БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Всички срѣщу президента

Чете се за 7 минути

Слѣдъ като стана ясно, че разговори на президента сѫ били послушвани, институционална война изправи ген. Радевъ срѣщу ген. Борисовъ, който бѣ активно подпомаганъ отъ прокуратурата.

Го­ди­на прѣ­ди из­бо­ри­тѣ за пре­зи­дентъ (пла­ни­ра­ни за 2021 г.), прѣх­врък­ва­щи­тѣ ис­кри меж­ду Дон­ду­ковъ 1 и Дон­ду­ковъ 2 вне­зап­но при­до­би­ха раз­мѣ­ри­те на че­ленъ сблъ­съкъ, но то­зи пѫть съ ак­тив­но­то учас­тие на Про­ку­ра­ту­ра­та. Но­ви­ятъ гла­венъ про­ку­роръ Ге­шевъ на 27 яну­а­ри 2020 г. по­ис­ка съ пис­мо до Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ (КС) тъл­ку­ва­не на чл. 103 отъ Кон­сти­ту­ци­я­та и по-кон­крет­но какъ се оп­рѣ­дѣ­ля прав­но­то по­ня­тие „дър­жав­на из­мѣ­на“ и ко­га мо­же да се об­ра­зу­ва дѣ­ло срѣ­щу пре­зи­ден­та, кой­то има аб­со­лю­тенъ иму­ни­тетъ. За да прѣ­сѣ­че въ за­ро­дишъ спе­ку­ли­ци­и­тѣ за­що Ге­шевъ ис­ка тъл­ку­ва­не на чл. 103 отъ Кон­сти­ту­ци­я­та, пре­зи­ден­тътъ при­зо­ва Про­ку­ра­ту­ра­та да ог­ла­си мо­ти­ви­тѣ си за от­пра­ве­но­то пи­та­не до КС. Про­ку­ра­ту­ра­та от­го­во­ри из­не­над­ва­що бър­зо ка­то на 28 яну­а­ри пуб­ли­ку­ва на сай­та си прес­съ­об­ще­ние, въ ко­е­то се каз­ва: "[...] Въ хо­да на об­ра­зу­ва­но и во­де­но отъ Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра на­ка­за­тел­но про­из­вод­ство, наб­лю­да­ва­щи­тѣ про­ку­ро­ри на 22 яну­а­ри 2020 г. сѫ из­вър­ши­ли цѣ­лос­тенъ ана­лизъ на до­ка­за­тел­стве­на­та съв­куп­ность, вклю­чи­тел­но и на при­об­ще­ни по дѣ­ло­то ве­щес­тве­ни до­ка­за­тел­стве­ни срѣд­ства (съб­ра­ни чрѣзъ из­пол­зва­не­то на спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни срѣд­ства (СРС) ек­спло­а­ти­ра­ни отъ ДАНС, спря­мо ко­ман­ди­ра на ВВС ге­не­ралъ-ма­йоръ Цан­ко Стой­ковъ).

При та­ка из­вър­ше­ния ана­лизъ сѫ кон­ста­ти­ра­ни дан­ни и до­ка­за­тел­ства „за ви­со­ка сте­пень на вѣ­ро­ят­ность за съп­ри­час­тность къмъ прѣс­тѫп­на дѣй­ность, прѣд­метъ на раз­слѣд­ва­не, на ли­це, за­е­ма­що вис­ша дър­жав­на длъж­ность – пре­зи­дентъ на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия, ка­то ус­та­но­ве­ни­тѣ евен­ту­ал­ни прѣс­тѫп­ни дѣйс­твия не сѫ свър­за­ни прѣ­ко съ из­пъл­не­ние на служ­ба­та му“. Ана­ли­зътъ на про­ве­де­ни­тѣ те­ле­фон­ни раз­го­во­ри раз­кри­ва, че сѫ­щи­тѣ сѫ по по­водъ вѣ­ро­ят­но из­вър­шва­на про­вѣр­ка отъ КПКОН­ПИ по от­но­ше­ние на г-жа Д. Р. [вѣ­ро­ят­но Де­сис­ла­ва Ра­де­ва]. Наб­лю­да­ва­щи­тѣ про­ку­ро­ри счи­татъ, че мо­же да се при­е­ме въ ви­со­ка сте­пень на дос­то­вѣр­ность прѣд­по­ло­же­ни­е­то, че пъл­но­то из­вър­шва­не на та­зи про­вѣр­ка на КПКОН­ПИ е би­ло осу­е­те­но по­ра­ди ук­ри­ва­не на до­ку­мен­ти“.

