БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Триседмични протести срѣщу премиера и главния прокуроръ

Чете се за 8 минути

Акция на лидера на „Да България“ Христо Ивановъ доведе до протести и смѣна на ключови министри.

На 7 юли ли­де­рътъ на „Да Бъл­га­рия“ Хрис­то Ива­новъ слѣ­зе отъ гу­ме­на лод­ка на бъл­гар­ски плажъ. Въ слѣд­ствие на то­ва при­вид­но нез­на­чи­тел­но дѣйс­твие, три сед­ми­ци по-къс­но, на 29 юли, де­сет­ки хи­ля­ди про­тес­ти­ра­щи из­пъл­ни­ха цен­трал­ни­тѣ пло­ща­ди на Со­фия и дру­ги гра­до­ве съ ед­но яс­но ис­ка­не: ос­тав­ка на ми­нис­тъ­ра-прѣд­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­совъ и на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ. По­доб­но на да­леч­на­та ве­че 2013-та го­ди­на, юли мѣ­сецъ от­но­во бѣ­ше го­рещъ въ по­ли­ти­чес­ко от­но­ше­ние.

НА ПЛАЖЪ ПОДЪ НО­СА НА ДО­ГАНЪ

На по­лу­ос­тровъ Ро­се­нецъ отъ го­ди­ни се из­ди­га урод­ли­ва, но гра­мад­на сгра­да, из­вѣс­тна въ пуб­лич­но­то прос­тран­ство ка­то „лѣт­ни­тѣ са­раи на по­чет­ния прѣд­се­да­тель на ДПС Ах­медъ До­ганъ“.

/media/Br09__protest1.jpg

Про­тес­ти­тѣ на 14 юли. Сним­ка: БГНЕС.

Фор­мал­но тя е соб­стве­ность на фир­ма и по до­ку­мен­ти все още е въ стро­ежъ. Съ прос­то око оба­че е вид­но, че то­ва не е та­ка, а въ мо­ре­то, прѣдъ нея, се врѣз­ва бе­то­ненъ кей съ дъл­жи­на нѣ­кол­кос­то­тинъ мет­ра, кой­то до­ри не би трѣб­ва­ло да сѫ­щес­тву­ва. Въ не­пос­рѣд­стве­на бли­зость се на­ми­ра и ма­лъкъ плажъ, кой­то все още е дър­жа­венъ и нѣ­ма какъ и да не бѫ­де – чл. 18, ал. 1 отъ Кон­сти­ту­ци­я­та га­ран­ти­ра, че „крайб­рѣж­на­та плаж­на иви­ца [е] из­клю­чи­тел­на дър­жав­на соб­стве­ность“. На прак­ти­ка оба­че до въп­рос­ния плажъ мо­же да се стиг­не са­мо по во­да, тъй ка­то на един­стве­ния пѫть, кой­то во­ди до не­го, бѣ пос­та­ве­на ба­ри­е­ра (по-къс­но за­мѣ­не­на съ ог­ра­да).

/media/Br09__protest2.jpg

Са­те­лит­на сним­ка на т.нар. „са­раи“ на Ах­медъ До­ганъ съ ог­ром­ния не­за­ко­ненъ кей.

