БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

САЩ обвиняватъ български сѫдия въ корупция

Чете се за 5 минути

Слѣдъ забрана за влизане въ САЩ, неизвѣстниятъ сѫдия Миталовъ е заплашенъ и отъ уволнение по искане на министъръ Кириловъ

Но­во­наз­на­че­на­та пос­ла­нич­ка на САЩ у насъ, Н.П. г-жа Хе­ро Мус­та­фа, още въ пър­во­то си пуб­лич­но учас­тие съ лек­ция прѣдъ Ат­лан­ти­чес­кия клубъ въ Со­фия на 29 но­ем­ври 2019 г. за­я­ви, че ней­на­та стра­на е го­то­ва да под­по­ма­га Бъл­га­рия въ бор­ба­та съ ко­руп­ци­я­та и въ за­сил­ва­не­то на вър­хо­вен­ство­то на за­ко­на. Из­ка­за се мно­го об­раз­но: щѣ­ли да из­пол­зватъ "мно­го­об­ра­зенъ под­ходъ, включ­ващъ и упот­рѣ­ба­та на ин­стру­мен­ти съ зѫ­би". На сѫ­ща­та лек­ция г-жа Мус­та­фа обя­ви че, ка­то пър­ва стѫп­ка за за­я­ве­ни­тѣ на­мѣ­ре­ния, ще се обя­вятъ име­на на длъж­нос­тни ли­ца и тѣх­ни­тѣ близ­ки, ко­и­то ще влѣ­затъ въ заб­ра­ни­тел­ния спи­съкъ за дос­тѫпъ до те­ри­то­ри­я­та на САЩ. Пакъ тамъ тя обя­ви, че се очак­ва ско­ро да бѫ­де наз­на­ченъ и пос­то­я­ненъ пра­венъ съ­вѣт­никъ по юри­ди­чес­ки­тѣ въп­ро­си къмъ По­сол­ство­то на САЩ.

Съ ве­че из­да­де­ни заб­ра­ни въ аме­ри­кан­ския спи­съкъ отъ Из­точ­на и Цен­трал­на Ев­ро­па сѫ ли­де­рътъ на Со­ци­ал­де­мок­ра­ти­чес­ка­та пар­тия на Ру­мъ­ния Ли­виу Драг­ня (слѣдъ ка­то по­лу­чи 3,5-го­диш­на при­сѫ­да за ко­руп­ция прѣзъ 2019 г.), бив­ши­ятъ ал­бан­ски гла­венъ про­ку­роръ Ад­ри­а­тикъ Ла­ла (прѣзъ 2018 г.), мол­дов­ски­ятъ оли­гархъ и бившъ ли­деръ на Де­мок­ра­ти­чес­ка­та пар­тия Владъ Пла­хот­нюкъ (прѣзъ 2020 г.). По-ра­но, прѣзъ 2014 г., заб­ра­на за­ра­ди ко­руп­ция сѫ по­лу­чи­ли шесть длъж­нос­тни ли­ца отъ крѫ­га приб­ли­же­ни на пре­ми­е­ра на Ун­га­рия Вик­торъ Ор­банъ, чи­и­то име­на оба­че не сѫ из­вѣс­тни. Всич­ки тѣ­зи сан­кции сѫ на­ло­же­ни по Раз­дѣлъ 7031(с) отъ раз­по­ред­ба­та за про­ти­во­дѣйс­твие на клеп­ток­ра­ци­я­та и за за­щи­та пра­ва­та на чо­вѣ­ка. Слѣдъ тѣ­зи ши­ро­ко ог­ла­се­ни на­мѣ­ре­ния на САЩ бъл­гар­ска­та об­щес­тве­ность за­поч­на да спрѣ­га име­на. Со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи прѣг­рѣ­ха. И ко­га­то на 5 фев­ру­а­ри 2020 г. Дър­жав­ни­ятъ сек­ре­тарь на САЩ Майкъ Пом­пе­йо нап­ра­ви офи­ци­ал­но изяв­ле­ние, въ ко­е­то пуб­лич­но опо­вѣс­ти име­то на бъл­гар­ския сѫ­дия Ан­донъ Ми­та­ловъ за учас­тие въ се­ри­оз­на ко­руп­ция, у насъ нас­та­на смутъ. Съ си­гур­ность не се очак­ва­ше то­ва име и ос­нов­на­та при­чи­на е, че ли­це­то до то­зи мо­ментъ не бѣ­ше из­вѣс­тно на ши­ро­ка­та об­щес­тве­ность. По-къс­но се по­я­ви ин­фор­ма­ция, че то­ва е сѫ­ди­я­та отъ Спе­ци­а­ли­зи­ра­ния на­ка­за­те­ленъ сѫдъ, кой­то пус­на въ Мос­ква об­ви­ня­е­мия за шпи­о­нажъ въ пол­за на двѣ рус­ки ор­га­ни­за­ции и прѣд­се­да­тель на дви­же­ние „Ру­со­фи­ли“ Ни­ко­лай Ма­ли­новъ, за да по­лу­чи ор­денъ от рус­кия дър­жа­венъ гла­ва Вла­ди­миръ Пу­тинъ. Наг­раж­да­ва­не­то се със­тоя въ на­ча­ло­то на но­ем­ври 2019 г. на спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния вт Кре­мълъ по слу­чай рус­кия День на на­род­но­то един­ство.

