БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Биха ли промѣнили нѣщо прѣдсрочни избори на лѣто?

Чете се за 12 минути

„Партиитѣ на статуквото“ все още иматъ стабилно мнозинство не само въ Народното събрание, но и срѣдъ избирателитѣ. Едни бързи прѣдсрочни избори едва ли биха ги уязвили.

Ре­дов­ни­тѣ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри отъ 4 ап­рилъ до­ве­до­ха до осо­бе­на си­ту­а­ция. За пръвъ пѫть отъ де­мок­ра­тич­ни­тѣ про­мѣ­ни на­самъ из­глеж­да въз­мож­но пар­ла­мен­тътъ да не ус­пѣе да из­лѫ­чи пра­ви­тел­ство. Въп­ро­сътъ, кой­то на­вѣр­но си за­да­ватъ по­не въ рѫ­ко­вод­ство­то на пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ пар­тии, е да­ли та­къвъ сце­на­рий е до­бъръ за Бъл­га­рия. Вѣ­ро­ят­но по­не нѣ­кои клю­чо­ви пар­тий­ни фак­то­ри се пи­татъ да­ли то­зи сце­на­рий е до­бъръ за тѣхъ, пос­та­вяй­ки Бъл­га­рия на вто­ро мѣс­то въ смѣт­ки­тѣ си, въп­рѣ­ки го­во­ре­не­то прѣдъ об­щес­тво­то.

Мно­зин­ство отъ 121 де­пу­та­ти, ко­е­то поз­во­ля­ва да се уп­рав­ля­ва спо­кой­но и сво­бод­но, въ Бъл­га­рия не е има­ло отъ 2001 г., ко­га­то прик­лю­чи ман­да­тътъ на XXXVIII НС. Въ не­го „Обе­ди­не­ни­тѣ де­мок­ра­тич­ни си­ли“ раз­по­ла­га­ха съ 137 мѣс­та. На прак­ти­ка Бъл­га­рия се уп­рав­ля­ва отъ пар­ла­мен­тар­ни ко­а­ли­ции въ те­че­ние на ве­че два­де­сеть го­ди­ни и въ то­зи под­ходъ не би трѣб­ва­ло да има ни­що стран­но, той съ си­гур­ность не е новъ. Отъ 2009 г. на­самъ, от­ко­га­то пър­ва си­ла въ стра­на­та е ГЕРБ на Бой­ко Бо­ри­совъ, ко­а­ли­ци­и­тѣ въ На­род­но­то съб­ра­ние спрѣ­ха да бѫ­дѫтъ яв­ни. При­вик­нах­ме нѣ­кои пар­тии да се под­крѣ­пятъ на прак­ти­ка, а въ го­во­ре­не­то си да твър­дѭтъ, че се про­ти­во­пос­та­вятъ. То­ва бѣ­ше осо­бе­но яв­но въ XLIV НС, кѫ­дѣ­то пар­ти­я­та „ВО­ЛЯ“ на Ве­се­линъ Ма­реш­ки на прак­ти­ка ви­на­ги да­ва­ше гла­со­ве за ГЕРБ, безъ да ста­не яс­но как­во по­лу­ча­ва въ за­мѣ­на. По­доб­ни ли­це­мѣр­ни пох­ва­ти оба­че не из­глеж­датъ въз­мож­ни днесъ.

ОБЪР­КА­НИ­ЯТЪ МАН­ДА­ТЕНЪ ТАНЦЪ НА БО­РИ­СОВЪ

Още прѣ­ди про­веж­да­не­то на из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ се го­во­рѣ­ше, че ГЕРБ ще прѣд­ло­жѫтъ пра­ви­тел­ство съ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель Да­ни­елъ Ми­товъ. Сѫ­щев­рѣ­мен­но, не­о­чак­ва­но доб­ри­ятъ ре­зул­татъ на „Има та­къвъ на­родъ“, пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ, из­глеж­да сва­ри ли­де­ра на ГЕРБ Бой­ко Бо­ри­совъ не­под­гот­венъ. На прак­ти­ка всѣ­ки день той или пар­ти­я­та му смѣ­нятъ мнѣ­ни­е­то си за уп­рав­ле­ни­е­то на стра­на­та. Ми­товъ по­лу­чи ман­да­та отъ пре­зи­ден­та на 19 ап­рилъ, бѣ­ше обя­венъ и със­тавъ на пра­ви­тел­ство, кой­то да бѫ­де прѣд­ло­женъ за одоб­ре­ние прѣдъ На­род­но­то съб­ра­ние.

