БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Падението на Василъ Божковъ

Чете се за 8 минути

Българската държава записа въ репертоара си пореденъ спектакълъ съ изпращане на олигархъ въ „изгнание“, този пѫть въ Дубай.

Мѣ­се­цътъ бѣ­ше бѣ­лѣ­занъ отъ съв­мѣс­тна ак­ция на за­ко­но­да­тел­на­та и сѫ­деб­на­та власть, на­со­че­на срѣ­щу счи­та­ния за най-бо­гатъ бъл­га­ринъ, Ва­силъ Бож­ковъ, соб­стве­никъ на „На­ци­о­нал­на ло­та­рия“, „Ло­та­рия Бъл­га­рия“ и мно­го дру­ги ха­зар­тни ор­га­ни­за­ции, но и на ог­ром­на ко­лек­ция отъ ан­тич­ни прѣд­ме­ти. Из­вѣс­тенъ съ прѣ­ко­ра си „Че­рѣ­па“, Бож­ковъ се ока­за въ Обе­ди­не­ни­тѣ араб­ски емир­ства, ко­га­то съ за­конъ въ Бъл­га­рия бѣ­ха от­не­ти ли­цен­зи­тѣ на фир­ми­тѣ му, а на са­мия не­го бѣ­ха пов­диг­на­ти мно­гоб­рой­ни об­ви­не­ния за да­нъч­ни и уг­лав­ни прѣс­тѫп­ле­ния. Въп­рѣ­ки пър­во­на­чал­ни­тѣ си из­каз­ва­ния, че е го­товъ да сът­ру­ни­чи на влас­ти­тѣ, „Че­рѣ­па“ въ край­на смѣт­ка прѣ­цѣ­ни да ос­та­не да­лечъ отъ ро­ди­на­та, кѫ­дѣ­то про­ку­ра­ту­ра­та нап­раз­но се опит­ва да го вър­не съ мол­би за ек­стра­ди­ция съ смай­ващъ раз­мѣръ отъ 200 стра­ни­ци.

БЕЗЪ ЧАС­ТНИ ЛО­ТА­РИИ

Ма­каръ Бож­ковъ да е въ ха­зар­ния биз­несъ още отъ прѣ­ди па­да­не­то на ко­му­нис­ти­чес­кия ре­жимъ, съ по­доз­рѣ­ние за не­го за­поч­на да се го­во­ри ед­ва прѣзъ мѣ­сецъ яну­а­ри, ко­га­то учас­тва­щи­ятъ въ уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ, ли­деръ на пар­тия НФСБ, вне­се про­ек­то­за­конъ за от­не­ма­не на ли­цен­зи­тѣ на час­тни­тѣ ло­та­рии. Смѣ­лость­та и ма­щаб­ность­та на на­мѣ­ре­ни­е­то прѣ­диз­ви­ка­ха раз­но­об­раз­ни от­зи­ви, вклю­чи­тел­но и стра­хо­ве за оцѣ­ля­ва­не­то на фут­бо­ленъ клубъ „Лев­ски“, кой­то, оказ­ва се, не мо­желъ да сѫ­щес­тву­ва безъ фи­нан­со­ви­тѣ ин­жек­ции, ко­и­то му пра­вѣлъ Бож­ковъ съ пе­чал­би отъ ха­зар­та.

Офи­ци­ал­но­то от­не­ма­не на ли­цен­зи­тѣ се слу­чи на 18 фев­ру­а­ри, слѣдъ об­на­род­ва­не въ „Дър­жа­венъ вѣс­тникъ“ на но­вия за­конъ, кой­то бѣ гла­су­ванъ въ пар­ла­мен­тар­на за­ла на 7 фев­ру­а­ри, безъ ни­то ед­но из­каз­ва­не ни­то отъ уп­рав­ля­ва­щи, ни­то отъ опо­зи­ция. Отъ ко­мен­таръ се въз­дър­жа и пре­зи­ден­тътъ Ру­менъ Ра­девъ, кой­то крот­ко под­пи­са ука­за за об­на­род­ва­не на 14 фев­ру­а­ри.

