БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Успѣшна заплаха за протести на прѣвозвачитѣ

Чете се за 2 минути

Правителството прие прѣдложенитѣ отъ транспортния бизнесъ тарифи за пѫтни такси.

Ме­ха­низ­мътъ за пла­ща­не на пѫ­ти­ща­та, ста­налъ из­вѣс­тенъ ка­то „толъ сис­те­ма“, трѣб­ва­ше да за­ра­бо­ти още ав­густъ мѣ­сецъ 2019 г., но уп­рав­ля­ва­щи­тѣ ра­зум­но рѣ­ши­ха да от­ло­жатъ стар­та за 1 мартъ 2020. Да­ли то­ва от­ла­га­не бѣ съ цѣль из­чак­ва­не на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри есень­та? Съ си­гур­ность пус­ка­не­то на но­ва­та сис­те­ма не мо­же­ше да ми­не без­проб­лем­но и всѣ­ки не­га­тивъ щѣ­ше да се от­ра­зи на ре­зул­та­та на ГЕРБ въ во­та. Яс­но е, че прѣд­ви­дѣ­ни­тѣ отъ пра­ви­тел­ство­то та­ри­фи, дос­ти­га­щи до 36 ст. на ки­ло­ме­търъ за то­вар­ни прѣ­воз­ни срѣд­ства, не бѣ­ха по вку­са на фир­ми­тѣ въ бран­ша и въ на­ча­ло­то на яну­а­ри мно­жес­тво тѣх­ни ор­га­ни­за­ции обя­ви­ха на­ци­о­нал­на стач­ка, ко­я­то трѣб­ва­ше да за­поч­не въ по­не­дѣл­никъ 13 яну­а­ри. Срѣдъ цѣ­ли­тѣ на прѣ­воз­ва­чи­тѣ бѣ не са­мо по­ни­жа­ва­не на та­ри­фи­тѣ, но, по за­яв­ки на Ге­ор­ги Пе­тър­ней­чевъ отъ Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­гар­ски­тѣ прѣд­при­я­тия за меж­ду­на­род­ни прѣ­во­зи, и ос­тав­ка­та на ре­ги­о­нал­ния ми­нис­търъ Пе­тя Ав­ра­мо­ва.

СРѢ­ЩА СЪ ПРЕ­МИ­Е­РА

Прѣдъ рис­ка отъ ма­щаб­ни про­тес­ти съ неп­рѣд­ска­зу­е­ми пос­лѣ­ди­ци пре­ми­е­рътъ Бо­ри­совъ прѣд­по­че­те бър­зо­то за­поч­ва­не на прѣ­го­во­ри и по­ка­ни прѣд­ста­ви­те­ли на бран­шо­ви­тѣ ор­га­ни­за­ции въ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ. Срѣ­ща­та се със­тоя на 10 яну­а­ри. Тя не бѣ из­лѫч­ва­на прѣ­ко, но за­вър­ши съ „ка­пи­ту­ла­ция“ на пре­ми­е­ра прѣдъ ис­ка­ни­я­та на прѣ­воз­ва­чи­тѣ. Пра­ви­тел­ство­то не са­мо при­е­ма прѣд­ло­же­ни­я­та имъ за та­ри­фи, но и се от­каз­ва да так­су­ва вто­рок­лас­ни­тѣ пѫ­ти­ща, мѣр­ка ко­я­то ми­нис­търъ Ав­ра­мо­ва обя­ви съ ду­ми­тѣ, че „ще има ре­дук­ция въ об­хва­та на толъ сис­те­ма­та“. Уго­вор­ка­та е, че тѣ­зи ус­ло­вия ще ва­жатъ до 1 май, пе­ри­одъ, кой­то ще има ха­рак­теръ на тестъ за „толъ сис­те­ма­та“. Точ­ни­тѣ но­ви цѣ­ни не бѣ­ха обя­ве­ни и прис­тиг­на­ха ед­ва слѣд­ва­ща­та сед­ми­ца. Не­пос­рѣд­стве­но слѣдъ срѣ­ща­та Йор­данъ Ара­бад­жи­евъ отъ Съ­о­за на меж­ду­на­род­ни­тѣ прѣ­воз­ва­чи съ­об­щи са­мо, че ти­ро­ве­тѣ ще пла­щатъ 11 ст./км вмѣс­то прѣд­ви­дѣ­ни­тѣ пър­во­на­чал­но 18 ст./км.

РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ­ТѢ

Обѣ­ща­ни­я­та на пра­ви­тел­ство­то пос­тиг­на­ха же­ла­ния ре­зул­татъ и прѣ­воз­ва­чи­тѣ обя­ви­ха, че от­мѣ­нятъ пла­ни­ра­та за 13-ти на­ци­о­нал­на стач­ка. Въп­рѣ­ки че из­ка­за­ха удов­лет­во­ре­ни­е­то си отъ пос­тиг­на­ти­тѣ до­го­вор­ки, тѣ прѣ­дуп­рѣ­ди­ха, че ос­та­ватъ въ стач­на го­тов­ность, по ду­ми­тѣ на Маг­да­ле­на Мил­те­но­ва отъ Кон­фе­де­ра­ци­я­та на ав­то­бус­ни­тѣ пре­воз­ва­чи. Ос­вѣнъ из­бег­на­та­та опас­ность отъ тран­спор­тна па­ра­ли­за на стра­на­та, прѣ­го­во­ри­тѣ въ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ оба­че ще иматъ и дру­ги пос­лѣд­ствия, а имен­но на­ма­ля­ва­не на при­хо­ди­тѣ отъ „толъ сис­те­ма­та“. Пър­во­на­чал­но се пла­ни­ра­ше тѣ да сѫ въ раз­мѣръ на 1,3 млрд. ле­ва, но въ при­е­тия бюд­жетъ за 2020 г. прог­но­за­та бѣ­ше по­ни­же­на до 450 млн. Ако при но­ви­тѣ от­стѫп­ки на пра­ви­тел­ство­то и та­зи су­ма не бѫ­де съб­ра­на, пос­лѣ­ди­ци­тѣ мо­гатъ да бѫ­дат са­мо ед­ни – по-мал­ко ин­вес­ти­ции въ из­граж­да­не на но­ви съ­о­рѫ­же­ния и по-ло­ша под­дръж­ка на сѫ­щес­тву­ва­щи­тѣ.