БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Коронавирусът идва, какво да правим

Чете се за 1 минута

Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ наб­лю­да­ва­ме какъ опа­сенъ ви­русъ оби­ка­ля по свѣ­та. Слѣдъ епи­де­ми­я­та въ Ки­тай, но­ви­ятъ ко­ро­на­ви­русъ ве­че дос­тиг­на до Ита­лия, въп­росъ на врѣ­ме е да се до­бе­ре и до Бъл­га­рия. Важ­но е граж­да­ни­тѣ да сѫ на­яс­но съ то­ва, как­во да пра­вятъ при или прѣ­ди по­я­ва­та на ин­фек­ци­я­та. „Бъл­гар­ски Ос­вѣ­до­ми­тель“ не е ор­га­ни­за­ция на ме­ди­цин­ски ли­ца, но при бър­зо до­пит­ва­не до та­ки­ва, се оказ­ва, че всич­ки каз­ватъ приб­ли­зи­тел­но ед­но и сѫ­що.

Пър­во, при опа­се­ния слѣдъ пѫ­ту­ва­не въ рис­ко­ва зо­на се обаж­да­ме по те­ле­фо­на на лич­ния лѣ­карь. Не на 112, за­що­то та­ка от­не­ма­ме ва­женъ ре­сурсъ отъ спѣш­ни­тѣ па­ци­ен­ти, ко­и­то се нуж­да­ятъ от не­го по­ве­че; спес­тя­ва­ме си и оби­ка­ля­не по кли­ни­ки и бол­ни­ци, за да раз­прос­тра­ня­ва­ме ви­ру­си­тѣ си или да прих­ва­немъ дру­ги от­тамъ.

Вто­ро, не мо­жемъ да очак­ва­ме или нас­то­я­ва­ме за тестъ прѣ­ди по­я­ва­та на сим­пто­ми­тѣ ка­то ос­тра рес­пи­ра­тор­на ин­фек­ция, за­що­то при лип­са на сим­пто­ми тес­тътъ е не­ин­фор­ма­ти­венъ и до­ри да не е по­ка­залъ ни­що, сим­пто­ми­тѣ и бо­лесть­та пакъ мо­же да се по­я­вятъ. Доб­рѣ е при съм­нѣ­ния и да си се­димъ вкѫ­щи и да из­бѣг­ва­ме кон­так­ти съ въз­рас­тни хо­ра, ко­и­то прѣ­кар­ватъ бо­лесть­та да­лечъ по-теж­ко, как­то и да взе­ма­ме нор­мал­ни­тѣ пре­ван­тив­ни и хи­ги­ен­ни мѣр­ки за грип­ния се­зонъ.

И да пом­нимъ, че нѣ­ма мѣс­то ни­то за па­ни­ка, ни­то за са­мос­то­я­тел­ни лѣ­че­ния: ме­ди­цин­ски­тѣ слу­жи­те­ли ги има, за да ни по­мог­натъ.