Ско­рос­тно­то при­е­ма­не на за­ко­на и лип­са­та на пър­во­на­чал­но обя­ве­ния прѣ­хо­денъ пе­ри­одъ отъ мѣ­се­ца до­ве­до­ха до па­ра­док­сал­на си­ту­а­ция – би­ле­ти за час­тни­тѣ ло­та­рии се про­да­ва­ха, но пе­чал­би не се из­пла­ща­ха. Трѣб­ва да се има прѣд­видъ, че прак­ти­ка­та на час­тни­тѣ ха­зар­тни ор­га­ни­за­ции е да из­пла­щатъ пе­чал­би­тѣ раз­сро­че­но. То­ва оз­на­ча­ва, че до­ри соб­стве­ни­ци­тѣ на щас­тли­ви би­ле­ти, из­тег­ле­ни прѣ­ди го­ди­ни, ще трѣб­ва да си тър­сятъ са­ми пра­ва­та отъ ли­ше­ни­тѣ отъ но­ви при­хо­ди ло­та­рии. При­чи­на­та е, че при­е­тия отъ НС за­конъ не прѣд­виж­да ни­ка­къвъ ме­ха­ни­зъмъ за га­ран­ти­ра­не на ста­ри­тѣ пе­чал­би. Слѣдъ гла­су­ва­не­то на за­ко­на му, Си­ме­о­новъ за­я­ви: „рѣ­ших­ме, че не е ред­но дър­жа­ва­та да се мѣ­си въ тѣ­зи час­тно-прав­ни от­но­ше­ния. Всич­ки, ко­и­то иматъ да по­лу­ча­ватъ наг­ра­ди, мо­гатъ да прѣд­при­е­матъ съ­от­вѣт­ни­тѣ мѣр­ки, да си ги по­тър­сятъ или да за­ве­датъ дѣ­ла, за да ги по­лу­чатъ”.

Спи­ра­не­то на про­даж­ба на ло­та­рий­ни та­ло­ни на 21 фев­ру­а­ри до­ве­де и до ско­рос­тенъ фа­литъ на ос­нов­ни­ятъ имъ раз­прос­тра­ни­тель – ве­ри­га­та отъ тър­гов­ски обек­ти „Лаф­ка“. Офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние отъ фир­ма­та-соб­стве­никъ дой­де на 23 фев­ру­а­ри. При са­мо­то си съз­да­ва­не, ве­ри­га­та бѣ свър­за­на съ де­пу­та­та отъ ДПС Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски и съ соб­стве­ни­ка на фа­ли­ра­ла­та ве­че КТБ, Цвѣ­танъ Ва­си­левъ, кой­то отъ петь го­ди­ни се ук­ри­ва въ Сър­бия отъ бъл­гар­ско­то пра­во­сѫ­дие. „Лаф­ка“ бѣ не прос­то раз­прос­тра­ни­тель на ха­зар­тни про­дук­ти, но и на ме­ди­и­тѣ на сѫ­щия Пѣ­ев­ски и още прѣзъ 2014 г. има­ше оп­лак­ва­ния, че на­ла­га но­ва фор­ма на ме­ди­енъ фе­о­да­ли­зъмъ. Ве­ри­га­та бѣ съз­да­де­на прѣзъ 2013 г., по врѣ­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на Пла­менъ Орѣ­шар­ски, и пър­во­на­чал­но раз­прос­тра­ня­ва­ше вѣс­тни­ци и ци­га­ри. То­га­ва нѣ­кои виж­да­ха въ нея срѣд­ство за на­ла­га­не на мо­но­полъ на „Бул­гар­та­бакъ“ на бъл­гар­ския па­заръ. Са­ми­ятъ „Бул­гар­та­бакъ“ сѫ­що бѣ свър­занъ съ Пѣ­ев­ски.

ПРИ­НО­СЪТЪ НА ПРО­КУ­РА­ТУ­РА­ТА

Ус­по­ред­но съ за­ко­но­да­тел­ния про­цесъ, тръг­на и другъ, рѫ­ко­во­денъ отъ жад­ния за ме­дий­но пок­ри­тие новъ гла­венъ про­ку­роръ, Иванъ Ге­шевъ. На 30 яну­а­ри, сед­ми­ца прѣ­ди гла­су­ва­не­то въ Пар­ла­мен­та, на съв­мѣс­тна прес­кон­фе­рен­ция на МВР и на Про­ку­ра­ту­ра­та, бѣ обя­ве­но, че „Че­рѣ­па“ е ук­рилъ да­нъ­ци въ раз­мѣръ на по­ло­винъ ми­ли­ардъ ле­ва за пе­ри­о­да 2014-2020 г. Прѣд­ни­ятъ день, до ско­ро не­до­се­га­е­ми­ятъ най-бо­гатъ бъл­га­ринъ, бѣ обя­венъ за меж­ду­на­род­но из­дир­ва­не, а срѣ­щу не­го бѣ­ха пов­диг­на­ти се­демь об­ви­не­ния, вклю­чи­тел­но: рѫ­ко­вод­ство на ор­га­ни­зи­ра­на прѣс­тѫп­на гру­па (ОПГ), при­ну­да, из­нуд­ва­не, опитъ за под­купъ на длъж­нос­тно ли­це и за под­бу­ди­тел­ство към прѣс­тѫп­ле­ние по служ­ба.

