БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Българската банка за развитие – касичка на ГЕРБ

Чете се за 5 минути

Министърътъ на икономиката Петковъ се зае да разкрива порочни практики въ единствената държавна банка и срѣщна съпротивата на рѫководството ѝ.

Harvard Business School не е башъ Harvard University и MBA не е точ­но ма­гис­тра­ту­ра.“ Тѣ­зи твър­де­ния се по­я­ви­ха въ срѣ­ди­тѣ на ГЕРБ въ опитъ да омас­ка­рѭтъ но­вия ико­но­ми­чес­ки ми­нис­търъ. Прѣзъ пос­лѣд­ни­тѣ два мѣ­се­ца Ки­рилъ Пет­ковъ раз­бу­ни по­ли­ти­чес­ки­тѣ ду­хо­ве съ ре­ди­ца пуб­лич­ни изя­ви, въ ко­и­то ме­то­дич­но раз­кри­ва­ше ед­на кар­ти­на на ма­щаб­ни зло­у­пот­рѣ­би.

АГЕН­ЦИЯ ПО ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­И­ТѢ, КО­Я­ТО НЕ ПРИВ­ЛИ­ЧА ИН­ВЕС­ТИ­ЦИИ

Пър­ви­ятъ скан­далъ око­ло ико­но­ми­чес­ко­то ми­нис­тер­ство бѣ­ше свър­занъ съ увол­не­ни­е­то на шеф­ка­та на Бъл­гар­ска­та аген­ция по ин­вес­ти­ции. Как­то раз­брах­ме по соб­стве­ни­тѣ ѝ ду­ми, Аген­ци­я­та се за­ни­ма­ва­ла съ то­ва да „сер­ти­фи­ци­ра“ ин­вес­ти­ции, а дѣй­ность­та по прив­ли­ча­не­то имъ яв­но е ос­та­на­ла на за­денъ планъ.

ЕДИНЪ МИ­ЛИ­АРДЪ ЗА ОСЕМЬ ФИР­МИ

Пос­лѣд­ва ед­но скан­дал­но ин­тер­вю на ми­нис­търъ Пет­ковъ, въ ко­е­то той раз­кри, че пър­ви­тѣ осемь по раз­мѣръ кре­ди­та, прѣ­дос­та­ве­ни отъ ББР, сѫ съ общъ раз­мѣръ отъ поч­ти 1 млрд. лв.. Нѣ­що по­ве­че, ми­нис­търъ Пет­ковъ из­ра­зи съм­нѣ­ние, че че­ти­ри отъ тѣ­зи кре­ди­ти сѫ да­де­ни на свър­за­ни съ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски юри­ди­чес­ки ли­ца. Слѣдъ нап­ра­ве­ни­тѣ раз­кри­тия пуб­лич­ни лич­нос­ти отъ крѫ­го­ве­тѣ око­ло ГЕРБ се ак­ти­ви­зи­ра­ха, за да обяс­ня­ватъ слѣд­но­то: (1) Бан­ка­та има пъ­ленъ бан­ковъ ли­цензъ, слѣ­до­ва­тел­но мо­же да прѣ­дос­та­вя кре­ди­ти на фир­ми, съ­об­раз­но за­ко­на, вѫт­рѣш­ни­тѣ си пра­ви­ла, кре­дит­ния риск, прѣ­дос­та­ве­ни­те обез­пе­че­ния и т.н.; (2) раз­да­де­ни­тѣ кре­ди­ти но­сѭтъ съ­от­вѣт­на­та до­ход­ность на Бан­ка­та.

Нѣ­мамъ на­мѣ­ре­ние да обор­вамъ гор­ни­тѣ твър­де­ния – вѣ­ро­ят­но кре­ди­ти­тѣ сѫ раз­да­де­ни съг­лас­но за­ко­на и дѣйс­тви­тел­но но­сѭтъ до­ходъ на ББР. Бъл­гар­ско­то об­щес­тво оба­че трѣб­ва да обър­не се­ри­оз­но вни­ма­ние на ка­зу­са въ свѣт­ли­на­та на це­ли­тѣ, ко­и­то то е пос­та­ви­ло на ББР съ съз­да­ва­не­то ѝ – а имен­но да под­по­ма­га мал­кия и срѣд­ния биз­несъ, да сти­му­ли­ра ек­спор­тния по­тен­ци­алъ на стра­на­та, да фи­нан­си­ра пуб­лич­ни про­ек­ти и т.н. Труд­но мо­жемъ да си прѣд­ста­вимъ ма­лъкъ биз­несъ, кой­то взе­ма кре­дитъ въ раз­мѣръ на 100 млн. лв. За­ед­но съ смѣ­на­та на Над­зор­ния съ­вѣтъ на ББР, Пет­ковъ прѣд­прие още ед­но важ­но дѣйс­твие – про­мѣ­ни ус­та­ва на Бан­ка­та, та­ка че мак­си­мал­ни­ятъ раз­мѣръ на всѣ­ки бѫ­дещъ кре­дитъ да бѫ­де 5 млн. лв.

