БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Водно замърсяване въ р. Марица

Чете се за 5 минути

Въ рамкитѣ на 30 дни: отровена съ пестициди риба въ Пловдивъ, нефтенъ разливъ край Пазарджикъ, цианиди въ р. Чепеларска.

На 24 фев­ру­а­ри Плов­див бѣ шо­ки­ранъ отъ прѣ­ко­мѣр­ни­тѣ срѣд­ства из­пол­зва­ни при по­каз­ния арестъ на Цвѣ­те­ли­на Къ­не­ва, ди­рек­торъ на Ба­сей­но­ва ди­рек­ция Плов­дивъ. Мно­зи­на ни­то раз­бра­ха, ни­то под­крѣ­пи­ха за­дър­жа­не­то на слу­жи­тел­ка­та отъ теж­ко въ­о­рѫ­же­ни по­ли­цаи съ ав­то­ма­ти. Са­ма­та ак­ци­я­та бѣ срав­не­на съ дру­ги та­ки­ва отъ врѣ­ме­то, ко­га­то Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ бѣ ми­нис­търъ на вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти (2009-2013 г.). По те­ма­та ми­нис­тъ­рътъ на от­бра­на­та Кра­си­миръ Ка­ра­ка­ча­новъ влѣ­зе въ кон­фрон­та­ция съ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля, неб­рѣж­но на­мек­вай­ки, че то­ва е на­пад­ка къмъ ВМРО, ко­а­ли­ци­он­ния пар­тньоръ на ГЕРБ, чий­то прѣд­се­да­тель е са­ми­ятъ Ка­ра­ка­ча­новъ.

ПО­РЕ­ДИ­ЦА ОТЪ ИН­ДУС­ТРИ­АЛ­НИ ЗА­МЪР­СЯ­ВА­НИЯ

За­дър­жа­не­то на Къ­не­ва е най-ско­рош­но­то съ­би­тие отъ по­ре­ди­ца зло­щас­тни за об­ласть­та за­мър­ся­ва­ния, слу­чи­ли се прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ три­де­сеть де­на. На 25 яну­а­ри, сѫ­бо­та, при­тѣс­не­ни ри­ба­ри-лю­би­те­ли прив­лѣ­ко­ха вни­ма­ни­е­то въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи съ сним­ки на го­лѣ­ми ко­ли­чес­тва ум­рѣ­ли ри­би, но­се­щи се по те­че­ни­е­то на р. Ма­ри­ца въ учас­тъ­ка ѝ меж­ду гр. Стам­бо­лийс­ки и гр. Плов­дивъ, съ съм­нѣ­ние, че сѫ от­ро­ве­ни. Впос­лѣд­ствие раз­слѣд­ва­щи­тѣ ин­сти­ту­ции пот­вър­ди­ха от­ра­вя­не­то и ус­та­но­ви­ха, че раз­мѣ­рътъ му се рав­ня­ва на еко­ка­тас­тро­фа съ то­но­ве ри­ба, ко­я­то е би­ла подъ вли­я­ни­е­то на ток­синъ и сѫ би­ли за­ли­че­ни на­пъл­но прѣд­ста­ви­те­ли­те на нѣ­кол­ко би­о­ло­гич­ни ви­да въ рѣ­ка­та. Дни по-къс­но бѣ раз­кри­то, че за­мър­ся­ва­не­то ид­ва отъ р. Пиш­ман­ка, въ чи­и­то во­ди при ава­рия сѫ по­пад­на­ли два ви­да пес­ти­ци­ди отъ за­водъ за прѣ­ра­бот­ва­не на от­па­дъ­ци въ гр. Па­зар­джикъ. До из­точ­ни­ка е дос­тиг­на­то по­ра­ди фак­та, че сѫ на­мѣ­ре­ни сѫ­що опас­ни плас­тма­со­ви от­па­дъч­ни про­дук­ти въ во­да­та, ко­и­то се пре­ра­бот­ватъ въ сѫ­щия за­водъ. Плов­див­ска­та об­лас­тна ди­рек­ция по бе­зо­пас­ность на хра­ни­тѣ ре­а­ги­ра бър­зо съ про­вѣр­ки въ тър­гов­ска­та мрѣ­жа за на­ли­чие на от­ро­ве­ни ри­би и за ра­дость на про­да­ва­чи и ку­пу­ва­чи не от­кри та­ки­ва. Сѫ­щев­рѣ­мен­но ВИК – Плов­дивъ по­бър­за да про­вѣ­ри да­ли за­мър­си­те­ли сѫ по­пад­на­ли въ пи­тей­на­та во­да и врѣ­мен­но спрѣ дѣй­ность­та на пом­пе­ни стан­ции Югъ и Сѣ­веръ, ма­каръ че, спо­редъ пос­лѣд­ва­ли­тѣ из­каз­ва­ния въ ме­ди­и­тѣ, та­ка­ва вѣ­ро­ят­ность не е има­ло , по­ра­ди на­чи­нътъ по кой­то е из­гра­де­на прѣ­чис­тва­тел­на­та мрѣ­жа. Ек­спер­ти твър­дятъ, че ще бѫ­де нуж­но по­не де­се­ти­лѣ­тие, за да се въз­ста­но­ви еко­ло­гич­ни­ятъ ба­лансъ въ рѣ­ка­та.

