БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Цв. Цвѣтановъ ще прави „нелидерска“ партия

Чете се за 4 минути

Бившиятъ номеръ двѣ въ ГЕРБ напусна официално партията и вече привлѣче други разочаровани отъ похватитѣ на Борисовъ.

(Ста­ти­я­та е за­вър­ше­на на 30 юни.)

На 27 юни Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ, кой­то бѣ из­го­ненъ отъ всич­ки уп­рав­лен­ски пос­то­ве въ ГЕРБ слѣдъ скан­далъ съ апар­та­мен­ти, обя­ви офи­ци­ал­но, че ще съз­да­де соб­стве­на пар­тия, съ ев­ро-ат­лан­ти­чес­ка ори­ен­та­ция и ко­я­то не слѣд­ва ли­дер­ски мо­делъ. Пър­ви­тѣ му спод­виж­ни­ци сѫ дру­ги бив­ши чле­но­ве на ГЕРБ.

РАЗ­ЛОМЪ ВЪ МѢС­ТНИ­ТѢ СТРУК­ТУ­РИ НА ГЕРБЪ

Въ срѣ­да­та на май мѣ­сецъ бив­ши­ятъ об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель на Ви­динъ Ал­бе­на Ге­ор­ги­е­ва на­пус­на ГЕРБ, пов­ли­чай­ки пет­де­се­ти­на дру­ги чле­но­ве съ се­бе си.

/media/Br09__Cvetanov.jpg

Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ. Сним­ка: Ев­ро-ат­лан­ти­чес­ки цен­търъ за си­гур­ность.

Ис­тин­ска­та при­чи­на за раз­цѣп­ле­ни­е­то не ста­на яс­на, но яв­но има нап­ре­же­ние меж­ду мѣс­тно­то пар­тий­но рѫ­ко­вод­ство и чле­но­ве, за­е­ма­ли нѣ­ко­га клю­чо­ви пос­то­ве. Са­ма­та Ге­ор­ги­е­ва мо­ти­ви­ра на­пус­ка­не­то си съ ду­ми­те „На­пус­камъ ГЕРБ, слѣдъ ка­то отъ ме­ди­и­тѣ раз­брахъ, че бив­ши­тѣ ми ко­ле­ги отъ мѣс­тно­то рѫ­ко­вод­ство смѣ­татъ да ме пред­ло­жѫтъ за из­ключ­ва­не отъ пар­ти­я­та“.

Мал­ко по-къс­но, на 3 юни, об­щин­ско­то рѫ­ко­вод­ство на ГЕРБ въ Плѣ­венъ пъкъ из­пра­ти про­тес­тно пис­мо до Бой­ко Бо­ри­совъ, съ ко­е­то се оп­лак­ва отъ на­тискъ, уп­раж­ня­ванъ отъ об­лас­тни­ятъ ко­ор­ди­на­торъ на пар­ти­я­та, Ми­рос­лавъ Пет­ровъ, про­ва­ленъ кан­ди­датъ-кметъ, но по­нас­то­я­щемъ об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель на Плѣ­венъ. Въ пис­мо­то се твър­ди, че „всич­ки­тѣ рѣ­ше­ния [на Пет­ровъ] се взи­матъ на тъм­но, слѣдъ кон­сул­та­ции съ прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на БСП и ВМРО“; под­пи­са­ли сѫ го осемь отъ об­що де­се­ти­ма­та об­щин­ски съ­вѣт­ни­ци на ГЕРБ въ Плѣ­венъ (ОС се със­тои отъ че­ти­ри­де­сеть и единъ съ­вѣт­ни­ци); срѣдъ тѣхъ и прѣд­се­да­те­льтъ на ОС Мар­тинъ Ми­тевъ.

Още на слѣд­ва­щия день оба­че Из­пъл­ни­тел­на­та ко­ми­сия (ИК) на ГЕРБ прѣк­ра­ти опи­та за бунтъ, из­ключ­вай­ки отъ пар­ти­я­та всич­ки дръз­на­ли да из­ка­жѫтъ не­съг­ла­сие съ об­лас­тния ко­о­ор­ди­на­торъ Пет­ровъ. Мо­ти­вътъ за из­ключ­ва­не­то е простъ и по­ка­за­те­ленъ – „нес­паз­ва­не на пар­тий­на­та дис­цип­ли­на“. На са­мо­то за­се­да­ние на ИК, взе­ло рѣ­ше­ни­е­то, при­сѫт­ствалъ и са­ми­ятъ Пет­ровъ, срѣ­щу ко­го­то се из­пра­ви­ха „бун­тов­ни­ци­тѣ“. Бой­ко Бо­ри­совъ не от­да­ва зна­че­ние на слу­чи­ло­то се и твър­ди, че на­пус­на­ли­тѣ и из­го­не­ни­тѣ не сѫ ха­рес­ва­ни отъ хо­ра­та: „Въ Ви­динъ оти­де си ста­ри­ятъ кметъ. Той за­гу­би из­бо­ри­тѣ“. По то­зи на­чинъ той ви­зи­ра­ше от­цѣп­никъ Ог­нянъ Цѣн­ковъ. Бо­ри­совъ оба­че не ко­мен­ти­ра за­що под­дър­жа Ми­рос­лавъ Пет­ровъ, кой­то сѫ­що за­гу­би из­бо­ри­тѣ, но въ Плѣ­венъ, кѫ­дѣ­то се­га е наз­на­ченъ за об­лас­тенъ уп­ра­ви­тель.