КРЕ­ДИ­ТО­ПО­ЛУ­ЧА­ТЕ­ЛИ­ТѢ – БЛИЗ­КИ ДО ВЛАСТЬ­ТА

Още по-ин­те­рес­но е кои сѫ фир­ми­тѣ, по­лу­ча­ва­ли кре­ди­ти отъ ББР – то­ва сѫ близ­ки­тѣ до власть­та: „Слън­чевъ день“ АД, „Бла­го­ев­градъ-БТ“ АД, „Ро­у­ду­ей кън­страк­шънъ“ АД, „Мар­кетъ ин­вес­тмънтъ“ АД (Тех­но­мар­кетъ), „Ин­тер­не­шъ­нълъ ин­вес­тмънтсъ“ ЕАД, „Па­ра­ход­ство БМФ“ АД, „Тран­спектъ“ АД, „Ин­са Ойлъ“ ЕО­ОД.

За чи­та­те­ли­тѣ, на ко­и­то не им ос­та­ва врѣ­ме да слѣ­дѭтъ вѫт­рѣш­но по­ли­ти­чес­кия жи­вотъ у насъ, ще по­яс­нѭ нѣ­кол­ко об­вър­за­нос­ти и за­ви­си­мос­ти.

„Слън­чевъ день“ АД е свър­за­на съ Ге­ор­ги Гер­говъ ком­па­ния, чий­то ос­но­венъ ак­тивъ е ту­рис­ти­чес­ки ком­плексъ въ бли­зость до ку­рор­та Св. Св Кон­стан­тинъ и Еле­на.

„Па­ра­ход­ство БМФ“ АД е ком­па­ния соб­стве­ность на бра­тя До­мус­чи­е­ви.

„Ин­са Ойлъ“ ЕО­ОД е соб­стве­ность на бив­шия фи­нан­совъ ди­рек­торъ на Мул­тиг­рупъ – Ге­ор­ги Са­му­и­ловъ.

Че­ти­ри отъ фир­ми­тѣ сѫ свър­зва­ни съ Дѣ­лянъ Пѣ­ев­ски. То­ва сѫ „Ро­у­ду­ей кън­страк­шънъ“ АД, „Бла­го­ев­градъ-БТ“ АД, „Мар­кетъ ин­вес­тмънтъ“ АД (Тех­но­мар­кетъ) и „Ин­тер­не­шъ­нълъ ин­вес­тмънтсъ“ ЕАД.

ДА СИ КУ­ПИШЪ БАН­КА СЪ ДЪР­ЖАВ­НИ ПА­РИ

Ка­то пог­лед­немъ спи­съ­ка на тѣ­зи фир­ми и имай­ки прѣд­видъ кой стои задъ всѣ­ка ед­на отъ тѣхъ, лес­но мо­же да стиг­немъ до из­во­да, че ББР не са­мо не е под­по­ма­га­ла мал­ки и срѣд­ни прѣд­при­я­тия, а е дѣйс­тва­ла ка­то бан­ка-ка­сич­ка на власть­та. Из­меж­ду най-скан­дал­ни­тѣ об­вър­за­нос­ти сѫ тѣ­зи на Ин­са Ойлъ, чий­то кре­дитъ въз­ли­за на око­ло 60 млн. лв, или приб­ли­зи­тел­но су­ма­та, ко­я­то ком­па­ни­я­та пла­ти за Об­щин­ска бан­ка. Из­ли­за, че ако си бли­зъкъ съ власть­та, мо­же да си ку­пишъ бан­ка, безъ до­ри да вло­жишъ и единъ левъ соб­ственъ ка­пи­талъ. Прѣ­ди нѣ­кол­ко го­ди­ни пъкъ Ки­рилъ До­мус­чи­евъ ку­пи Но­ва Те­ле­ви­зия, ко­я­то ус­луж­ли­во дѣйс­тва въ пол­за на бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи.

