да се за­щи­та­ва и слѣдъ прѣ­из­би­ра­не­то на г-нъ Гер­джи­ковъ за прѣд­сѣ­да­тель на Со­фийс­кия ОС. Тай­ни­ятъ вотъ ос­та­ви съм­нѣ­ние, че прѣд­ста­ви­те­льтъ на „Спа­си Со­фия“ е под­крѣ­пилъ члѣ­на на ГЕРБ.

По­я­ви­ха се и ана­ли­зи как­во би ста­на­ло, ако „Спа­си Со­фия“ има­ха пар­тий­на лис­тна за об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци. Съб­ра­ни­тѣ отъ г-да Бо­невъ и Бо­ри­совъ гла­со­ве би­ха стиг­на­ли за де­веть мѣс­та въ мѣс­тния пар­ла­ментъ. Ко­мен­таръ нап­ра­ви и г-жа Иван­че­ва, бившъ кметъ на ра­йонъ Мла­дость, ко­я­то при­зо­ва на ба­ло­та­жа да се гла­су­ва за не­за­ви­си­ма­та г-жа Ма­но­ло­ва. Иван­че­ва учас­тва за­ед­но съ Хрис­ти­ян­де­мок­ра­ти­чес­ка­та пар­тия на Бъл­га­рия и по­со­чи, че по­ка­ни къмъ „Спа­си Со­фия“ сѫ би­ли от­пра­вя­ни. Прѣд­ло­же­ние е би­ло нап­ра­ве­но и отъ ДБ. Врѣ­ме­то ще по­ка­же да­ли под­хо­дътъ на „Спа­си Со­фия“ е билъ до­бъръ.