БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Хроника

Чете се за 5 минути

На 20 де­кем­ври м. г. до­се­гаш­ни­ятъ уп­ра­ви­тель и прог­ра­менъ ди­рек­торъ на те­ле­ви­зия „Ка­налъ 3“ Ива Сто­я­но­ва бѣ наз­на­че­на за ге­не­ра­ленъ ди­рек­торъ „Ин­фор­ма­ция“ въ Но­ва те­ле­ви­зия. Сто­я­но­ва е за­поч­на­ла ка­ри­е­ра­та си ка­то спор­тенъ жур­на­листъ, во­ди­ла е и сут­рѣш­ния блокъ „Бо­дил­никъ“ на ТВ7 за­ед­но съ Ни­ко­лай Ба­ре­ковъ.

———

Бив­ши­ятъ пре­ми­еръ Иванъ Кос­товъ обя­ви на 22 де­кем­ври, че прѣк­ра­тя­ва сѫ­щес­тву­ва­не­то на своя „Цен­търъ за ана­ли­зи и уп­рав­ле­ние на рис­ко­ве“. Чрѣзъ съз­да­де­но­то прѣзъ 2013 г. зве­но къмъ Новъ Бъл­гар­ски уни­вер­си­тетъ, Кос­товъ из­ра­зя­ва­ше мнѣ­ни­е­то си по раз­лич­ни об­щес­тве­ни въп­ро­си. На зат­ва­ря­не­то му се гле­да ка­то на сво­е­об­раз­но пен­си­о­ра­не на нѣ­ко­гаш­ния ли­деръ на СДС.

———

Въ от­кри­то пис­мо отъ 3 яну­а­ри надъ че­ти­ри­де­сеть бъл­гар­ски ин­те­лек­ту­ал­ци и твор­ци въз­роп­та­ха срѣ­щу спи­ра­не­то на прѣ­да­ва­не­то „Ум­но се­ло“, вър­вя­що по БНТ отъ 1998 г. До­го­во­рътъ за из­лѫч­ва­не бѣ прѣк­ра­тенъ отъ ди­рек­то­ра на те­ле­ви­зи­я­та, Емилъ Кош­лу­ковъ, а пос­лѣд­но­то прѣ­да­ва­не бѣ въ ефиръ на 28 де­кем­ври. Са­ми­ятъ Кош­лу­ковъ мо­ти­ви­ра дѣйс­тви­е­то си съ лип­са на бюд­жетъ.

———

На 9 яну­а­ри ста­на яс­но, че Вър­хов­ни­ятъ ка­си­ци­о­ненъ сѫдъ е от­хвър­лилъ жал­ба на пре­ми­е­ра Бо­ри­совъ срѣ­щу рѣ­ше­ние на Со­фийс­ки град­ски сѫдъ отъ 8 ап­рилъ 2019 г., ко­е­то оз­на­ча­ва, че сѫ­щи­ятъ е окон­ча­тел­но осѫ­денъ за на­не­се­на кле­ве­та на жур­на­лис­тка­та и ев­ро­де­пу­татъ отъ БСП Еле­на Йон­че­ва. И двѣ­тѣ стра­ни по дѣ­ло­то въз­на­мѣ­ря­ватъ да от­не­сатъ слу­чая до Ев­ро­пейс­кия сѫдъ по пра­ва­та на чо­вѣ­ка въ Страс­бургъ.

———

По ин­фор­ма­ция на БТА, аме­ри­кан­ски прѣд­при­е­мачъ ще за­поч­не рес­тав­ра­ция на нѣ­ко­гаш­ния хо­телъ „Царь Бо­рисъ III“ въ Ве­ли­ко Тър­но­во. Стро­и­тел­ство­то на сгра­да­та е за­поч­на­то прѣзъ 1894 г., тя дъл­го врѣ­ме е би­ла срѣдъ най-за­бѣ­лѣ­жи­тел­ни­тѣ въ гра­да, а къмъ нас­то­я­щия мо­ментъ, как­то мно­го дру­ги зда­ния въ цен­тъ­ра на ста­ра­та сто­ли­ца, тъне въ раз­ру­ха.

