БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

„Българско лѣто“ ще се казва партията на Василъ Божковъ

Чете се за 7 минути

Натрупалиятъ милиони отъ хазартъ Божковъ е въ основата на серия отъ скандали, които уязвяватъ управляващитѣ отъ ГЕРБ.

(Ста­ти­я­та е за­вър­ше­на на 30 юни.)

Ста­на тра­ди­ция сут­ринь око­ло 8 ч. Ва­силъ Бож­ковъ да пус­ка сен­за­ци­он­ни пуб­ли­ка­ции въ своя фейс­букъ про­филъ, кѫ­дѣ­то го слѣ­дѭтъ око­ло 100 хил. або­на­ти (не­из­вѣс­тно кол­ко отъ тѣхъ фал­ши­ви – спо­редъ Цвѣ­то­миръ Най­де­новъ, бившъ съд­руж­никъ на Бож­ковъ, око­ло по­ло­ви­на­та отъ або­на­ти­тѣ му въ Ту­и­търъ не сѫ на ис­тин­ски хо­ра). На 8 юни ха­зар­тни­ятъ босъ и по­нас­то­я­щемъ обя­венъ за из­дир­ва­не, пус­на ан­ке­та съ въп­росъ „Ще ме под­крѣ­пи­те ли за новъ по­ли­ти­чес­ки про­ектъ?“ От­го­во­ри­ха надъ 70 хил. ду­ши, 64% отъ ко­и­то съ „да“. Съ уго­вор­ка­та, че не е яс­но кол­ко отъ тѣхъ съ­от­вѣт­стватъ на хо­ра, а не на бо­то­ве, то­ва сѫ 47 хил. гла­са, мал­ко по­ве­че от­кол­ко­то по­лу­чи пар­тия „Въз­раж­да­не“ на спон­со­ри­ра­ния отъ Кре­мълъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ на пар­ла­мен­тар­тнѣ из­бо­ри прѣзъ 2017 г.

/media/Br09__Bozhkov.jpg

Ва­силъ Бож­ковъ въ Ду­бай.

На 14 юни доб­ро­вол­но „из­гна­ни­ятъ“ въ Ду­бай най-бо­гатъ бъл­га­ринъ обя­ви и име­то на бѫ­де­ща­та си пар­тия – „Бъл­гар­ско лѣ­то“. Но как­ва жиз­не­ность мо­же да има пар­тия, съз­да­де­на отъ чо­вѣкъ съ 18 об­ви­не­ния въ из­вър­ше­ни прѣс­тѫп­ле­ния и от­кри­то за­я­вя­ващъ, че се е въз­пол­звалъ отъ съз­да­де­ни спе­ци­ал­но за не­го за­ко­ни? Про­ек­тътъ бѣ­ше срав­ненъ съ пар­тия „Ли­деръ“ на енер­гий­ния босъ Ко­вач­ки, ко­я­то раз­чи­та­ше ос­нов­но на кон­тро­ли­ранъ вотъ и та­ка и не пос­тиг­на ни­що въ по­ли­ти­чес­ко от­но­ше­ние. Про­ек­тътъ нѣ­ма и прог­ра­ма – Бож­ковъ свик­на да на­ри­ча уп­рав­ля­ва­щи­тѣ въ Бъл­га­рия „хун­та“, тер­минъ, кой­то се из­пол­зва за рѫ­ко­вод­ни­тѣ кад­ри въ во­ен­ни­тѣ дик­та­ту­ри и оп­рѣ­дѣ­ле­но не е под­хо­дящъ за Бъл­га­рия. Твър­ди се, че „Бъл­гар­ско лѣ­то“ щѣ­ло да се бо­ри имен­но срѣ­щу та­зи хун­та, ка­то за­ла­га на ре­фе­рен­ду­ми, елек­трон­но гла­су­ва­не и дру­ги срѣд­ства за прѣ­ко учас­тие на граж­да­ни­тѣ въ взе­ма­не­то на дър­жав­ни рѣ­ше­ния. Раз­би­ра се, спо­редъ Бож­ковъ пар­ти­и­тѣ трѣб­ва да се са­мо­фи­нан­си­ратъ. За не­го то­ва е удоб­на по­зи­ция, но ако ще ста­ва въп­росъ за са­мо­фи­нан­си­ра­не по на­чи­на, по кой­то се „са­мо­фи­нан­си­ра­ше“ ФК „Лев­ски“, яс­но е, че всѫщ­ность ста­ва въп­росъ за по­ред­на фор­ма на пъл­но под­чи­не­ние на нат­ру­па­ния не­за­кон­но ка­пи­талъ. Изоб­що, про­ек­тътъ се очер­та­ва чис­то по­пу­лис­тки, как­ва­то е и пар­ти­я­та на Ве­се­линъ Ма­реш­ки, ко­я­то ус­пѣ да влѣ­зе въ пар­ла­мен­та на пос­лѣд­ни­тѣ из­бо­ри.