Отъ ГЕРБ оба­че про­я­вя­ватъ нѣ­как­ва не­рѣ­ши­тел­ность. Хемъ сѫ на­яс­но, че пра­ви­тел­ство­то имъ нѣ­ма да по­лу­чи гла­со­ве отъ ни­коя дру­га пар­тия, хемъ не връ­щатъ ман­да­та. Въ на­ча­ло­то се го­во­рѣ­ше, че ще го вър­нѫтъ още съ са­мо­то му по­лу­ча­ва­не. Два дни по-къс­но, въ срѣ­да 21 ап­рилъ, из­лѣ­зе ин­фор­ма­ция, че ще вър­нѫтъ ман­да­та не­из­пъл­ненъ на слѣд­ва­щия день. На 22 ап­рилъ оба­че бѣ обя­ве­но, че рѣ­ше­ние да­ли да се прѣд­ло­жи със­тавъ на пра­ви­тел­ство или ман­да­тътъ да бѫ­де вър­натъ, те­пър­ва ще се взе­ма на 23 ап­рилъ. Меж­дув­рѣ­мен­но, и двѣ­тѣ по­ка­ни за прѣ­го­во­ри, ко­и­то ГЕРБ от­пра­ви къмъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и къмъ „Има та­къвъ на­родъ“, бѣ­ха офи­ци­ал­но от­хвър­ле­ни, съ­от­вѣт­но на 21 и на 22 ап­рилъ.

По­ло­же­ни­е­то е осо­бе­но: сѣ­кашъ ГЕРБ се на­дѣ­ватъ нѣ­що за­га­дъч­но да се слу­чи и из­вед­нъжъ да се на­мѣ­рѭтъ 46 де­пу­та­ти отъ дру­ги пар­тии, ко­и­то да имъ гла­су­ватъ пра­ви­тел­ство­то без­въз­мез­дно (по­не за прѣдъ об­щес­тво­то). Въ сѫ­що­то врѣ­ме отъ пар­ти­я­та на Бо­ри­совъ не спи­ратъ да пов­та­рятъ, че пра­ви­тел­ство трѣб­ва да фор­ми­ра „Има та­къвъ на­родъ“. Слѣдъ „ста­бил­ность“ но­ва­та лю­би­ма ду­мич­ка на ГЕРБ е „от­го­вор­ность“. Отъ пър­ва­та по­ли­ти­чес­ка си­ла вли­затъ въ об­ра­за на мѫ­че­ни­ци­тѣ, ко­и­то по­е­матъ на ра­ме­нѣ­тѣ си от­го­вор­ность­та, един­стве­но въ име­то на об­що­то бла­го. Уп­рѣк­ватъ дру­ги­тѣ, че пос­тѫп­ватъ не­от­го­вор­но, ка­то прѣ­чѫтъ на ГЕРБ да по­е­матъ от­го­вор­ность­та. На­тѣк­ватъ, че „Има та­къвъ на­родъ“ трѣб­ва да при­е­мѫтъ от­го­вор­ность­та и да об­ра­зу­ватъ пра­ви­тел­ство.

„ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“ – ИС­ТИН­СКИ­ЯТЪ ФАК­ТОРЪ ВЪ ПАР­ЛА­МЕН­ТА

Впро­чемъ, всич­ки пар­тии въ НС обя­ви­ха, че ще под­крѣ­пѭтъ ка­би­нетъ на Сла­ви Три­фо­новъ, сти­га той да го прѣд­ло­жи. По ос­та­на­ли­тѣ въп­ро­си се го­во­ри за под­крѣ­па по кон­крет­ни за­ко­ноп­ро­ек­ти, спо­редъ съ­дър­жа­ни­е­то имъ, безъ учас­тие или прѣд­ста­ви­тел­ство въ пра­ви­тел­ство­то. Бе­зум­но зву­чи, но е на­пъл­но пос­ти­жи­мо Бъл­га­рия да има ка­би­нетъ гла­су­ванъ съ 100% мно­зин­ство въ пар­ла­мен­та.