ИС­КА­НЕ ЗА УВОЛ­НЕ­НИЕ

Отъ то­зи мо­ментъ на­та­тъкъ ка­зу­сътъ „Ми­та­ловъ“ за­поч­на да жи­вѣе свой соб­ственъ жи­вотъ и ус­пѣ да про­ти­во­пос­та­ви мнѣ­ни­я­та на юри­ди­чес­ка­та об­щность съ тѣ­зи на прѣд­ста­ви­те­ли на дър­жав­ни­тѣ ин­сти­ту­ции. Пра­во­сѫд­ни­ятъ ми­нис­търъ Д. Ки­ри­ловъ на 7 фев­ру­а­ри по­бър­за да по­ис­ка съ офи­ци­ал­но пис­мо до ВСС да бѫ­де увол­ненъ сѫ­дия Ми­та­ловъ за­ра­ди урон­ва­не на прес­ти­жа на сѫ­деб­на­та власть, а прѣд­се­да­тел­ства­щи­ятъ сѫ­дийс­ка­та ко­ле­гия на ВСС Ло­занъ Па­новъ из­пра­ти пис­мо до МВнР, съ ко­е­то по­мо­ли да по­лу­чи отъ аме­ри­кан­ска­та стра­на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция от­нос­но опо­вѣс­те­но­то рѣ­ше­ние за на­ла­га­не на заб­ра­на за вли­за­не въ САЩ на Ан­донъ Ми­та­ловъ. "До­ка­то нѣ­ма­ме ин­фор­ма­ци­я­та за сѫ­ди­я­та отъ спе­ци­а­ли­зи­ра­ния сѫдъ Ан­донъ Ми­та­ловъ, ко­я­то иматъ чуж­дес­тран­ни служ­би, ние не мо­жемъ да взе­ма­ме рѣ­ше­ния", за­я­ви прѣдъ жур­на­лис­ти прѣд­се­да­те­льтъ на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен сѫдъ (ВКС) Ло­занъ Па­новъ.

