БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

2019 е годината на електромобилитѣ

Чете се за 3 минути

Ре­дак­ци­я­та на „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ се из­ви­ня­ва на сво­и­тѣ чи­та­те­ли за до­пус­на­ти­тѣ не­точ­нос­ти въ про­пор­ци­я­та на елек­тро­мо­би­ли­тѣ въ Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния. И въ две­тѣ стра­ни тя е 0,04%, а не 0,1% и 0,3% как­то бѣ пуб­ли­ку­ва­но пър­во­на­чал­но.

Бъл­га­рия не ос­та­на из­клю­че­ние отъ об­ща­та свѣ­тов­на тен­ден­ция за все по-ши­ро­ко нав­ли­за­не на елек­тро­мо­би­ли­тѣ въ ежед­не­ви­е­то. Спо­редъ дан­ни на КАТ, бро­ятъ на ав­то­мо­би­ли­тѣ, зад­виж­ва­ни из­цѣ­ло съ елек­три­чес­тво, дос­тиг­на 1 325 въ края на 2019 г. То­ва по­каз­ва ръстъ отъ 64% спря­мо края на 2018 г. или ръстъ отъ 194% спря­мо края на 2017 г. На „Меж­ду­на­род­ния ав­то­мо­би­ленъ са­лонъ Со­фия 2019“, про­ве­денъ прѣзъ м. ок­том­ври ми­на­ла­та го­ди­на, бѣ­ха по­ка­за­ни 13 мо­де­ла елек­тро­мо­би­ли. Бро­ятъ на об­щес­тве­ни­тѣ за­ряд­ни стан­ции сѫ­що на­рас­на зна­чи­тел­но как­то въ гра­до­ве­тѣ, та­ка и по ре­пуб­ли­кан­ска­та пѫт­на мрѣ­жа. За рас­тя­ща­та по­пу­ляр­ность на елек­тро­мо­би­ли­тѣ го­во­ри и съз­да­ва­не­то на клубъ на соб­стве­ни­ци­тѣ на та­ки­ва МПС, кой­то ре­дов­но ор­га­ни­зи­ра срѣ­щи съ цѣль об­мѣ­на на опитъ и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на елек­три­чес­ки­тѣ ко­ли.

/media/Br4__PM__elektromobili.jpg

На­ци­о­нал­на срѣ­ща на соб­стве­ни­ци­тѣ на елек­тро­мо­би­ли, м. май 2019 г. въ Плов­дивъ. © Па­велъ Ми­хай­ловъ.

Въп­рѣ­ки бър­зия темпъ на рас­тежъ, бро­ятъ на елек­тро­мо­би­ли­тѣ спря­мо всич­ки ре­гис­три­ра­ни ав­то­мо­би­ли у насъ е ед­ва 0,04% (1 на все­ки 2 500 ав­то­мо­би­ла), до­ка­то въ шам­пи­о­на по елек­тро­мо­бил­ность Нор­ве­гия тѣх­ни­ятъ дѣлъ го­ни цѣ­ли 10% (1 на все­ки 10), съ тен­ден­ция за още по-стрем­гла­во прев­зе­ма­не на па­за­ра. Въ съ­сѣд­на Ру­мъ­ния про­пор­ци­я­та е срав­ни­ма съ на­ша­та.

ЗА­ЩО ИЗОС­ТА­ВА­МЕ ТОЛ­КО­ВА?

Все още не се знае дос­та­тъч­но за прѣ­дим­ства­та на елек­тро­мо­би­ли­тѣ. При дви­же­ние тѣ не от­дѣ­лятъ ни­как­ви ве­щес­тва въ ат­мос­фе­ра­та, без­шум­ни сѫ и се уп­рав­ля­ватъ съ поч­ти не­вѣ­ро­ят­на пре­циз­ность и ма­нев­ре­ность. Тѣ сѫ и зна­чи­тел­но по-енер­го­е­фек­тив­ни, ка­то при то­ва не изис­кватъ поч­ти ни­как­ва под­дръж­ка. То­ва во­ди до мно­го нис­ка цѣ­на на ек­спло­а­та­ция. Из­ми­на­ва­не­то на 100 км съ елек­тро­мо­билъ стру­ва меж­ду 2 и 4 лв и не се на­ла­га пе­ри­о­дич­на смѣ­на на мас­ло­то, тъй ка­то то се из­пол­зва са­мо при дви­га­те­ли­тѣ съ вѫт­рѣш­но го­ре­не. При из­чак­ва­не на свѣ­то­фаръ елек­тро­мо­би­лътъ не пи­лѣе енер­гия. Въ ре­ди­ца бъл­гар­ски гра­до­ве елек­тро­мо­би­ли­тѣ пар­ки­ратъ без­плат­но и не­ог­ра­ни­че­но въ пла­те­ни­тѣ зо­ни за пар­ки­ра­не, ко­е­то е не са­мо удоб­но, но мо­же да спѣс­ти и дос­та па­ри. Нап­ри­мѣръ въ Со­фия цѣ­на­та на слу­же­бенъ або­на­ментъ за си­ня­та зо­на е 650 лв, а та­зи за зе­ле­на­та — 450 лв мѣ­сеч­но. Въп­рѣ­ки по-ви­со­ки­тѣ си цѣ­ни спря­мо кон­вен­ци­о­нал­ни­тѣ ав­то­мо­би­ли, въ дъл­гос­ро­ченъ планъ елек­тро­мо­би­ли­тѣ из­ли­затъ по-из­год­но.

Се­ри­оз­на прѣч­ка за по-бър­зо­то нав­ли­за­не на елек­тро­мо­би­ли­тѣ е поч­ти ну­ле­ви­ятъ сти­мулъ отъ дър­жа­ва­та при при­до­би­ва­не на во­зи­ло. У насъ то­ва е един­стве­но ос­во­бож­да­ва­не­то отъ пѫ­тенъ да­нъкъ и ну­ле­ва­та еко­так­са при по­куп­ка на новъ ав­то­мо­билъ. За срав­не­ние въ Нор­ве­гия по­куп­ка­та на елек­тро­мо­билъ е ос­во­бо­де­на отъ ДДС въ раз­мѣръ на 25%, а въ сѣ­вер­на­та ни съ­сѣд­ка дър­жа­ва­та фи­нан­си­ра до 9 500 ев­ро отъ цѣ­на­та на елек­тро­мо­би­ла. До­ри съ суб­си­ди­и­тѣ, Ру­мъ­ния е на сѫ­що­то ни­во ка­то насъ, ко­е­то по­каз­ва, че нез­на­ни­е­то все още е ос­нов­на­та при­чи­на за бав­но­то нав­ли­за­не на елек­тро­мо­би­ли­тѣ у насъ.

Въп­рѣ­ки не­за­ин­те­ре­со­ва­ность­та на дър­жа­ва­та, е си­гур­но, че прѣзъ 2020 г. въ Бъл­га­рия ще се ре­гис­три­ратъ още по­ве­че елек­тро­мо­би­ли и тѣ все по-чес­то ще се срѣ­щатъ по ули­ци­тѣ, пра­вей­ки гра­до­ве­тѣ ни по-чис­ти и по-ти­хи.