———

БГНЕС съ­об­ща­ва, че на 24 яну­а­ри Ми­нис­тер­ство на кул­ту­ра­та е врѫ­чи­ло актъ за на­ру­ше­ние и гло­ба на из­да­тел­ство „Ви­зан­тия“ за „Подъ иго­то на съв­рѣ­ме­ненъ бъл­гар­ски езикъ“. Ми­нис­тер­ство­то се по­зо­ва­ва на чл. 34 отъ за­ко­на за ав­тор­ско­то пра­во, спо­редъ кой­то и слѣдъ из­ти­ча­не­то на ав­тор­ско­то пра­во, ав­то­рътъ има пра­во да ис­ка за­паз­ва­не на цѣ­лость­та на про­из­ве­де­ни­е­то си, а Ми­нис­тер­ство­то на кул­ту­ра мо­же да раз­рѣ­ша­ва вна­ся­не­то на та­ки­ва про­мѣ­ни слѣдъ смърть­та на ав­то­ра. Отъ уч­рѣж­де­ни­е­то по­соч­ватъ, че из­да­тел­ство „Ви­зан­тия“ не е по­да­ва­ло ис­ка­не за вна­ся­не на по­доб­ни из­мѣ­не­ния.

——–

На 13 яну­а­ри взривъ въ жи­ли­щенъ блокъ въ Вар­на от­не жи­во­та на два­ма ду­ши и ра­ни се­демь. При­чи­ни­тѣ за ек­спло­зи­я­та сѫ не­и­зяс­не­ни. Прѣд­на­та ве­черь мѫжъ се из­не­сълъ отъ апар­та­мен­та, въ кой­то ос­та­на­ли да жи­вѣ­ятъ же­на и дѣ­те, ко­и­то сѫ­дътъ му заб­ра­нилъ да виж­да. Бившъ во­е­ненъ, мѫ­жътъ бѣ обя­венъ за из­дир­ва­не.

——–

Де­пу­та­ти отъ ВМРО вне­со­ха на 23 яну­а­ри прѣд­ло­же­ние за прѣ­дос­та­вя­не на два до­пъл­ни­тел­ни дни по­чив­ка на не­пу­ша­чи­тѣ. Отъ пар­ти­я­та се на­дѣ­ватъ по то­зи на­чинъ да на­сър­дчатъ стра­да­щи­тѣ отъ тю­тю­не­вия по­рокъ къмъ про­мѣ­на на на­ви­ци­тѣ си.

——–

На 22 срѣ­щу 23 яну­а­ри по­жаръ опус­то­ши Дра­го­ман­ско­то бла­то. То по­па­да въ двѣ зо­ни отъ мрѣ­жа­та „На­ту­ра 2000“. Прѣд­по­ла­га се, че по­жа­рътъ е умиш­ленъ.

——–

Съ рѣ­ше­ние на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­ненъ сѫдъ отъ 21 яну­а­ри окон­ча­тел­но бѣ от­ка­за­на ре­гис­тра­ция на пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ „Нѣ­ма та­ка­ва дър­жа­ва“. Сѫ­щи­ятъ обя­ви, че ще съз­да­де но­ва пар­тия подъ име­то „Има та­къвъ на­родъ“, чи­е­то уч­рѣ­дя­ва­не ще се със­тои на 16 фев­ру­а­ри.

——–

На 19 яну­а­ри по­чи­на ма­те­ма­ти­кътъ акад. Бла­го­вѣстъ Сен­довъ. Бившъ рек­торъ на Уни­вер­си­те­та и прѣд­се­да­тель на БАН, акад. Сен­довъ бѣ въ ос­но­ва­та на ек­спе­ри­мен­тал­на об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, въ­ве­де­на въ нѣ­кол­ко учи­ли­ща прѣзъ 80-тѣ го­ди­ни. Учас­тникъ въ Крѫг­ла­та ма­са слѣдъ 10 но­ем­ври, той бѣ и прѣд­се­да­тель на XXXVII Обик­но­ве­но На­род­но съб­ра­ние (1995-1997 г.).