УЛИ­ЧА­ВА­НЕ ВЪ ПРѢС­ТѪП­ЛЕ­НИЯ НА УП­РАВ­ЛЯ­ВА­ЩИ­ТѢ

Бѫ­де­ща­та пар­тия на Бож­ковъ, ако тя изоб­що се със­тои, е по­ре­денъ спо­собъ за ата­ка срѣ­щу уп­рав­ля­ва­щи­тѣ въ Бъл­га­рия. Чрѣзъ най-раз­но­об­раз­ни срѣд­ства Че­рѣ­па се зае да изоб­ли­ча­ва дос­ко­ро удоб­ни­тѣ му влас­ти­ма­щи отъ ГЕРБ, на­че­ло съ ли­де­ра имъ Бой­ко Бо­ри­совъ. На 4 юни глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ приз­на, че е по­лу­чилъ сиг­налъ отъ Бож­ковъ, из­ла­гащъ оп­рѣ­дѣ­ле­ни об­сто­я­тел­ства на из­вър­ше­ни прѣс­тѫп­ле­ния. При­пом­ня­ме, че Бож­ковъ твър­ди, че е „вна­сялъ“ 20% отъ пе­чал­би­тѣ на ха­зар­тния си биз­несъ въ пар­тий­на­та ка­са на ГЕРБ, по ис­ка­не на са­мия ми­нис­търъ на фи­нан­си­тѣ Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ, ко­го­то Бо­ри­совъ от­каз­ва да прѣ­мах­не, въп­рѣ­ки мно­гоб­рой­ни­тѣ скан­да­ли, въ ко­и­то той е във­лѣ­ченъ.

АЛИ БА­БА И ШЕ­ХЕ­РЕ­ЗА­ДА

Пакъ въ на­ча­ло­то на юни Бож­ковъ съ­об­щи, че гри­же­ща­та се за ме­дий­но­то от­ра­зя­ва­не на Бо­ри­совъ Сев­да­ли­на Ар­на­у­до­ва еже­мѣ­сеч­но го е по­сѣ­ща­ва­ла въ офи­са му на ул. Мос­ков­ска въ Со­фия. Ар­на­у­до­ва от­го­во­ри съ кон­тра­съ­об­ще­ние: приз­на, че поз­на­ва Бож­ковъ, как­то и че се е срѣ­ща­ла съ не­го, но безъ да да­де как­во­то и да е яс­но обяс­не­ние за ес­тес­тво­то и цѣ­ли­тѣ на тѣ­зи срѣ­щи. Ар­на­у­до­ва се оп­ла­ка отъ дѣйс­тви­я­та на Че­рѣ­па съ из­вън­ред­но не­яс­но­то из­ре­че­ние „Не очак­вахъ, че ще прѣ­вър­не лич­ни­тѣ от­но­ше­ния въ за­щит­на те­за“.

По-къс­но приб­ли­же­на­та до Бо­ри­совъ Ар­на­у­до­ва се обя­ви за Ше­хе­ре­за­да – та­ка араб­ска­та по­вѣс­тво­ва­тел­на ниш­ка око­ло прѣ­би­ва­ва­щия въ Ду­бай Бож­ковъ се зат­вър­жда­ва ка­то ли­те­ра­ту­ренъ лайтъ-мо­тивъ въ ежед­нев­ни­тѣ скан­да­ли – все пакъ Бож­ковъ се бѣ­ше ве­че обя­вилъ за Али Ба­ба, ста­налъ жер­тва на 240-тѣ раз­бой­ни­ци. Ба­ща­та на Ар­на­у­до­ва ра­бо­тѣлъ за Бож­ковъ, а не­инъ кумъ е не кой да е, а са­ми­ятъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель Бо­ри­совъ.

Че ра­бо­та­та на Ар­на­у­до­ва не е отъ най-чис­ти­тѣ ста­на яс­но и отъ пуб­ли­ка­ция на сай­та „Би­волъ“. Раз­слѣд­ва­щи­тѣ жур­на­лис­ти раз­кри­ха, че Ше­хе­ре­за­да при­те­жа­ва ви­ла съ поч­ти 600 м² раз­гъ­на­та зас­тро­е­на площь въ Бис­три­ца. Имо­тътъ е пла­тенъ съ из­клю­чи­тел­но из­го­денъ за­емъ от­пус­натъ отъ ДСК безъ из­лиш­но ис­ка­не за га­ран­ции и по­доб­ни отъ близ­ко­то до власть­та сѣ­мейс­тво. Ока­за се и че ед­ва че­ти­ри го­ди­ни сѫ би­ли дос­та­тъч­ни на двой­ка­та да из­пла­ти за­емъ отъ 300 хил. лв, съ кой­то е за­ку­пи­ла апар­та­ментъ въ Со­фия съ площь отъ поч­ти 200 м².

