БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Комплексъ „Камчия“ – руски анклавъ въ България

Чете се за 4 минути

День прѣ­ди Рож­дес­тво Хрис­то­во рус­ки­ятъ Се­натъ (гор­на ка­ма­ра на Ду­ма­та) об­сѫ­ди прѣ­ми­на­ва­не­то на чер­но­мор­ския Ком­плексъ „Кам­чия“, раз­по­ло­женъ на два­де­се­ти­на ки­ло­мет­ра юж­но отъ Вар­на, въ соб­стве­ность на рус­ка­та дър­жа­ва. Къмъ нас­то­я­щи­ятъ мо­ментъ ком­плек­сътъ при­над­ле­жи на пра­ви­тел­ство­то на градъ Мос­ква. Рус­ки­ятъ вън­шенъ ми­нис­търъ Сер­гей Лав­ровъ по­со­чи прѣдъ се­на­то­ри­тѣ, че при­чи­ни­тѣ за смѣ­на­та на соб­стве­ность­та сѫ „дег­ра­ди­ра­не­то“ на си­ту­а­ци­я­та въ ком­плек­са: нѣ­кои отъ сгра­ди­тѣ му би­ли от­да­де­ни подъ на­емъ, не­яс­но би­ло на ко­го при­над­ле­жатъ дру­ги. Ин­те­ресъ у бъл­гар­ски­тѣ ме­дии прѣ­диз­ви­ка­ха най-ве­че из­каз­ва­ни­я­та на се­на­то­ри, спо­редъ ко­и­то е „край­но врѣ­ме да се съз­да­де на ба­за­та на „Кам­чия“ рус­ки ху­ма­ни­та­ренъ цен­търъ ка­то ос­нов­на чуж­дес­тран­на кул­тур­но-ху­ма­ни­тар­на пло­щад­ка за про­кар­ва­не на [рус­ки­тѣ] ин­те­ре­си въ Ев­ро­па“. Са­ми­ятъ Лав­ровъ пъкъ ока­чес­тви то­зи пох­ватъ ка­то „иде­а­ленъ об­ра­зецъ за при­ла­га­не на „ме­ка си­ла“ въ най-по­зи­ти­венъ сми­сълъ“.

КОМ­ПЛЕКСЪ „КАМ­ЧИЯ“ ВЪ МО­МЕН­ТА

Ком­плексъ „Кам­чия“, съ площь отъ 31 хек­та­ра, има три ос­нов­ни ком­по­нен­та: са­на­тор­но-оз­дра­ви­те­ленъ ком­плексъ, прѣд­наз­на­ченъ за лѣ­че­ние на дѣ­ца, „Сла­вян­ски цен­търъ“ съ кул­тур­но прѣд­наз­на­че­ние и Час­тно срѣд­но учи­ли­ще „Юрий Га­га­ринъ“. До­го­во­рътъ за из­граж­да­не­то на ком­плек­са е под­пи­санъ прѣзъ сеп­тем­ври 2008 г. отъ ми­нис­търъ Еми­лия Мас­ла­ро­ва отъ пра­ви­тел­ство­то на Трой­на­та ко­а­ли­ция съ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель Сер­гей Ста­ни­шевъ, то­га­ва прѣд­се­да­тель на БСП. За да спо­мог­не про­ек­тътъ, бъл­гар­ска­та стра­на от­пус­ка надъ 7 млн. ле­ва за из­граж­да­не­то на де­сет­ки­ло­мет­ровъ во­доп­ро­водъ до ком­плек­са, кой­то е от­критъ на слу­чай­но из­бра­на­та да­та 9 сеп­тем­ври 2010 г., въ при­сѫт­стви­е­то на бъл­гар­ски­ятъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель Бой­ко Бо­ри­совъ и то­га­ваш­ния кметъ на Мос­ква, Луж­ковъ. Отъ бъл­гар­ска стра­на при­сѫт­стватъ и кме­тътъ на Со­фия, Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, ми­нис­тъ­рътъ на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­риз­ма, Трай­чо Трай­ковъ, по­нас­то­я­щемъ ра­йо­ненъ кметъ въ Со­фия, отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ (ин­фор­ма­ция на DarikNews).