Къмъ то­ва съ­об­ще­ние бѣ­ха пуб­ли­ку­ва­ни и за­пи­си, на ко­и­то се чу­ва те­ле­фо­ненъ раз­го­воръ меж­ду два­ма мѫ­же, ка­то еди­ни­ятъ гласъ се раз­поз­на­ва ка­то гла­сътъ на пре­зи­ден­та. Об­щес­тво­то по­ве­че се шо­ки­ра от фак­та, че глав­ни­ятъ про­ку­роръ си поз­во­ли да пус­не СРС-та въ об­щес­тве­но­то прос­тран­ство, от­кол­ко­то отъ то­ва, ко­е­то чу въ за­пи­си­тѣ. За­що­то въ тѣхъ пре­зи­ден­тътъ бѣ­ше въ ро­ля­та на слу­ша­тель, а дру­ги­ятъ чо­вѣкъ му обяс­ня­ва­ше (ока­за се, че то­ва е ко­ман­ди­рътъ на ВВС ген.-ма­йоръ Цан­ко Стой­ков) как­ви до­ку­мен­ти изис­ква КПКОН­ПИ отъ вѣ­дом­ство­то за про­вѣр­ка на кон­фликтъ на ин­те­ре­си на Де­сис­ла­ва Ра­де­ва, къмъ он­зи мо­ментъ все още Ген­че­ва.

День по-къс­но, на 29 яну­а­ри, Про­ку­ра­ту­ра­та из­лѣ­зе съ но­во прес­съ­об­ще­ние: "Съ ог­ледъ стрик­тно­то спаз­ва­не на прин­ци­па за раз­дѣ­ле­ние на влас­ти­тѣ, глав­ни­ятъ про­ку­роръ на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия Иванъ Ге­шевъ за­я­вя­ва, че Про­ку­ра­ту­ра­та пре­ус­та­но­вя­ва всѣ­как­ви кон­так­ти съ пре­зи­ден­тство­то, ос­вѣнъ офи­ци­ал­на­та пис­ме­на ко­рес­пон­ден­ция, до про­из­на­ся­не на Кон­сти­ту­ци­он­ния сѫдъ по дѣ­ло № 1/2020 г. за да­ва­не на за­дъл­жи­тел­но тъл­ку­ва­не на раз­по­ред­ба­та на чл. 103 отъ Кон­сти­ту­ци­я­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия. Мо­тивъ за то­ва рѣ­ше­ние е и не­об­хо­ди­мость­та да се из­бег­натъ всѣ­как­ви съм­нѣ­ния и опи­ти за вли­я­ние надъ ин­сти­ту­ци­я­та“.

Вмѣс­то да се въл­ну­ва отъ те­ма­та за евен­ту­ал­на дър­жав­на из­мѣ­на на пре­зи­ден­та, об­щес­тво­то бук­вал­но из­бух­на съ въп­ро­са: "На­ру­ши ли Иванъ Ге­шевъ за­ко­на съ пуб­ли­ку­ва­не на СРС-та и кой трѣб­ва да го раз­слѣд­ва?" Вклю­чи­ха се без­брой ко­мен­та­то­ри, ана­ли­за­то­ри, по­ли­ти­ци отъ всѣ­как­ви раз­цвѣт­ки, юрис­ти отъ всич­ки гил­дии, ин­сти­ту­ции.

