БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Братята бизнесмени Бобокови съ обвинения

Чете се за 4 минути

Собственицитѣ на „Приста ойлъ“ и „Монбатъ“ сѫ съ повдигнати обвинения за участие въ организирана прѣстѫпна група.

(Ста­ти­я­та е за­вър­ше­на на 30 юни.)

Ед­на отъ пос­лѣд­ни­тѣ по­каз­ни ак­ции на Про­ку­ра­ту­ра­та е за­дър­жа­не­то на соб­стве­ни­ци­тѣ на „Мон­батъ“ и „Прис­та ойлъ“ – бра­тя­та Пла­менъ и Ата­насъ Бо­бо­ко­ви. Пов­диг­на­ти сѫ имъ дос­та об­те­ка­е­ми об­ви­не­ния фор­му­ли­ра­ни ка­то „Ор­га­ни­зи­ра­на гру­па съ ко­рис­тна цѣль“. Пов­диг­на­ти сѫ об­ви­не­ния още на зам.-ми­нис­тъ­ра на еко­ло­ги­я­та Кра­си­миръ Жив­ковъ и още се­демь ду­ши. Зам.-ми­нис­тъ­рътъ бѣ­ше за­дър­жан шум­но, иден­тич­но съ арес­ту­ва­ния прѣ­ди нѣ­кол­ко мѣ­се­ца ми­нис­търъ на еко­ло­ги­я­та Не­но Ди­мов. Ос­вѣнъ де­жур­но­то ОПГ (ко­е­то да­ва въз­мож­ность дѣ­ло­то да се гле­да отъ спе­ци­а­ли­зи­ранъ сѫдъ), обектъ на раз­слѣд­ва­не сѫ раз­рѣ­ши­тел­ни за вносъ и из­носъ на от­па­дъ­ци. Въ то­ва дѣ­ло се прѣп­ли­татъ раз­лич­ни соб­стве­ни­ци на фир­ми за вносъ на от­па­дъ­ци. Два­ма отъ за­дър­жа­ни­тѣ – Ми­хов­ски и Еми­новъ – сѫ глав­ни дѣйс­тва­щи ли­ца на скан­да­ла, из­бух­налъ въ края на 2019 г. за вносъ на 9000 т. би­то­ви от­па­дъ­ци отъ Ита­лия, скла­ди­ра­ни на пло­щад­ка на плѣ­вен­ския за­водъ „Миръ“, соб­стве­ность на Ми­хов­ски, но на­е­та отъ Еми­новъ. По­ли­ция и про­ку­ра­ту­ра пър­во­на­чал­но твър­дѣ­ха, че от­па­дъ­ци­тѣ сѫ вне­се­ни не­за­кон­но, но впос­лѣд­ствие се ус­та­но­ви, че иматъ не­об­хо­ди­ми­тѣ до­ку­мен­ти, а дру­жес­тво­то на Еми­новъ има раз­рѣ­ше­ние за пол­зва­не на пло­щад­ка­та. Бра­тя Бо­бо­ко­ви отъ дру­га стра­на осѫ­щес­твя­ватъ дѣй­ность по ре­цик­ли­ра­не на ба­те­рии и ста­ри аку­му­ла­то­ри, а Бъл­га­рия въ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни се е прѣ­вър­на­ла въ ре­ги­о­на­лен хъбъ за тѣ­зи дѣй­нос­ти.

/media/Br09__Bobokovi.jpg

Бра­тя­та Ата­насъ и Пла­менъ Бо­бо­ко­ви.

За­що то­зи пѫть Бо­бо­ко­ви? Има ня­кол­ко вер­сии.

ВЪ ПОЛ­ЗА НА КОН­КУ­РЕНТЪ

Три сѫ бъл­гар­ски­тѣ фир­ми, ко­и­то ре­цик­ли­ратъ оло­во­то отъ из­пол­зва­ни­тѣ ба­те­рии и аку­му­ла­то­ри. То­ва сѫ плов­див­ски­ятъ „КЦМ“ – про­из­во­ди­тель на оло­во и цинкъ, „Мон­батъ“ съ дру­жес­тво­то си „Мон­батъ ри­сайк­лингъ“ и „Елъ батъ“ Дол­на ба­ня. Ва­силъ Бог­да­новъ, кой­то е сви­дѣ­тель по дѣ­ло­то, е билъ из­пъл­ни­те­ленъ ди­рек­торъ въ „Мон­батъ ри­сайк­лингъ“ до ав­густъ 2019 г., а въ гру­па­та „Мон­батъ“ е отъ око­ло 20 го­ди­ни; прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ мѣ­се­ци той ста­ва ме­нид­жъръ „биз­несъ раз­ви­тие“ при кон­ку­рен­та „Елъ Батъ“.

ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КИ УДАРЪ СРѢ­ЩУ ВМРО

Та­зи хи­по­те­за тръг­ва отъ близ­ки­тѣ от­но­ше­ния меж­ду ви­цеп­ре­ми­е­ра и ми­нис­търъ на от­бра­на­та Кра­си­миръ Ка­ра­ка­ча­новъ и Бо­бо­ко­ви. И Пла­менъ Бо­бо­ковъ, и Ка­ра­ка­ча­новъ приз­на­ватъ, че сѫ сѣ­мей­ни при­я­те­ли по­ве­че отъ 25 го­ди­ни, а ви­цеп­ре­ми­е­рътъ е кръс­тникъ на дѣ­ца­та на Бо­бо­ковъ. Не е яс­но за­що по­до­бенъ ударъ срѣ­щу „ста­бил­ность­та“ би билъ прѣд­при­етъ точ­но се­га.

