БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

ГЕРБ прѣдлагатъ „нова“ конституция

Чете се за 8 минути

Разпространениятъ на 17 августъ проектъ е прѣписъ на настоящата конституция съ дребни промѣни. Трѣбватъ 120 депутатски подписа за внасянето му.

Въ ви­део об­ръ­ще­ние, из­лѫ­че­но въ фейс­букъ на 14 ав­густъ, Бой­ко Бо­ри­совъ обя­ви, че ис­ка свик­ва­не на Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние (ВНС) и при­е­ма­не на но­ва бъл­гар­ска кон­сти­ту­ция. Но­ви­на­та бѣ на­пъл­но из­не­над­ва­ща, въп­рѣ­ки че пре­ми­е­рътъ бѣ­ше на­мек­налъ прѣ­ди дни, че му прѣд­стои взе­ма­не на важ­ни рѣ­ше­ния. Слѣдъ по­ве­че отъ мѣ­сецъ на прос­тес­ти за не­го­ва­та ос­тав­ка, как­то и на глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ, об­щес­тве­но­то очак­ва­не бѣ­ше, че тѣ­зи рѣ­ше­ния ще сѫ свър­за­ни имен­но съ от­тег­ля­не­то му отъ власть­та.

БО­РИ­СОВЪ ЗА ПРО­ТЕС­ТИ­ТѢ

Об­ръ­ще­ни­е­то, от­пра­ве­но прѣдъ бъл­гар­ско­то и ев­ро­пейс­ко­то зна­ме, за­поч­на съ по­ло­жи­тел­на са­мо­о­цѣн­ка за свър­ше­но­то отъ тре­то­то пра­ви­тел­ство на Бо­ри­совъ, ко­е­то уп­рав­ля­ва отъ 2017 г. и про­дъл­жи съ кри­ти­ка на про­тес­ти­тѣ; спо­редъ не­го „оп­рѣ­дѣ­ле­ни ли­ца и ин­те­ре­си [...] под­мѣ­ни­ха иде­и­тѣ на мла­ди­тѣ съ иде­и­тѣ на оли­гар­хи­я­та и под­зем­ния свѣтъ“, а „сгра­ди­тѣ на дър­жав­ность­та бѣ­ха по­ру­га­ни“.

/media/Br10__Konst__1.jpg

Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ слѣдъ об­стрѣлъ съ то­а­лет­на хар­тия. Ста­на тра­ди­ци­он­но ка­то фор­ма на про­тестъ сгра­ди на ин­сти­ту­ции да бѫ­дѫтъ за­мѣ­ря­ни съ яй­ца, до­ма­ти и до­ри пам­пер­си.

Кол­ко­то до пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ, кой­то сѫ­що ис­ка ос­тав­ка­та му, Бо­ри­совъ го счи­та за „фи­гу­рантъ и слу­га на оли­гар­хи­я­та“. Пре­ми­е­рътъ осѫ­ди ос­тро и бло­ка­ди­тѣ на кръс­то­ви­ща изъ го­лѣ­ми­тѣ гра­до­ве, ко­и­то прѣ­чѫтъ на дви­же­ни­е­то на ав­то­мо­би­ли и град­ски тран­спортъ. Той из­ло­жи сво­и­тѣ виж­да­ния за пѫ­тя, по кой­то трѣб­ва да е вър­ви, ка­то по­со­чи, че „не е дос­та­тъч­но са­мо да се раз­ру­ши ста­ри­ятъ свѣтъ, трѣб­ва да се знае и как­во ще се пос­трои на не­го­во мѣс­то“. Спо­редъ не­го сѫ­що та­ка е „не­об­хо­ди­мо раж­да­не­то на но­во по­ко­лѣ­ние бъл­гар­ски ли­де­ри“.