Осо­бе­но сър­дце­раз­ди­ра­тел­но опи­са ук­ри­ва­не­то на да­нъ­ци гл. про­ку­роръ Ге­шевъ: „Не мо­же да дъл­жишъ на дър­жа­ва­та об­що надъ 559 ми­ли­о­на (за ед­на го­ди­на) за всич­ки ло­та­рий­ни иг­ри – то­ва оз­на­ча­ва по 100 лв къмъ всѣ­ка пен­сия, и да каз­вашъ, най-вѣ­ро­ят­но как­то ще ста­не, че си реп­ре­си­ранъ“.

Отъ раз­кри­ти­я­та на прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на из­пъл­ни­тел­на­та и на сѫ­деб­на­та власть се раз­бра, че Бож­ковъ билъ прѣд­ло­жилъ под­купъ отъ 10 000 лв на членъ на Ко­ми­си­я­та по ха­зар­та, за да прѣд­ла­га сѫ­щи­ятъ от­не­ма­не на ли­цен­зи­тѣ на кон­ку­рен­ти на „Че­рѣ­па“. Дър­жав­ни­ятъ слу­жи­тель оба­че от­ка­залъ.

Сѫ­щев­рѣ­мен­но, бившъ и вѣ­ро­ят­но не по-мал­ко не­под­ку­пенъ прѣд­се­да­тель на сѫ­ща­та Ко­ми­сия по ха­зар­та бѣ арес­ту­ванъ. Ста­ва въп­росъ за Ог­не­миръ Ми­тевъ, на ко­го­то бѣ­ха пов­диг­на­ти об­ви­не­ния за съ­у­час­тни­чес­тво въ ОПГ на Бож­ковъ. На 1 фев­ру­а­ри, ка­то часть отъ во­до­па­да отъ арес­ти и об­ви­не­ния, пра­во­сѫ­ди­е­то зас­тиг­на­ха и Алек­сан­дъръ Ге­ор­ги­евъ, бившъ зам.-прѣд­се­да­тель на НАП и шефъ на Ко­ми­си­я­та по ха­зар­та отъ ап­рилъ 2019 г. Са­ми­ятъ Ге­шевъ обя­ви, че Ге­ор­ги­евъ билъ нап­ра­вилъ са­моп­риз­на­ния за длъж­нос­тно прѣс­тѫп­ле­ние. Два дни по-къс­но, ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Го­ра­новъ, чи­я­то нес­мѣ­ня­е­мость все още не е подъ въп­росъ, наз­на­чи на мѣс­то­то на Ге­ор­ги­евъ на­чал­ни­ка на своя ка­би­нетъ, Ге­ор­ги Йор­да­новъ.

Щомъ ста­на яс­но, че дър­жав­на­та Ко­ми­сия по ха­зар­та, чий­то рѫ­ко­во­ди­тель се наз­на­ча­ва отъ ми­нис­тъ­ра на фи­нан­си­тѣ, е има­ла осо­бе­но от­но­ше­ние къмъ Бож­ковъ и е об­ла­га­ла съ по-нис­ки так­си биз­не­са му, спря­мо кон­ку­рен­ти­тѣ, ло­гич­ни­ятъ въп­росъ бѣ за от­го­вор­ность­та на дър­жа­ва­та и на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ въ из­вър­ше­ни­тѣ прѣс­тѫп­ле­ния. Въ сѫ­бо­та 8 фев­ру­а­ри, въ ефи­ра на „Но­ва Те­ле­ви­зия“ Мен­да Сто­я­но­ва отъ ГЕРБ за­я­ви: „За биз­не­са на Ва­силъ Бож­ковъ въ ло­та­ри­я­та от­го­вор­на е Ко­ми­си­я­та по ха­зар­та. Вну­ше­ни­я­та, че за на­ру­ше­ни­я­та въ нея трѣб­ва да но­сятъ от­го­вор­ность На­род­но­то съб­ра­ние и пра­ви­тел­ство сѫ неп­ри­ем­ли­ви”. Сѫ­щев­рѣ­мен­но за­щи­та­та на Ог­не­миръ Ми­тевъ за­я­ви, при гле­да­не­то на мѣр­ка­та му за не­от­кло­не­ние, че въп­рос­на­та ко­ми­сия е ко­лек­ти­венъ ор­ганъ и лич­на от­гор­ность не мо­же да се тър­си. Влас­ти­тѣ се под­гот­вятъ да ос­та­вятъ безъ пос­лѣд­ствия по­ред­на­та краж­ба на ми­ли­о­ни, а най-вѣ­ро­ят­но до­ри и ми­ли­ар­ди.

