БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Държавна охрана при съмнителни обстоятелства

Чете се за 4 минути

Отново се повдига въпросътъ за държавната охрана на Доганъ и Пѣевски

Дър­жав­на­та „На­ци­о­нал­на служ­ба ох­ра­на“ ни­ко­га не се е пол­зва­ла съ доб­ро име, но пѫ­тенъ ин­ци­дентъ отъ 12 де­кем­ври м. г. от­клю­чи но­ва се­рия скан­да­ли. За блъс­на­то въ Со­фия 14-го­диш­но дѣ­те пър­во съ­об­щи Но­ва те­ле­ви­зия. Бър­зо се раз­бра, че пос­тра­да­ло­то мом­че е въ ста­бил­но със­то­я­ние, но съ из­би­ти зѫ­би и че­реп­но-мо­зъч­на трав­ма, а от­го­во­ренъ за ин­ци­ден­та е млад­ши слу­жи­тель на НСО.

Нѣ­кол­ко дни по-къс­но прѣдъ Но­ва ин­тер­вю да­де ген. Ди­ми­търъ Вла­ди­ми­ровъ, рѫ­ко­во­ди­тель на НСО до 2004 г. Ко­мен­та­ри­тѣ му оба­че не се ог­ра­ни­чи­ха до спаз­ва­не­то на пра­ви­ла­та за дви­же­ние отъ стра­на на дър­жав­ни­тѣ слу­жи­те­ли. Ген. Вла­ди­ми­ровъ за­я­ви, че трѣб­ва да се про­мѣ­ни за­ко­на за НСО как­то и че Ах­медъ До­ганъ не би­ва да бѫ­де ох­ра­ня­ванъ отъ дър­жа­ва­та, за­що­то е час­тно ли­це. По по­до­бенъ на­чинъ, бив­ши­ятъ шефъ на служ­ба­та се из­ка­за и про­тивъ ох­ра­на­та на Пѣ­ев­ски, „кой­то хо­ди два-три пѫ­ти въ го­ди­на­та въ пар­ла­мен­та” и на прѣд­се­да­те­ля на КПКОН­ПИ, а дос­ко­ро гла­венъ про­ку­роръ, Со­тиръ Ца­ца­ровъ. Ар­гу­мен­тътъ на ген. Вла­ди­ми­ровъ е, че подъ зап­ла­ха е жи­во­тътъ на всич­ки сѫ­дии и про­ку­ро­ри и нѣ­ма при­чи­на крѫ­гътъ ох­ра­ня­ва­ни отъ НСО да се раз­ши­ря­ва до та­ка­ва сте­пень. Той на­ми­ра за не­о­бос­но­ва­но прѣд­се­да­те­льтъ на КПКОН­ПИ да бѫ­де па­зенъ отъ че­ти­ри­ма ду­ши и че­ти­ри­ма шо­фьо­ри: вло­же­ни­тѣ дър­жав­ни срѣд­ства сѫ не­оп­рав­да­но ви­со­ки спря­мо пос­та­ве­на­та цѣль.

ЗА­КО­НЪТЪ ЗА НСО Е ЛОШЪ

Ин­тер­вю­то на ген. Вла­ди­ми­ровъ има­ше ши­рокъ от­звукъ. Нас­то­я­щи­ятъ рѫ­ко­во­ди­тель на НСО, ген. Кра­си­миръ Стан­чевъ из­пра­ти на 19 де­кем­ври ви­део об­ръ­ще­ние къмъ под­чи­не­ни­тѣ си, ко­е­то бѣ раз­пра­те­но и до ме­ди­и­тѣ. Въ не­го той сѫ­що се из­ка­за за про­мѣ­на на за­ко­на при­етъ прѣ­ди петь го­ди­ни и за по-точ­но оп­рѣ­дѣ­ля­не на фун­кци­и­тѣ на Служ­ба­та. По то­зи на­чинъ той се на­дѣ­ва да по­ви­ши об­щес­тве­ния ав­то­ри­тетъ на НСО.

Въ слѣд­ва­щи­тѣ дни въ де­ба­та се вклю­чи и пре­зи­ден­тътъ, на чи­е­то под­чи­не­ние е фор­мал­но НСО. Въ из­каз­ва­не за „Да­рикъ ра­дио“ отъ 21 де­кем­ври Ра­девъ за­я­ви, че за­ко­нътъ не му прѣ­дос­та­вя опе­ра­тив­ни ме­ха­низ­ми за въз­дѣйс­твие вър­ху прак­ти­ки­тѣ на служ­ба­та. Пре­зи­ден­тътъ по­же­ла и да бѫ­де прѣ­раз­гле­данъ „до­пъл­ни­тел­ни­ятъ спи­съкъ“ на ох­ра­ня­ва­ни ли­ца и До­ганъ и Пѣ­ев­ски да бѫ­датъ из­ва­де­ни отъ не­го, тъй ка­то раз­по­ла­гатъ съ дос­та­тъч­ни срѣд­ства за лич­на ох­ра­на. Ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бо­ри­совъ по­бър­за да об­ви­ни пре­зи­ден­та, че по­е­малъ от­го­вор­ность за НСО; той оба­че не изяс­ни какъ би мо­гълъ да го нап­ра­ви пре­зи­ден­тътъ, кой­то наз­на­ча­ва рѫ­ко­во­ди­те­ля на НСО слѣдъ съг­ла­су­ва­не съ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ, а не мо­же и да го ос­во­бо­ди по свое ус­мот­рѣ­ние.

