БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Градове и села отново безъ вода

Чете се за 3 минути

Въ резултатъ на аварии Плодвидъ и Свищовъ, както и села въ Хасковско, останаха безъ вода

Вод­на­та кри­за въ стра­на­та про­дъл­жа­ва. Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ къмъ ре­ди­ца­та проб­ле­ми, наб­лю­да­ва­ни съ во­дос­наб­дя­ва­не­то прѣзъ та­зи го­ди­на, се вклю­чи и го­лѣ­ма ава­рия въ Плов­див. На 13 ав­густъ пом­пе­ни стан­ции „Сѣ­веръ“ и „Югъ“, двѣ отъ че­ти­ри­тѣ въ гра­да, бѣ­ха по­ра­зе­ни ед­нов­рѣ­мен­но отъ то­ковъ ударъ и ос­та­ви­ха на­се­ле­ни­е­то безъ во­да за ча­со­ве. Двѣ­тѣ съ­о­рѫ­же­ния от­го­ва­рятъ за снаб­дя­ва­не­то съ во­да на 70% отъ Плов­дивъ, но ма­со­ви оп­лак­ва­ния за лип­са на во­до­по­да­ва­не сѫ­що е има­ло отъ ра­йо­ни­тѣ, ко­и­то се снаб­дя­ватъ отъ пом­пе­ни стан­ции „Из­токъ-1“ и „Из­токъ-2“. Ава­рий­ни­тѣ еки­пи на ВиК ус­пѣ­ха да въз­ста­но­вѭтъ часть отъ ра­бо­та­та на стан­ци­и­тѣ пос­рѣд­ствомъ ава­рий­но зах­ран­ва­не за око­ло че­ти­ри ча­са, а уп­ра­ви­те­льтъ на дру­жес­тво ВиК Плов­дивъ Спар­такъ Ни­ко­ловъ прѣ­дуп­рѣ­ди, че въ рам­ки­тѣ на сед­ми­ца се очак­ватъ се­ри­оз­ни проб­ле­ми изъ цѣ­лия градъ вслѣд­ствие на ин­ци­ден­та. То­ва уве­ли­чи нап­ре­же­ни­е­то срѣдъ граж­да­ни­тѣ, ко­и­то ма­со­во не одоб­ря­ватъ ка­чес­тво­то на ра­бо­та на дру­жес­тво­то, об­ви­ня­вай­ки го въ без­край­но ре­мон­ти­ра­не на ед­ни и сѫ­щи проб­ле­ми. Прѣз пос­лед­ния мѣ­сецъ прѣ­ди ава­ри­я­та съ стан­ци­и­тѣ из­вън­ред­ни ре­мон­ти на единъ и сѫщъ или съ­сѣд­ни ад­ре­си се бѣ­ха пре­вър­на­ли въ оби­чай­но яв­ле­ние. Граж­да­ни отъ квар­та­ли­тѣ „Сѫ­дийс­ки“, „Кър­ши­я­ка“ въ ра­йо­на на ул. „Обо­ри­ще“ и нѣ­кол­ко ра­йо­на въ квар­талъ „Хрис­то Бо­тевъ“ алар­ми­ра­ха, че сѫ би­ли безъ во­дос­наб­дя­ва­не за пе­ри­о­ди отъ надъ 6 ча­са всѣ­ки вто­ри день за­ра­ди пов­та­ря­щи се ава­рии, вклю­чи­тел­но и нѣ­кол­кок­рат­но­то ре­мон­ти­ра­не на ма­гис­трал­ния во­доп­ро­водъ край спор­тна за­ла „Ко­лод­ру­ма“.

/media/Kranche.jpg

Не слѣдъ дъл­го на 25 ав­гутъ про­вѣр­ка на меж­ду­вѣ­дом­стве­на ко­ми­сия от­кри гру­би на­ру­ше­ния на вод­но­то ог­ле­да­ло на ВЕЦ-а край с. Ка­ди­е­во, за­ра­ди ко­и­то ка­чес­тво­то на во­да­та въ с. Брѣс­то­ви­ца е ужас­но вло­ше­но; ус­та­но­ве­но бѣ на­ли­чие на ман­ганъ. Тѣ­зи на­ру­ше­ния сѫ при­чи­на еже­год­но да бѫ­де на­вод­ня­ва­на ед­на и сѫ­ща пѫт­на връз­ка въ бли­зость до ог­ле­да­ло­то.

БЕЗЪ ВО­ДА И ВЪ ХАС­КО­ВО И СВИ­ЩОВЪ

Сед­ми­ца по-ра­но петь квар­та­ла въ Хас­ко­во - „Ма­ке­дон­ски“, „Хи­са­ря“, „Мла­деж­ки хълмъ“, „Ов­чар­ски“ и часть отъ град­ския цен­търъ - ос­та­на­ха безъ во­да за­ра­ди спу­канъ гла­венъ во­доп­ро­водъ отъ пом­пе­на стан­ция „Из­точ­на зо­на“. Сед­ми­ца прѣ­ди та­зи ава­рия осемь се­ла въ ре­ги­о­на ос­та­на­ха безъ во­до­по­да­ва­не по­ра­ди ава­рия на пом­пе­на стан­ция „Бъл­га­ринъ“. При­пом­ня­ме, че ре­ги­о­нътъ има от­ри­ца­тел­на тра­ди­ция на проб­ле­ми съ во­до­из­точ­ни­ци, ка­то най-бѣ­лѣ­жи­ти­тѣ сѫ за­ви­ше­ни­тѣ стой­нос­ти на уранъ, ус­та­но­ве­ни прѣз 2017 г., скѫ­са­на­та язо­вир­на стѣ­на, ко­я­то взе 10 жер­тви при на­вод­не­ни­е­то на с. Би­сер на 6 фев­ру­а­ри 2012 г., и от­ро­ве­ни­тѣ во­ди на р. Ма­ри­ца, ко­и­то ос­та­ви­ха 50 на­се­ле­ни мѣс­та безъ во­да ед­ва прѣ­ди мѣ­сецъ.

Кри­за­та за­сег­на и Сви­щовъ. Въ про­дъл­же­ние на че­ти­ри дни 30 000 ду­ши отъ гра­да и окол­ни­тѣ се­ла сѫ ос­та­ве­ни безъ во­да за­ра­ди ава­рия на на­по­ренъ во­доп­ро­водъ, кой­то спо­редъ про­вѣр­ка е билъ из­гра­ден не­ка­чес­тве­но съ трѫ­би за по­ли­ва­не прѣ­ди 10 го­ди­ни по про­ект за 4 млн. лв и чес­то ималъ дреб­ни ава­рии. Слѣдъ от­стра­ня­ва­не­то на пов­рѣ­да­та на 26 ав­густъ сѫ пос­лѣд­ва­ли но­ви ава­рии. Кме­тътъ на гра­да Ген­чо Ген­чевъ съ­об­щи прѣзъ яну­а­ри, че е об­ра­зу­ва­но до­сѫ­деб­но про­из­вод­ство за стро­е­жа на то­зи во­доп­ро­водъ, ка­то про­вѣр­ки­тѣ на спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра трѣб­ва­ше да прик­лю­чѫтъ до края на фев­ру­а­ри, но къмъ днеш­на да­та офи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция за раз­ви­ти­е­то на раз­слѣд­ва­не­то нѣ­ма.