„ВРѢ­МЕ Е ЗА РЕС­ТАРТЪ“

За­я­вя­вай­ки „врѣ­ме е за рес­тартъ, врѣ­ме е за мѫд­ри рѣ­ше­ния“, Бо­ри­совъ обѣ­ща рѫ­ко­во­де­на­та отъ не­го пар­тия да вне­се про­ектъ за но­ва кон­сти­ту­ция на Бъл­га­рия, съ кой­то да се на­ма­ли на по­ло­ви­на броя на на­род­ни­тѣ прѣд­ста­ви­те­ли, да се прѣ­мах­не ин­сти­ту­ци­я­та на Ве­ли­ко­то на­род­но съб­ра­ние, ман­да­ти­тѣ на глав­ния про­ку­роръ и на прѣд­се­да­те­ли­тѣ на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­ненъ и вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ да се све­дѫтъ отъ се­демь на петь го­ди­ни, а Вис­ши­ятъ сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ да бѫ­де раз­дѣ­ленъ на два от­дѣл­ни ор­га­на: „сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ на сѫ­ди­и­тѣ“ и „сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ на про­ку­ро­ри­тѣ“. За­бѣ­лѣ­жи­тел­но е, че на тѣ­зи двѣ ин­сти­ту­ции се да­ва за­ко­но­да­тел­на ини­ци­а­ти­ва, т.е. раз­рѣ­ша­ва се на сѫ­да и на про­ку­ра­ту­ра­та да прѣд­ла­гатъ за­ко­ни, об­сто­я­тел­ство, ко­е­то нѣ­кои из­тъл­ку­ва­ха ка­то от­казъ отъ раз­дѣ­ле­ни­е­то на влас­ти­тѣ.

/media/Br10__Konst__2.jpg

Цѣ­ло­то об­ръ­ще­ние на Бой­ко Бо­ри­совъ мо­же­те да чу­е­те тукъ.

Про­ек­тътъ на ГЕРБ ста­на пуб­лич­но дос­то­я­ние на 17 ав­густъ. Той бѣ­ше из­пра­тенъ до прѣд­се­да­те­ли­тѣ на всич­ки пар­ла­мен­тар­ни гру­пи и до не­за­ви­си­ми­тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли (шес­ти­ма отъ ко­и­то сѫ отъ пар­тия АТА­КА). За вна­ся­не­то му въ дѣ­ло­вод­ство­то на На­род­но­то съб­ра­ние сѫ нуж­ни под­пи­си­тѣ на по­не по­ло­ви­на­та отъ нас­то­я­щи­тѣ 240 де­пу­та­ти, ус­ло­вие ко­е­то не бѣ из­пъл­не­но до края на мѣ­сецъ ав­густъ.

Опо­вѣс­тенъ ка­то плодъ на нѣ­кол­ко­го­диш­на ра­бо­та, тек­стътъ бѣ­ше ра­зо­ча­ро­ва­що схо­денъ съ нас­то­я­ща­та кон­сти­ту­ция, при­е­та прѣзъ 1991 г. Нѣ­кои гла­ви и чле­но­ве сѫ раз­мѣс­те­ни, безъ то­ва да се от­ра­зя­ва на съ­дър­жа­ни­е­то имъ. Та­ка нап­ри­мѣръ, нас­то­я­щи­ятъ чл. 48 се прѣ­но­ме­ри­ра на 149 и все та­ка ут­вър­жда­ва, че „бра­кътъ е доб­ро­во­ленъ съ­юзъ меж­ду мѫжъ и же­на“. Ана­ли­зи­тѣ на мно­го ме­дии по­ка­за­ха сла­бо­то имъ поз­на­ние на нас­то­я­ща­та кон­сти­ту­ция по­ве­че, от­кол­ко­то спо­соб­ность­та имъ да пра­вѭтъ по­ли­ти­чес­ки про­читъ на прѣд­ло­же­ни­е­то.

Бо­ри­совъ за­я­ви и че ще по­да­де ос­тав­ка въ де­ня, ко­га­то бѫ­де гла­су­ва­но рѣ­ше­ние за свик­ва­не на Ве­ли­ко на­род­но съб­ра­ние. За та­зи цѣль оба­че ще е нуж­на под­крѣ­па­та на по­не двѣ тре­ти отъ всич­ки на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли и про­це­дур­но врѣ­ме отъ ми­ни­мумъ два мѣ­се­ца.