Ма­каръ и да раз­по­ла­га са­мо съ пет­де­се­ти­на де­пу­та­ти, „Има та­къвъ на­родъ“ сѫ оче­вид­ни­ятъ ос­но­венъ фак­торъ. Тѣ сѫ иг­рачъ отъ прин­цип­но раз­лич­но ес­тес­тво – хо­ра безъ опитъ въ уп­рав­ле­ни­е­то. По­не та­ки­ва сѫ рѫ­ко­вод­ни­тѣ ли­ца – сце­на­рис­ти­тѣ Тош­ко Йор­да­новъ и Фи­липъ Ста­невъ – как­то и Вик­то­рия Ва­си­ле­ва, ко­я­то сѫ­що ра­бо­ти въ те­ле­ви­зи­я­та на Сла­ви, но е би­ла де­пу­татъ отъ СДС прѣ­ди 20 го­ди­ни, как­то и прѣд­се­да­тель на мла­деж­ка­та ор­га­ни­за­ция на дѣс­на­та пар­тия.

Мо­же­ше да се очак­ва, че екипъ отъ сце­на­рис­ти ще го­во­ри мно­го. Случ­ва се точ­но об­рат­но­то – из­каз­ва­ни­я­та на „Има та­къвъ на­родъ“ сѫ рѣд­ки и но­сѭтъ мал­ко ин­фор­ма­ция. Ще прѣд­ло­жѫтъ ли пра­ви­тел­ство – мо­жемъ са­мо да га­да­емъ. Твър­дѭтъ, че ще се раз­бе­ре, ко­га­то по­лу­чѫтъ ман­датъ отъ пре­зи­ден­та. За­що е нуж­на та­зи за­га­дъч­ность, за­що е нуж­но то­ва фор­мал­но из­чак­ва­не?

МНО­ЗИН­СТВО­ТО ВСЕ ОЩЕ Е ВЪ СТА­ТУК­ВО­ТО

Въ На­род­но­то съб­ра­ние има шесть по­ли­ти­чес­ки су­бек­та, ко­и­то мо­гѫтъ да се раз­дѣ­лѭтъ на двѣ гру­пи по три: „пар­тии на ста­тук­во­то“ (ГЕРБ, БСП и ДПС) и „пар­тии на про­тес­та“ („Има та­къвъ на­родъ, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се, мут­ри вънъ!“). Стран­но­то е, че вто­ра­та гру­па от­кри­то за­я­вя­ва, че не ис­ка да пра­ви ни­що за­ед­но съ кой­то и да е отъ пър­ва­та гру­па, а чис­ле­но­то прѣ­и­му­щес­тво е на стра­на­та... имен­но на пър­ва­та гру­па, и то мно­го яс­но из­ра­зе­но: 148 на 92 де­пу­тат­ски мѣс­та.

Слѣдъ из­бо­ри­тѣ на 4 ап­рилъ мно­го пар­тий­ни ли­де­ри ана­ли­зи­ра­ха ре­зул­та­ти­тѣ ка­то же­ла­ние за про­мѣ­на отъ стра­на на из­би­ра­те­ли­тѣ. Та­ко­ва же­ла­ние съ си­гур­ность има, но то не е спо­дѣ­ле­но отъ мно­зин­ство­то. Ако пог­лед­немъ пар­ти­и­тѣ, ко­и­то не влѣ­зо­ха въ НС, но под­крѣ­пя­ха ГЕРБ – ВМРО, НФСБ, ВО­ЛЯ – нѣ­ща­та сѫ още по-от­чай­ва­щи: ми­ли­онъ и три­де­сеть хи­ля­ди сѫ гла­су­ва­ли за бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи, до­ка­то за „Има та­къвъ на­родъ“, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ“ сѫ дош­ли ми­ли­онъ и осем­на­де­сеть хи­ля­ди гла­са, т.е. мал­ко по-мал­ко. Кѫ­дѣ бро­имъ гла­со­ве­тѣ на БСП и ДПС? Тѣ сѫ об­що по­ве­че отъ 800 хи­ля­ди.

