БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Броенето на бюлетинитѣ бѣ заснето въ Манхаймъ

Чете се за 5 минути

ЦИК не разрѣшава заснемането, но и не информира за това една отъ двѣтѣ изборни комисии въ нѣмския градъ.

Въ нѣм­ския градъ Ман­хаймъ двѣ из­бор­ни сек­ции от­во­ри­ха вра­ти за пар­ле­ман­тар­ни­тѣ из­бо­ри на 4 ап­рилъ. По ду­ми­тѣ на Па­велъ Въл­чевъ, единъ отъ ор­га­ни­за­то­ри­тѣ съ ко­го­то раз­го­ва­рях­ме, за­яв­ле­ния за гла­су­ва­не и по­мѣ­ще­ния сѫ оси­гу­ре­ни лес­но. Из­не­на­да­та ид­ва, ко­га­то ЦИК наз­на­ча­ва по два­ма прѣд­ста­ви­те­ли на ДПС въ всѣ­ка отъ сек­ци­он­ни­тѣ ко­ми­сии. Сек­ци­я­та Ман­хаймъ 1 взе­ма рѣ­ше­ние за зас­не­ма­не на бро­е­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ и го про­веж­да. То оба­че е от­мѣ­не­но отъ ЦИК още сѫ­ща­та ве­черь, безъ СИК Ман­хаймъ 1 да бѫ­де увѣ­до­ме­на за то­ва.

ИЗ­БО­РИ ВЪ МАН­ХАЙМЪ И ВАЛ­ДОРФЪ

Па­велъ Въл­чевъ е пра­вилъ опи­ти да ор­га­ни­зи­ра из­би­ра­тел­на сек­ция въ град­че­то Вал­дорфъ и на прѣд­ни из­бо­ри прѣзъ 2014 и 2017 г. Нуж­ни­тѣ за­яв­ле­ния за гла­су­ва­не се съ­би­ра­ли лес­но, но не ос­та­ва­ло врѣ­ме да се по­ис­ка раз­рѣ­ше­ние отъ нѣм­ска­та стра­на. То­зи пѫть нѣ­ща­та се раз­ви­ватъ по-бла­гоп­ри­ят­но. „Най-го­лѣ­ма зас­лу­га за двѣ­тѣ сек­ции въ Ман­хаймъ има­ше Ди­ми­търъ Ива­новъ, кой­то ме свър­за съ юрис­та Иванъ За­фи­ровъ“, спо­дѣ­ля Въл­чевъ. „Той пус­на пуб­ли­ка­ции въ гру­пи на бъл­га­ри­тѣ въ Ман­хаймъ“, про­дъл­жа­ва Въл­чевъ, „и бѣ­ше за­лѣтъ отъ ко­мен­та­ри“. Та­ка е взе­то рѣ­ше­ние да бѫ­дѫтъ нап­ра­ве­ни двѣ сек­ции.

Най-го­лѣ­ма зас­лу­га за двѣ­тѣ сек­ции въ Ман­хаймъ има­ше Ди­ми­търъ Ива­новъ, кой­то ме свър­за съ юрис­та Иванъ За­фи­ровъ.

– Па­велъ Въл­чевъ, СИК Ман­хаймъ 1.

Съ по­мощь­та на За­фи­ровъ за­яв­ле­ни­я­та сѫ съб­ра­ни за крат­ко врѣ­ме. Хо­ра­та отъ бъл­гар­ско­то учи­ли­ще въ гра­да по­ма­гатъ прѣ­дос­та­вяй­ки по­мѣ­ще­ние. Връз­ки въ об­щин­ския от­дѣлъ „Ин­тег­ра­ция“ сѫ­що изиг­ра­ватъ рѣ­ша­ва­ща ро­ля.

Доб­ро­вол­ци­тѣ из­пра­щатъ до ЦИК прѣд­ло­же­ния за наз­на­ча­ва­не на се­дем­член­ни ко­ми­сии и въ двѣ­тѣ сек­ции. То­ва е про­дик­ту­ва­но отъ очак­ва­ния го­лѣмъ брой гла­со­по­да­ва­те­ли. Въл­чевъ трѣб­ва­ло да е прѣд­се­да­тель на Ман­хаймъ 1, а За­фи­ровъ – на Ман­хаймъ 2.