МНѢ­НИ­Я­ТА НА ЮРИС­ТИ­ТѢ

Нѣ­кои отъ най-ин­те­рес­ни­тѣ мнѣ­ния на спе­ци­а­лис­ти:

Адв. Да­ни­е­ла До­ков­ска прѣдъ в. „Днев­никъ“ на 29 яну­а­ри: "Раз­гла­ся­ва­не­то на СРС отъ длъж­нос­тно ли­це е прѣс­тѫп­ле­ние съг­лас­но чл. 145 а) отъ На­ка­за­тел­ния ко­дексъ – кой­то из­пол­зва ин­фор­ма­ция, съб­ра­на чрѣзъ спе­ци­ал­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни срѣд­ства, из­вънъ ней­но­то прѣд­наз­на­че­ние за опаз­ва­не на на­ци­о­нал­на­та си­гур­ность или за цѣ­ли­тѣ на на­ка­за­тел­но­то про­из­вод­ство, се на­каз­ва съ ли­ша­ва­не отъ сво­бо­да до три го­ди­ни и гло­ба отъ 500 лв. А ко­га­то дѣ­я­ни­е­то е из­вър­ше­но отъ длъж­нос­тно ли­це, ко­е­то е при­до­би­ло ин­фор­ма­ци­я­та или му е ста­на­ла из­вѣс­тна въ крѫ­га на не­го­ва­та служ­ба, на­ка­за­ни­е­то е отъ ед­на до петь го­ди­ни ли­ша­ва­не отъ сво­бо­да и гло­ба отъ 5000 лв. Въ то­зи слу­чай сѫ­дътъ мо­же да пос­та­но­ви и ли­ша­ва­не отъ пра­ва”.

Адв. Н. Хад­жи­ге­новъ при учас­ти­е­то си въ прѣ­да­ва­не­то „Ев­ро­Ди­ковъ“ по Ев­ро­комъ от 31 яну­а­ри: "Пър­ви­ятъ пуб­ли­ченъ актъ на но­вия гла­венъ про­ку­роръ е из­вър­шва­не на прѣс­тѫп­ле­ние".

Ар­манъ Ба­би­кянъ въ сѫ­що­то из­да­ние на „Ев­ро­Ди­ковъ“ по­пи­та: "Слѣдъ ка­то е пос­тѫ­пилъ сиг­налъ въ Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра (ви­зи­рай­ки сиг­на­ла на ЕНП), да­ли нѣ­кой ре­до­ви про­ку­роръ ще се на­е­ме съ за­да­ча­та да раз­слѣд­ва глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ?"

Бой­ко Раш­ковъ иро­нич­но прѣд­ло­жи на Мен­да Сто­я­но­ва ка­то прѣд­ста­ви­тель на за­ко­но­да­тел­на­та власть да нап­ра­ви про­мѣ­ни въ нѣ­кол­ко за­ко­на – от­мѣ­на на чл. 32 отъ ЗСРС (за­конъ за СРС), кой­то заб­ра­ня­ва да се из­пол­зватъ ма­те­ри­а­ли­тѣ съ СРС за ни­що дру­го ос­вѣнъ за на­ка­за­тел­но­то про­из­вод­ство, а сѫ­що та­ка и чле­но­ве отъ НК, ко­и­то подъ страхъ отъ на­ка­за­тел­на от­го­вор­ность, ин­кри­ми­ни­ратъ дѣ­я­ни­е­то раз­гла­ся­ва­не на та­ки­ва ма­те­ри­а­ли (за­пи­си съ СРС).

ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТЪТЪ СНЕ ДО­ВѢ­РИ­Е­ТО СИ ОТЪ ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО­ТО

Но да се вър­немъ на съ­би­ти­я­та съ Ру­менъ Ра­девъ. "То­ва пра­ви­тел­ство и уп­рав­ле­ние во­ди до раз­падъ на дър­жав­ность­та и ни ли­ша­ва отъ бѫ­де­ще ка­то на­ция. На всич­ко то­ва трѣб­ва да се сло­жи край. Счи­та­но отъ днесъ офи­ци­ал­но сне­мамъ до­вѣ­рие отъ пра­ви­тел­ство­то, ко­е­то не дѣйс­тва въ ин­те­ресъ на бъл­гар­ски­тѣ граж­да­ни и но­си от­го­вор­ность за ос­тра­та кри­за въ на­ше­то об­щес­тво“ обя­ви на 4 фев­ру­а­ри пре­зи­ден­тътъ. Сѫ­щи­ятъ день Бо­ри­совъ, ин­спек­ти­рай­ки стро­е­жа на бай­па­са къмъ во­доп­ро­вод­на­та мрѣ­жа на Пер­ник, на­ре­че глав­ния сек­ре­тарь на Пре­зи­ден­ство­то „ке­лешъ“, за­що­то си поз­во­ля­валъ да му да­ва оцѣн­ка. Пакъ тамъ, прѣ­и­ме­ну­вай­ки жур­на­лис­ти­те на „ми­сир­ки“, той ка­за: „Съ пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ нѣ­ма­ме ни­кѫ­дѣ прѣ­сѣч­ни точ­ки, ос­вѣнъ без­смис­ле­ни­тѣ кон­сул­та­тив­ни съ­вѣ­ти, кѫ­дѣ­то ни­ко­га ни­що не се е рѣ­ши­ло".

На 12 фев­ру­а­ри слѣдъ дис­ку­сия въ Ле­со­тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тетъ, пре­зи­ден­тътъ ос­тро кри­ти­ку­ва Пра­ви­тел­ство­то и Про­ку­ра­ту­ра­та, за­да­де ре­ди­ца важ­ни въп­ро­си и чрѣзъ тѣхъ еле­ган­тно прѣх­вър­ли из­бух­на­лия скан­далъ въ дво­ра на из­пъл­ни­тел­на­та власть: "1. Зна­елъ ли е пре­ми­е­рътъ, че ДАНС под­слуш­ватъ пре­зи­ден­та въ на­ру­ше­ние на за­ко­на? 2. Ако е зна­елъ – за­що е до­пус­налъ на­ру­ше­ни­е­то? 3. Ако не е зна­елъ – спо­со­бенъ ли е пре­ми­е­рътъ да рѫ­ко­во­ди тѣ­зи служ­би? 4. Не прос­пи­ва ли Про­ку­ра­ту­ра­та ре­ди­ца об­щес­тве­ни скан­да­ли? 5. За­що Ге­шевъ виж­да ко­руп­ция нав­сѣ­кѫ­дѣ дру­га­дѣ, но не и въ Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ?"

Два дни по-къс­но от­но­во по­пи­танъ ка­къвъ е ко­мен­та­рътъ му по от­пра­ве­ни­тѣ отъ пре­зи­ден­та въп­ро­си, Бо­ри­совъ под­чер­та, осо­бе­но цвѣ­тис­то, че нѣ­ма ни­що об­що съ скан­да­ла съ СРС-та­та и че МВР и ДАНС ра­бо­тѣ­ли по свои за­ко­ни (ин­те­рес­но как­ви ли?). "Се­га, че нѣ­кой се ома­залъ, хъ­калъ-мъ­калъ, из­вед­нъжъ менъ да ме за­мѣс­ватъ въ та­зи ра­бо­та. [...] Нѣ­кой е цоп­налъ нѣ­кѣ­дѣ, то­ва не е моя ви­на. Да­же нѣ­що по­ве­че, ка­то раз­брахъ, ми ста­на край­но неп­ри­ят­но".

КАК­ВО ОЗ­НА­ЧА­ВА ВСИЧ­КО ТО­ВА?