Яс­но е, че ко­га­то се опи­ра до ос­нов­ни­тѣ ин­те­ре­си на ма­фи­я­та, ГЕРБ, БСП и ДПС ще гла­су­ватъ за­ед­но, не­за­ви­си­мо как­во ще ка­жѫтъ отъ три­бу­на­та или по прес­кон­фе­рен­ции и бри­фин­ги. До­ка­за­тел­ство­то за то­ва дой­де още на 22 ап­рилъ. То­га­ва „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“ от­бор­но за­щи­ти­ха глав­ния про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ. И ще про­дъл­жа­ватъ да го за­щи­та­ватъ. Прѣд­сроч­но­то прѣк­ра­тя­ва­не на ман­да­та му, ко­е­то Хрис­то Ива­новъ пос­та­ви ка­то цель за „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ въ рѣчь­та си при от­кри­ва­не­то на НС на 15 ап­рилъ, изоб­що не из­глеж­да осѫ­щес­тви­мо въ ско­ро врѣ­ме. А ман­да­тътъ му си те­че...

СПО­СОБ­НО ЛИ Е НА­РОД­НО­ТО СЪБ­РА­НИЕ ДА РА­БО­ТИ?

Прѣд­се­да­те­льтъ на НС Ива Ми­те­ва („Има та­къвъ на­родъ“) бѣ из­бра­на съ гла­со­ве­тѣ на всич­ки, ос­вѣнъ ГЕРБ. То­ва мно­зин­ство бѣ­ше на­ре­че­но „ан­ти-ГЕРБ фронтъ“. Но на прак­ти­ка фронтъ нѣ­ма – ан­ти-ГЕРБ пар­ти­и­тѣ не ус­пѣ­ватъ да пос­тиг­нѫтъ съг­ла­сие до­ри по яв­но ан­ти-ГЕРБ мѣр­ки, ка­къв­то е мо­ра­то­ри­у­мътъ вър­ху наз­на­че­ни­я­та на пра­ви­тел­ство­то, кой­то все пакъ бѣ при­етъ отъ пар­ла­мен­та на 22 ап­рилъ. Яв­но е, че ан­ти-ГЕРБ пар­ти­и­тѣ не си го­во­рѭтъ и то­ва во­ди до кон­фуз­ни и жал­ки си­ту­а­ции. Та­ка нап­ри­мѣръ ко­ми­си­я­та за ре­ви­зия на уп­рав­ле­ни­е­то на Бо­ри­совъ по­лу­чи за­да­ча да гле­да де­сеть го­ди­ни на­задъ въ врѣ­ме­то по прѣд­ло­же­ние на... ГЕРБ (по-точ­но на „ко­а­ли­ци­он­ния имъ пар­тньоръ“ СДС, кой­то е на­пъл­но обез­ли­ченъ и при­сѫт­ства са­мо въ на­и­ме­но­ва­ни­е­то на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па). По схо­денъ на­чинъ ГЕРБ ус­пѣ­ха пър­ви да вне­сѫтъ прѣд­ло­же­ние за ко­ми­сия за Ро­се­нецъ, прос­то за­що­то ни­коя пар­ла­мен­тар­на гру­па не да­де под­пи­си на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, ко­и­то из­лѣ­зо­ха съ иде­я­та по-ра­но (за сфор­ми­ра­не на пар­ла­мен­тар­на ко­ми­сия сѫ нуж­ни под­пи­си на 48 на­род­ни де­пу­та­ти; тол­ко­ва иматъ са­мо ГЕРБ и „Има та­къвъ на­родъ“).