ПАР­ТИЙ­НИ НАЗ­НА­ЧЕ­НИЯ

Въ­о­ду­шев­ле­ни­е­то на доб­ро­вол­ци­тѣ се за­мѣс­тва съ изум­ле­ние, ко­га­то на­у­ча­ватъ, че ко­ми­си­и­тѣ ще сѫ пет­член­ни, ка­то ед­ва по два­ма чле­но­ве ще сѫ из­срѣдъ тѣхъ: ЦИК наз­на­ча­ва по единъ прѣд­ста­ви­тель на МВнР, но сѫ­що та­ка и по два­ма на ДПС. Вмѣс­то прѣд­се­да­тель, Въл­чевъ се оказ­ва за­мѣс­тникъ-прѣд­се­да­тель на Ман­хаймъ 1.

Бѣх­ме въ шокъ, ко­га­то ги ви­дѣх­ме: тѣ си приз­на­ха, че нѣ­матъ за­вър­шенъ ос­ми класъ.

– Па­велъ Въл­чевъ, СИК Ман­хаймъ 1.

Доб­ро­вол­ци­тѣ се свър­зватъ съ пар­тий­ни­тѣ хо­ра. „Бѣх­ме въ шокъ, ко­га­то ги ви­дѣх­ме: тѣ си приз­на­ха, че нѣ­матъ за­вър­шенъ ос­ми класъ“, каз­ва Въл­чевъ. Оказ­ва се и че не мо­гѫтъ да пи­шѫтъ на бъл­гар­ски. Сго­вор­чи­вость оба­че не лип­сва, как­то по­каз­ватъ и пос­лѣд­ва­щи­тѣ съ­би­тия.

ИЗ­БОР­НИ­ЯТЪ ДЕНЬ

Из­бор­ни­ятъ день въ двѣ­тѣ Ман­хайм­ски сек­ции прѣ­ми­на­ва при чу­дес­на ор­га­ни­за­ция: доб­ро­вол­ци­тѣ сѫ раз­гра­фи­ли ко­ри­до­ри, по ко­и­то граж­да­ни­тѣ се дви­жѫтъ, до­ка­то ча­катъ ре­да си на опаш­ка. На­то­ва­ре­но ста­ва отъ 9 ч. сут­ринь­та на­сет­нѣ. Нѣ­кои гла­со­по­да­ва­те­ли ча­катъ по два ча­са, но при от­лич­ни и спо­кой­ни ус­ло­вия. „Имах­ме стра­хо­тенъ екипъ отъ доб­ро­вол­ци“, от­бѣ­лѣз­ва съ за­до­вол­ство Въл­чевъ.

Обо­со­бе­ни сѫ от­дѣл­ни опаш­ки за прѣд­ва­ри­тел­но по­да­ли­тѣ за­яв­ле­ния за гла­су­ва­не – тѣх­ни­тѣ име­на при­сѫт­стватъ въ из­би­ра­тел­ния спи­съкъ и про­це­ду­ра­та е по-прос­та. Дру­га опаш­ка по­е­ма хо­ра­та, ко­и­то трѣб­ва да по­пъл­нѭтъ дек­ла­ра­ция, че нѣ­ма да гла­су­ватъ дру­га­дѣ. За тѣхъ ко­ми­си­и­тѣ раз­да­ватъ блан­ки и оси­гу­ря­ватъ три ма­си за пи­са­не. Чо­вѣкъ по­ма­га за по­пъл­ва­не­то на са­ми­тѣ дек­ла­ра­ции. Пло­до­ве­тѣ на тру­да и ор­га­ни­за­ци­я­та сѫ на­ли­це: въ всѣ­ка отъ сек­ци­и­тѣ гла­су­ватъ по по­ве­че отъ 500 ду­ши.

По врѣ­ме на са­мия из­бо­ренъ день са­мо по три­ма ду­ши отъ всѣ­ка СИК мо­гѫтъ да до­пис­ватъ из­би­ра­те­ли­тѣ съ дек­ла­ра­ции подъ чер­та­та въ из­би­ра­тел­ния спи­съкъ – прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на ДПС прос­то не мо­гѫтъ да пи­шѫтъ. Въп­рѣ­ки то­ва тѣ учас­тватъ дѣй­но и сът­руд­ни­чѫтъ пъл­но­цѣн­но за доб­ро­то про­ти­ча­не на из­бор­ния день. До­кар­ватъ и мно­го свои съ­се­ля­ни отъ но­во­за­гор­ско­то с. Ба­ня, ко­и­то сѫ­що гла­су­ватъ.

