БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Шесть партии въ новия парламентъ

Чете се за 4 минути

На изборитѣ на 4 априлъ ГЕРБ сѫ отново първи, но и въ безизходна изолация. Партията на Слави Трифоновъ печели надъ 50 депутати.

По раз­дро­бе­ность­та си XLV На­род­но съб­ра­ние ще на­пом­ня за XLIII-то. Прѣзъ 2014 г. осемь пар­тии ус­пѣ­ха да влѣ­зѫтъ въ за­ко­но­да­тел­ния ни ор­ганъ – та­зи го­ди­на ще сѫ шесть, слѣдъ ка­то ВМРО ос­та­на на 3,65% и око­ло 11 хил. гла­са подъ пра­га за об­ра­зу­ва­не на пар­ла­мен­тар­на гру­па.

ГЕРБ – ВЪ ИЗО­ЛА­ЦИЯ; СЛА­ВИ – НА ВТО­РО МѢС­ТО

Ма­каръ и от­но­во да прик­люч­ва на пър­во мѣс­то, пар­ти­я­та на Бой­ко Бо­ри­совъ бѣ­лѣ­жи дра­ма­ти­ченъ спадъ въ броя на при­вър­же­ни­ци­тѣ си – отъ 1,15 млн прѣзъ 2017 до ед­ва 850 хил. та­зи го­ди­на. Съ са­мо 75 де­пу­та­ти, съ 20 по-мал­ко от­кол­ко­то до­се­га, Бо­ри­совъ е мно­го да­лечъ отъ пар­ла­мен­тар­но мно­зин­ство, а въз­мож­нос­ти за ко­а­ли­ция чис­то и прос­то нѣ­ма – всич­ки пар­тии, ко­и­то вли­затъ въ пар­ла­мен­та, съ из­клю­че­ние на ДПС, за­я­ви­ха яс­но и точ­но, че за тѣхъ е цель ГЕРБ и Бо­ри­совъ да не уп­рав­ля­ватъ.

/media/NS45_3.png

Раз­прѣ­дѣ­ле­ние на ман­да­ти­тѣ въ но­вия пар­ла­ментъ – дан­ни на ЦИК при 99% об­ра­бо­те­ни про­то­ко­ли. Гра­фи­ка: Па­велъ Ми­хай­ловъ.

Отъ своя стра­на въ из­бор­на­та ве­черь ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ нап­ра­ви из­клю­чи­тел­но стран­но изяв­ле­ние не прѣдъ ме­ди­и­тѣ, а прѣдъ своя лю­бимъ джипъ. Подъ си­пе­щия се снѣгъ, Бо­ри­совъ се опи­та да прѣд­ста­ви ГЕРБ за един­стве­на­та пар­тия съ уп­рав­лен­ски опитъ и ек­спер­ти. Той при­зо­ва за ек­спер­тно пра­ви­тел­ство, ко­е­то да уп­рав­ля­ва до края на ка­лен­дар­на­та го­ди­на.

Без­спор­но най-го­лѣ­ма­та из­не­на­да на таз­го­диш­ни­тѣ из­бо­ри дой­де отъ пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ „Има та­къвъ на­родъ”. Тя ус­пѣ да из­тлас­ка БСП отъ вто­ро­то мѣс­то и ще раз­по­ла­га съ 51 де­пу­та­ти. То­ва е дос­та­тъч­но за пос­ти­га­не на пъл­но мно­зин­ство въ съ­юзъ съ ГЕРБ, но по­доб­на ко­а­ли­ция за мо­мен­та е зак­лѣй­ме­на отъ са­ма­та „Има та­къвъ на­родъ“. На пар­ти­я­та се гле­да ка­то на но­си­тель на си­ленъ про­тес­тенъ вотъ – из­глеж­да про­ти­во­ес­тес­тве­но Сла­ви Три­фо­новъ да си стис­ка рѫ­ка­та съ Бо­ри­совъ. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, Три­фо­новъ е обя­вилъ за своя пър­ва цель при­е­ма­не на ре­зул­та­ти­тѣ отъ ре­фе­рен­ду­ма му, про­велъ се прѣзъ 2016 г. Сдѣл­ка ре­фе­рен­думъ срѣ­щу под­крѣ­па за пра­ви­тел­ство би мог­ла да бѫ­де доб­ро оп­рав­да­ние за „Има та­къвъ на­родъ“.

„ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“ – ПЪР­ВИ ВЪ СО­ФИЯ

Отъ 31 МИР, ГЕРБ е на пър­во мѣс­то въ 24, „Има та­къвъ на­родъ“ въ единъ (Ру­сен­ски) и въ чуж­би­на, БСП – сѫ­що въ единъ (Ям­бол­ски). ДПС ос­та­ва пър­ве­нецъ въ 3 МИР (Кър­джа­лийс­ки, Тър­го­вищ­ки и Раз­град­ски). Из­не­на­да­та ид­ва отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, ко­и­то пе­че­лѭтъ въ два отъ три­тѣ ра­йо­на на сто­ли­ца­та. Имен­но отъ тамъ ще бѫ­дѫтъ из­лѫ­че­ни по­ве­че­то отъ 27-тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли на ко­а­ли­ци­я­та. Ре­зул­та­ти­тѣ на ДБ сѫ доб­ри и въ чуж­би­на – вто­ро мѣс­то – но из­клю­чи­тел­но сла­би въ ос­та­на­ла­та часть отъ стра­на­та. Из­вънъ Со­фия, ДБ не вли­за въ чел­на­та трой­ка въ ни­то единъ из­би­ра­те­ленъ ра­йонъ.