Всѣ­ка ед­на отъ „пар­ти­и­тѣ на про­тес­та“ вне­се про­ектъ за из­мѣ­не­ние на Из­бор­ния ко­дексъ (ИК), но прѣзъ съ­от­вѣт­на­та ко­ми­сия въ НС ми­на са­мо про­ек­тътъ на „Има та­къвъ на­родъ“, и то въ не­пъ­ленъ видъ. То­ва е изу­ми­тел­но, за­що­то по из­бор­ни­тѣ пра­ви­ла прин­цип­но съг­ла­сие има­ше. Пар­ти­и­тѣ на про­тес­та не са­мо нѣ­матъ мно­зин­ство въ пар­ла­мен­та, но и твър­до дър­жѫтъ да сѫ неп­рѣк­лон­ни за всѣ­ка точ­ка отъ ис­ка­ни­я­та си. Ре­зул­татъ – мо­же и ни­що да не се слу­чи, имен­но отъ твър­дог­ла­вие и нес­по­соб­ность да се прив­лѣ­кѫтъ нуж­ни гла­со­ве отъ БСП, ДПС, а до­ри и ГЕРБ.

Кой е по-го­лѣмъ юнакъ да за­ко­ли змея?

Кор­не­лия Ни­но­ва, ли­деръ на БСП.

За да мо­же да при­е­ма нѣ­как­ви за­ко­ни то­ва На­род­но съб­ра­ние, нуж­но е нѣ­кой отъ иг­ра­чи­тѣ да про­мѣ­ни под­хо­да си. Кор­не­лия Ни­но­ва отъ БСП ве­че обоб­щи по­ло­же­ни­е­то съ из­каз­ва­не­то си, че пар­ти­и­тѣ се бо­рѭтъ да до­каз­ватъ „кой е по-го­лѣмъ юнакъ да за­ко­ли змея“. При по­доб­на над­прѣ­ва­ра оба­че не е из­клю­че­но юна­ци­тѣ да се из­ко­лѭтъ единъ другъ.

ПРѢД­СРОЧ­НИ­ТѢ ИЗ­БО­РИ НЕ СѪ РѢ­ШЕ­НИЕ

За мно­го отъ по-гла­со­ви­ти­тѣ въ На­род­но­то съб­ра­ние, за­да­ча­та ед­ва ли не мо­же да се све­де до про­мѣ­на на из­бор­но­то за­ко­но­да­тел­ство и про­веж­да­не на но­ви из­бо­ри. Из­глеж­да ще пад­не ог­ра­ни­че­ни­е­то за брой сек­ции въ стра­ни­тѣ из­вънъ Ев­ро­пейс­кия съ­юзъ. Яв­но ще има и дру­ги пра­ви­ла ще бѫ­дѫтъ из­мѣ­не­ни. Как­во отъ то­ва, оба­че? Нѣ­кои на­ши съг­раж­да­ни не мо­жа­ха да гла­су­ватъ на 4 ап­рилъ, но ще про­мѣ­нѭтъ ли нѣ­що гла­со­ве­тѣ имъ при но­ви из­бо­ри на лѣ­то?

Ето как­во ще се слу­чи и мо­же да се слу­чи при бър­зи прѣд­сроч­ни из­бо­ри: 1. Ще уп­рав­ля­ва слу­жеб­но пра­ви­тел­ство на пре­зи­ден­та Ра­девъ, чий­то ман­датъ мо­же да се ока­же не­о­би­чай­но дъ­лъгъ, ако и слѣдъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри нѣ­ма но­во ре­дов­но пра­ви­тел­ство; въ сѫ­що­то врѣ­ме са­ми­ятъ Ра­девъ се явя­ва на из­бо­ри есень­та, ка­то ще се бо­ри за новъ ман­датъ срѣ­щу все още не­из­вѣс­тно кой; 2. „Пат­ри­о­ти­тѣ“ (ВМРО, НСФБ, АТА­КА, „ВО­ЛЯ“, а мо­же би до­ри и „Въз­раж­да­не“) мо­же би все пакъ ще се сѣ­тѭтъ да нап­ра­вѭтъ ко­а­ли­ция; та­ка тѣ би­ха мог­ли да влѣ­зѫтъ лес­но въ пар­ла­мен­та и до­ри да над­ми­нѫтъ ДПС по ре­зул­татъ, как­то ста­на прѣзъ 2017 г.; 3. Най-мал­ка­та отъ „пар­ти­и­тѣ на про­тес­та“, ко­я­то всѫщ­ность е ко­а­ли­ция, „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ мо­же да се ока­же вънъ отъ пар­ла­мен­та; то­ва оба­че ни­какъ не е си­гур­но, за­що­то Мая Ма­но­ло­ва, Ни­ко­лай Хад­жи­ге­новъ, Та­тя­на Дон­че­ва и Ар­манъ Ба­би­кянъ отъ пар­ла­мен­тар­на­та гру­па сѫ из­клю­чи­тел­но дѣй­ни и не поз­во­ля­ватъ на из­би­ра­те­ли­тѣ да ги заб­ра­вѭтъ.

