БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Безводието въ Перникъ

Чете се за 7 минути

Правителството планира да набави вода отъ Рила, докато проблемитѣ въ Перникъ и околнитѣ села се множатъ.

Въ­ве­де­ни­ятъ на 18 но­ем­ври м.г. во­денъ ре­жимъ въ Пер­никъ про­дъл­жа­ва и ще трае по­не до края на мѣ­сецъ мартъ. Пос­лѣд­ни­ятъ гра­фикъ за во­до­по­да­ва­не да­ти­ра отъ 3 яну­а­ри и мо­же да бѫ­де раз­гле­данъ на сай­та на мѣс­тно­то ВиК дру­жес­тво. Той прѣд­виж­да кран­че­та­та да ра­бо­тятъ прѣзъ ед­на тре­та отъ де­но­но­щи­е­то, отъ къс­ния слѣ­до­бѣдъ до къс­но ве­черь­та (точ­ни­тѣ ча­со­ве сѫ раз­лич­ни въ от­дѣл­ни­тѣ квар­та­ли на гра­да и окол­ни­тѣ се­ла). Сай­тътъ ин­фор­ми­ра всич­ки жад­ни за ин­фор­ма­ция и за нас­то­я­що­то със­то­я­ние на яз. „Сту­де­на“: на 29 яну­а­ри той бѣ пъ­ленъ ед­ва на 13% отъ ка­па­ци­те­та си отъ 25,5 млн. м3. ВиК Пер­никъ по­да­ва ин­фор­ма­ция и за про­ти­ча­щи­тѣ въ об­ласть­та ре­мон­тни дѣй­нос­ти по во­доп­рѣ­нос­на­та мрѣ­жа – ста­на яс­но, че кри­за­та се дъл­жи не са­мо на мис­те­ри­оз­но­то из­точ­ва­не на яз. „Сту­де­на“, но и на из­клю­чи­тел­но ло­шо­то със­то­я­ние на во­доп­ро­во­ди­тѣ, за­гу­би­тѣ по ко­и­то, спо­редъ бив­ши­ятъ ве­че об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель Ире­на Со­ко­ло­ва, дос­ти­гатъ смай­ва­щи­тѣ 70%. Чис­ло­то бѣ­ше пот­вър­де­но отъ кме­та на Пер­никъ Ста­нис­лавъ Вла­ди­ми­ровъ на 20 яну­а­ри – той до­ри зак­рѫг­ли про­цен­ти­тѣ на 75, т.е. са­мо ед­на чет­върть дос­тиг­на­ла до до­мо­ве­тѣ во­да.

Офи­ци­ал­ни­тѣ ча­со­ве­тѣ за пус­ка­не и спи­ра­не на во­да­та оба­че се оказ­ва, че не съ­от­вѣт­стватъ на дѣйс­тви­тел­ность­та. При­чи­ни­тѣ за то­ва сѫ чис­то при­род­ни: трѫ­би­тѣ не мо­гатъ да бѫ­датъ из­праз­ва­ни и пъл­не­ни от­но­во миг­но­ве­но, въ по-нис­ки­тѣ час­ти отъ гра­да во­да­та се зас­то­я­ва по-дъл­го; въ ви­со­ки­тѣ квар­та­ли, ка­то „Цър­ква“, тя дос­ти­га по-къс­но, но за смѣт­ка на то­ва си тръг­ва по-ра­но. Раз­ми­на­ва­не­то въ обя­ве­ни­тѣ и ре­ал­ни­тѣ ча­со­ве во­ди до гнѣв­ни ко­мен­та­ри въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи, нап­ри­мѣръ подъ пуб­ли­ка­ци­и­тѣ на мѣс­тни­ятъ ос­вѣ­до­ми­те­ленъ сайтъ PernikNews въ фейс­букъ. Всич­ки пер­ниш­ки ме­дии изо­бил­стватъ съ тек­сто­ве по вод­на­та те­ма: прог­но­за­та за ва­ле­жи подъ нор­ма­та прѣзъ фев­ру­а­ри или при­пом­ня­не­то, че пер­ни­ча­ни сѫ учас­тва­ли въ стро­е­жа на со­фийс­ка­та во­доп­рѣ­нос­на мрѣ­жа днесъ не зву­чатъ ни­какъ анек­до­тич­но. Пуб­ли­ку­ватъ се и гра­фи­ци за раз­да­ва­не на ми­не­рал­на во­да по квар­та­ли­тѣ.