БО­РИ­СОВЪ ДЪР­ЖИ МИ­ЛИ­ОНЪ ЕВ­РО ВЪ ЧЕК­МЕД­ЖЕ­ТО СИ

Шу­мо­те­ви­ца­та око­ло Ар­на­у­до­ва мо­же­ше да бѫ­де заг­лу­ше­на са­мо отъ по-ма­ща­бенъ скан­далъ и Бож­ковъ го оси­гу­ри на ме­ди­и­тѣ. На 12 юни въ Ин­тер­нетъ се по­я­ви за­писъ, за кой­то се твър­ди, че е на гла­са на Бой­ко Бо­ри­совъ. Ос­вѣнъ из­клю­чи­тел­но неп­рис­то­енъ езикъ, кой­то „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“ до­ри не мо­же да ци­ти­ра, за­пи­сътъ съ­дър­жа и зап­ла­хи по ад­ресъ на пуб­лич­ни лич­нос­ти, срѣдъ ко­и­то и ев­ро­де­пу­та­тътъ Еле­на Йон­че­ва. Въ на­ча­ло­то на юли тя се обър­на къмъ прѣд­се­да­те­ля на Ев­ро­пар­ла­мен­та съ мол­ба да бѫ­де за­поч­на­то раз­слѣд­ва­не срѣ­щу Бо­ри­совъ, а но­ви­на­та се по­я­ви и на сай­та на бри­тан­ския „The Guardian“.

На 17 юни но­ви ком­про­ме­ти­ра­щи ма­те­ри­а­ли за­поч­на­ха да оби­ка­лятъ Ин­тер­нетъ и ме­дий­ни­тѣ ре­дак­ции. То­зи пѫть ста­ва­ше въп­росъ за сним­ки, нап­ра­ве­ни въ ви­ла­та на Бо­ри­совъ въ Бо­я­на. На тѣхъ, на крат­ко, се виж­да спя­щи­ятъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель, а въ от­во­ре­но­то чек­мед­же на нощ­но­то му шкаф­че се спо­тай­ватъ бач­ки бан­кно­ти отъ 500 ев­ро и до­ри кюл­че­та зла­то. На шкаф­че­то пъкъ е пос­та­венъ лич­ни­ятъ пис­то­летъ на Бо­ри­совъ. Сним­ки­тѣ иматъ тол­ко­ва гро­тес­кно съ­дър­жа­ние, че се по­я­ви­ха съм­нѣ­ния, че тѣ сѫ фал­ши­ви и всѫщ­ность сѫ пус­на­ти отъ близ­ки до пре­ми­е­ра, съ цѣль да бѫ­дѫтъ при­ни­зе­ни дру­ги­тѣ по­я­ви­ли се ком­про­ма­ти. Въп­рѣ­ки при­зи­ви­тѣ на пре­зи­ден­та Ра­девъ, про­ку­ра­ту­ра­та от­ка­за да нап­ра­ви ек­спер­ти­за за ав­тен­тич­ность, как­то на ау­дио за­пи­са, та­ка и на сним­ки­тѣ, но съ та­ка се зае сай­тътъ за раз­слѣд­ва­ща жур­на­лис­ти­ка „Би­волъ“ и сай­тътъ „Е-вѣс­тникъ“. Ре­зул­та­ти­тѣ бѣ­ха пуб­ли­ку­ва­ни на 21 юни и по­каз­ва­ха, че сним­ки­тѣ сѫ съв­сѣмъ ис­тин­ски, не сѫ ма­ни­пу­ли­ра­ни съ прог­ра­ми за ра­бо­та съ изоб­ра­же­ния. Един­стве­на­та вне­се­на про­мѣ­на е въ да­ти­тѣ на зас­ни­ма­не. „Би­волъ“ ус­пѣ­ха да ус­та­но­вѭтъ, че сним­ки­тѣ сѫ нап­ра­ве­ни въ пе­ри­о­да 2017-2019 г., нѣ­що ко­е­то во­ди до ес­тес­тве­ния въп­росъ за оби­чай­но­то съ­дър­жа­ние на пре­ми­ер­ско­то чек­мед­же.