КѪ­ДѢ Е БОЖ­КОВЪ?

На 31 яну­а­ри вез­де­сѫ­щи­ятъ и всез­на­ещъ Ге­шевъ обя­ви, че „Че­рѣ­па“ е билъ за­дър­жанъ въ ОАЕ. Та­зи пър­во­на­чал­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то са­ми­ятъ гла­венъ про­ку­роръ ока­чес­тви ка­то „не­о­фи­ци­ал­на“ бѣ пот­вър­де­на ка­то офи­ци­ал­на от­но­во отъ не­го на 2 фев­ру­а­ри. Ста­на яс­но, че е билъ за­дър­жанъ и съ­у­час­тникъ на Бож­ковъ отъ ОПГ, Ге­ор­ги По­повъ. Двѣ сед­ми­ци по-къс­но оба­че из­лѣ­зо­ха стран­ни съ­об­ще­ния, че Бож­ковъ е билъ ос­во­бо­денъ по ис­ка­не на рус­ки граж­да­ни. Ге­шевъ от­но­во се из­ка­за по въп­ро­са, то­зи пѫть за­я­вя­вай­ки, че се­га пъкъ ми­ли­ар­де­рътъ не билъ арес­ту­ванъ. Ми­нис­тер­ство­то на пра­во­сѫ­ди­е­то пъкъ пот­вър­ди, че на 15 фев­ру­а­ри ис­ка­не за ек­стра­ди­ция, въ обемъ отъ 200 стра­ни­ци, е из­пра­те­но до влас­ти­тѣ въ Абу Да­би, сто­ли­ца на ОАЕ. Ма­каръ и мно­го по-не­я­сенъ, слу­ча­ятъ бо­лез­не­но на­пом­ня бѣг­ство­то на Цвѣ­танъ Ва­си­левъ въ съ­сѣд­на Сър­бия прѣзъ 2014 г.

Въ арес­та въ Бъл­га­рия съ си­гур­ность се на­ми­ра Еле­на Ди­не­ва, съ ко­я­то „Че­рѣ­па“ жи­вѣ­е­ше на сѣ­мей­ни на­ча­ла отъ 25 го­ди­ни. Тя ве­че бѣ арес­ту­ва­на вед­нъжъ на 30 яну­а­ри.

КО­ЛЕК­ЦИ­Я­ТА ОТЪ АН­ТИ­КИ

Цѣ­ла­та ис­то­рия око­ло Бож­ковъ, въ ко­я­то се вър­тятъ твър­дѣ го­лѣ­ми су­ми, за да мо­же обик­но­ве­ни­ятъ граж­да­нинъ да ги ос­мис­ли, при­до­би не­о­чак­ва­но „кул­ту­ренъ“ прив­кусъ, ко­га­то бѣ за­мѣ­се­на и про­чу­та­та ко­лек­ция отъ ан­ти­ки, ко­я­то ха­зар­тни­ятъ босъ при­те­жа­ва. Ока­за се, че всѫщ­ность ста­ва въп­росъ за двѣ раз­лич­ни ко­лек­ция – ед­на­та лич­на на Бож­ковъ и със­то­я­ща се отъ съв­рѣ­мен­ни про­из­ве­де­ния на из­кус­тво­то. Имен­но тѣх­но­то из­зем­ва­не отъ МВР бѣ по­ка­за­но въ пър­ви­тѣ дни на фев­ру­а­ри и прѣ­диз­ви­ка въл­на отъ не­го­ду­ва­ние отъ от­но­ше­ни­е­то къмъ из­кус­тво­то. Дру­га­та ко­лек­ция се със­тои отъ дѣйс­тви­тел­но ан­тич­ни прѣд­ме­ти и се съх­ра­ня­ва отъ Фон­дан­ция „Тра­кия“ въ му­зей „Ва­силъ Бож­ковъ“. Прѣд­се­да­те­льтъ на Фон­да­ци­я­та, Ки­рилъ Хрис­тос­ковъ за­я­ви на 3 фев­ру­а­ри за в. „Се­га“, че ни­кой отъ тѣ­зи прѣд­ме­ти не се из­на­ся, ма­каръ и слу­жи­те­ли­тѣ на Про­ку­ра­ту­ра­та да оби­ка­лятъ изъ за­ли­тѣ и да пра­вятъ описъ на на­лич­но­то.