Об­що 180 хил. граж­да­ни сѫ гла­су­ва­ли из­вънъ стра­на­та, ко­е­то е мно­го ви­сокъ ре­зул­татъ.

По­бѣ­да­та на „Има та­къвъ на­родъ“ въ чуж­би­на е ог­ром­на – тамъ пар­ти­я­та на Сла­ви Три­но­фовъ пос­ти­га поч­ти двой­но по-до­бъръ ре­зул­татъ отъ ДБ – 30,75% срѣ­щу ед­ва 17,56%. Го­лѣ­ма­та но­ви­на отъ чуж­би­на е сри­ва­не­то на ДПС до тре­то мѣс­то – отъ от­во­ре­ни­тѣ 35 сек­ции въ Тур­ция ид­ватъ ед­ва 14 хил. гла­са за дви­же­ни­е­то на До­ганъ. Кол­ко­то до ГЕРБ и БСП – въ чуж­би­на тѣ сѫ мар­ги­нал­но яв­ле­ние. Тамъ из­грѣ­ва звѣз­да­та на вар­нен­ска­та пар­тия „Въз­раж­да­не” на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ, ко­я­то нѣ­какъ е прѣ­о­до­лѣ­ла проб­ле­ми­тѣ си съ про­ку­ра­ту­ра­та.

ПРО­ТЕС­ТЪТЪ И ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТЪТЪ – ГО­ЛѢ­МИ­ТѢ ПО­БѢ­ДИ­ТЕ­ЛИ

Ако су­ми­ра­ме ре­зул­та­ти­тѣ на „Има та­къвъ на­родъ“, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“, сти­га­ме до из­во­да, че близ­ки­тѣ до про­тес­ти­тѣ пар­тии сѫ ис­тин­ски­ятъ по­бѣ­ди­тель въ тѣ­зи из­бо­ри – об­що 92 на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, го­лѣмъ е сбо­рътъ и на по­ли­ти­чес­ки­тѣ иг­ра­чи, ко­и­то сѫ въ нѣ­как­ва фор­ма на доб­ри вза­и­мо­от­но­ше­ния съ пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ – 108 де­пу­та­ти. Ра­девъ бѣ­ше офи­ци­ал­но под­крѣ­пенъ за вто­ри ман­датъ отъ Сла­ви Три­фо­новъ, вѣ­ро­ят­но ще по­лу­чи под­крѣ­па­та и на БСП. Кол­ко­то до „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ“, та­зи но­ва пар­тия пол­зва за свое име ци­татъ отъ рѣчь на пре­зи­ден­та.

ДЕ­МО­НИ ПОДЪ ЧЕР­ТА­ТА

Двѣ пар­тии пос­тиг­на­ха из­клю­чи­тел­но ви­со­ки ре­зул­та­ти, ко­и­то оба­че по­лу­ча­ватъ мал­ка ви­ди­мость. При­чи­на­та е, че сѫ подъ из­бор­ния прагъ отъ 4%. Ста­ва въп­росъ за вар­нен­ска­та „Въз­раж­да­не“ на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ и за „Бъл­гар­ско на­ци­о­нал­но обе­ди­не­ние“ (БНО) съ чи­я­то ре­гис­тра­ция учас­тва нѣ­ко­гаш­ни­ятъ ха­зар­тенъ босъ, а днесъ из­гна­никъ въ Ду­бай, Ва­силъ Бож­ковъ. И двѣ­тѣ пар­тии по­лу­ча­ватъ меж­ду два и три про­цен­та и не би­ватъ да бѫ­дѫтъ под­цѣ­ня­ва­ни, ка­то ин­ди­ка­торъ за сму­ща­ва­щи про­це­си въ об­щес­тво­то ни.

ВѢ­РО­ЯТ­НО КЪМЪ НО­ВИ ИЗ­БО­РИ

Въз­мож­нос­ти­тѣ за със­та­вя­не на ра­бо­те­що мно­зин­ство въ но­вия пар­ла­ментъ из­глеж­датъ мно­го мал­ки. Един­стве­ни­ятъ шансъ е нѣ­кой отъ иг­ра­чи­тѣ да из­не­вѣ­ри на опо­вѣс­те­ни­тѣ си прин­ци­пи, ка­то се скрие задъ нѣ­как­ва мас­ка. Та­ка нап­ри­мѣръ Сла­ви Три­фо­новъ мо­же да влѣ­зе въ ко­а­ли­ция съ ГЕРБ срѣ­щу под­крѣ­па за при­е­ма­не на ис­ка­ни­я­та му отъ ре­фе­рен­ду­ма. То­ва оба­че из­глеж­да твър­дѣ опор­тю­нис­тич­но, до­ри и за новъ по­ли­ти­чес­ки иг­рачъ. Спо­соб­ность­та на ДПС да се съ­ю­зя­ва съ ко­го­то и е да е не е тай­на за ни­ко­го. Но то­зи пѫть дви­же­ни­е­то има твър­дѣ мал­ка те­жесть – ед­ва 30 де­пу­та­ти – съб­ра­ни съ пи­он­ки­тѣ на Бо­ри­совъ, тѣ во­дѭтъ до чис­ло­то 105, да­лечъ подъ нуж­ни­тѣ 121 гла­са за уп­рав­ле­ние.