Вид­но е, че из­пъл­ни­тел­на­та власть въ ли­це­то на пре­ми­е­ра се опит­ва по всѣ­ка­къвъ на­чинъ да се дис­тан­ци­ра отъ из­бух­на­лия скан­далъ и по то­зи на­чинъ да не да­де обяс­не­ние какъ ра­бо­тятъ по­до­печ­ни­тѣ ѝ служ­би. Не­се­ри­оз­но е да се твър­ди че, ДАНС е ин­сти­ту­ция, ко­я­то пра­ви „не­за­ви­си­ми“ раз­ра­бот­ки и не се от­чи­та ни­кѫ­дѣ. То­ва пос­та­вя подъ се­ри­оз­но съм­нѣ­ние кой га­ран­ти­ра си­гур­ность­та на стра­на­та. Бѣ­ше нап­ра­венъ опитъ въ Пар­ла­мен­та да се по­ка­ни ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля на пар­ла­мен­та­ренъ кон­тролъ, за да да­де обяс­не­ния, но пи­та­не­то бѣ­ше спрѣ­но слѣдъ ка­то на Прѣд­се­да­тел­ски съ­вѣтъ съ мно­зин­ство е би­ло рѣ­ше­но, че пре­ми­е­рътъ из­пъл­ня­валъ са­мо ко­ор­ди­ни­ра­щи фун­кции (как­во­то и да оз­на­ча­ва то­ва) по от­но­ше­ние на ДАНС и не но­си прѣ­ка от­го­вор­ность. По слу­чая до­се­га нѣ­ма и ни­ка­къвъ ко­мен­таръ от стра­на на ше­фа на са­ма­та ДАНС. Спус­на се плът­на за­вѣ­са отъ мъл­ча­ние, но въп­ро­си­тѣ ос­та­ватъ:

Сѫ­щес­тву­ва ли ре­ал­но раз­дѣ­ле­ние на влас­ти­тѣ, как­то е за­пи­са­но по Кон­сти­ту­ция?

Как­ва от­го­вор­ность но­сятъ длъж­нос­тни­тѣ ли­ца по за­конъ, как тя се тър­си и как­ви сѫ пос­лѣд­стви­я­та, ако съ нея бѫ­де зло­у­пот­рѣ­бе­но?

Кой кон­тро­ли­ра дѣйс­тви­я­та на гл. про­ку­роръ и мо­же ли ре­ал­но при се­га сѫ­щес­тву­ва­ща­та нор­ма­тив­на уред­ба той да бѫ­де ефек­тив­но раз­слѣд­ванъ?

Пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ по­ли­ти­чес­ки пар­тии ще под­крѣ­пятъ ли ини­ци­а­ти­ва­та на пре­зи­ден­та за кон­сти­ту­ци­он­ни про­мѣ­ни свър­за­ни съ ог­ра­ни­ча­ва­не пра­во­мо­щи­я­та на Про­ку­ра­ту­ра­та и съз­да­ва­не на ме­ха­ни­зъмъ на от­чи­та­не и раз­слѣд­ва­не на глав­ния про­ку­роръ?

Да­ли то­ва бѣ­ше доб­рѣ под­гот­венъ планъ за уни­же­ние и дис­кре­ди­ти­ра­не на Пре­зи­ден­тска­та ин­сти­ту­ция или пи­ар-ак­ция на но­вия гла­венъ про­ку­роръ, ко­я­то оба­че е на пѫть да се про­ва­ли съ гръмъ и трѣ­съкъ прѣд­стои да ви­димъ.

На ходъ е КС, кой­то трѣб­ва да се про­из­не­се по пи­та­не­то на глав­ния про­ку­роръ. Но на ходъ сѫ и по­ли­ти­чес­ки­тѣ пар­тии, ко­и­то трѣб­ва да за­я­вятъ прѣдъ об­щес­тво­то да­ли из­пол­зватъ ус­то­и­тѣ на пар­ла­мен­тар­на­та ре­пуб­ли­ка са­мо ка­то фа­са­да, задъ ко­я­то се бо­рич­катъ за по­ли­ти­чес­ко вли­я­ние, кон­тролъ и над­мо­щие, или сѫ сто­же­ри на за­кон­ность­та и вър­хо­вен­ство­то на пра­во­то ка­то фун­да­ментъ за ис­тин­ска, а не фа­сад­на де­мок­ра­ция.