СОК „Кам­чия“ е опи­санъ на сай­та на Мос­гор­тур (мос­ков­ска­та град­ска ту­рис­ти­чес­ка аген­ция) ка­то раз­по­ло­женъ въ „слън­че­ва и гос­топ­ри­ем­на Бъл­га­рия“, въ ра­йонъ съ­че­та­ващъ кра­со­ти­тѣ на мо­ре­то, го­ра­та и пла­ни­на­та. По­соч­ва се, че въ то­ва „райс­ко кѫт­че“ отъ бъл­гар­ско­то чер­но­мо­рие ра­бо­ти „ква­ли­фи­ци­ранъ рус­ко­го­во­рящъ пер­со­налъ“. Ка­то прѣ­дим­ство на за­поз­на­ва­не­то съ дру­ги кул­ту­ри (мо­же би сла­вян­ски­тѣ, прѣд­ста­вя­ни отъ „Сла­вян­ски цен­търъ“?) е раз­ви­ва­не­то у дѣ­ца­та на то­ле­ран­тность и за­дъл­бо­ча­ва­не на зна­ни­я­та по ис­то­рия.

Ди­рек­торъ на СОК „Кам­чия“ е Ни­ко­лай Не­дѣл­ковъ. Ком­плек­сътъ раз­по­ла­га съ сайтъ на бъл­гар­ски и рус­ки. Впе­чат­ле­ние пра­ви, че на рус­ки езикъ но­ви­ни­тѣ въ сай­та за­поч­ватъ отъ есень­та на 2018 г., а на бъл­гар­ски – отъ фев­ру­а­ри 2019, съ съ­об­ще­ние за от­бѣ­лѣз­ва­не­то на Де­ня на за­шит­ни­ци­тѣ на оте­чес­тво­то, из­вѣс­тенъ прѣ­ди ка­то День на Чер­ве­на­та ар­мия. Въ це­ре­мо­ни­я­та съ по­ла­га­не на вѣн­ци въ гр. Вар­на сѫ учас­тва­ли прѣд­ста­ви­те­ли отъ всич­ки ни­ва на мѣс­тна­та власть и об­лас­тна­та уп­ра­ва. Сай­тътъ ин­фор­ми­ра ак­тив­но за ус­пѣ­хи­тѣ на уче­ни­ци­тѣ отъ ЧСУ „Юрий Га­га­ринъ“, но сѫ­що та­ка и за дѣй­ность­та на рус­ки­тѣ дип­ло­ма­ти въ Бъл­га­рия и за въз­мож­нос­ти­тѣ за вис­ше об­ра­зо­ва­ние въ Ру­сия.