За да се про­мѣ­ни ка­чес­тве­но ба­лан­сътъ на си­ли­тѣ въ пар­ла­мен­та е нуж­но „пар­ти­и­тѣ на про­тес­та“ да вка­ратъ по­ве­че де­пу­та­ти от­кол­ко­то „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“. Пос­ти­жи­мо ли е то­ва оба­че? Има два пѫ­тя къмъ не­го: спадъ при „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“ или въз­ходъ при „пар­ти­и­тѣ на про­тес­та“.

На­пъл­но вѣ­ро­ят­но из­глеж­да гла­со­ве­тѣ на БСП да слѣ­зѫтъ още на­до­лу, но мо­гѫтъ ли на­ис­ти­на ГЕРБ или ДПС да прѣ­тър­пѭтъ сривъ? Елек­то­рал­на­та ди­на­ми­ка на ДПС е яс­на и тя не под­ле­жи на сѫ­щес­тве­на про­мѣ­на. ГЕРБ сѫ въ власть­та отъ по­ве­че отъ де­сеть го­ди­ни, ло­ял­ни­тѣ ѝ хо­ра въ ад­ми­нис­тра­ци­я­та и биз­не­са нѣ­ма да смѣ­нѭтъ по­ли­ти­чес­ки­тѣ си прис­трас­тия отъ днесъ за ут­рѣ.

Коя про­тес­тна пар­тия мо­же да се ка­чи още на­го­рѣ? Ед­ва ли „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ или „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“ – пър­ви­тѣ ов­ла­дѣ­ха Со­фия, мо­гѫтъ да спе­че­лѭтъ още гла­со­ве въ Плов­дивъ и Вар­на, но нѣ­матъ ни­как­ва ос­но­ва въ всич­ки ос­та­на­ли час­ти на стра­на­та. Тѣх­ни­ятъ на­чинъ на го­во­ре­не прос­то не мо­же да дос­тиг­не до хо­ра­та, ко­и­то не жи­вѣ­ѭтъ въ го­лѣ­ми­тѣ гра­до­ве на Бъл­га­рия или чуж­би­на. Кол­ко­то до „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“, как­во­то и по­ве­де­ние да де­мон­стри­ратъ Мая Ма­но­ло­ва и Та­тя­на Дон­че­ва, тѣ ще си ос­та­нѫтъ бив­ши БСП-ар­ки въ очи­тѣ на по­ве­че­то хо­ра.

Един­стве­ни мо­гѫтъ да уве­ли­чѫтъ под­крѣ­па­та си „Има та­къвъ на­родъ“. Но мо­гѫтъ ли на­ис­ти­на да я уд­во­ѭтъ, до­ри и още гла­со­ве за тѣхъ да дой­дѫтъ отъ Ве­ли­коб­ри­та­ния и САЩ, кѫ­дѣ­то пра­гътъ отъ 35 из­би­ра­тел­ни сек­ции яв­но ще пад­не?

ПРО­МѢ­НА ВЪ ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КО­ТО РАВ­НО­ВѢ­СИЕ Е ВЪЗ­МОЖ­НА СА­МО АКО ИМА СЪ­БИ­ТИЯ

