БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Консултации за промѣни въ конституцията

Чете се за 2 минути

Как­то бѣ обя­вилъ, под­пис­вай­ки ука­за за наз­на­ча­ва­не на Иванъ Ге­шевъ за гла­венъ про­ку­роръ, пре­зи­ден­тътъ за­поч­на кон­сул­та­ции за про­мѣ­ни въ кон­сти­ту­ци­я­та, ко­и­то да въ­ве­датъ ме­ха­ни­зъмъ за дѣйс­тви­те­ленъ кон­тролъ надъ рѫ­ко­во­ди­те­ля на дър­жав­но­то об­ви­не­ние. Пър­ви­тѣ два крѫ­га отъ срѣ­щи се про­ве­до­ха още на 17 и 19 де­кем­ври, а мѣ­сецъ по-къс­но пос­лѣд­ва и тре­ти.

Пър­ва­та срѣ­ща съб­ра Прав­ния съ­вѣтъ къмъ пре­зи­ден­та и прѣд­ста­ви­те­ли на ака­де­мич­на­та об­щность. Тя про­те­че въ от­сѫт­стви­е­то на ме­ди­и­тѣ и не до­не­се ис­тин­ски но­ви прѣд­ло­же­ния, ог­ра­ни­ча­вай­ки се до об­щи кон­ста­та­ции. Та­ка нап­ри­мѣръ, Ра­девъ за­да­де въп­ро­са „Има ли въ кон­сти­ту­ци­я­та дос­та­тъч­но за­щит­ни ме­ха­низ­ми срѣ­щу по­газ­ва­не­то на раз­дѣ­ле­ни­е­то на влас­ти­тѣ и срѣ­щу ав­то­ри­та­ренъ про­из­волъ?“, кой­то мо­же да се тъл­ку­ва ка­то прѣп­рат­ка къмъ твър­дѣ­ни­я­та на Ге­шевъ, че влас­ти­тѣ не би­ва да сѫ раз­дѣ­ле­ни, а да вза­и­мо­дѣйс­тватъ. Ко­мен­таръ къмъ кон­сул­та­ци­и­тѣ нап­ра­ви ве­че бив­ши­ятъ гла­венъ про­ку­роръ, Со­тиръ Ца­ца­ровъ. Слѣдъ це­ре­мо­ни­я­та по встѫп­ва­не въ длъж­ность на бив­шия му за­мѣс­тникъ, той за­я­ви, че при­вѣт­ства дис­ку­си­и­тѣ при пре­зи­ден­та, „ако тѣ сѫ на­со­че­ни за доб­ро­то на про­ку­ра­ту­ра­та и за доб­ро­то на бъл­гар­ски­тѣ граж­да­ни, за­що­то тѣ не мо­гатъ да бѫ­датъ са­мо за доб­ро­то на про­ку­ра­ту­ра­та“.

Срѣ­ща­та на 19 де­кем­ври бѣ съ прѣд­ста­ви­те­ли на със­лов­ни, неп­ра­ви­тел­стве­ни и об­щес­тве­ни ор­га­ни­за­ции. По­ве­че­то отъ тѣхъ нас­то­я­ха за на­ма­ля­ва­не на по­ли­ти­чес­ко­то вли­я­ние въ Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ (ВСС). Бѣ­ха прѣд­ло­же­ни три ва­ри­ан­та за наз­на­ча­ва­не на ли­це, ко­е­то да раз­слѣд­ва глав­ния про­ку­роръ: то да е из­вънъ про­ку­ра­ту­ра­та, да бѫ­де сѫ­дия отъ Вър­хов­ния ка­са­ци­о­ненъ сѫдъ или та­зи фун­кция да бѫ­де въз­ло­же­на на Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ.

Прѣд­ста­ви­те­ли на Вис­шия ад­во­кат­ски съ­вѣтъ (ВАдвС), ед­на отъ мал­ко­то про­фе­си­о­нал­ни ор­га­ни­за­ции, ко­я­то от­кри­то за­я­ви, че Ге­шевъ не е под­хо­дящъ за пос­та гла­венъ про­ку­роръ, учас­тва­ха въ тре­тия крѫгъ кон­сул­та­ции за кон­сти­ту­ци­он­ни про­мѣ­ни. Той се про­ве­де на 16 яну­а­ри и за­вър­ши безъ яс­ни пос­ла­ния. Ста­на яс­но, че ос­нов­на те­ма на об­сѫж­да­ния е билъ дос­тѫ­пътъ до Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ. Въ ста­но­ви­ще на ВАдвС, пос­лѣд­ва­ло срѣ­ща­та, се из­ра­зя­ва по­зи­ция, че е „аб­со­лют­но не­оп­рав­да­но ВАдвС да не мо­же да ос­пор­ва за­ко­ни, ка­то се по­зо­ва­ва на не­съ­от­вѣт­стви­е­то имъ съ об­щоп­риз­на­ти­тѣ нор­ми на меж­ду­на­род­но­то пра­во и меж­ду­на­род­ни­тѣ до­го­во­ри, по ко­и­то Бъл­га­рия е стра­на“. Още на 21 де­кем­ври Ра­девъ бѣ­ше съ­об­щилъ прѣдъ „Да­рикъ“, че ще прѣд­ло­жи въ­веж­да на ин­ди­ви­ду­ал­на кон­сти­ту­ци­он­на жал­ба.