РѢ­ШЕ­НИ­Е­ТО „БЕЛ­МЕ­КЕНЪ“

По­ло­же­ни­е­то съ яз. „Сту­де­на“ е тол­ко­ва теж­ко, че въп­рѣ­ки мо­ле­бе­ни­тѣ за дъждъ и снѣгъ (ка­къв­то се про­ве­де на 29 де­кем­ври), пра­ви­тел­ство­то прѣд­по­че­те да тър­си ал­тер­на­тив­ни рѣ­ше­ния. Слѣдъ срѣ­ща при пре­ми­е­ра Бо­ри­совъ на 18 яну­а­ри бѣ опо­вѣс­те­но, че во­да за Пер­никъ ще се дос­та­вя отъ яз. „Бел­ме­кенъ“ въ Ри­ла, кой­то е съ шес­тор­но по-го­лѣмъ обемъ отъ „Сту­де­на“ и то пъ­ленъ. За цѣль­та трѣб­ва да се из­гра­дятъ 13,5 км во­доп­ро­водъ, кой­то да от­веж­да во­да­та отъ с. Ма­ло Бу­чи­но до Пер­никъ; жи­ви­тел­на­та теч­ность е нуж­но да ми­на­ва и прѣзъ со­фийс­ка­та во­доп­рѣ­нос­на сис­те­ма, вклю­чи­тел­но прѣзъ яз. „Бѣ­ли Ис­къръ“, прѣ­ди, най-сет­нѣ, да дос­тиг­не до ми­ньор­ския градъ и да из­ба­ви не­го и окол­ни­тѣ се­ла отъ кри­за­та. Ми­нис­тъ­рътъ на ико­но­ми­ка­та Емилъ Ка­ра­ни­ко­ловъ обя­ви, че но­ви­тѣ съ­о­рѫ­же­ния ще ми­на­ватъ са­мо прѣзъ об­щин­ски и дър­жав­ни имо­ти, ко­е­то ще оп­рос­ти из­граж­да­не­то имъ, а стой­ность­та имъ ще бѫ­де 25 млн. лв. Сро­кътъ за осѫ­щес­твя­ва­не на прѣ­на­соч­ва­не­то бѣ оцѣ­ненъ на 45 дни, т.е. по­не до срѣ­да­та на мѣ­сецъ мартъ, тъй ка­то къмъ 31 яну­а­ри то още не е за­поч­на­ло.

За да се ре­а­ли­зи­ра пра­ви­тел­стве­ни­ятъ планъ оба­че бѣ нуж­но одоб­ре­ни­е­то на Со­фийс­кия об­щин­ски съ­вѣтъ. Па­мет­но­то за­се­да­ние на ор­га­на на мѣс­тна­та власть се със­тоя ед­ва на 28 яну­а­ри и за­вър­ши съ при­е­ма­не на ис­ка­не­то на Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ часть отъ сто­лич­на­та во­доп­рѣ­нос­на мрѣ­жа да бѫ­де из­пол­зва­на за снаб­дя­ва­не­то на Пер­никъ, ка­то бѣ­ха да­де­ни га­ран­ции, че жи­те­ли­тѣ на Со­фия нѣ­ма да бѫ­датъ за­сег­на­ти по ни­ка­къвъ на­чинъ. Всич­ки об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци, ко­и­то при­сѫт­ства­ха, гла­су­ва­ха „за“ съ из­клю­че­ние на бив­шия де­пу­татъ Во­ленъ Си­де­ровъ, кой­то гла­су­ва „въз­дър­жалъ се“. Ин­те­рес­но из­каз­ва­не нап­ра­ви Бо­рисъ Бо­невъ отъ „Спа­си Со­фия“, кой­то влѣ­зе въ ОС съ гла­со­ве­тѣ на 40 хил. из­би­ра­те­ли: „трѣб­ва да е яс­но, че то­ва е по­ли­ти­чес­ка кри­за – нѣ­кой се опи­та да при­до­бие единъ градъ прѣ­ди мѣс­тни­тѣ из­бо­ри. Не­ка се­га ГЕРБ да пла­ти отъ пар­тий­на­та суб­си­дия тѣ­зи 30 млн. лв.“ Фактъ е, че сто­лич­ни­тѣ съ­вѣт­ни­ци бѣ­ха пос­та­ве­ни въ бе­зиз­хо­ди­ца: ако прѣд­ло­же­ни­е­то на МС не бѣ­ше при­е­то, тѣ щѣ­ха да бѫ­датъ об­ви­не­ни най-мал­ко­то въ без­сър­де­чие. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, въ слу­чай на проб­лемъ, кри­за­та съ во­да­та мо­же да се раз­рас­тне и да об­хва­не и Со­фия, нѣ­що ко­е­то все пакъ из­глеж­да не­вѣ­ро­ят­но къмъ мо­мен­та.