За да про­из­ве­дѫтъ но­ви из­бо­ри но­во мно­зин­ство е нуж­но пър­во да има съ­би­тия, ко­и­то да мо­ти­ви­ратъ из­би­ра­те­ли­тѣ да гла­су­ватъ раз­лич­но. Нѣ­ма ло­ги­ка сѫ­щес­тве­на часть отъ граж­да­ни­тѣ да про­мѣ­нѭтъ пар­тий­ни­тѣ си прѣд­по­чи­та­ния въ рам­ки­тѣ на три-че­ти­ри мѣ­се­ца, ако меж­дув­рѣ­мен­но не сѫ би­ли спе­че­ле­ни зна­чи­ми об­щес­тве­ни бит­ки. „Пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“ сѫ въ по-доб­ра по­зи­ция, за­що­то тѣ нѣ­ма нуж­да да се бо­рѭтъ за про­мѣ­на – дос­та­тъч­но имъ е нас­то­я­що­то по­ло­же­ние да се за­па­зи. Дѣй­ни трѣб­ва да сѫ пар­ти­и­тѣ на про­тес­та, но тѣ нѣ­матъ ни­как­во при­сѫт­ствие въ из­пъл­ни­тел­на­та власть. И нѣ­ма какъ да го по­лу­чѫтъ, връ­щай­ки ман­да­ти за об­ра­зу­ва­не на пра­ви­тел­ство.

Пар­ла­ментъ съ кра­тъкъ жи­вотъ мо­же един­стве­но да се на­дѣ­ватъ да раз­крие по единъ без­спо­ренъ на­чинъ прѣс­тѫп­ле­ния на бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи отъ ГЕРБ и „пат­ри­о­ти“. Но На­род­но­то съб­ра­ние не е сѫдъ, а и ни­кое сѫ­деб­но дѣ­ло не би дос­тиг­на­ло до ус­пѣхъ въ рам­ки­тѣ на три-че­ти­ри мѣ­се­ца. Нуж­на е и доб­ра ра­бо­та отъ стра­на на про­ку­ра­ту­ра­та, а точ­но въ ней­но­то без­дѣйс­твие мо­жемъ да сме увѣ­ре­ни.

Има още ед­на при­чи­на да мис­лимъ, че пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри прѣзъ лѣ­то­то не би­ха за­сег­на­ли по ни­ка­къвъ на­чинъ прѣ­и­му­щес­тво­то на „пар­ти­и­тѣ на ста­тук­во­то“. Ако се про­ве­дѫтъ прѣзъ юли, по­доб­ни из­бо­ри не би­ха би­ли пов­ли­я­ние по ни­ка­къвъ на­чинъ отъ пре­зи­ден­тски­тѣ из­бо­ри, ко­и­то трѣб­ва да се със­то­ѭтъ ок­том­ври-но­ем­ври мѣ­сецъ. Новъ крахъ на ГЕРБ въ пре­зи­ден­тска­та над­прѣ­ва­ра без­спор­но би ги дръп­налъ на­до­лу. Не­об­хо­ди­мость­та мал­ки­тѣ пар­тии да за­е­матъ по­зи­ция от­нос­но вто­ри туръ на пре­зи­ден­тски­тѣ из­бо­ри сѫ­що би пов­ли­я­ла на ре­зул­та­тѣ имъ на из­бо­ри за на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли.

ДА НЕ ХРА­НИМЪ ГО­ЛѢ­МИ НА­ДЕЖ­ДИ

Из­во­дътъ е ясенъ: нѣ­ма при­чи­на да се хра­нѭтъ го­лѣ­ми на­деж­ди. По­ли­ти­чес­ка­та об­ста­нов­ка въ стра­на­та не се е про­мѣ­ни­ла тол­ко­ва зна­чи­тел­но, кол­ко­то имъ се ис­ка да вѣр­ватъ на мно­го хо­ра. Тя из­глеж­да нѣ­ма и да се про­мѣ­ни при из­клю­чи­тел­но бър­зи прѣд­сроч­ни из­бо­ри. На 23 ап­рилъ е вѣ­ро­ят­но ГЕРБ най-сет­нѣ да вър­нѫтъ про­уч­ва­тел­ния ман­датъ за об­ра­зу­ва­не на пра­ви­тел­ство­то и пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ да го врѫ­чи на „Има та­къвъ на­родъ“. То­га­ва би нас­тѫ­пи­ла ис­тин­ска­та раз­връз­ка и би билъ прѣ­се­ченъ ис­тин­ски­ятъ Ру­би­конъ. Ос­та­ва ни да ча­ка­ме.