ВИ­ДЕ­О­ЗАС­НЕ­МА­НЕ

Въ къс­ния слѣ­до­бѣдъ прѣд­ста­ви­тел­ка на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ отъ „Ти бро­ишъ“ прѣд­ла­га на СИК Ман­хаймъ 1 да раз­рѣ­шѫтъ ви­де­о­зас­не­ма­не на прѣб­ро­я­ва­не­то на бю­ле­ти­ни­тѣ. Прѣд­ло­же­ни­е­то е одоб­ре­но еди­но­душ­но отъ ко­ми­си­я­та – прѣд­ста­ви­те­ли­тѣ на ДПС и на МВнР не се про­ти­во­пос­та­вятъ по ни­ка­къвъ на­чинъ.

Ви­де­о­зас­не­ма­не­то е осѫ­щес­тве­но безъ звукъ и безъ да се виж­датъ ли­ца­та на чле­но­ве­тѣ на ко­ми­си­я­та. По то­зи на­чинъ сѫ спа­зе­ни изис­ква­ни­я­та на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на лич­ни­тѣ дан­ни (КЗЛД). Рѣ­ше­ни­е­то за ЦИК да заб­ра­ни из­рич­но по­доб­но зас­не­ма­не не е дос­тиг­на­ло до чле­но­ве­тѣ на СИК. „Чес­тно ка­за­но, не зна­ехъ какъ точ­но сто­ѭтъ нѣ­ща­та“, раз­каз­ва Въл­чевъ и про­дъл­жа­ва „Зна­ехъ, че адв. На­деж­да Йор­да­но­ва бѣ­ше спе­че­ли­ла дѣ­ло­то за ви­де­о­зас­не­ма­не­то на пър­ва ин­стан­ция. Слу­ча­ятъ бѣ­ше чу­де­сенъ за да се съз­да­де пре­це­дентъ.“ Ко­ми­си­я­та из­пра­ща сво­е­то рѣ­ше­ние до ЦИК. Ре­ак­ция не пос­лѣд­ва.

Слу­ча­ятъ бѣ­ше чу­де­сенъ за да се съз­да­де пре­це­дентъ.

– Па­велъ Въл­чевъ, СИК Ман­хаймъ 1.

Сѫ­щев­рѣ­мен­но въ Со­фия ЦИК об­сѫж­да бур­но рѣ­ше­ни­е­то на Ман­хайм­ска­та СИК. Сай­тътъ „Се­га“ пуб­ли­ку­ва ста­тия, въ ко­я­то дѣйс­тви­я­та на съг­раж­да­ни­тѣ ни въ нѣм­ския градъ сѫ ока­чес­тве­ни ка­то „бунтъ“. Спо­редъ Па­велъ Въл­чевъ, оба­че, бун­тътъ е жур­на­лис­ти­чес­ки ми­ражъ – ко­ми­си­я­та до­ри не на­у­ча­ва, че рѣ­ше­ни­е­то ѝ е би­ло от­мѣ­не­но отъ ЦИК! По­меж­ду си чле­но­ве­тѣ на ко­ми­си­я­та се ше­гу­ватъ „Вдиг­на­ли сме бунтъ безъ да раз­бе­ремъ“.

Вдиг­на­ли сме бунтъ безъ да раз­бе­ремъ.

– Па­велъ Въл­чевъ, СИК Ман­хаймъ 1.

Па­велъ Въл­чевъ се на­дѣ­ва дѣ­ло­то за ви­де­о­зас­не­ма­не­то да прик­лю­чи ско­ро и ко­ми­си­я­та да има въз­мож­ность да пуб­ли­ку­ва ви­де­о­ма­те­ри­а­ла. Слѣд­ва­що­то за­се­да­ние на Вър­хов­ния ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ по ка­зу­са е прѣд­ви­де­но за 12 ап­рилъ.

РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ­ТѢ

Из­бор­ни­тѣ ре­зул­та­ти въ Ман­хаймъ 1 сѫ съ­вър­ше­но ко­пие на ре­зул­та­ти­тѣ въ чуж­би­на: „Има та­къвъ на­родъ“ пе­че­лѭтъ съ убѣ­ди­тел­но мно­зин­ство, слѣд­ва­ни отъ ДБ и ДПС.