Ос­вѣнъ мни­мо­то по­ли­ти­чес­ко прѣ­пят­ствие, трѣб­ва да се прѣ­о­до­лѣе и дру­го – тех­ни­чес­ко. Ока­за се, че въ Бъл­га­рия не сѫ на­лич­ни нуж­ни­тѣ за но­во­то съ­о­рѫ­же­ние трѫ­би. Тѣ ще бѫ­датъ вна­ся­ни отъ Ис­па­ния. „Въ мо­мен­та се ор­га­ни­зи­ратъ око­ло 300 ти­ра, ко­и­то ще дос­та­вятъ трѫ­би­тѣ“ обя­ви на 23 яну­а­ри ми­нис­търъ Ка­ра­ни­ко­ловъ. Ста­на яс­но и че са­ми­тѣ еле­мен­ти не сѫ още про­из­ве­де­ни, но то­ва щѣ­ло да ста­ва при ус­ко­ре­ни тем­по­ве. За са­ма­та по­куп­ка, как­то и за тран­спор­та, об­щес­тве­на по­рѫч­ка нѣ­ма да се пус­ка, подъ прѣд­логъ, че е нуж­но да се дѣйс­тва бър­зо. Не е яс­но оба­че да­ли ще се дѣйс­тва проз­рач­но.

БЕЗЪ „СУР­ВА“, ЗАП­ЛА­ХИ ОТЪ „СТО­МА­НА“

Лип­са­та во­да се от­ра­зи не­ми­ну­е­мо и на об­щес­тве­ния жи­вотъ въ Пер­никъ. Меж­ду­на­род­ни­ятъ фес­ти­валъ на мас­ка­рад­ни­тѣ иг­ри „Сур­ва“, кой­то трѣб­ва­ше да се про­ве­де отъ 24 до 26 яну­а­ри бѣ от­мѣ­ненъ по­ра­ди опа­ность­та отъ раз­прос­тра­не­ние на за­ра­зи при вло­ше­ни­тѣ хи­ги­ен­ни ус­ло­вия. Та­ка про­па­датъ пла­но­ве­тѣ на осемь хи­ля­ди за­я­ве­ни учас­тни­ци и око­ло двѣс­та хи­ля­ди по­сѣ­ти­те­ли, по дан­ни на об­щи­на Пер­никъ, а спо­редъ на кме­та фес­ти­ва­лътъ „е ед­но отъ ли­ца­та на гра­да“. Рѣ­ше­ни­е­то за сво­е­об­раз­но­то таз­го­диш­но „обез­ли­ча­ва­не“ на Пер­никъ бѣ взе­то на 7 яну­а­ри. Още сѫ­щия день граж­да­ни из­пра­ти­ха пис­мо до ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бо­ри­совъ, въ ко­е­то по­соч­ватъ, че „сим­во­ли­ка­та на ку­ке­ри­тѣ за про­гон­ва­не на зли­тѣ си­ли и всич­ко ло­шо, е дъл­бо­ко из­кон­на бъл­гар­ска цѣн­ность“ и из­каз­ватъ же­ла­ни­е­то си срѣ­ща­та да се про­ве­де въ сто­ли­ца­та. Имен­но подъ над­словъ „Сур­ва отъ Пер­никъ“ се със­тоя про­тестъ на жъл­ти­тѣ па­ве­та на 25 яну­а­ри, кой­то бѣ ор­га­ни­зи­ранъ отъ ор­га­ни­за­ци­я­та „Спа­си Пер­никъ“.

