БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Партията на Слави, ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“ свалиха прѣдседателя на парламента

Чете се за 4 минути

Докато мафията репетира за събаряне на правителството, гражданитѣ проведоха първи протестъ въ защита на управляващитѣ.

На 16 юни, слѣдъ пет­ча­совъ де­батъ, На­род­но­то съб­ра­ние гла­су­ва от­стра­ня­ва­не­то на прѣд­се­да­те­ля си Ни­ко­ла Мин­чевъ. Прѣд­ло­же­ни­е­то дой­де отъ „Има та­къвъ на­родъ“, а по­во­дътъ бѣ­ше, че Мин­чевъ от­ка­за прѣг­ла­су­ва­не за зак­ри­то за­се­да­ние, на ко­е­то ми­нис­тъ­рътъ на ИТН Те­о­до­ра Ген­чов­ска да злос­ло­ви срѣ­щу ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­ля Пет­ковъ. Иде­я­та на ИТН бѣ­ше да се по­каз­ватъ за­сек­ре­те­ни до­ку­мен­ти, ко­и­то да съз­да­дѫтъ впе­чат­ле­ние, че Пет­ковъ се е гот­вѣлъ да от­мѣ­ни бъл­гар­ско­то ве­то срѣ­щу за­поч­ва­не­то на прѣ­го­во­ри на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния съ ЕС. На прак­ти­ка ед­но зак­ри­то за­се­да­ние би поз­во­ли­ло на пар­ти­я­та на Сла­ви да про­дъл­жи да го­во­ри как­во­то си ис­ка прѣдъ ме­ди­и­тѣ и да кле­ве­ти пре­ми­е­ра.

ДЕ­БА­ТИ

Отъ де­ба­ти­тѣ по от­стра­ня­ва­не­то на Мин­чевъ яс­но си про­ли­ча, че не той е ис­тин­ска­та цель. Срѣ­щу не­го не са­мо не бѣ­ха от­пра­ве­ни мно­го кри­ти­ки, нѣ­кои отъ про­тив­ни­ци­тѣ му до­ри го пох­ва­ли­ха. Та­ка нап­ри­мѣръ спо­редъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ, ли­деръ на „Въз­раж­да­не“, Мин­чевъ е по­ка­залъ доб­ро поз­на­ва­не на пар­ла­мен­тар­ния пра­вил­никъ и без­прис­трас­тность. Как­во по­ве­че е нуж­но за единъ прѣд­се­да­тель? Яв­но е нуж­но да е про­тивъ пра­ви­тел­ство­то.

По врѣ­ме на гла­су­ва­не­то въ за­ла­та при­сѫт­ства­ха 239 де­пу­та­ти. Един­ственъ от­сѫт­стващъ бѣ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски отъ ДПС. За от­стра­ня­ва­не­то на Мин­чевъ гла­су­ва­ха цѣ­ли­тѣ пар­ла­мен­тар­ни гру­пи на ГЕРБ (59), ДПС (33 безъ Пѣ­ев­ски), ИТН (20 слѣдъ на­пус­ка­не­то на пе­ти­ма) и „Въз­раж­да­не“ (13), или об­що 125 де­пу­та­ти. Са­ми­ятъ Мин­чевъ се въз­дър­жа.

Отъ об­сѫж­да­ни­я­та сил­но впе­чат­ле­ние нап­ра­ви­ха из­каз­ва­ни­я­та на ви­цеп­ре­ми­е­ра Асѣнъ Ва­си­левъ и на на­род­на­та прѣд­ста­ви­тел­ка отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ Алек­сан­дра Мил­че­ва. Тя про­из­не­се пла­мен­на рѣчь, въ ко­я­то при­пом­ни какъ прѣ­ди да сва­ли пра­ви­тел­ство­то на Фи­липъ Ди­мит­ровъ прѣзъ 1992 г., ДПС пър­во е по­мог­на­ло за от­стра­ня­ва­не­то на прѣд­се­да­те­ля на пар­ла­мен­та Сте­фанъ Са­вовъ. Бре­мен­на­та де­пу­тат­ка по­со­чи какъ дър­жа­ва­та то­га­ва е би­ла ов­ла­дѣ­на отъ мут­ри и ма­фи­о­ти и за­вър­ши съ обѣ­ща­ние: „Нѣ­ма да поз­во­лимъ дѣ­ца­та ни да жи­вѣ­ѭтъ въ та­ка дър­жа­ва и та­къвъ свѣтъ“.

Нѣ­ма да поз­во­лимъ дѣ­ца­та ни да жи­вѣ­ѭтъ въ та­ка дър­жа­ва и та­къвъ свѣтъ.