Ос­вѣнъ съ съ­дър­жа­ни­е­то си, сним­ки сму­ща­ватъ и съ са­мо­то си сѫ­щес­тву­ва­не: оз­на­ча­ватъ ли тѣ, че кой­то ис­ка има дос­тѫпъ до спя­щия пре­ми­еръ и опас­ность ли е то­ва за на­ци­о­нал­на­та си­гур­ность? Бив­ши­ятъ шефъ на На­ци­о­нал­на служ­ба „Ох­ра­на“ ген. Вла­ди­ми­ровъ ка­за за ме­ди­и­тѣ, че вис­ши­тѣ дър­жав­ни слу­жи­те­ли, ко­и­то НСО па­зи, иматъ пра­во да при­е­матъ гос­ти incognito. Един­стве­но­то ло­гич­но зак­лю­че­ние е, че сним­ки­тѣ сѫ нап­ра­ве­ни отъ приб­ли­женъ до Бо­ри­совъ, мо­же би же­на. Пус­ка­не­то имъ точ­но се­га оба­че из­глеж­да свър­за­но съ дѣйс­тви­я­та на Бож­ковъ, кой­то вся­чес­ки се опит­ва да под­ро­ни об­щес­тве­ния об­разъ на чо­вѣ­ка, съ ко­го­то се срѣ­ща­ше да об­сѫж­да със­то­я­ни­е­то на бъл­гар­ския фут­болъ.

ВѢ­ЛО ПРИ­СѪТ­СТВИЕ НА ПРО­КУ­РА­ТУ­РА­ТА

Под­чи­не­на­та на Иванъ Ге­шевъ ин­сти­ту­ция трай­но прие на­ви­ка да пуб­ли­ку­ва свѣ­дѣ­ния по раз­слѣд­ва­ния, но ко­га­то е за­мѣ­сенъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Бо­ри­совъ тя е по-вни­ма­тел­на. Ни­що не бѣ­ше ог­ла­се­но око­ло ау­дио за­пи­са и сним­ки­тѣ. На 22 юни оба­че отъ дър­жав­но­то об­ви­не­ние за­я­ви­ха, че ог­ром­ни су­ми въ брой дѣйс­тви­тел­но сѫ тег­ле­ни отъ име­то на Бож­ковъ отъ бан­ка „УниК­ре­дитъ Бул­банкъ“, безъ да се спа­зи за­ко­но­во­то изис­ква­не тѣ­зи опе­ра­ции да бѫ­дѫтъ за­я­ве­ни прѣдъ дър­жав­ни­тѣ ор­га­ни. Спо­редъ про­ку­ра­ту­ра­та всич­ки тѣ­зи су­ми „сѫ прѣ­да­ва­ни лич­но, един­стве­но и са­мо на Бож­ковъ“ въ офи­са му на ул. Мос­ков­ска (кѫ­дѣ­то го е по­сѣ­ща­ва­ла близ­ка­та до Бо­ри­совъ Сев­да­ли­на Ар­на­у­до­ва).

Про­ку­ра­ту­ра се при­ну­ди да пус­не по­доб­ни свѣ­дѣ­ния един­стве­но слѣдъ ка­то Бож­ковъ прѣ­дос­та­ви свои бан­ко­ви из­влѣ­че­ния по­каз­ва­щи надъ 300 тег­ле­ния въ рам­ки­тѣ на три го­ди­ни на го­лѣ­ми су­ми въ брой. Че­рѣ­па твър­ди, че па­ри­тѣ сѫ му би­ли нуж­ни, за да си пла­ща на ГЕРБ. Не ста­ва яс­но какъ про­ку­ра­ту­ра­та е ус­та­но­ви­ла, че тѣ сѫ би­ли прѣ­да­ва­ни „един­стве­но и са­мо“ на не­го и как­во изоб­що се е слу­чи­ло съ тѣхъ меж­дув­рѣ­мен­но. По твър­дѣ­ни­я­та на Бож­ковъ, ста­ва въп­росъ за надъ 60 млн. лв.

Слу­ча­ятъ съ „из­гна­ни­е­то“ на Бож­ковъ сил­но на­пом­ня бѣг­ство­то на „бан­керъ но­меръ ед­но“ Цвѣ­танъ Ва­си­левъ, кой­то отъ го­ди­ни прѣ­би­ва­ва въ Сър­бия, безъ да се стра­ху­ва отъ пра­во­сѫ­ди­е­то. За раз­ли­ка отъ Ва­си­левъ, Бож­ковъ се оказ­ва мно­го по-изоб­рѣ­та­те­ленъ и нас­тър­венъ да уни­що­жи нѣ­ко­гаш­ни­тѣ си дру­га­ри, поз­во­ли­ли му да раз­вие „биз­несъ“ за ми­ли­о­ни и до­ри ми­ли­ар­ди.