Ком­фор­тътъ и не­до­сѣ­га­е­мость­та на Ах­медъ До­ганъ из­глеж­да­ха га­ран­ти­ра­ни, до­ка­то Хрис­то Ива­новъ не стѫ­пи на пла­жа подъ но­са му съ бъл­гар­ско­то зна­ме въ рѫ­ка. Цѣ­ла­та ак­ция бѣ­ше прѣ­да­ва­на на жи­во въ Ин­тер­нетъ и прѣ­диз­ви­ка без­пре­це­ден­тния ин­те­ресъ как­то на по­ли­ти­чес­ки­тѣ сим­па­ти­зан­ти на „Да Бъл­га­рия“, та­ка и на мно­жес­тво граж­да­ни, ко­и­то все още ми­лѣ­ѭтъ за спаз­ва­не­то на за­ко­ни­тѣ. На пла­жа Ива­новъ и съ­рат­ни­ци­тѣ му бѣ­ха пос­рещ­на­ти отъ нѣ­кол­ко мѫ­же по джа­пан­ки, ко­и­то от­ка­за­ха да се ле­ги­ти­ми­ратъ, до­ри и слѣдъ прис­ти­га­не­то на по­ли­ция, но пъкъ за смѣт­ка на то­ва за­я­ви­ха, че соб­стве­ность­та е час­тна, как­ва­то би­ла и ак­ва­то­ри­я­та око­ло пла­жа. Ива­новъ мно­гок­рат­но за­пит­ва­ше мѫ­же­тѣ, да­ли сѫ слу­жи­те­ли на На­ци­о­нал­на­та служ­ба за ох­ра­на (НСО), за ко­я­то се знае, че ох­ра­ня­ва как­то До­ганъ, та­ка и не­го­вия съ­пар­ти­ецъ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски, но от­го­воръ отъ тѣхъ не по­лу­чи. Бѣ­ше оба­че из­тлас­канъ въ во­да­та, бѣ по­ви­ка­на и по­ли­ция, ко­я­то раз­гле­да до­ку­мен­ти­тѣ, прѣд­ста­ве­ни отъ Ива­новъ, безъ оба­че да от­пѫ­ди ох­ра­ни­те­ли­тѣ въ плаж­но об­лѣк­ло. Меж­дув­рѣ­мен­но бъл­гар­ско­то зна­ме бѣ зах­вър­ле­но нас­тра­на отъ от­ка­за­ли­тѣ да се ле­ги­ти­ми­ратъ мѫ­же.

ПОД­КРѢ­ПА ОТЪ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА – ОТ­ПОРЪ ОТЪ ПРО­КУ­РА­ТУ­РА­ТА

На 8 юли оба­че пре­зи­ден­тътъ Ру­менъ Ра­девъ пуб­лич­но пот­вър­ди, че мѫ­же­тѣ, поп­рѣ­чи­ли на Ива­новъ да раз­вѣе бъл­гар­ско­то зна­ме надъ бъл­гар­ски плажъ, сѫ дѣйс­тви­тел­но слу­жи­те­ли на НСО. Тоя за­я­ви, че е раз­го­ва­рялъ съ рѫ­ко­во­ди­те­ля на служ­ба­та, ген. Стан­чевъ, кой­то се наз­на­ча­ва имен­но отъ пре­зи­ден­та, и се е увѣ­рилъ, че про­вѣр­ка по слу­чая ще има. Ра­девъ за по­ре­денъ пѫть из­ра­зи по­зи­ци­я­та си, че До­ганъ и Пѣ­ев­ски не би­ва да бѫ­дѫтъ ох­ра­ня­ва­ни съ дър­жав­ни срѣд­ства; имен­но НСО мо­же и дѣйс­тви­тел­но да из­пол­зва орѫ­жие, за раз­ли­ка отъ час­тни­тѣ ох­ра­ни­тел­ни фир­ми. Са­ма­та НСО от­ка­за да ко­мен­ти­ра цѣ­лия слу­чай. Раз­ра­зи се ме­ди­енъ споръ кой но­си от­го­вор­ность: пре­зи­ден­тътъ, на чи­е­то под­чи­не­ние се во­ди фор­мал­но служ­ба­та или пъкъ из­пъл­ни­тел­на­та власть (т.е. Бой­ко Бо­ри­совъ), ко­я­то има мно­зин­ство отъ два­ма срѣ­щу единъ въ ко­ми­си­я­та, оп­рѣ­дѣ­ля­ща ох­ра­ня­е­ми­тѣ ли­ца. Съ­би­ти­я­та до­ве­до­ха до ос­тав­ка­та на ген. Стан­чевъ на 10 юли и до окон­ча­тел­но­то му ос­во­бож­да­ва­не счи­та­но отъ 31 юли. Мѣс­то­то му врѣ­мен­но бѣ за­е­то отъ полк. Емилъ То­невъ.

