БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Прѣдизборнитѣ здравни мѣрки: непослѣдователность и безотговорность

Чете се за 2 минути

Колкото повече се приближаваме до изборитѣ, толкова по-безпринципно и опасно става поведението на управляващитѣ

На 29 мартъ прѣд­ста­ви­те­ли на рес­то­ран­тьо­ри­тѣ въ Бъл­га­рия обя­ви­ха, че нѣ­ма да се съ­об­ра­зя­ватъ съ власть и за­конъ и на 1 ап­рилъ ще ра­бо­тѭтъ – не­за­ви­си­мо да­ли е раз­рѣ­ше­но или не. Емо­ци­о­нал­но съ­об­ще­ние под­пи­са­но отъ Емилъ Ко­ла­ровъ, прѣд­се­да­тель на „Сдру­же­ние на за­ве­де­ни­я­та въ Бъл­га­рия“, съ­дър­жа тро­га­тел­на­та ми­съль, че „Мо­же да заб­ра­ня­ва тоя, кой­то има па­ри“.

Мо­же да заб­ра­ня­ва тоя, кой­то има па­ри.

– Емилъ Ко­ла­ровъ, СЗБ.

Ре­ак­ци­я­та на влас­ти­тѣ не за­къс­нѣ: ед­ва день по-къс­но ми­нис­тъ­рът на здра­ве­о­паз­ва­не­то Кос­та­динъ Ан­ге­ловъ обя­ви, че отъ 1 ап­рилъ ще от­во­рѭтъ всич­ки за­ве­де­ния, ко­и­то иматъ пло­щи ок­ри­ти пло­щи. Пре­ми­е­рътъ Бой­ко Бо­ри­совъ пъкъ се оба­ди въ Фейс­букъ: „Ние ка­то лас­тикъ – от­ва­ря­ме, зат­ва­ря­ме“. Яс­но е как­во дър­па лас­ти­ка – ид­ватъ из­бо­ри, трѣб­ва да се оси­гу­ря­ва ста­бил­ность.

ОП­РАВ­ДА­НО ЛИ Е ОТ­ВА­РЯ­НЕ НА ЗА­ВЕ­ДЕ­НИ­Я­ТА?

Чо­вѣш­ки­ятъ ра­зумъ не е въ със­то­я­ние да прос­лѣ­ди ло­ги­ка­та на мѣр­ки­тѣ, ко­и­то въ­веж­да и от­мѣ­ня бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство на ГЕРБ и „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“. Ка­то се за­поч­не отъ пи­ру­е­ти­тѣ съ за­дъл­жи­тел­ни­тѣ мас­ки ми­на­ла­та про­лѣть и се стиг­не до от­ва­ря­не­то и зат­ва­ря­не­то на за­ве­де­ни­я­та въ пос­лѣд­ни­тѣ дни, по­ло­же­ни­е­то най-доб­рѣ мо­же да се обоб­щи съ ду­ми­тѣ на Емилъ Ко­ла­ровъ: „наг­ле­дах­ме се на прѣд­пос­лѣд­ни за­по­вѣ­ди“.

Какъ сто­ѭтъ оба­че нѣ­ща­та съ чис­ла­та? Спо­редъ Ан­ге­ловъ, съ иму­ни­тетъ въ Бъл­га­рия раз­по­ла­гатъ око­ло ми­ли­онъ ду­ши: по­ло­ви­на­та въ ре­зул­татъ на вак­си­ни­ра­не, дру­га­та по­ло­ви­на – слѣдъ прѣ­бо­ле­ду­ва­не на ко­видъ-19. То­ва мо­же би е вѣр­но, но все пакъ ос­та­ватъ още нѣ­кол­ко ми­ли­о­на из­ло­же­ни на рискъ граж­да­ни. Въп­рѣ­ки че влас­ти­тѣ го­во­рѭтъ за прос­ло­ву­то­то „пла­то“ (ед­на­къвъ брой но­ви за­ра­зе­ни всѣ­ки день), дан­ни­тѣ со­чѫтъ, че днев­ни­тѣ слу­чаи все още рас­тѫтъ, ма­каръ и бав­но.

Все по-чес­то се чу­ва, че бол­ни­ци­тѣ сѫ за­пъл­не­ни и си­ту­а­ци­я­та е по­ве­че отъ от­чай­ва­ща. Пра­ви­тел­ство­то оба­че има из­бо­ри за пе­че­ле­не и не мо­же да си поз­во­ли да гу­би цѣн­ни гла­со­ве, точ­но нѣ­кол­ко дни прѣ­ди во­та на 4 ап­рилъ.