——–

Въ ран­ни­тѣ ча­со­ве на 15 яну­а­ри е билъ под­па­ленъ до­мътъ на адв. Ирень Са­во­ва въ гр. Их­ти­манъ. Адв. Са­во­ва за­щи­та­ва Де­сис­ла­ва Иван­че­ва, учас­тва­ла е и въ дру­ги зна­ко­ви дѣ­ла. Прѣзъ есень­та на 2018 г. ней­ни нек­ро­ло­зи бѣ­ха раз­лѣ­пе­ни край ра­бот­но­то ѝ мѣс­то. Ад­во­ка­тътъ об­ви­ни ин­сти­ту­ци­и­тѣ, че не прѣд­при­е­матъ ни­що, за да я за­щи­тятъ отъ яв­ни­тѣ зап­ла­хи.

——–

Прѣзъ сед­ми­ца­та отъ 27 до 31 яну­а­ри грип­на ва­кан­ция е обя­ве­на въ петь об­лас­ти (Ве­ли­ко Тър­но­во, Бур­гасъ, Хас­ко­во, Кър­джа­ли, Со­фия-градъ) как­то и въ дру­ги от­дѣл­ни учи­ли­ща и об­щи­ни. На нѣ­кои мѣс­та е прѣд­ви­де­но учеб­ни­тѣ за­ня­тия да бѫ­датъ въз­ста­но­ве­ни на 6 фев­ру­а­ри, слѣдъ меж­дус­роч­на­та ва­кан­ция.

——–

За­бав­ни ре­ак­ции прѣ­диз­ви­ка ми­нис­търъ Ка­ра­ка­ча­новъ, ка­то ми­на съ рѫч­ния си ба­гажъ по чер­ве­ния ки­лимъ при прис­ти­га­не­то на бъл­гар­ска­та дър­жав­на де­ле­га­ция въ САЩ на 24 но­ем­ври. Зев­зе­ци за­мѣ­ни­ха ба­га­жа на зам.-пре­ми­е­ра съ най­ло­но­ва чан­тич­ка отъ ев­тинъ су­пер­мар­кетъ. Ко­ли­чес­тво­то по­доб­ни по­диг­рав­ки се уве­ли­чи гла­во­лом­но слѣдъ ка­то на 17 яну­а­ри въ сту­ди­о­то на Би Ти Ви Ка­ра­ка­ча­новъ по­мо­ли хо­ра­та да спратъ да пра­вятъ не­го­ви ко­ла­жи. Въл­на­та отъ ху­моръ за смѣт­ка на прѣд­се­да­те­ля на ВМРО про­дъл­жа­ва.

——–

Съ че­ти­ри гла­са „за“ и единъ „въз­дър­жалъ се“ Съ­вѣ­тътъ за елек­трон­ни ме­дии (СЕМ) из­бра за ди­рек­торъ на БНР Ан­донъ Бал­та­ковъ. Той е ра­бо­тилъ за CNN и „Гла­са на Аме­ри­ка“. Гла­су­ва­не­то се със­тоя на 22 яну­а­ри, по­ве­че отъ три мѣ­се­ца слѣдъ от­стра­ня­ва­не­то на Све­тос­лавъ Кос­товъ, кой­то бѣ за­мѣ­сенъ въ скан­далъ съ цен­зу­ра на жур­на­лис­ти и без­пре­це­ден­тно спи­ра­не на из­лѫч­ва­не­то на прог­ра­ма „Хо­ри­зонтъ“ за „про­фи­лак­ти­ка“.

——–

Слѣдъ нѣ­кол­ко ин­ци­ден­та съ пра­ви­тел­стве­ния са­мо­летъ „Фал­конъ“ прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни, въ края на де­кем­ври Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ рѣ­ши да за­дѣ­ли 55 млн. лв за но­ва ма­ши­на. На­мѣ­ре­ни­е­то бѣ­ше пос­рещ­на­то съ об­ви­не­ния въ раз­хи­ще­ние. Цвѣт­ко Лу­ка­новъ, бившъ ди­рек­торъ на „Ави­о­от­рядъ 28“, кой­то сто­па­нис­ва пра­ви­тел­стве­ния са­мо­летъ, бѣ за­я­вилъ още въ на­ча­ло­то на сѫ­щия мѣ­сецъ, че „Фал­ко­нътъ“ има не­ог­ра­ни­ченъ тех­ни­чес­ки ре­сурсъ и нѣ­ма нуж­да да се за­мѣ­ня.