БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Президентътъ върна избора на г-нъ Гешевъ за гл. прокуроръ

Чете се за 2 минути

Слѣдъ ка­то на 24-ти ок­том­врий съ мно­зин­ство отъ 20 срѣ­щу 4 Вис­ши­ятъ сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ из­бра г-нъ Ге­шевъ за гла­венъ про­ку­роръ, редъ бѣ­ше на пре­зи­ден­та, г-нъ Ра­девъ да про­дъл­жи про­це­ду­ра­та, под­пис­вай­ки или не ука­за за наз­на­ча­ва­не.

Мно­гоб­рой­ни граж­дан­ски ор­га­ни­за­ции се обър­на­ха къмъ дър­жав­ния гла­ва съ ис­ка­не той да вър­не про­це­ду­ра­та въ ВСС и да се­зи­ра Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ от­нос­но съ­дър­жа­ни­е­то ѝ. Г-нъ Ра­девъ, кой­то от­сѫт-ству­ва отъ стра­на не-пос­рѣд­стве­но слѣдъ из­бо­ра, за­я­ви, че ще се про­из­не­се „въ обоз­римъ срокъ“, но не и прѣ­ди вто­рия туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри. Меж­дув­рѣ­мен­но, за­ин­те­ре­со­ва­ни­тѣ отъ наз­на­че­ни­е­то на г-нъ Ге­шевъ не спи­ра­ха да из­каз­ватъ увѣ­ре­ность-та си, че пре­зи­ден­тътъ нѣ­ма да въз­прѣ­пят-ства про­це­са.

Рѣ­ше­ни­е­то на г-нъ Ра­девъ дой­де въ чет­вър­тъкъ 7-ми но­ем­врий. Въ крат­ко об­ръ­ще­ние, той обя­ви, че връ­ща из­бо­ра на ВСС и из­ло­жи мо­ти­ви­тѣ си, под­чер­та­вай­ки, че за­ко­нътъ не изис­ква отъ не­го да прѣд­ста­вя та­ки­ва. Тѣ бѣ­ха два: из­ди­га­не­то на единъ-един­ственъ кан­ди­датъ пра­ви про­це­ду­ра­та не­де­мок­ра­тич­на; пуб­ли­ку­ва­не­то на ста­но­ви­ща на ор­га­ни­тѣ на из­пъл­ни­тел­на­та власть е въ раз­рѣзъ съ за­ко­на и е за­сѣн­чи­ло об­щес­тве­но­то мнѣ­ние, из­ра­зе­но въ ста­но­ви­ща­та на неп­ра­ви­тел­стве­ни и про­фе­си­о­нал­ни ма­гис­трат­ски ор­га­ни­за­ции, как­то и вис­ши учи­ли­ща и на­уч­ни ор­га­ни­за­ции.

Мо­ти­ви­тѣ на пре­зи­ден­та прѣ­диз­ви­ка­ха раз­но­об­раз­ни ре­ак­ции — ед­ни бѣ­ха удов­лет­во­ре­ни отъ рѣ­ше­ни­е­то му да вър­не про­це­ду­ра­та въ ВСС и изоб­що да прѣд­ста­ви нѣ­как­ви мо­ти­ви, до­ка­то дру­ги бѣ­ха ра­зо­ча­ро­ва­ни отъ съ­дър­жа­ни­е­то имъ и, най-ве­че, отъ лип­са­та на по­зи­ция от­нос­но кон­крет­ния кан­ди­датъ, г-нъ Ге­шевъ. Не мал­ка часть отъ хо­ра­та ак­тив­ни по те­ма­та за из­боръ на новъ гла­венъ про­ку­роръ пос­рещ­на съ не­до­вол­ство, отъ ед­на стра­на бър­зи­на­та на пре­зи­ден­тска­та ре­ак­ция (по Кон­сти­ту­ция, г-нъ Ра­девъ не е об­вър­занъ съ кон­кре­тенъ срокъ, въ рам­ки­тѣ на кой­то да за­е­ме по­зи­ция), отъ дру­га отъ лип­са­та на се­зи­ра­не на Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ от­нос­но ка­чес­тво­то на про­це­ду­ра­та.

Още прѣ­ди ука­зътъ на дър­жав­ния гла­ва за от­казъ отъ наз­на­ча­ва­не да бѫ­де пуб­ли­ку­ванъ въ „Дър­жа­венъ вѣс­тникъ“, ВСС нас­ро­чи за­сѣ­да­ние за чет­вър­тъкъ 14-ти но­ем­врий, на ко­е­то да прѣг­ла­су­ва един­стве­на­та кан­ди­да­ту­ра и по то­зи на­чинъ да за­дъл­жи дър­жав­ни­ятъ гла­ва да прѣ­вър­не, съ под­пи­са си, из­бо­ра въ наз­на­че­ние.

За­сѣ­да­ни­е­то на ВСС бѣ по­ред­но­то съп­ро­во­де­но отъ два про­тес­та — единъ про­тивъ г-нъ Ге­шевъ и другъ въ не­го­ва под­крѣ­па. Крат­ки бѣ­ха об­сѫж­да­ни­я­та на ка­къвъ етапъ слѣд­ва да бѫ­де вър­на­та про­це­ду­ра­та. Поз­на­та­то­то мно­зин­ство 20 срѣ­щу 4 прие, че ед­но прѣг­ла­су­ва­не е дос­та­тъч­но, а слѣдъ то­ва из­вър­ши и са­мо­то дѣ­ло. Г-нъ Ге­шевъ из­лѣ­зе съ из­каз­ва­не, че про­це­ду­ра­та мо­же­ла да влѣ­зе въ кни­га­та на ре­кор­ди­тѣ „Ги­несъ“, но не уточ­ни, кое е ре­кор­дно­то ѝ ка­чес­тво. Съ си­гур­ность ос­нов­но­то съ­об­ра­же­ние, съ ко­е­то пре­зи­ден­тътъ от­ка­за да под­пи­ше, а имен­но фор­мал­ность­та и лип­са­та на об­щес­тве­на под­крѣ­па за про­це­ду­ра­та, бѣ­ха раз­гле­да­ни имен­но фор­мал­но отъ члѣ­но­ве­тѣ на ВСС. Са­мо­то за­сѣ­да­ние за­поч­на, как­то и на 24-ти ок­том­врий, съ сиг­налъ за пос­та­ве­на бом­ба. Та­ка ма­гис­тра­ти­тѣ има­ха въз­мож­ность за по­ре­денъ пѫть да про­я­вятъ кло­ун­ска храб­рость.