УДАРЪ СРѢ­ЩУ ВА­ЛЕН­ТИНЪ ЗЛА­ТЕВЪ

От­стра­ня­ва­не­то на зам.-ми­нис­търъ Жив­ковъ по-ско­ро се свър­зва съ близ­ки­тѣ му от­но­ше­ния съ бив­шия ге­не­ра­ленъ ди­рек­торъ на „Лу­койлъ Бъл­га­рия“ Ва­лен­тинъ Зла­тевъ, се­га членъ на над­зор­ния съ­вѣтъ на неф­те­на­та ра­фи­не­рия, и ин­те­ре­си­тѣ му въ сфе­ра­та на от­па­дъ­ци­тѣ. Жив­ковъ е билъ уп­ра­ви­тель прѣзъ 2014 г. на свър­зва­но­то съ Зла­тевъ дру­жес­тво „Есъ Еръ тех­но­лод­жисъ“, ко­е­то се за­ни­ма­ва съ от­па­дъ­ци и е ед­на отъ пър­ви­тѣ фир­ми, ко­и­то вне­со­ха въ стра­на­та бок­лукъ отъ чуж­би­на.

За­се­га не мо­же да се ка­же съ си­гур­ность как­ва е цѣль­та на опе­ра­ци­я­та. Пър­ви­тѣ ефек­ти отъ нея оба­че ве­че сѫ на­ли­це. Ак­ци­и­тѣ на „Мон­батъ“ се сри­на­ха, а съ­вѣ­тътъ на ди­рек­то­ри­тѣ на „Мон­батъ“ АД ос­во­бо­ди Ата­насъ Бо­бо­ковъ отъ длъж­ность­та из­пъл­ни­те­ленъ ди­рек­торъ и въз­ло­жи на меж­ду­на­род­на­та ад­во­кат­ска кан­то­ра „Волфъ тайсъ“ да про­ве­де не­за­ви­симъ одитъ по еко­ло­гич­ни­тѣ ас­пек­ти отъ дѣй­ность­та на ком­па­ни­я­та.

НА­МѢ­СЕ­НИ СѪ И ХО­РА ОТЪ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТСТВО­ТО

Биз­несъ ис­то­ри­я­та на бра­тя­та Ата­насъ и Пла­менъ Бо­бо­ко­ви за­поч­ва още въ на­ча­ло­то на прѣ­хо­да. 30 го­ди­ни по-къс­но, тѣ иматъ ин­дус­три­а­ленъ хол­дингъ въ двѣ нап­рав­ле­ния - аку­му­ла­то­ри и мо­тор­ни мас­ла и го­ди­шенъ обо­ротъ отъ поч­ти по­ло­винъ ми­ли­ардъ ле­ва. Днесъ „Прис­та ойлъ“ и „Мон­батъ“ сѫ меж­ду­на­род­ни иг­ра­чи, ко­и­то не са­мо про­да­ватъ, но и про­из­веж­датъ въ мно­жес­тво стра­ни. Доп­рѣ­ди мѣ­сецъ, ко­га­то биз­не­сътъ имъ бѣ­ше уда­ренъ отъ Про­ку­ра­ту­ра­та.

Към нас­то­я­щи­ятъ мо­ментъ Ата­насъ Бо­бо­ковъ е ос­та­венъ въ арес­та, кѫ­дѣ­то е ве­че мѣ­сецъ. За крат­ко тамъ се озо­ва и братъ му, а пок­рай за­дър­жа­не­то му Про­ку­ра­ту­ра­та сва­ли ко­рес­пон­ден­ция отъ те­ле­фо­на му, ко­я­то за­поч­на да раз­прос­тра­ня­ва на пор­ции прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ сед­ми­ци. За­поч­на и вто­ро раз­слѣд­ва­не – за тър­го­вия съ вли­я­ние, за­се­га не­яс­но срѣ­щу как­ва об­ла­га. Ве­че сѫ на­мѣ­се­ни име­на­та на пре­зи­ден­тския сек­ре­тарь по прав­ни въп­ро­си Пла­менъ Узу­новъ съ ко­го­то Пла­менъ Бо­бо­ковъ си е об­мѣ­нялъ раз­лич­на ин­фор­ма­ция, пос­ла­ни­кътъ на Бъл­га­рия въ Ал­жир. Про­ку­ро­рътъ Н. Ни­ко­ловъ отъ Ок­рѫж­на про­ку­ра­ту­ра Ру­се по­да­де ос­тав­ка слѣдъ ка­то се раз­бра, че юрис­тътъ е мо­лилъ биз­нес­ме­на за по­мощь въ кон­кур­са за ад­ми­нис­тра­ти­венъ рѫ­ко­во­ди­тель на ОП Ру­се.

Пла­менъ Бо­бо­ковъ въ ин­тер­вю прѣдъ в. „Ка­пи­талъ“ каз­ва: „Ние не сме пос­лѣд­ни­тѣ“. Да­ли? Прѣд­стои да ви­димъ.