СРѢ­ЩУ ЛИ­ДЕР­СКИЯ МО­ДЕЛЪ

Всич­ко щѣ­ше да прѣ­кѫс­не тукъ, ако на 5 юни Цвѣ­танъ Цвѣ­та­новъ, бившъ но­меръ двѣ въ пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ, не бѣ се по­я­вилъ въ Ви­динъ, за да прѣд­ста­ви го­диш­ния ана­лизъ на сво­е­то НПО „Ев­ро-ат­лан­ти­чес­ки цен­търъ за си­гур­ность“. Бѣ обя­ве­но, че срѣ­ща­та е би­ла пла­ни­ра­на прѣ­ди кри­за­та съ covid-19, но учас­ти­е­то въ нея на часть отъ на­пус­на­ли­тѣ ГЕРБ прѣ­диз­ви­ка ин­те­ресъ. Срѣдъ тѣхъ бѣ и Ог­нянъ Цѣн­ковъ, кой­то за­я­ви, че е би­ло об­сѫж­да­но и съз­да­ва­не­то на но­ва пар­тия, ко­я­то да е ос­но­ва­на не на ли­дер­ски, а на ек­спер­тенъ мо­делъ. Та­ка се пот­вър­ди­ха ду­ми­тѣ на Бо­ри­совъ: слѣдъ ка­то ста­на яс­но, че сѫ­деб­на­та власть нѣ­ма да тър­си от­го­вор­ность на Цвѣ­та­новъ за апар­та­мен­ти­тѣ му ку­пе­ни на смѣш­ни цѣ­ни, той за­я­ви, че бив­ша­та му дѣс­на рѫ­ка билъ оби­денъ и щѣлъ да си пра­ви соб­стве­на пар­тия.

Де­се­ти­на дни по-къс­но ста­на яс­но, че ГЕРБ ще опи­та да ком­пен­си­ра­на за раз­цѣп­ле­ни­е­то въ Ви­динъ явя­вай­ки се на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2021 г. съ об­ща лис­та съ СДС. Спо­редъ нас­то­я­щия кметъ на Ви­динъ, Цвѣ­танъ Цѣн­ковъ (да не се бър­ка съ Ог­нянъ Цѣн­ковъ), то­ва обе­ди­не­ние е из­клю­чи­тел­но важ­но. Той без­срам­но за­я­ви, че за ра­йо­на е важ­но одоб­ре­ни­е­то на цен­трал­на­та власть, приз­на­вай­ки по то­зи на­чинъ, че прѣдъ пра­ви­тел­ство­то об­щи­ни­тѣ не сѫ рав­ни.

Та­ка се стиг­на до 17 юни, ко­га­то Цвѣ­та­новъ офи­ци­ал­но по­да­де за­яв­ле­ние за на­пус­ка­не на ГЕРБ, пар­тия, за ко­я­то бѣ ра­бо­тилъ по­ве­че отъ де­сеть го­ди­ни. Той за­я­ви, че „да си въ ГЕРБ ве­че не е по­водъ за гор­дость“. Спо­редъ не­го сѫ­що та­ка „въ пар­ти­я­та пос­те­пен­но на­ми­ратъ мѣс­то страхъ, под­маз­ва­чес­тво, ин­три­ган­тство и пос­рѣд­стве­ность“. По-мал­ко отъ сед­ми­ца по-къс­но още пет­де­се­ти­на ду­ши на­пус­на­ха ви­дин­ска­та струк­ту­ра на ГЕРБ, а на 27 юни Цвѣ­та­новъ офи­ци­ал­но обя­ви, че ще пра­ви пар­тия. Той про­дъл­жи съ кри­ти­ки­тѣ си къмъ Бо­ри­совъ, об­ви­ня­вай­ки го, че се бо­ри един­стве­но за рей­тингъ, а уп­рав­ле­ни­е­то му е не­пос­лѣ­до­ва­тел­но. Дъл­го­го­диш­ни­ятъ прѣд­се­да­тель на прѣ­зиз­бор­ния щабъ на пар­ти­я­та обя­ви и че „днесъ е мно­го по-труд­но да оти­дешъ и да убѣж­да­вашъ за ГЕРБ“.

Име­то на но­вия про­ектъ е все още не­из­вѣс­тно, но пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри прѣзъ 2021 г. оп­рѣ­дѣ­ле­но ще бѫ­дѫтъ ин­те­рес­ни, съ по­я­ва­та на но­ви­тѣ пар­тии на Цвѣ­та­новъ, Сла­ви Три­фо­новъ, а сѫ­що и на „из­гна­ния“ въ Ду­бай Ва­силъ Бож­ковъ.