До ис­тин­ска ес­ка­ла­ция на нап­ре­же­ни­е­то и ог­ром­ни про­тес­ти оба­че до­ве­до­ха дѣйс­тви­я­та на про­ку­ра­ту­ра­та. Още сут­ринь­та на слѣд­ния 9 юли, про­ку­ро­ри и въ­о­рѫ­же­ни прѣд­ста­ви­те­ли на МВР влѣ­зо­ха въ пре­зи­ден­тство­то, кѫ­дѣ­то съ ча­со­ве про­веж­да обис­ки и прѣ­тър­сва­ния. Бѣ­ха за­дър­жа­ни два­ма слу­жи­те­ли на пре­зи­ден­та – Илия Ми­лу­шевъ и Пла­менъ Узу­новъ. Са­ми­ятъ Ра­девъ прис­тиг­на на мѣс­то мал­ко прѣ­ди обѣдъ, но не нап­ра­ви ко­мен­таръ. Глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ, кой­то се на­ми­ра­ше въ Габ­ро­во за­ед­но съ глав­ния сек­ре­тарь на МВР, оба­че се от­да­де на сла­би ли­те­ра­тур­ни уп­раж­не­ния на те­ма слу­чи­ло­то се край До­га­но­ви­тѣ са­раи: „Опи­тътъ на единъ, за­се­га не­ус­пѣлъ по­ли­тикъ, да щур­му­ва Зим­ния дво­рецъ, е не­ус­пѣ­шенъ къмъ то­зи мо­ментъ по­ра­ди нѣ­кол­ко при­чи­ни. Най-мал­ко­то то­ва не е Зим­ни­ятъ дво­рецъ, вѫт­рѣ не е Ка­ре­нинъ [!], той е съ гу­ме­на лод­ка, а не съ „Ав­ро­ра“. Яв­но се опит­ва да ус­та­но­ви ра­бот­ни­чес­ко-сел­ска власть. Да­ли ще ус­пѣе, не мо­гѫ да ви ка­жѫ“. Ге­шевъ по­ка­за въ нѣ­кол­ко из­ре­че­ния, че умътъ му е пос­то­ян­но об­ла­данъ отъ ко­му­нис­ти­чес­ки ис­то­рии, ко­и­то сла­бо поз­на­ва – Ка­ре­нинъ е ли­те­ра­ту­ренъ ге­рой, а Ке­рен­ски, рѫ­ко­во­ди­тель на Врѣ­мен­но­то пра­ви­тел­ство, ко­е­то бол­ше­ви­ки­тѣ от­стра­ня­ватъ.

„МУТ­РИ, ВЪНЪ!“

Про­ку­ра­ту­ра­та до­пус­на ог­ром­на грѣш­ка съ опи­та си да спла­ши пре­зи­ден­та. Нѣ­кол­ко­ча­со­во­то раз­мѣ­та­не на орѫ­жия въ сгра­да­та, наз­на­че­на на дър­жав­ния гла­ва, до­ве­де до спон­тан­но ор­га­ни­зи­ранъ про­тестъ още сѫ­ща­та ве­черь. На не­го при­сѫт­ства­ха сто­ти­ци граж­да­ни, а са­ми­ятъ пре­зи­дентъ из­лѣ­зе при тѣхъ и про­из­не­се крат­ка рѣчь, ко­я­то за­вър­ши съ при­зи­ва: „Не на стра­ха! Ще си вър­немъ Бъл­га­рия! Мут­ри, вънъ!

Яс­но­то пос­ла­ние на дър­жав­ния гла­ва се прѣ­вър­на въ единъ отъ ло­зун­ги­тѣ на про­тес­ти­тѣ, ко­и­то обе­ди­ни­ха при­вър­же­ни­ци на по­ли­ти­чес­ко­то дѣс­но и лѣ­во, но сѫ­що та­ка и мно­гоб­рой­ни мла­ди хо­ра, ко­и­то прос­то ис­катъ за­ко­ни­тѣ въ Бъл­га­рия да се спаз­ватъ. Ис­ка­не­то за ос­тав­ка на ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля и на глав­ния про­ку­роръ бѣ­ше от­пра­ве­но и отъ пре­зи­ден­та въ об­ръ­ще­ние къмъ на­ци­я­та из­лѫ­че­но на жи­во по дър­жав­ни­тѣ ме­дии на въ сѫ­бо­та 11 юли. „Из­хо­дътъ отъ съз­да­ла­та се си­ту­а­ция е единъ: ос­тав­ка на пра­ви­тел­ство­то и глав­ния про­ку­роръ“ за­я­ви Ра­девъ, при­съ­е­ди­ня­вай­ки се по то­зи на­чинъ къмъ ис­ка­ни­я­та на мно­жес­тво ад­во­кат­ски ко­ле­гии за от­тег­ля­не на глав­ния про­ку­роръ. Ад­во­кат­ски­тѣ съ­вѣ­ти на Плов­дивъ, Ста­ра За­го­ра, Бла­го­ев­градъ, Хас­ко­во и Смо­лянъ бѣ­ха по­ис­ка­ли ос­тав­ки­тѣ на Ге­шевъ и на пра­во­сѫд­ния ми­нис­търъ Ки­ри­ловъ на 10 юли.