ЧСУ „ЮРИЙ ГА­ГА­РИНЪ“

Час­тно­то срѣд­но учи­ли­ще „Юрий Га­га­ринъ“ сѫ­що раз­по­ла­га съ соб­ственъ дву­е­зи­ченъ сайтъ. Обу­че­ни­е­то об­хва­ща всич­ки кла­со­ве отъ под­гот­ви­тел­на гру­па до за­вър­шва­не на гим­на­зия. Учи­ли­ще­то има и бъл­гар­ска и рус­ка ли­цен­зия, прѣд­ла­га се ин­тен­зив­но обу­че­ние по рус­ки и ан­глийс­ки езикъ (рус­ки­тѣ па­ра­лел­ки но­сятъ бук­ва „а“, а ан­глийс­ки­тѣ – „б“). Рус­ки­ятъ езикъ при­сѫт­вства въ сед­мич­ни­тѣ прог­ра­ми на всич­ки кла­со­ве: три ча­са въ пе­ти класъ, срѣ­щу шесть по БЕЛ, ка­то съ­от­но­ше­ни­е­то се об­ръ­ща въ XI кл.: три ча­са БЕЛ и шесть рус­ки, ко­е­то из­глеж­да ра­зум­но за чо­вѣкъ, кой­то въз­на­мѣ­ря­ва да про­дъл­жи въ рус­ки уни­вер­си­тетъ. Отъ сай­та на учи­ли­ще­то ста­ва яс­но, че ро­ля­та на май­ки­тѣ и ба­би­тѣ е рѣ­ша­ва­ща – отъ май­ки­тѣ се очак­ва „да учас­тватъ въ ра­бо­тил­нич­ки, ба­за­ри и фес­ти­ва­ли“, а отъ ба­би­тѣ – „да ши­ятъ най-ху­ба­ви­тѣ кос­тю­ми“. Не­яс­на ос­та­ва ро­ля­та на ба­щи­тѣ и дѣ­дов­ци­тѣ. Сай­тътъ все пакъ спо­ме­на­ва, че при за­пис­ва­не на дѣ­те е нуж­но при­сѫт­стви­е­то и на два­ма­та ро­ди­те­ли. Из­вън­клас­на­та дѣй­ность, вклю­чи­тел­но учас­тва­не­то въ със­те­за­ния и пе­че­ле­не­то на наг­ра­ди отъ рус­ко­то по­сол­ство, сѫ здра­во зас­тѫ­пе­ни. Уче­ни­ци­тѣ но­сятъ уни­фор­ми.

КЪС­НО Е ЗА РЕ­АК­ЦИИ

Въ свой ана­лизъ по те­ма­та на сай­та на Дой­че Ве­ле, Пе­търъ Чо­ла­ковъ по­соч­ва, че къмъ нас­то­я­щия мо­ментъ бъл­гар­ска­та дър­жа­ва не мо­же да ре­а­ги­ра и да въз­прѣ­пят­ства по за­ко­новъ пѫть на при­до­би­ва­не­то на Ком­плексъ „Кам­чия“ отъ рус­ка­та дър­жа­ва. Ав­то­рътъ си за­да­ва въп­ро­са за­що влас­ти­тѣ въ Кре­мълъ пов­ди­гатъ те­ма­та точ­но се­га, слѣдъ ка­то по врѣ­ме на гос­ту­ва­не­то на Бо­ри­совъ въ Ва­шин­гтонъ бѣ съ­об­ще­но, че въ Бъл­га­рия ще се гра­ди ко­ор­ди­на­ци­о­ненъ цен­търъ на во­ен­но­мор­ски­тѣ си­ли на НА­ТО. Прѣд­ло­же­ни­ятъ отъ Чо­ла­ковъ от­го­воръ е, че ста­ва въп­росъ за сплаш­ва­не на Бъл­га­рия – че Ру­сия по­каз­ва го­тов­ность­та си да от­вър­не на аме­ри­кан­ския им­пе­ри­а­ли­зъмъ съ своя соб­ственъ. Ед­но е си­гур­но: бъл­гар­ско­то чер­но­мо­рие е все по-„гос­топ­ри­ем­но“ за рус­ки­тѣ ту­рис­ти, а бѫ­де­щи­ятъ рус­ки дър­жа­венъ Ком­плексъ „Кам­чия“, съ сво­е­то стра­те­ги­чес­ко раз­по­ло­же­ние, мо­же да бѫ­де чу­де­сенъ ко­ор­ди­на­ци­о­ненъ цен­търъ. Но не на НА­ТО.

А и кой е заб­ра­вилъ, че прѣзъ 2016 г. рус­ки­ятъ де­пу­татъ отъ пар­ти­я­та на Вла­ди­миръ Пу­тинъ П. Тол­стой бѣ­ше за­я­вилъ, че по­ли­тик­та на Ру­сия е „да ку­пи цѣ­ла Бъл­га­рия, та­ка как­то е ку­пи­ла по­ло­ви­на­та Чер­но­мо­рие“.