Лип­са­та на во­да оба­че е проб­лемъ не са­мо за хо­ра­та и фес­ти­ва­ли­тѣ, но и за ин­дус­три­я­та. Ли­шенъ отъ ев­ти­на­та во­да отъ яз. „Сту­де­на“, за­водъ „Сто­ма­на“ бър­зо се ока­за въ зат­руд­не­но по­ло­же­ние. На 8 яну­а­ри прѣдъ Би Ти Ви ди­рек­то­рътъ му Кон­стан­тинъ Ста­ме­новъ за­я­ви, че „ако не се на­мѣ­ри ва­ри­ант за во­дос­наб­дя­ва­не, часть отъ мощ­нос­ти­тѣ ще зат­во­рятъ, а про­из­вод­ство­то мо­же да бѫ­де из­мѣс­те­но из­вънъ Бъл­га­рия“. Че­ти­ри дни по-къс­но по те­ма­та се вклю­чи­ха и син­ди­ка­ти­тѣ, ко­и­то из­пра­ти­ха пис­мо до пре­ми­е­ра съ ис­ка­не во­да да бѫ­де от­пус­на­та на за­во­да въ слу­чай на зам­ръз­ва­не на ал­тер­на­тив­ни­тѣ му из­точ­ни­ци. Прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на ра­бо­те­щи­тѣ за­я­вя­ватъ и, че сѫ «убѣ­де­ни въ то­ва, че „Сто­ма­на ин­дъс­три“ нѣ­ма от­но­ше­ние и ви­на за то­ва със­то­я­ние» на не­дос­тигъ на во­да за гра­да. По­ло­жи­те­ленъ от­го­воръ на ис­ка­ни­я­та на рѫ­ко­вод­ство и ра­бот­ни­ци не бѣ­ше да­денъ ни­то отъ мѣс­тна­та, ни­то отъ цен­трал­на­та власть. Кме­тътъ Вла­ди­ми­ровъ обоб­щи: „во­да­та ни въ мо­мен­та е из­клю­чи­тел­но цѣн­на и тя при­о­ри­тет­но ще бѫ­де на­соч­ва­на къмъ жи­те­ли­тѣ на Пер­никъ“.

ПО СЕ­ЛА­ТА

Въ цѣ­ла­та су­ма­то­ха око­ло бѣд­стве­но­то по­ло­же­ние въ гр. Пер­никъ, лес­но се заб­ра­вя, че во­да нѣ­ма и въ окол­ни­тѣ се­ла. Жи­те­ли на нѣ­кои се­ла ве­че се оп­ла­ка­ха, че имъ се на­ла­га ре­жимъ, за да има во­да за ви­со­ки­тѣ квар­та­ли на Пер­никъ. Най-теж­ко е по­ло­же­ни­е­то въ Ме­щи­ца, Ви­та­нов­ци, Клад­ни­ца и Го­лѣ­мо Бу­чи­но, въ ко­и­то во­да­та те­че­ше са­мо на чет­ни да­ти слѣдъ 10 де­кем­ври. Два дни по-къс­но на про­тестъ из­лѣ­зо­ха прѣд­ста­ви­те­ли на се­ла­та Клад­ни­ца, Ру­дар­ци и Дра­ги­че­во, ко­и­то не се снаб­дя­ватъ отъ яз. Сту­де­на, а отъ вла­дайс­кия во­доп­ро­водъ. Хо­ра­та се опит­ватъ да рѣ­ша­ватъ проб­ле­ма как­то мо­гатъ. Ока­за се, че кме­тътъ на с. Яр­ло­во (общ. Са­мо­ковъ) е скѫ­салъ пос­та­ве­ни­тѣ по­ли­цейс­ки лѣ­пен­ки вър­ху не­рег­ла­мен­ти­ра­но от­кло­не­ние отъ Па­ла­ка­рийс­кия ка­налъ, кой­то зах­ран­ва яз. Сту­де­на. Спе­ле­о­ло­гътъ Ата­насъ Ру­севъ, учас­твалъ въ по­ли­цейс­ка ак­ция по спи­ра­не­то на от­кло­не­ни­е­то на 14 де­кем­ври, раз­каз­ва какъ са­мо часъ по-къс­но кме­тътъ Ва­силъ Ми­ле­новъ (БСП) до­шълъ съ от­вер­тка въ джо­ба, за да пус­не во­да­та за съ­се­ля­ни­тѣ си. Вни­ма­ние зас­лу­жа­ва те­за­та на Ми­ле­новъ, че Пер­никъ трѣб­ва да пла­ща за во­да­та си на с. Яр­ло­во. Спо­редъ не­го при пос­тро­я­ва­не­то на Па­ла­ка­рийс­кия ка­налъ прѣзъ 1962 г. е билъ склю­ченъ до­го­воръ за 50 го­ди­ни меж­ду яз. Сту­де­на и общ. Са­мо­ковъ, по си­ла­та на на кой­то въ лѣт­ни­тѣ мѣ­се­ци во­да­та трѣб­ва­ло да се пол­зва отъ се­ло­то. Ма­каръ и ве­че из­те­кълъ, до­го­во­рътъ не е билъ под­но­венъ и Ми­ле­новъ зак­лю­ча­ва, че Пер­никъ пол­зва во­да­та не­за­кон­но.