Ин­те­ре­сенъ ко­мен­таръ по те­ма­та има и адв. Сто­янъ Ма­динъ, съ стажъ въ Ко­ми­си­я­та за за­щи­та отъ дис­кри­ми­на­ция, слѣдъ то­ва про­ку­роръ и сѫ­дия: "Cлѣдвa дa ce пpиeмe, чe дѣйcтви­ятa нa CAЩ пo ниĸaĸъвъ нaчин нe зaдължaвaтъ Бългapия дa пpѣдпpиeмa дѣйcтвия, cъ ĸoитo дa нapyши ocнoвни пpaвa, гapaнтиpaни oтъ мeждyнapoднoтo пpaвo.  Зa дa cѫ въ cинxpoн пpѣдпpиeти­тѣ oтъ дъpжaвaтa дѣйcтвия cъ пpaĸтиĸaтa нa ECΠЧ (Ев­ро­пейс­кия сѫдъ за пра­ва­та на чо­вѣ­ка), cлѣдвa ĸъмъ cлyчaя дa ce пoдxoди ин­ди­видyaлнo, дa ce извъpши нeoбxoдимaтa пpoвѣpĸa или paзcлѣдвaнe, въ xoдa нa ĸoитo нa лицeтo дa ce дaдe възмoжнocть дa пpѣдcтaви дoĸaзaтeлcтвa въ cвoя зaщитa, ĸoeтo дa e пocлѣдвaнo oтъ peaлeнъ cѫдeбeнъ ĸoнтpoлъ. Bcѣĸa eднa cпeĸyлaция зa нeзaбaвнo yвoлнeниe въ ĸpaйнa cмѣтĸa щe дoвeдe и дo зaмитaнe нa cлyчaя пoдъ ĸилимa, a cлѣдъ гoди­ни дaжe нѣмa дa cи cпoмнямe ĸoй e тoзи cѫдия, ĸoйтo cѫдътъ възcтaнoвявa нa paбoтa пopaди нeзaĸoннo yвoлнeниe."

По-ра­но ста­на яс­но, че сѫ­деб­ни­ятъ ин­спек­то­ратъ ве­че е из­вър­шилъ про­вѣр­ка по сиг­налъ на бив­шия гла­венъ про­ку­роръ Ца­ца­ровъ, за на­чи­на по кой­то сѫ­дия Ми­та­ловъ е гле­далъ мѣр­ка­та за не­от­кло­не­ние на Н. Ма­ли­новъ; на­ру­ше­ния не сѫ би­ли от­кри­ти.

Сѫ­дийс­ка­та ко­ле­гия на ВСС за­дъл­жи ми­нис­тъ­ра на Пра­во­сѫ­ди­е­то въ ед­но­сед­ми­ченъ срокъ да прѣд­ста­ви кон­крет­ни до­ка­за­тел­ства срѣ­щу сѫ­дия Ми­та­ловъ. Спаз­вай­ки сро­ка, Kиpилoвъ oбя­ви, чe e внecълъ дoпълнeни­ятa, а да­ли тѣ coчaтъ зa ĸopyпция –- ми­ниcтъpътъ съ хи­ля­ди уго­вор­ки приз­на, чe пo-cĸopo нe. Въ край­на смѣт­ка, на 18 фев­ру­а­ри Сѫ­дийс­ка­та ко­ле­гия къмъ ВСС съ 7 срѣ­щу 4 гла­са об­ра­зу­ва дис­цип­ли­нар­но дѣ­ло срѣ­щу сѫ­дия Ми­та­ловъ ка­то два ча­са прѣ­ди то­ва спо­ри да­ли въ слу­чая ста­ва ду­ма за пра­во­раз­да­ва­тел­на дѣй­ность (за ко­я­то сѫ­ди­и­тѣ иматъ фун­кци­о­на­ленъ иму­ни­тетъ) или за ад­ми­нис­три­ра­не на ед­на прѣ­пис­ка, ка­то над­дѣ­лѣ вто­ро­то. Сѫ­дия № 1 Па­новъ ко­мен­ти­ра слѣдъ за­се­да­ни­е­то, че та­ка и не е по­лу­чилъ до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция отъ Про­ку­ра­ту­ра­та и КПКОН­ПИ по ка­зу­са и че въ сѫ­деб­на­та сис­те­ма трай­но се е нас­та­ни­ла ге­о­по­ли­ти­ка­та. Раз­връз­ка ще има, тя прѣд­стои и е из­цѣ­ло въ рѫ­цѣ­тѣ на кад­ро­ви­ци­тѣ въ сѫ­деб­на­та ни сис­те­ма. А да­ли Ща­ти­тѣ из­пол­зва­ха пра­вил­но ду­ма­та „ко­руп­ция“ въ то­зи слу­чай или са­мо ни под­ска­за­ха ка­къвъ ци­ви­ли­за­ци­о­ненъ из­боръ трѣб­ва да нап­ра­вимъ – прѣд­стои сѫ­що да ви­димъ. Съ вто­рия отъ спи­съ­ка.