БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

20 юли 2023 | година 5, брой 2

Подкомисия на Европейския парламентъ изслушва прѣдставители на България

Чете се за 4 минути

Тема на закритото заседание е била липсата на нужни реформи въ прокуратурата и статута на главния прокуроръ.

Въ пос­лѣд­ния пе­тъкъ отъ мѣ­сецъ ав­густъ - 28, се със­тоя зак­ри­то за­се­да­ние на гру­па­та за наб­лю­де­ние на вър­хо­вен­ство­то на за­ко­на къмъ ЛИ­БЕ - Ко­ми­си­я­та по граж­дан­ски­тѣ сво­бо­ди, пра­во­сѫ­дие и вѫт­рѣш­ни ра­бо­ти въ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ, на ко­е­то бѣ об­сѫ­де­на тре­вож­на­та си­ту­а­ция въ Бъл­га­рия, ре­зул­татъ отъ лип­са­та на край­но не­об­хо­ди­ми ре­фор­ми въ сѫ­деб­на­та сис­те­ма. Прѣд­се­да­тель е ев­ро­де­пу­та­тътъ отъ Ни­дер­лан­дия Со­фи Интъ Велдъ. Ев­ро­де­пу­та­ти­тѣ, чле­но­ве на гру­па­та ини­ци­и­ра­ла из­слуш­ва­не­то, бѣ­ха из­ра­зи­ли на­мѣ­ре­ние да об­сѫ­дѭтъ те­ма­та съ пре­ми­е­ра, гл. про­ку­рор и пра­во­сѫд­ния ми­нис­търъ на Бъл­га­рия. Вмѣс­то тѣхъ оба­че се по­я­ви­ха тѣх­ни­тѣ за­мѣс­тни­ци - Ек. За­ха­ри­е­ва, Кр. Фи­ли­по­ва и Д. Ах­ла­до­ва. На из­слуш­ва­не­то въ под­ко­ми­си­я­та сѫ при­сѫт­ства­ли прѣд­ста­ви­те­ли на Ев­ро­пейс­ка­та про­ку­ра­ту­ра и Ве­не­ци­ан­ска­та ко­ми­сия. По­ка­не­ни сѫ би­ли и прѣд­ста­ви­те­ли на граж­дан­ско­то об­щес­тво въ Бъл­га­рия, как­то и жур­на­лис­тътъ Ди­ми­търъ Сто­я­новъ отъ „Би­волъ“. За съ­жа­ле­ние, тъй ка­то из­слуш­ва­не­то е би­ло зак­ри­то, нѣ­ма офи­ци­ал­но изяв­ле­ние отъ под­ко­ми­си­я­та; сил­ни­ятъ ин­те­ресъ у насъ оба­че до­ве­де до нѣ­кол­ко ко­мен­та­ра отъ при­сѫт­ства­ли­тѣ отъ бъл­гар­ска стра­на.

/media/EUParlement.jpg

КО­МЕН­ТА­РИ ОТЪ ПРИ­СѪТ­СТВА­ЛИ­ТѢ

Кра­си­миръ Къ­невъ отъ Бъл­гар­ския хел­зин­кски ко­ми­тетъ ко­мен­ти­ра прѣдъ „Дой­че ве­ле“, че къмъ Бъл­га­рия сѫ би­ли от­пра­ве­ни теж­ки кри­ти­ки, а тѣ­зи, ко­и­то сѫ за­щи­та­ва­ли пра­ви­тел­ство­то, сѫ би­ли са­ми­тѣ прѣд­ста­ви­те­ли на пра­ви­тел­ство­то. Ето как­во каз­ва Къ­нев: „Лич­но менъ без­край­но ме въз­му­ти то­ва, ко­е­то за­я­ви прѣд­ста­ви­тел­ка­та на про­ку­ра­ту­ра­та: че нап­ре­же­ни­е­то и кри­ти­ки­тѣ срѣ­щу про­ку­ра­ту­ра­та про­из­ти­ча­ли отъ ней­ни­тѣ ус­пѣш­ни дѣйс­твия срѣ­щу прѣс­тѫп­ность­та. Г-нъ Ге­шев го пов­та­ря неп­рѣ­кѫс­на­то по ме­ди­и­тѣ въ Бъл­га­рия, но не очак­вахъ да го из­ре­кѫтъ и прѣдъ ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, за­що­то, спо­ред менъ, то­ва ги из­ла­га. Из­ли­за, че всич­ки, ко­и­то се­га про­тес­ти­ратъ срѣ­щу про­ку­ра­ту­ра­та, сѫ прѣс­тѫп­ни­ци или пла­те­ни отъ тѣхъ хо­ра, срѣ­щу ко­и­то про­ку­ра­ту­ра­та се бо­рѣ­ла. То­ва е край­но въз­му­ти­тел­на те­за.

