БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Прокурорско съвѣщание въ Бояна

Чете се за 3 минути

Главниятъ прокуроръ Гешевъ събра 40% отъ прокуроритѣ въ страната, за да гласуватъ декларация противъ реформи въ сѫдебната власть.

На 24 ав­густъ въ ре­зи­ден­ция „Бо­я­на“ въ Со­фия се със­тоя пър­во­то по ро­да си про­ку­рор­ско съ­вѣ­ща­ние въ ис­то­ри­я­та на Бъл­га­ия. Ка­то те­ма на съ­би­ти­е­то бѣ­ше обя­ве­но „от­сто­я­ва­не­то на не­за­ви­си­мость­та на бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ра съ ог­ледъ прѣ­дот­вра­тя­ва­не на рис­ка отъ теж­ко на­ру­ше­ние на вър­хо­вен­ство­то на за­ко­на съг­лас­но чл. 7 отъ До­го­во­ра за Ев­ро­пейс­кия съ­юзъ“. Про­це­ду­ри по чл. 7 отъ До­го­во­ра за ЕС бѣ­ха за­поч­на­ти срѣ­щу Пол­ша и Ун­га­рия за­ра­ди по­ли­ти­ки на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ, ко­и­то спо­редъ Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия на­ру­ша­ватъ вър­хо­вен­ствто на за­ко­на.

ЧЕ­ТЕ­НЕ НА РѢ­ЧИ

На­ча­ло­то на съ­вѣ­ща­ни­е­то бѣ­ше съ­пѫт­ства­но отъ про­тестъ ор­га­ни­зи­ранъ отъ пар­тия „Да, Бъл­га­рия“ подъ над­словъ „Ма­со­во пос­рѣ­ща­не на Иванъ Ге­шевъ“, а ис­ка­не­то на про­тес­ти­ра­щи­тѣ бѣ­ше за ос­тав­ка на гл. про­ку­роръ.

Отъ об­що 1800 про­ку­ро­ри въ цѣ­ла­та стра­на прѣд­ва­ри­тел­но бѣ­ше съ­об­ще­но, че учас­тие сѫ пот­вър­ди­ли 700. Съ­вѣ­ща­ни­е­то бѣ­ше ува­же­но отъ два­ма пос­ла­ни­ци – на Пол­ша и Ир­лан­дия, отъ пра­во­сѫд­ния ми­нис­търъ въ ос­тав­ка Да­на­илъ Ки­ри­ловъ, отъ ми­нис­тъ­ра на вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти Тер­зийс­ки, отъ бив­ши­ятъ гл. про­ку­роръ Ни­ко­ла Фил­чевъ, де­пу­та­ти и ев­ро­де­пу­та­ти. Глав­ни­ятъ про­ку­роръ Ге­шевъ въ увод­но­то си сло­во от­че­те ус­пѣ­хи­тѣ на дър­жав­но­то об­ви­не­ние подъ не­го­во рѫ­ко­вод­тво въ бор­ба­та съ кон­тра­бан­да­та, съ те­ле­фон­ни­тѣ из­мам­ни­ци и съ би­то­ва­та прѣс­тѫп­ность. Той от­го­во­ри за­доч­но и на кри­ти­ки­тѣ лич­но къмъ не­го, за­я­вя­вай­ки, че про­ку­ра­ту­ра­та не е ма­фия. Не ста­на яс­но оба­че кол­ко об­ви­ни­тел­ни ак­то­ве сѫ вне­се­ни въ сѫ­да и кол­ко отъ тѣхъ сѫ прик­лю­чи­ли съ осѫ­ди­тел­ни при­сѫ­ди, кол­ко оли­гар­си сѫ осѫ­де­ни, а не прос­то за­дър­жа­ни.