Дни по-къс­но, на 29 яну­а­ри, об­лас­тна­та про­ку­ра­ту­ра се са­мо­се­зи­ра за про­вѣр­ка на за­мър­си­те­ли въ ра­йо­на на гр. Стам­бо­лийс­ки, слѣдъ ка­то ви­де­о­за­писъ, от­но­во отъ при­тѣс­не­ни граж­да­ни, се раз­прос­тра­ни въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи. Отъ за­пи­са яс­но се раз­би­ра, че от­пад­ни во­ди отъ гра­да се из­ли­ватъ нап­ра­во въ р. Ма­ри­ца, ка­то око­ло трѫ­ба­та ви­ди­мо има плас­тма­со­ви бок­лу­ци и мър­тви ри­би. Все пакъ кме­тътъ на Стам­бо­лийс­ки Ге­ор­ги Ма­рад­жи­евъ от­ри­ча твър­дѣ­ни­е­то, че има проб­лемъ въ прѣ­чис­тва­тел­на­та стан­ция, чий­то опе­ра­торъ е ВИК – Плов­дивъ. Про­вѣр­ка­та на про­ку­ра­ту­ра­та още те­че.

За­ра­ди еко­ка­тас­тро­фа­та об­лас­тни­ятъ уп­ра­ви­тель на Па­зар­джикъ Сте­фанъ Ми­ревъ раз­по­ре­ди про­вѣр­ки отъ слу­жи­те­ли на ре­ги­о­нал­на­та ин­спек­ция по окол­на­та срѣ­да и во­ди­тѣ, как­то и про­фи­лак­ти­ка на сис­те­ми­тѣ на 15-тѣ фир­ми въ ра­йо­на, из­пол­зва­щи во­ди­тѣ на р. Ма­ри­ца. За бѣ­да день по-къс­но, на 4 фев­ру­а­ри, се слу­чи про­из­вод­стве­на ава­рия въ за­вод „Ка­у­чукъ“ въ гра­да, при ко­я­то бѣ­ха из­пус­на­ти 650 лит­ра неф­те­ни про­дук­ти въ р. Пиш­ман­ка и съ­от­вѣт­но въ р. Ма­ри­ца. Отъ за­во­да сѫ спрѣ­ли не­за­бав­но про­из­вод­стве­ния про­цесъ и сѫ увѣ­до­ми­ли РИ­ОСВ – Па­зар­джикъ. Об­лас­тни­ятъ уп­ра­ви­тель на Плов­дивъ Да­ни Ка­на­зи­ре­ва раз­по­ре­ди спѣш­ни мѣр­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не на раз­ли­ва. Зам.-ди­рек­то­рътъ на По­жар­на бе­зо­пас­ность – Плов­див Ди­ми­търъ Бри­ши­мовъ раз­пра­ти еки­пи, ко­и­то цѣ­ла нощь из­вър­шва­ха дѣй­нос­ти, съ ко­и­то да от­дѣ­лятъ вод­ни­тѣ ко­ли­чес­тва и неф­те­ни­ятъ раз­ливъ да бѫ­де изо­ли­ранъ. Про­би сѫ би­ли взе­ма­ни на всѣ­ки часъ, ка­то не сѫ за­сѣ­че­ни за­мър­си­те­ли. Цвѣ­те­ли­на Къ­не­ва, чий­то арестъ бѣ из­вър­шенъ сед­ми­ци по-къс­но, съ­об­щи, че неф­те­ни­тѣ про­дук­ти сѫ би­ли ов­ла­дѣ­ни въ про­меж­ду­тъ­ка меж­ду с. Ог­ня­но­во и гр. Стам­бо­лийс­ки и не сѫ стиг­на­ли до Плов­дивъ. От­го­вор­ни­тѣ фир­ми ще бѫ­датъ на­ка­за­ни съ па­рич­ни гло­би въ мак­си­мал­ни раз­мѣ­ри.

