БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Управляващитѣ— безъ кметъ въ десеть областни центъра

Чете се за 1 минута

Г-нъ Борисовъ побърза да омаловажи отстѫплението на партията си.

„Не е нор­мал­но да бия тол­ко­ва пѫ­ти по­редъ, дос­ку­ча­ва ми.“ Съ тѣ­зи ду­ми пре­ми­е­рътъ и ли­деръ на пар­тия ГЕРБ ко­мен­ти­ра за­гу­ба­та на Ру­се, Раз­градъ, Ям­болъ, Бла­го­ев­градъ, Пер­никъ и Ви­динъ.

Надъ слѣ­диз­бор­но­то съб­ра­ние на пар­ти­я­та, про­ве­ло се на 7-ми но­ем­врий въ со­фийс­ко­то ки­но Лю­ми­еръ, тег­не­ше сѣн­ка­та на стра­ха: „Всич­ки ча­ка­ме да чу­емъ как­во ще рѣ­ши Бо­ри­совъ, ко­го и какъ ще смѣ­ни, на ко­го ще се на­мек­не да се мах­не самъ.“ При­тѣс­не­ни­я­та оба­че не се оп­рав­да­ха: прѣдъ но­во­из­бра­ни­тѣ кме­то­ве, ми­нис­търъ-прѣд­сѣ­да­те­льтъ смет­на за доб­рѣ да на­пад­не ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, хвър­ляй­ки вър­ху члѣ­но­ве­тѣ ѝ об­ви­не­ния, че сѫ по­том­ци на ко­му­нис­ти. Той си при­пом­ни и за афе­ра­та „Кос­тин­бродъ“ отъ 2013 год., ко­я­то се смѣ­та за при­чи­на ГЕРБ да не ус­пѣе да сфор­ми­ра пра­ви­тел­ство слѣдъ то­га­ваш­ни­тѣ из­бо­ри. Па­меть­та на г-нъ Бо­ри­совъ бѣ от­клю­че­на отъ учас­ти­е­то на г-жа Ма­но­ло­ва на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри въ Со­фия — тя бѣ­ше и ед­но отъ глав­ни­тѣ ме­дий­ни ли­ца на БСП прѣ­ди шесть го­ди­ни.

Гнѣвъ срѣ­щу т.нар. „град­ска дѣс­ни­ца“, вмѣс­то кри­ти­ка къмъ съ­пар­тий­ци­тѣ, про­дъл­жи да се из­ли­ва и ко­га­то на три­бу­на­та се ка­чи бив­ши­ятъ пре­зи­дентъ г-нъ Плѣв­не­ли­евъ. Той за­я­ви, че сѫ­ща­та е под­крѣ­пи­ла г-жа Ма­но­ло­ва на ба­ло­та­жа и че ли­де­ри­тѣ ѝ трѣб­ва да си по­да­датъ ос­тав­ки­тѣ. Из­мис­ли­ци.

При­вър­же­ни­ци и сим­па­ти­зан­ти на ДБ, ко­и­то, про­тив­но на мнѣ­ни­е­то на г-да Бо­ри­совъ и Плѣв­не­ли­евъ, бѣ­ха под­крѣ­пи­ли имен­но тѣх­ния кан­ди­датъ, г-жа Фан­дъ­ко­ва, се по­чув­ства­ха уяз­ве­ни и въ близ­ки­тѣ до тѣхъ ме­дии се по­я­ви­ха мно­жес­тво ана­ли­зи на то­ва до­кол­ко пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ е дѣс­на. До­каз­ва­не­то на про­тив­но­то бѣ улес­не­но отъ пла­но­ве­тѣ за уве­ли­ча­ва­не на да­нъ­ци и дру­ги не­о­со­бе­но дѣс­ни мѣр­ки, обя­ве­ни отъ ГЕРБ слѣдъ из­бо­ри­тѣ.