Из­ка­за­ха се Ог­нянъ Да­мя­новъ, членъ на про­ку­рор­ска­та ко­ле­гия на Вис­шия сѫ­де­бенъ съ­вѣтъ (ВСС), Вла­ди­миръ Ни­ко­ловъ, член на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на Асо­ци­а­ци­я­та на про­ку­ро­ри­тѣ въ Бъл­га­рия (АПБ), Пе­тьо Пет­ковъ, прѣд­се­да­тель на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на Ка­ма­ра­та на слѣ­до­ва­те­ли­тѣ въ Бъл­га­рия (КСБ), про­ку­ро­ри и слѣ­до­ва­те­ли отъ раз­лич­ни струк­ту­ри въ стра­на­та. Всич­ки тѣ ос­тро въз­ра­зи­ха срѣ­щу кри­ти­ки­тѣ от­пра­ве­ни къмъ про­ку­ра­ту­ра­та и се обе­ди­ни­ха срѣ­щу то­ва, ко­е­то смѣ­татъ за по­ли­ти­чес­ка на­мѣ­са въ ра­бо­та­та си. Нѣ­ма­ше оба­че ни­то ед­на са­мок­ри­ти­ка по от­но­ше­ние на ра­бо­та­та, проб­ле­ми­тѣ или грѣш­ки­тѣ въ про­ку­ра­ту­ра­та. Не се ко­мен­ти­ра­ха над­вис­на­ли­тѣ въ об­щес­тво­то въп­ро­си за пaчĸи, ĸюлчeтa, cĸaндaлни зaпиcи, джyджeтa, из­биpaтeлнo oпoвѣcтявaнe нa мaтepиaли oтъ paзcлѣдвaни­ятa и пpoчee тeĸyщи cĸaндaли, във­ли­ча­щи прѣ­ко ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Бо­ри­совъ и глав­ни­ятъ про­ку­роръ Ге­шевъ.

/media/Br10__Prokurori__1.jpg

Про­ку­ро­ри гла­су­ватъ дек­ла­ра­ция, пра­ви и съ вди­га­не на рѫ­ка. Сто­ло­ве бѣ­ха оси­гу­ре­ни са­мо за по-прѣд­ста­ви­тел­ни­тѣ учас­тни­ци.

Са­мо­то съ­вѣ­ща­ние се със­то­е­ше въ че­те­не на прѣд­ва­ри­тел­но под­гот­ве­ни тек­сто­ве, безъ еле­ментъ на дис­ку­сия и безъ ор­га­ни­зи­ра­не на ра­бот­ни гру­пи. То прик­лю­чи съ при­е­ма­не на прѣд­ва­ри­тел­но из­гот­ве­на об­ща дек­ла­ра­ция, въ ко­я­то про­ку­ро­ри­те се обе­ди­ня­ватъ въ за­щи­та на не­за­ви­си­мость­та си отъ „не­съв­мѣс­ти­ми съ кон­сти­ту­ци­он­ния редъ идеи за ре­фор­ми“ и съ на­мѣ­ре­ние са­ма­та дек­ла­ра­ция да бѫ­де из­пра­те­на до ев­ро­пейс­ки­тѣ ин­сти­ту­ции. Тек­стътъ бѣ гла­су­ванъ съ вди­га­не на рѫ­ка: гла­су­ва­ли "про­тивъ“ нѣ­ма­ше, единъ се въз­дър­жа.

ОТ­ЗИ­ВИ ОТЪ ПРО­ТЕС­ТИ­РА­ЩИ­ТѢ

Ето мнѣ­ни­е­то за съ­вѣ­ща­ни­е­то въ Бо­я­на на адв. В. Ве­лич­ковъ отъ Ини­ци­а­ти­ва „Пра­во­сѫ­дие за всѣ­ки“: "Сми­съ­лътъ на про­ку­рор­ско­то съ­вѣ­ща­ние е та­къвъ, ка­къв­то е билъ и на пар­тий­ни­тѣ кон­гре­си на БКП до 1989-та го­ди­на“.

„От­ров­но­то трио“, ко­е­то е срѣдъ ор­га­ни­за­то­ри­тѣ на про­дъл­жа­ва­щи­тѣ бли­зо два мѣ­се­ца про­тес­ти про­тивъ пра­ви­тел­ство­то и гл. про­ку­роръ Ге­шевъ, пъкъ на­ре­че съ­вѣ­ща­ни­е­то "сбо­ри­ще­то на Ге­шевъ“, на ко­е­то е би­ла при­е­та дек­ла­ра­ция срѣ­щу бъл­гар­ския на­родъ и из­не­се ин­фор­ма­ция, че то е стру­ва­ло на бъл­гар­ски­тѣ да­нъ­коп­лат­ци су­ма­та отъ 243 500 лв. Въ нея се включ­ватъ ко­ман­ди­ро­въч­ни, тран­спортъ, нас­та­ня­ва­не, но­щув­ки, ке­тъ­рингъ и пр., ка­то су­ма­та е би­ла наб­ра­на отъ внос­ки отъ го­лѣ­ми­тѣ про­ку­ра­ту­ри въ стра­на­та, а са­мо мно­го мал­ка часть е би­ла да­де­на отъ глав­на­та про­ку­ра­ту­ра. Отъ пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ пар­тии нѣ­ма­ше ко­мен­та­ри за мѣ­роп­ри­я­ти­е­то.