ГРѢШ­КИ ОТЪ БЪР­ЗА­НЕ

Ма­каръ ми­нис­тъ­рътъ на пра­во­сѫ­ди­е­то Да­на­илъ Ки­ри­ловъ да за­я­ви, че про­ек­тътъ се пи­ше отъ 2104 г., нѣ­кои не­го­ви еле­мен­ти прѣ­диз­ви­ка­ха изум­ле­ние. Срѣдъ тѣхъ е спо­ме­на­ва­не­то на от­мѣ­не­но­то ВНС въ чл. 171, кой­то ко­пи­ра нас­то­я­щия чл. 163: „Ак­то­ве­тѣ на Ве­ли­ко­то На­род­но Съб­ра­ние се под­пис­ватъ и об­на­род­ватъ отъ не­го­вия прѣд­се­да­тель въ се­дем­дне­венъ срокъ отъ при­е­ма­не­то имъ“. По­со­ченъ бѣ и въп­ро­сътъ за дър­жав­ния гербъ: чл. 4 отъ про­ек­та на ГЕРБ ко­пи­ра чл. 164 отъ нас­то­я­ща­та кон­сти­ту­ция, въ кой­то се го­во­ри за единъ зла­тенъ лъвъ; на прак­ти­ка бъл­гар­ски­ятъ гербъ съ­дър­жа три хе­рал­ди­чес­ки жи­вот­ни и то­ва е ус­та­но­венъ съ за­конъ прѣзъ 1997 г.

/media/DGerb.jpg

Бъл­гар­ски­ятъ дър­жа­венъ гербъ не съ­от­вѣт­ства ни­то на нас­то­я­ща кон­сти­ту­ция, ни­то на про­ек­та на ГЕРБ, ко­и­то гла­сѭтъ: „Гер­бътъ на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия е из­пра­венъ зла­тенъ лъвъ на тъм­но­чер­ве­но по­ле въ фор­ма­та на щитъ“.

За­бѣ­лѣж­ки­тѣ и по­диг­рав­ки­тѣ при­ну­ди­ха вън­шния ми­нис­търъ Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва да ка­же, че „има грѣш­ки въ но­ва­та кон­сти­ту­ция, ви­дѣхъ и мно­го по­ве­че отъ тѣ­зи, ко­и­то се за­бѣ­лѣ­за­ха въ пуб­лич­но­то прос­тран­ство, но тѣ ще се из­чис­тѭтъ“. Не ста­на яс­но за­що изоб­що се пус­ка про­ектъ, кой­то съ­дър­жа грѣш­ки и какъ се очак­ва об­щес­тво­то да го под­крѣ­пи.

РЕ­АК­ЦИ­И­ТѢ НА ПАР­ТИ­И­ТѢ ВЪ ПАР­ЛА­МЕН­ТА

Съ ог­ледъ не­об­хо­ди­мость­та отъ съ­би­ра­не на 120 де­пу­тат­ски под­пи­си, за да бѫ­де изоб­що вне­сенъ за об­сѫж­да­не про­ек­тътъ, осо­бе­но зна­че­ние има­ха ре­ак­ци­и­тѣ на пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ пар­тии. ГЕРБ раз­по­ла­гатъ ед­ва съ 95 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли.

БСП, вто­ра­та по го­лѣ­ми­на пар­тия въ НС съ 78 де­пу­та­ти, се обя­ви ка­те­го­рич­но про­тивъ про­ек­та. На 26 ав­густъ прѣд­се­да­тел­ка­та на лѣ­ва­та пар­тия, Кор­не­лия Ни­но­ва, за­я­ви, че „Прѣд­ло­же­ни­е­то [...] е опитъ за под­мѣ­на и видъ кон­сти­ту­ци­о­ненъ прѣв­ратъ за ус­та­но­вя­ва­не на дик­та­ту­ра“, при­съ­е­ди­ня­вай­ки се по то­зи на­чинъ и къмъ дру­ги мнѣ­ния, че един­стве­на­та цѣль на Бо­ри­совъ е да от­кло­ни вни­ма­ни­е­то отъ ис­ка­ни­я­та за не­го­ва ос­тав­ка. По то­зи на­чинъ Ни­но­ва оп­ро­вер­га и твър­де­ни­я­та на Цвѣ­та Ка­ра­ян­че­ва отъ ГЕРБ, че „има от­дѣл­ни на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли отъ БСП, ко­и­то въ час­тни раз­го­во­ри съ ГЕРБ сѫ за­я­ви­ли под­крѣ­па за кон­сти­ту­ци­я­та“. Ка­те­го­рич­на по­зи­ция про­тивъ про­ек­та на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ за­я­ви­ха и дру­ги чле­но­ве на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на БСП, срѣдъ ко­и­то Ки­рилъ Доб­ревъ, кон­ку­рентъ на Ни­но­ва за прѣд­се­да­тел­ство­то на пар­ти­я­та.