ВТО­РО ПЛА­ЖУ­ВА­НЕ И ОТ­СТРА­НЕ­НИ МИ­НИС­ТРИ

Про­тес­ти­тѣ въ Со­фия ста­на­ха ежед­нев­ни и пос­те­пен­но об­хва­на­ха и дру­ги го­лѣ­ми гра­до­ве, вклю­чи­тел­но и из­вънъ стра­на­та (Брюк­селъ, Лон­донъ, Бер­линъ). Въ сѫ­бо­та 11 юли „Да Бъл­га­рия“ про­ве­де но­ва ефи­кас­на ак­ция, озаг­ла­ве­на „Ма­со­во хо­де­не на ох­ра­ня­ванъ плажъ“. Та­ка, до­ка­то пре­зи­ден­тътъ ис­ка­ше ос­тав­ки­тѣ на Бо­ри­совъ и на Ге­шевъ въ на­ци­о­на­ленъ ефиръ, сто­ти­ци граж­да­ни отъ цѣ­ла­та стра­на се от­пра­ви­ха къмъ лѣт­ни­тѣ са­раи на До­ганъ, кѫ­дѣ­то ги ча­ка­ха сим­па­ти­зан­ти на ДПС, до­ка­ра­ни прѣд­вид­ли­во съ ав­то­бу­си. Про­тив­но на всѣ­как­ва за­ко­но­ва ло­ги­ка, слу­жи­те­ли­тѣ на МВР до­пус­ка­ха да прѣ­ми­нѫтъ са­мо хо­ра съ бѣ­ли шап­ки съ ем­бле­ма­та на ДПС. Хрис­то Ива­новъ бър­зо се ори­ен­ти­ра въ си­ту­а­ци­я­та и оти­де въ об­щи­на Бур­гасъ, от­кѫ­дѣ­то се вър­на съ кме­та на гра­да и зам.-прѣд­се­да­тель на ГЕРБ Ди­ми­търъ Ни­ко­ловъ. Имен­но съ по­мощь­та и въ при­сѫт­стви­е­то на Ни­ко­ловъ пла­жу­ва­щи­тѣ ус­пѣ­ха да се до­мог­нѫтъ нѣ­какъ до дър­жав­ния плажъ. Отъ на­бѣ­де­ни­тѣ сим­па­зан­ти на ДПС ги дѣ­лѣ­ха мет­ри, но до сблъ­съ­ци не се стиг­на, про­тив­но на же­ла­ни­е­то на ли­де­ри­тѣ на ДПС за ет­ни­чес­ки кон­фликтъ. За дѣйс­тви­я­та си на­чал­ни­кътъ на по­ли­ци­я­та въ Бур­гасъ Ра­дос­лавъ Со­ти­ровъ бѣ при­ну­денъ да по­да­де ос­тав­ка отъ са­мия пре­ми­еръ. Сѫ­ща­та оба­че не бѣ­ше при­е­та отъ ми­нис­тъ­ра на МВР Мла­денъ Ма­ри­новъ.

/media/Br09__protest3.jpg

Сним­ка отъ „Ро­се­нецъ“ на 11 юли. Мѫ­же­тѣ съ бѣ­ли шап­ки сѫ до­ка­ра­ни­тѣ съ ав­то­бу­си отъ ДПС. Сним­ка: Ге­ор­ги Ко­жу­ха­ровъ.

Въ срѣ­да 15 юли бѣ обя­ве­но, че ос­тав­ки ще по­да­дѫтъ ми­нис­три­тѣ Го­ра­новъ (на фи­нан­си­тѣ), Ма­ри­новъ (на МВР) и Ка­ра­ни­ко­ловъ (на ико­но­ми­ка­та), тѣс­но свър­за­ни съ ДПС и по-кон­крет­но съ де­пу­та­та Пѣ­ев­ски. Сѫ­щев­рѣ­мен­но опо­зи­ци­он­на­та БСП вне­се вотъ на не­до­вѣ­ре­ние на пра­ви­тел­ство­то за­ра­ди ко­руп­ци­я­та и ГЕРБ за по­ре­денъ пѫть влѣ­зе въ без­край­но не­ло­гич­на по­ре­ди­ца отъ дѣйс­твия: пър­во­на­чал­но обя­ве­ни­тѣ ос­тав­ки бѣ­ха от­ло­же­ни за слѣдъ во­та, кой­то бѣ от­хвър­ленъ на 21 юли съ по­мощь­та на фор­мал­но не­за­ви­си­ми де­пу­та­ти. Са­мо день прѣ­ди то­ва ми­нис­търъ Го­ра­новъ, за­мѣ­сенъ до­се­га въ мно­гоб­рой­ни скан­да­ли безъ ни­ко­га да по­не­се как­ви­то и да е пос­лѣд­ствия, твър­дѣ­ше, че не виж­да за­що да по­да­ва ос­тав­ка и до­ри се хва­лѣ­ше съ при­е­ма­не­то на Бъл­га­рия въ ча­кал­ня­та за Ев­ро­зо­на­та.

