БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

1 200 лв за прибрали се отъ чужбина

Чете се за 1 минута

Ми­нис­тер­ство­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка пла­ни­ра да за­дѣ­ли до 1200 лв на сѣ­мейс­тво, за­вър­на­ло се да жи­вѣе и ра­бо­ти въ Бъл­га­рия, счи­та­но отъ яну­а­ри 2020 год. Па­ри­тѣ ще се от­пус­катъ цѣ­ле­во: за на­емъ, дѣ­тег­ле­дач­ка и др. и ще дос­тиг­натъ до око­ло 350 сѣ­мейс­тва, има­щи тру­довъ до­го­воръ въ Бъл­га­рия и не по-въз­рас­тни отъ 54 год. Но­ви­на­та бѣ­ше раз­прос­тра­не­на срѣдъ бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на, но въл­ни отъ връ­ща­щи се не се очер­та­ва да има.