Обез­по­ко­и­тел­но мъл­ча­ние за­па­зи­ха отъ ДПС, ко­и­то раз­по­ла­гатъ съ 25 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли, срѣдъ ко­и­то хро­нич­но от­сѫт­ства­щи­ятъ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски. Още на 14 ав­густъ, де­ня на об­ръ­ще­ни­е­то на Бо­ри­совъ, отъ пар­ти­я­та се за­до­во­ли­ха да при­пом­нѭтъ рѣчь на своя по­че­тенъ прѣд­се­да­тель Ах­медъ До­ганъ; ма­каръ и да съ­дър­жа из­ра­за „рес­тартъ на де­мок­ра­тич­ния мо­делъ”, то­зи текстъ прѣд­по­ла­га, че отъ ДПС по-ско­ро нѣ­ма да под­крѣ­пѭтъ ГЕРБ.

Един­стве­на­та за­се­га офи­ци­ал­на под­крѣ­па дой­де отъ пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“, ко­я­то е със­та­ве­на отъ пар­ти­и­тѣ НФСБ на Ва­ле­ри Си­ме­о­новъ (9 де­пу­та­ти) и на ВМРО на Кра­си­миръ Ка­ра­ка­ча­новъ (11 де­пу­та­ти). Слѣдъ раз­го­во­ри съ ГЕРБ на 25 ав­густъ, отъ НФСБ за­я­ви­ха, че ще под­пи­шѫтъ про­ек­та на своя го­лѣмъ ко­а­ли­ци­о­ненъ пар­тньоръ. Отъ ВМРО оба­че пос­та­ви­ха ус­ло­вия за съг­ла­си­е­то си – тѣ же­ла­ѭтъ включ­ва­не на свои прѣд­ло­же­ния въ про­ек­та, срѣдъ ко­и­то об­ра­зо­ва­те­ленъ цензъ за гла­су­ва­не, за­дъл­жи­тел­на во­ен­на служ­ба и дру­ги не­о­сѫ­щес­тви­ми идеи.

Тра­ди­ци­он­но не­пос­то­ян­на и стран­на е по­зи­ци­я­та и на пар­ти­я­та на Ве­се­линъ Ма­реш­ки ВО­ЛЯ (12 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли). Въ раз­лич­ни свои емо­ци­о­нал­ни из­каз­ва­ния са­ми­ятъ Ма­реш­ки ту бѣ ка­те­го­рич­но про­тивъ, ту смек­ча­ва­ше то­на. Сѫ­дей­ки по об­що­то му по­ве­де­ние на не­съз­да­ващъ проб­ле­ми „опо­зи­ци­о­неръ“, мо­же да се прѣд­по­ла­га, че той ще оси­гу­ри та­ка жиз­не­но не­об­хо­ди­ми­тѣ за ГЕРБ под­пи­си.

Отъ ГЕРБ за­я­ви­ха, че ще прѣ­го­ва­рятъ и съ де­ве­ти­ма­та не­за­ви­си­ми де­пу­та­ти. Шес­ти­ма отъ тѣхъ сѫ отъ пар­тия АТА­КА, ко­я­то на­пус­на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“ слѣдъ по­ре­денъ скан­далъ прѣзъ сеп­тем­ври 2019 г.

МНѢ­НИ­Е­ТО НА ПРО­ТЕС­ТА И НА ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА

Ни­кое отъ ли­ца­та на про­дъл­жа­ва­щи­тѣ бли­зо два мѣ­се­ца про­тес­ти не бѣ ен­ту­си­а­зи­ра­но отъ прѣд­ло­же­ни­е­то за но­ва кон­сти­ту­ция, осо­бе­но ако тя е пи­са­на отъ ГЕРБ. Още на 17 ав­густъ „От­ров­но­то трио“ (адв. Хад­жи­ге­нов, проф. Ми­не­ков и А. Ба­би­кянъ), въ чи­и­то рѫ­цѣ чес­то е мик­ро­фо­нътъ на про­тес­тни­тѣ шес­твия, за­я­ви „ние не прѣ­го­ва­ря­ме съ те­ро­рис­ти“. Спо­редъ тѣхъ свик­ва­не на ВНС и под­го­тов­ка на но­ва кон­сти­ту­ция сѫ въз­мож­ни един­стве­но слѣдъ по­да­ва­не на двѣ­тѣ ис­ка­ни ос­тав­ки (на Бо­ри­совъ и Ге­шевъ).