Са­мо сед­ми­ца по-къс­но, на 11 фев­ру­а­ри, бѣ ус­та­но­ве­но за­мър­ся­ва­не въ р. Югов­ска, при­токъ на р. Че­пе­лар­ска, ко­я­то на свой редъ е при­токъ на р. Ма­ри­ца. По­ред­на ава­рия, то­зи пѫть въ прѣд­при­я­ти­е­то „Лѫ­кин­ска обо­га­ти­тел­на фаб­ри­ка“, гр. Лѫ­ки, е при­чи­ни­ла из­пус­ка­не­то на хвостъ въ во­ди­тѣ, ка­то цвѣ­тътъ на ре­ка­та е билъ сил­но про­мѣ­ненъ. Из­слѣд­ва­не­то на про­би­тѣ по­ка­за двой­но над­ви­ше­ни мак­си­мал­но до­пус­ти­ми стой­нос­ти на ци­а­ни­ди, прѣ­ви­ше­ни до­пус­ти­ми стой­нос­ти на теж­ки ме­та­ли и за­мър­ся­ва­не съ мѣдь. Бѣ­ха от­пра­ве­ни прѣ­дуп­рѣж­де­ния къмъ се­ла­та Бач­ко­во и На­рѣ­чен­ски ба­ни да не пол­зватъ рѣч­на во­да за би­то­ви нуж­ди. Мнѣ­ни­я­та на хо­ра­та въ ре­ги­о­на сѫ, че не трѣб­ва да ло­вятъ ри­ба отъ страх, че мо­же да имъ нав­рѣ­ди. Спо­редъ ста­но­ви­ще на Свѣ­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция до­ри ви­со­ки­тѣ ко­ли­чес­тва ци­а­ни­ди въ рѣ­ки­тѣ не се аб­сор­би­ратъ въ тѣ­ла­та на рѣч­на­та фа­у­на, но про­дъл­жи­тел­на­та кон­су­ма­ция на во­да съ ци­а­ни­ди отъ хо­ра има раз­лич­ни от­ри­ца­тел­ни ефек­ти, ко­и­то ва­ри­ратъ по ха­рак­теръ отъ не­дос­тигъ на ви­та­мин B12 до раз­лич­ни проб­ле­ми съ щи­то­вид­на­та жле­за.

На 21 фев­ру­а­ри пъкъ при кон­трол­ни про­би на р. Югов­ска бѣ ре­гис­три­ра­но пов­тор­но за­мър­ся­ва­не, от­но­во съ двой­но прѣх­вър­ле­ни до­пус­ти­ми ни­ва на ци­а­ни­ди. Ми­нис­тъ­рътъ на окол­на­та срѣ­да и во­ди­тѣ Емилъ Ди­мит­ровъ за­ед­но съ об­лас­тния уп­ра­ви­тель на Плов­дивъ Да­ни Ка­на­зи­ре­ва бѣ­ха за­поз­на­ти на мѣс­то съ проб­ле­ма отъ ек­спер­ти отъ РИ­ОСВ – Смо­лянъ, Ре­ги­о­нал­на здрав­на ин­спек­ция – Смо­лян и Ба­сей­но­ва ди­рек­ция Из­точ­но­бѣ­ло­мор­ски ра­йонъ. Въ рам­ки­тѣ на три дни ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра въ гр. Асе­нов­градъ за­дър­жа и пов­диг­на об­ви­не­ния на двѣ ли­ца за­ра­ди за­мър­ся­ва­не­то, ка­то прѣд­ви­де­но­то на­ка­за­ние е ли­ша­ва­не отъ сво­бо­да и па­рич­на гло­ба.

Три дни слѣдъ вто­ро­то за­сѣ­че­но за­мър­ся­ва­не на р. Югов­ска се слу­чи и арес­тътъ на Къ­не­ва. При­чи­на­та за не­го е, че надъ 40 обек­та въ ра­йо­на на Плов­дивъ сѫ съ не­за­кон­ни сон­да­жи, ко­и­то би тряб­ва­ло да сѫ би­ли ре­гис­три­ра­ни и ле­га­ли­зи­ра­ни мо­мен­тал­но. Ок­рѫж­ни­ятъ про­ку­роръ на Плов­дивъ Ру­мен По­повъ съ­об­щи, че нѣ­ма ин­фор­ма­ция Къ­не­ва да е по­лу­ча­ва­ла нѣ­що въ за­мѣ­на за не­ре­гис­три­ра­не на сон­да­жи. Прѣд­виж­да­но­то на­ка­за­ние, ко­е­то мо­же да се сто­ва­ри вър­ху зло­щас­тна­та Къ­не­ва, е шесть го­ди­ни ли­ша­ва­не отъ сво­бо­да.