По те­ма­та се из­каз­ва Бой­ко Но­евъ, бившъ ми­нис­търъ на от­бра­на­та (сл. ка­би­нетъ на Ре­не­та Ин­джо­ва прѣзъ 1994-1995 г.). Въ ин­тер­вю за Би Ти Ви, той за­я­ви, че служ­ба­та е на прак­ти­ка без­кон­трол­на.

ДПС ПРѢ­ДОС­ТА­ВЯ НЕ­ЗА­КОН­НО ТЕХ­НИ­КА НА НСО

Де­ба­тътъ прѣ­рас­тна въ скан­далъ, ко­га­то Мус­та­фа Ка­ра­да­йѫ, фор­мал­ни­ятъ прѣд­се­да­тель на ДПС, пар­тия отъ ко­я­то е де­пу­татъ Пѣ­ев­ски, обя­ви, че пар­ти­я­та оси­гу­ря­ва ав­то­мо­би­ли и тех­ни­ка на НСО, а дър­жа­ва­та пла­ща­ла са­мо зап­ла­ти­тѣ на слу­жи­те­ли­тѣ. Не­яс­но ос­та­на на как­во за­ко­но­во ос­но­ва­ние по­чи­ва та­зи до­го­вор­ка.

Яв­но за да за­пъл­ни та­зи не­у­доб­на „дуп­ка“ въ за­ко­но­да­тел­ство­то, на 13 яну­а­ри ДПС вне­се за­ко­ноп­ро­ектъ за из­мѣ­не­ние и до­пъл­не­ние на за­ко­на за НСО. Въ чл. 22 се прѣд­ла­га тек­стътъ „Ох­ра­ня­ва­ни­тѣ ли­ца по чл. 22, ал. 1, т. 2-4 вклю­чи­тел­но, зап­ла­щатъ прѣ­дос­та­ве­на­та имъ ох­ра­на по редъ и та­ри­фа оп­рѣ­дѣ­ле­ни съ На­ред­ба на Ми­нис­тъ­ра на фи­нан­си­тѣ по прѣд­ло­же­ние на на­чал­ни­ка на НСО”. За­ко­ноп­ро­ек­тътъ е под­пи­санъ отъ М. Ка­ра­да­йѫ, Д. Пѣ­ев­ски, Й. Цо­невъ и Х. Ха­мидъ.

За­ко­но­да­тел­на­та ини­ци­а­ти­ва на Пѣ­ев­ски прѣд­зви­ка учуд­ва­що мал­ко ре­ак­ции. Срѣдъ тѣхъ оба­че бѣ из­каз­ва­не на ми­нис­тъ­ра на от­бра­на­та въ ка­би­не­та на Орѣ­шар­ски, Цвѣт­линъ Йов­чевъ. Прѣдъ Би Ти Ви на 22 яну­а­ри той за­я­ви, че по­до­бенъ за­конъ би прѣ­вър­налъ НСО въ „час­тна ох­ра­ни­тел­на фир­ма”. Спо­редъ не е ред­но и час­тни ли­ца да прѣ­дос­та­вятъ тех­ни­ка на дър­жав­на служ­ба. Не­я­сенъ ос­та­ва въп­ро­са съ си­гур­ность­та въ по­доб­ни об­сто­я­тел­ства.

КЪМЪ НО­ВА ОХ­РА­НИ­ТЕЛ­НА ДИ­РЕК­ЦИЯ

Ока­за се, че на 16 яну­а­ри де­пу­та­ти отъ ГЕРБ сѫ би­ли внес­ли въ НС прѣд­ло­же­ние за съз­да­ва­не на но­ва Глав­на ди­рек­ция „Жан­дар­ме­рия, спе­ци­ал­ни опе­ра­ции и бор­ба съ те­ро­риз­ма“, ко­я­то „да осѫ­щес­твя­ва ох­ра­на на слу­жи­те­ли на ор­га­ни­тѣ на власть при на­ли­чие на кон­крет­на зап­ла­ха въ връз­ка съ из­пъл­не­ни­е­то на слу­жеб­ни­тѣ имъ за­дъл­же­ния”. Фор­му­ли­ров­ки­тѣ на прѣд­ло­же­ни­е­то по­каз­ватъ нед­вус­мис­ле­но, че цѣль­та е та­зи но­ва ди­рек­ция да по­е­ме ох­ра­на­та на До­ганъ и Пѣ­ев­ски, ка­то по то­зи на­чинъ НСО да бѫ­де раз­то­ва­ре­на отъ оп­ра­ве­ни­тѣ ѝ спра­вед­ли­ви кри­ти­ки, а пре­зи­ден­тътъ да бѫ­де окон­ча­тел­но ли­шенъ отъ въз­мож­ность до­ри и за фор­мал­но въз­дѣйс­твие.