Пре­зи­ден­тътъ Ру­менъ Ра­девъ, прѣ­ко ви­зи­ранъ отъ из­каз­ва­не­то на Бо­ри­совъ отъ 14 ав­густъ, сѫ­що ре­а­ги­ра без­ком­про­мис­но. Ве­черь­та на сѫ­щия день той нап­ра­ви об­ръ­ще­ние къмъ на­ро­да, въ ко­е­то за­я­ви мно­гок­рат­но, че на прѣд­ло­же­ни­я­та на ГЕРБ не­го­ви­ятъ „от­го­воръ е не”. Ста­на яс­но и че Ра­девъ нѣ­ма да вне­се сво­и­тѣ прѣд­ло­же­ния за кон­сти­ту­ци­он­на ре­фор­ма прѣ­ди раз­пус­ка­не­то на нас­то­я­що­то 44-то ОНС, ко­е­то той счи­та за ком­про­ме­ти­ра­но.

ПРО­ЦЕ­ДУ­РА­ТА

По всич­ко из­глеж­да, че ГЕРБ ще ус­пѣ­ѭтъ да съ­бе­рѫтъ 120-тѣ де­пу­тат­ски под­пи­си, ко­и­то сѫ имъ нуж­ни, за да бѫ­де изоб­що вне­сенъ за об­сѫж­да­не въ НС про­ек­та имъ за „но­ва“ кон­сти­ту­ция. Труд­нос­ти­тѣ, ко­и­то тѣ срѣ­щатъ до­ри и въ то­ва на­чи­на­ние оба­че не из­глеж­датъ до­бъръ знакъ за по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на про­це­ду­ра­та. Тя прѣд­виж­да меж­ду два и петь мѣ­се­ца слѣдъ вна­ся­не­то си про­ек­тътъ да бѫ­де прѣд­метъ на ра­зис­ква­ния въ пле­нар­на за­ла, слѣдъ ко­е­то да се про­ве­де гла­су­ва­не за свик­ва­не на ВНС. За то­ва сѫ нуж­ни оба­че 160 гла­са, а БСП ве­че се обя­ви­ха про­тивъ. Тъй ка­то 240 – 78 = 162, дос­та­тъч­но би би­ло ко­я­то и да е дру­га пар­тия или три­ма не­за­ви­си­ми де­пу­та­ти да бѫ­дѫтъ про­тивъ или прос­то да от­сѫт­стватъ,** за да про­пад­не** цѣ­лия „рес­тартъ“, про­ро­ку­ванъ отъ Бо­ри­совъ.

/media/Br10__Konst__3.jpg

Прѣд­се­да­те­льтъ на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на ГЕРБ Да­ни­е­ла Да­рит­ко­ва под­пис­ва про­ек­та. Ма­каръ и да бѣ прѣд­ста­ве­но ка­то вхо­ди­ра­не въ дѣ­ло­вод­ство­то на НС, съ­би­ти­е­то нѣ­ма за­ко­но­ва те­жесть при лип­са­та на под­пи­си­тѣ на дру­ги 119 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли.

Как­во­то и да се слу­чи въ пар­ла­мен­та, без­спо­ренъ фактъ е, че прѣд­ло­же­ни­е­то на пре­ми­е­ра съз­да­де но­ва те­ма отъ из­клю­чи­тел­на важ­ность въ об­щес­тве­ния де­батъ и по то­зи на­чинъ от­кло­ни по­не час­тич­но вни­ма­ни­е­то отъ ис­ка­ни­я­та за ос­тав­ка как­то на не­го са­мия, та­ка и и на гл. про­ку­роръ Ге­шевъ.

Пър­во­то за­се­да­ние на НС слѣдъ лѣт­на­та ва­кан­ция е нас­ро­че­но за 2 сеп­тем­ври. Ако на не­го про­ек­тътъ бѫ­де вне­сенъ, най-ран­на­та да­та за гла­су­ва­не за свик­ва­не на ВНС ще бѫ­де 2 но­ем­ври, а най-къс­на­та – 2 фев­ру­а­ри. Ре­дов­ни­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри сѫ пла­ни­ра­ни за мѣ­сецъ мартъ.