УВОЛ­НЕ­НИЯ И СЪП­РО­ТИ­ВА ВЪ ББР

Меж­дув­рѣ­мен­но Пет­ковъ на нѣ­кол­ко пѫ­ти се опи­та да про­мѣ­ни със­та­ва на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ ор­га­ни на Бан­ка­та – Над­зор­ния съ­вѣтъ и Уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ, ка­то сѫ­дътъ нѣ­кол­кок­рат­но от­каз­ва­ше впис­ва­не­то на но­ви­тѣ чле­но­ве, съ мо­ти­ва че има за­ве­денъ искъ отъ ста­рия уп­ра­ви­тель на ББР и два­ма отъ ста­ри­тѣ чле­но­ве на Над­зор­ния съ­вѣтъ. За на­ши­тѣ чи­та­те­ли ще по­яс­нѭ, че ББР има двус­те­пен­на струк­ту­ра на уп­рав­ле­ние, при ко­я­то Уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ уп­рав­ля­ва опе­ра­тив­на­та дѣй­ность на бан­ка­та и я прѣд­став­ля­ва въ от­но­ше­ни­я­та ѝ съ дру­ги юри­ди­чес­ки ли­ца, а Над­зор­ни­ятъ съ­вѣтъ осѫ­щес­твя­ва над­зор­на дѣй­ность на бан­ка­та, ка­то слѣ­ди за то­ва УС да дѣйс­тва съг­лас­но ин­те­ре­си­тѣ на ак­ци­о­не­ра, въ слу­чая бъл­гар­ска­та дър­жа­ва. Ед­на отъ фун­кци­и­тѣ на НС е би­ла и да одоб­ря­ва го­лѣ­ми­тѣ кре­дит­ни ек­спо­зи­ции, ка­то тѣ­зи на по­со­че­ни­тѣ по-го­рѣ осемь фир­ми.

Съп­ро­ти­ва­та на ста­ро­то рѫ­ко­вод­ство срѣ­щу но­вия ми­нис­търъ про­дъл­жи съ от­казъ да бѫ­дѫтъ прѣ­дос­та­ве­ни на Одит­ния ко­ми­тетъ на бан­ка­та кре­дит­ни­тѣ до­си­е­та на го­лѣ­ми­тѣ фир­ми. Тукъ ве­че въз­ник­ватъ и се­ри­оз­ни съм­нѣ­ния от­нос­но ка­чес­тво­то на кре­дит­ния пор­тфейлъ на бан­ка­та, тъй ка­то ако всич­ко бѣ­ше на­редъ съ до­си­е­та­та на въп­рос­ни­тѣ фир­ми, то ста­ро­то рѫ­ко­вод­ство не би има­ло ин­те­ресъ да крие до­си­е­та. Нѣ­що по­ве­че – нас­ко­ро из­лѣ­зе ин­фор­ма­ция, че тър­гов­ска­та мар­ка Тех­но­мар­кетъ е би­ла за­ло­же­на въ пол­за на ББР, ко­е­то сиг­на­ли­зи­ра, че въ бан­ка­та те­кѫтъ про­це­си по из­чис­тва­не на кре­дит­ни­тѣ до­си­е­та, а мо­же би и по за­ми­та­не на слѣ­ди за зло­у­пот­рѣ­би.

Презъ пър­ва­та сед­ми­ца на юли бѣ­ха впи­са­ни най-сет­нѣ но­ви­тѣ чле­но­ве на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ ор­га­ни на ББР. Из­глеж­да оба­че врѣ­ме­то за прѣг­ледъ на до­си­е­та­та е не­дос­та­тъч­но, тъй ка­то ман­да­тътъ на слу­жеб­ния ми­нис­търъ приб­ли­жа­ва къмъ своя край. Вѣ­ро­ят­но е все пакъ да бѫ­де из­не­се­на ин­те­рес­на и важ­на за об­щес­тво­то ин­фор­ма­ция свър­за­на съ го­лѣ­ми­тѣ кре­дит­ни ек­спо­зи­ции. Кол­ко­то по­ве­че ин­фор­ма­ция ми­нис­търъ Пет­ковъ раз­кри­ва око­ло ББР, тол­ко­ва по-яс­но ста­ва, че да­нъ­коп­лат­ци­тѣ и т.нар. об­щес­твенъ ин­те­ресъ сѫ би­ли пос­лѣд­на гри­жа на рѫ­ко­вод­ство­то на бан­ка­та.

Мо­жемъ, раз­би­ра се, да до­пъл­нимъ го­лѣ­ма­та кар­ти­на и съ нуж­да­та изоб­що отъ дър­жав­на бан­ка, ко­я­то да сти­му­ли­ра мал­кия и срѣ­денъ биз­несъ, осо­бе­но въ нас­то­я­ща­та из­клю­чи­тел­но кон­ку­рен­тна бан­ко­ва срѣ­да. За съ­жа­ле­ние де­ба­тътъ за то­ва, да­ли да се при­ва­ти­зи­ра, тран­сфор­ми­ра или зак­рие ББР не е на дне­венъ редъ, а из­глеж­да и че бан­ка­та не е би­ла един­стве­на­та ка­сич­ка на прѣ­диш­ни­тѣ уп­рав­ля­ва­щи.