“Азъ съмъ билъ три пѫ­ти въ ко­ми­си­я­та ЛИ­БЕ и то­ва е слу­ча­ятъ, въ кой­то се упот­рѣ­бя­ва­ше най-кри­ти­ченъ езикъ, най-кри­тич­но по­ве­де­ние по от­но­ше­ние на бъл­гар­ски­тѣ влас­ти. Мно­го отъ ев­ро­де­пу­та­ти­тѣ да­до­ха яс­но да се раз­бе­ре, че не вѣр­ватъ на то­ва, ко­е­то прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на сѫ­деб­на­та и из­пъл­ни­тел­на­та власть въ Бъл­га­рия го­во­рѭтъ. Въ сво­е­то фи­нал­но из­каз­ва­не За­ха­ри­е­ва ка­за, че има мно­го проб­ле­ми, ко­и­то на­ис­ти­на трѣб­ва да се от­стра­нѭтъ”, раз­ка­за жур­на­лис­тътъ отъ „Би­волъ“ Ди­ми­търъ Сто­я­новъ прѣдъ EURACTIV. Той сѫ­що та­ка ко­мен­ти­ра, че ев­ро­де­пу­та­ти­тѣ сѫ под­чер­та­ли, че бъл­гар­ски­ятъ гла­венъ про­ку­роръ е бе­зот­че­тенъ и нѣ­ма на­чинъ да бѫ­де раз­след­ванъ, а Бъл­га­рия е на пос­лѣд­но мѣс­то по от­но­ше­ние на бор­ба­та съ ко­руп­ци­я­та и е на пър­во по ко­руп­ция и бъл­гар­ски­тѣ влас­ти мо­гѫтъ да си из­бе­рѫтъ как да го фор­му­ли­ратъ. Ев­ро­де­пу­та­ти­тѣ сѫ би­ли “сил­но впе­чат­ле­ни” отъ упот­рѣ­ба­та на езикъ на ом­ра­за­та отъ стра­на на по­ли­ти­чес­ки­тѣ ли­де­ри по от­но­ше­ние на про­тес­ти­ра­щи­тѣ. Сѫ­щев­рѣ­мен­но ос­та­на­ли “изу­ме­ни” отъ твър­де­ни­е­то на прѣд­се­да­те­ля на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та отъ дис­кри­ми­на­ция Ана Джу­ма­ли­е­ва, че жер­тви на "ези­ка на ом­ра­за­та" сѫ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ и пра­ви­тел­ство­то, а не про­тес­ти­ра­щи­тѣ, ко­и­то сѫ обектъ на мно­гоб­рой­ни на­пад­ки и оби­ди. Чле­но­ве­тѣ на под­ко­ми­си­я­та сѫ кри­ти­ку­ва­ли и сво­бо­да­та на ме­ди­и­тѣ, а Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва е би­ла раз­кри­ти­ку­ва­на ос­тро за то­ва, че Бъл­га­рия е на 111-то мѣс­то въ кла­са­ци­я­та на „Ре­пор­те­ри безъ гра­ни­ци“ за сво­бо­да на ме­ди­и­тѣ.

ВЕР­СИ­Я­ТА НА БЪЛ­ГАР­СКА­ТА ПРО­КУ­РА­ТУ­РА

Слѣдъ прик­люч­ва­не на за­се­да­ни­е­то на офи­ци­ал­ния сайтъ на бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра из­лѣ­зе слѣд­но­то съ­об­ще­ние: „Дис­ку­си­я­та е ор­га­ни­зи­ра­на отъ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ по прѣд­ло­же­ние на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ за об­сѫж­да­не на ак­ту­ал­ни­тѣ прѣ­диз­ви­ка­тел­ства прѣдъ про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия въ кон­тек­ста на за­си­ленъ по­ли­ти­чес­ки и ме­ди­енъ на­тискъ“. Пакъ тамъ дър­жав­но­то об­ви­не­ние каз­ва още, че „ак­цен­ти по врѣ­ме на срѣ­ща­та бѣ­ха уси­ли­я­та и пос­тиг­на­то­то по дѣ­ла­та съ ви­сокъ об­щес­твенъ и ме­ди­енъ ин­те­ресъ въ Бъл­га­рия, струк­ту­ра­та на про­ку­ра­ту­ра­та и пра­во­мо­щи­я­та на глав­ния про­ку­роръ“. За да се изяс­ни не­до­ра­зу­ме­ни­е­то кой е ини­ци­а­торъ на из­слуш­ва­не­то, прѣд­ста­ви­тель на ЕURACTIV се е свър­залъ съ Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ съ уточ­ня­ва­щи въп­ро­си. От­го­во­рътъ е билъ, че за­се­да­ни­е­то е по ини­ци­а­ти­ва на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­ментъ, ка­то дѣйс­тви­тел­но бъл­гар­ски­ятъ гл. про­ку­роръ е про­я­вилъ ин­те­ресъ къмъ не­го, но за­що той не е взелъ учас­тие лич­но ос­та­ва не­яс­но.

Дру­га­та скан­дал­на ис­то­рия, ко­я­то съ­пѫт­ства то­ва за­се­да­ние е от­кро­ве­но фал­ши­ва­та ин­тер­пре­та­ция за слу­чи­ло­то се, пуб­ли­ку­ва­на на сай­та на ГЕРБ, ко­и­то се по­зо­ва­ватъ на ин­фор­ма­ция на ев­ро­де­пу­та­та си Емилъ Ра­девъ. Въ нея се твър­ди, че ев­ро­де­пу­та­ти сѫ осѫ­ди­ли из­пол­зва­не­то на бѣ­сил­ки, ков­че­зи и чу­ва­ли за тру­по­ве по врѣ­ме на про­тес­ти­тѣ въ Бъл­га­рия. Ра­девъ, кой­то оба­че не е при­сѫт­ствалъ на за­се­да­ни­е­то, ба­зи­ралъ зак­лю­че­ни­е­то си на „от­зву­ка срѣдъ ко­ле­ги­тѣ отъ ЕП“.