Ма­каръ Фон­да­ция „Тра­кия“ да оп­ро­вер­га соб­стве­ни­тѣ си съ­об­ще­ния за ко­щун­стве­но из­на­ся­не на вѣ­ков­ни ан­ти­ки въ чер­ни чу­ва­ли, на 8 фев­ру­а­ри тѣ съ­об­щи­ха, че са по­тър­си­ли по­мощь отъ ЮНЕС­КО: „Въ слу­чай, че ек­спер­ти­тѣ отъ ЮНЕС­КО зак­лю­чатъ, че не сѫ спа­зе­ни про­це­ду­ри­тѣ и меж­ду­на­род­ни­тѣ стан­дар­ти, ко­лек­ци­я­та нѣ­ма да мо­же да бѫ­де прѣ­мѣс­те­на”.

Изъ ме­ди­и­тѣ се го­во­рѣ­ше прѣ­дим­но за сре­бър­ни и злат­ни прѣд­ме­ти, за­що­то ан­ти­ки отъ неб­ла­го­род­ни ма­те­рии не сѫ ин­те­рес­ни за бъл­гар­ско­то об­щес­тво. Осо­бе­но вни­ма­ние бѣ от­дѣ­ле­но на „уни­кал­ни“ сре­бър­ни ва­зи съ изоб­ра­же­ния на Ор­фей. Са­мо отъ скѫ­по­цѣн­ни ме­та­ли бѣ­ха и прѣд­ме­ти­тѣ, чи­и­то сним­ки и изоб­ра­же­ния се раз­прос­тра­ня­ва­ха. Съ пъл­на пàра вър­вѣ­ха и приб­ли­зи­тел­ни­тѣ оцѣн­ки на стой­ность­та на ко­лек­ци­я­та: на 31 яну­а­ри са­ми­ятъ Бож­ковъ за­я­ви, че прѣ­ди го­ди­ни сѫ му би­ли прѣд­ла­га­ни 600 млн ев­ро за ко­лек­ци­я­та, а от­то­га­ва той я е уве­ли­чилъ. Мал­ко въп­ро­си се за­да­до­ха за про­из­хо­да на па­ри­тѣ, съ ко­и­то сѫ за­ку­пе­ни тол­ко­ва скѫ­пи ан­ти­ки. Все пакъ на 7 фев­ру­а­ри про­ку­ра­ту­ра­та офи­ци­ал­но въз­ло­жи на Ми­нис­тер­ство­то на кул­ту­ра­та, ог­ла­вя­ва­но отъ Бо­илъ Ба­новъ, да про­вѣ­ри ка­къвъ е про­из­хо­дътъ на ко­лек­ци­я­та. Де­сеть дни по-къс­но ми­нис­тъ­рът за­я­ви, че ко­лек­ци­я­та е над­цѣ­не­на.

Цѣ­лос­тно­то впе­чат­ле­ние отъ про­гон­ва­не­то въ „из­гна­ние“ на оли­гар­ха Бож­ковъ е, че ста­ва въп­росъ за всич­ко дру­го, ос­вѣнъ за на­ла­га­не на за­ко­на. По­ка­за­тел­но е, че по мно­жес­тво важ­ни въп­ро­си ис­ти­на­та прос­то не мо­же да бѫ­де на­у­че­на. Бѣ­ше нап­ра­ве­но всич­ко въз­мож­но об­щес­тве­но­то вни­ма­ние да бѫ­де от­кло­не­но къмъ ма­ло­важ­ни ас­пек­ти на слу­чая – ка­то из­зем­ва­не­то или не на ко­лек­ци­я­та отъ при­до­би­ти не­яс­но какъ ху­до­жес­тве­ни цѣн­нос­ти – до­ка­то ми­натъ прос­ло­ву­ти­тѣ три де­на, слѣдъ ко­и­то год­ность­та на чу­до­то из­ти­ча.