– Алек­сан­дра Мил­че­ва, ПП

Асѣнъ Ва­си­левъ сѫ­що за­я­ви рѣ­ши­тел­ность­та на ко­а­ли­ци­я­та да от­сто­я­ва за­кон­ность­та и да ра­бо­ти за Бъл­га­рия, а не за ма­фи­я­та. Той по­со­чи, че ос­тав­ка­та на пра­ви­тел­ство­то е най-доб­ра­та ан­тик­ри­зис­на мѣр­ка, но за чек­мед­же­та­та съ кюл­че­та. Обър­на вни­ма­ние на про­ти­во­ес­тес­тве­но­то обе­ди­не­ние меж­ду „Въз­раж­да­не“ и ДПС, чи­и­то офи­ци­ал­ни по­зи­ции сѫ неп­ри­ми­ри­ми въ идей­но от­но­ше­ние.

НО­ВА­ТА КО­А­ЛИ­ЦИЯ

Де­пу­та­тътъ отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ Хрис­то Пет­ровъ, из­вѣс­тенъ съ ар­тис­тич­ния си псев­до­нимъ Ицо Ха­зар­та, раз­прос­тра­ни сним­ка отъ пар­ла­мен­та, на ко­я­то прѣд­се­да­те­ли­тѣ на пар­ла­мен­тар­ни­тѣ гру­пи на ГЕРБ, „Има та­къвъ на­родъ“ и „Въз­раж­да­не“ при­я­тел­ски раз­го­ва­рятъ.

/media/2022/06/nova_koaliciya.jpg

Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ („Въз­раж­да­не“), Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва (ГЕРБ) и Тош­ко Йор­да­новъ (ИТН) въ при­я­тел­ски ко­а­ли­ци­о­ненъ раз­го­воръ. Сним­ка: Хрис­то Пет­ровъ.

Отъ ИТН съ ос­но­ва­ние се тре­во­жѫтъ за имид­жа си на пар­тия на про­тес­та, про­чу­ла се съ иде­я­та за „из­че­гър­тва­не“ на ГЕРБ отъ всич­ки пос­то­ве въ дър­жав­ния апа­ратъ. Ло­гич­но съ­ю­зътъ имъ съ бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи раз­би­ва та­зи прѣд­ста­ва. Въ опитъ да оп­ро­вер­гае оче­вид­но­то Сла­ви Три­фо­новъ пус­на съ­об­ще­ние въ фейс­букъ, че ко­а­ли­ция съ ГЕРБ нѣ­ма­ло. Подъ пуб­ли­ка­ци­я­та се из­лѣ­ха то­но­ве гнѣв­ни и по­диг­ра­ва­тел­ни ко­мен­та­ри.

Из­глеж­да отъ ГЕРБ се при­тѣс­ня­ватъ, че все пакъ още де­пу­та­ти ще на­пус­нѫтъ гру­па­та на ИТН и по то­зи на­чинъ пра­ви­тел­ство­то от­но­во ще има мно­зин­ство. По­ра­ди та­зи при­чи­на пар­ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­совъ ис­ка да се гла­су­ва за новъ прѣд­се­да­тель на НС и за ос­тав­ка­та на пра­ви­тел­ство­то още въ не­дѣ­ля 19 юни. Ис­ка­не­то имъ бѣ от­хвър­ле­но отъ Крис­ти­анъ Ви­ге­нинъ (БСП), кой­то прѣд­се­да­тел­ства­ше въ мо­мен­та.

ПЪР­ВИ ПРО­ТЕСТЪ СРѢ­ЩУ МА­ФИ­Я­ТА

Вед­на­га слѣдъ гла­су­ва­не­то на ос­тав­ка­та на Мин­чевъ за­поч­на ор­га­ни­зи­ра­не на про­тестъ въ не­го­ва под­крѣ­па. Слѣдъ края на ра­бот­ния день сто­ти­ци граж­да­ни се съб­ра­ха на пло­щадъ „На­род­но съб­ра­ние“. При тѣхъ из­лѣ­зо­ха ли­де­ри­тѣ на проп­ра­ви­тел­стве­на­та ко­а­ли­ция Ки­рилъ Пет­ковъ, Асѣнъ Ва­си­левъ, Кор­не­лия Ни­но­ва, Хрис­то Ива­новъ и са­ми­ятъ Ни­ко­ла Мин­чевъ, кой­то про­из­не­се рѣчь. Той бла­го­да­ри на но­во­то мно­зин­ство, че му спес­тя­ва прѣд­се­да­тел­ства­не­то на единъ по­зо­ренъ пар­ла­ментъ. Отъ из­каз­ва­ни­я­та ста­на яс­но, че на­деж­ди за спа­ся­ва­не на пра­ви­тел­ство­то ве­че не се хра­нѭтъ – „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ се гот­ви за но­ви из­бо­ри, ко­и­то да спе­че­ли три­ум­фал­но.

При­пом­ня­ме, че прѣ­ди пос­лѣд­ни­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, про­ве­ли се прѣзъ но­ем­ври 2021, всич­ки со­ци­о­ло­ги­чес­ки аген­ции от­реж­да­ха пър­во­то мѣс­то на ГЕРБ. Въ край­на смѣт­ка то бѣ спе­че­ле­но отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ и то съ прѣд­ни­на отъ три про­цен­та.