Ос­тав­ки все пакъ има­ше, и то по­ве­че отъ прѣд­ва­ри­тел­но за­я­ве­ни­тѣ: въ пе­тъкъ 24 юли офи­ци­ал­но бѣ­ха ос­во­бо­де­ни по­со­че­ни­тѣ по-го­рѣ три­ма и ми­нис­тър­ка­та на ту­риз­ма, Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва.

Но­во­то то­зи пѫть бѣ­ше, че Бо­ри­совъ по­со­чи дѣйс­тви­тел­ни, ма­каръ и не­пъл­ни при­чи­ни за ос­во­бож­да­ва­не на ми­нис­три­тѣ: Ма­ри­новъ за­ра­ди по­ли­цейс­ко­то на­си­лие по врѣ­ме на про­тес­ти­тѣ, Го­ра­новъ за­ра­ди от­крад­на­ти­тѣ над 500 млн. лв прѣзъ ко­ми­си­я­та по ха­зар­та, а Ка­ра­ни­ко­ловъ – за­ра­ди раз­да­ва­ни въ вѣ­дом­ство­то му бо­ну­си. При­чи­ни за ос­во­бож­да­ва­не­то на Ан­гел­ко­ва не бѣ­ха по­со­че­ни, но тѣ сѫ доб­рѣ из­вѣс­тни: не­ка­дър­ность и кон­флик­ти съ Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ отъ уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция. Имен­но не­го­ва­та приб­ле­же­на Ма­ри­я­на Ни­ко­ло­ва за­мѣс­ти Ан­гел­ко­ва въ ми­нис­тер­ство­то на ту­ри­зъ­ма. Кол­ко­то до дру­ги­тѣ но­ви ми­нис­три – Лѫ­че­заръ Бо­ри­совъ (на ико­но­ми­ка­та), Хрис­то Тер­зийс­ки (на МВР) и Ана­ни­евъ (на фи­нан­си­тѣ), тѣ не сѫ съ ни­що по-доб­ри отъ прѣд­шес­тве­ни­ци­тѣ си.

БЕ­ЗУ­ЧАС­ТНОСТЬ ВЪ ЧУЖ­БИ­НА

Про­тив­но на пър­во­на­чал­ни­тѣ очак­ва­ния на про­тес­ти­ра­щи­тѣ, под­крѣ­па отъ САЩ и ЕС не дой­де. Ли­де­ри­тѣ на Ев­ро­пейс­ка­та на­род­на пар­тия (ЕНП) и на Али­ан­са на ли­бе­ра­ли­тѣ и де­мок­ра­ти­тѣ за Ев­ро­па (АЛ­ДЕ) до­ри си поз­во­ли­ха да за­щи­тѭтъ сво­и­тѣ по­ли­ти­чес­ки съ­юз­ни­ци Бо­ри­совъ и До­ганъ. Пос­ла­ни­кътъ на САЩ въ Бъл­га­рия Хе­ро Мус­та­фа нап­ра­ви вѣ­ли изяв­ле­ния, ко­и­то не до­ве­до­ха до ни­що. Про­тес­ти­тѣ про­дъл­жа­ватъ, въп­рѣ­ки из­ли­за­не­то въ ва­кан­ция на Ге­шевъ, на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ, а отъ 1 ав­густъ и на пар­ла­мен­та. Най-го­лѣ­ми­ятъ про­тестъ се със­тоя на 29 юли и съб­ра де­сет­ки хи­ля­ди граж­да­ни съ най-раз­лич­ни по­ли­ти­чес­ки убѣж­де­ния, но обе­ди­не­ни око­ло по­зи­ци­я­та, че мѣс­то­то на Бо­ри­совъ и Ге­шевъ е не въ власть­та, а въ зат­во­ра.