БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Хотъ-толъ хаосъ

Чете се за 3 минути

Поредна порция тревоги покрай забавящата се съ мѣсеци толъ система за българскитѣ пѫтища.

Ви­нет­ки­тѣ и толъ так­си­тѣ прѣ­диз­ви­ка­ха ха­осъ срѣдъ бъл­гар­ски­тѣ шо­фьо­ри за по­ре­денъ пѫть. Още отъ срѣ­да­та на де­кем­ври се за­фор­ми об­що не­го­ду­ва­ние, че не сѫ яс­ни въ­об­ще толъ так­си­тѣ за теж­ко­то­вар­ни ав­то­мо­би­ли и ав­то­бу­си, как­то и че нѣ­ма под­хо­дя­щи ука­за­ния за пол­зва­не­то на мар­шрут­ни­тѣ кар­ти за от­чи­та­не при пла­ща­не. По­я­ви­ха се оп­лак­ва­ния, че сис­те­ма­та на БГ ТОЛ не от­чи­та сти­ке­ри­тѣ на ав­то­мо­би­ли на хо­ра съ ув­рѣж­да­ния и че нѣ­ма ин­фор­ма­ция до­ко­га сѫ ва­лид­ни ви­нет­ки­тѣ из­да­де­ни отъ ТЕЛК.

Слѣдъ ка­то въ на­ча­ло­то на фев­ру­а­ри бѣ обя­ве­но, че гло­би ще се на­ла­гатъ и чрѣзъ ка­ме­ри­тѣ на толъ сис­те­ма­та, жи­те­ли на се­ла­та, на­ми­ра­щи се не­пос­рѣд­стве­но до три­тѣ най-го­лѣ­ми гра­да въ стра­на­та, се вдиг­на­ха съ не­го­ду­ва­ние, че трѣб­ва да си ку­пятъ ви­нет­ка, за да идатъ на ра­бо­та. Пе­тя Ав­ра­мо­ва, ми­нис­търъ на ре­ги­о­нал­но­то бла­го­ус­тройс­тво и раз­ви­тие, по­со­чи, че спи­съ­кътъ съ пѫ­ти­ща, за ко­и­то се изис­ква ви­нет­ка, не е про­мѣ­нянъ отъ 2005 г., но шо­фьо­ри, ко­и­то до­се­га сѫ се дви­жи­ли не­за­кон­но по тѣхъ, се при­тѣс­ня­ватъ отъ нас­ко­ро мон­ти­ра­ни­тѣ но­ви ка­ме­ри. Не­до­вол­ни граж­да­ни счу­пи­ха ка­ме­ра на толъ сис­те­ма­та по пѫ­тя отъ Со­фия къмъ се­ло Бис­три­ца. Сто­лич­ни­ятъ ра­йонъ Но­ви Ис­къръ из­лѣ­зе на про­тестъ съ ис­ка­не да бѫ­де из­да­денъ офи­ци­а­ленъ до­ку­ментъ, че нѣ­ма да бѫ­датъ гло­бя­ва­ни.

Вар­нен­ци сѫ­що се оп­ла­ка­ха отъ аб­сур­да на сис­те­ма­та, ка­то по­со­чи­ха, че ще имъ трѣб­ва ви­нет­ка, за да стиг­натъ до ле­ти­ще­то, до гро­би­ще­то или до „Злат­ни Пѣ­съ­ци“. Въ се­ла­та око­ло Плов­див пъкъ не бѣ­ха щас­тли­ви, че ще имъ е нуж­на ви­нет­ка, до­ри и са­мо за да прѣ­ко­сятъ око­лов­ръс­тно­то. Си­ту­а­ци­я­та пре­диз­ви­ка ос­тра ре­ак­ция отъ стра­на на пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­совъ, кой­то уни­жи прѣд­се­да­те­ля на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на Аген­ция пѫт­на ин­фрас­трук­ту­ра (АПИ) на за­се­да­ние на ми­нис­тер­ския съ­вѣтъ прѣдъ всич­ки го­лѣ­ми ме­дии въ стра­на­та; той му на­ре­ди да оби­ко­ли се­ла­та око­ло Со­фия и да ви­ка ка­то гла­ша­тай на пло­ща­да: „Ви­нет­ки нѣ­ма да има“.

Ехо­то се усѣ­ти и въ Вар­на, чий­то кметъ Иванъ Пор­тнихъ, за­поч­на прѣ­го­во­ри съ АПИ съ цѣль ре­ди­ца учас­тъ­ци да бѫ­датъ из­клю­че­ни отъ ре­пуб­ли­кан­ска­та пѫт­на мрѣ­жа, за да нѣ­ма нуж­да отъ ви­нет­ки по тѣхъ. То­ва сѫ­що би прех­вър­ли­ло под­дръж­ка­та имъ къмъ об­щи­на Вар­на. Съ рѣ­ше­ние на АПИ, ко­е­то не е съв­сѣмъ за­ко­но­съ­об­раз­но, а чис­то и прос­то цѣ­ли да ус­по­кои нап­ре­же­ни­е­то, от­пад­на­ха ви­нет­ки­тѣ и за плов­див­ски­тѣ се­ла Яго­до­во и Ка­ту­ни­ца съ ар­гу­мен­та, че раз­сто­я­ни­е­то меж­ду та­бе­ла­та за из­ходъ отъ Яго­до­во до та­бе­ла­та за входъ въ Плов­дивъ е подъ 100 мет­ра, ма­кар и да не сѫ въ ед­на и сѫ­ща об­щи­на. Кме­тътъ на Плов­дивъ Здрав­ко Ди­мит­ровъ оба­че за­я­ви, че един­стве­ни­ятъ ва­ри­антъ ос­та­на­ли­тѣ окол­ни се­ла да не пла­щатъ за ви­нет­ка, е да по­ис­катъ от­чуж­да­ва­не­то на учас­тъ­ци­тѣ отъ АПИ, по при­мѣ­ра на Вар­на, и об­щи­ни­тѣ „Ро­до­пи“ и „Ма­ри­ца“ да по­е­матъ под­дръж­ка­та на пѫ­ти­ща­та, тъй ка­то об­щи­на Плов­дивъ не мо­же да си поз­во­ли раз­хо­ди­тѣ за то­ва. Той не про­пус­на и да на­тек­не, че Яго­до­во при ре­фе­рен­думъ прѣзъ 2012 г. сѫ от­ка­за­ли да се при­съ­е­ди­нятъ къмъ Плов­дивъ ка­то квар­талъ и че да­нъкъ МПС въ тѣ­зи се­ла е че­ти­ри пѫ­ти по-ни­съкъ.

Сѫ­щев­рѣ­мен­но прѣ­воз­ва­чи от­но­во зап­лаш­ватъ съ ма­со­ви про­тес­ти изъ стра­на­та отъ мѣ­сецъ мартъ, за­ра­ди до­пъл­ни­тел­ни­тѣ раз­хо­ди, ко­и­то ще трѣб­ва да пла­щатъ. Сѣ­кашъ то­ва е но­ви­на за тѣхъ.