БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Шести депутатъ напусна групата на ИТН въ парламента

Чете се за 3 минути

Кирилъ Симеоновъ обяви рѣшението си день слѣдъ като гласува за отстраняването на прѣдседателя на НС Никола Минчевъ.

Азъ съмъ длъ­женъ да из­лѣ­за и да го за­я­вѭ: Азъ не съмъ ГЕРБ, не съмъ ДПС.“ Съ тѣ­зи ду­ми де­пу­та­тътъ отъ Вар­на Ки­рилъ Си­ме­о­новъ обя­ви, че на­пус­ка пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на „Има та­къвъ на­родъ“ и ста­ва не­за­ви­симъ на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель. То­ва се слу­чи на 17 юни, пе­тъкъ сут­ринь­та, по-мал­ко отъ 24 ча­са слѣдъ ка­то Си­ме­о­новъ гла­су­ва за от­стра­ня­ва­не­то на Ни­ко­ла Мин­чевъ (ПП) отъ прѣд­се­да­тел­ско­то мѣс­то въ пар­ла­мен­та.

/media/2022/06/simeonov.jpg

Слѣдъ на­пус­ка­не­то на Си­ме­о­новъ, ИТН ос­та­ватъ съ 19 де­пу­та­ти.

Ре­ак­ци­и­тѣ на дру­ги­тѣ де­пу­та­ти­тѣ бѣ­ха на­пъл­но прѣд­ска­зу­е­ми: отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ и отъ БСП, ко­и­то под­крѣ­пѭтъ пра­ви­тел­ство­то, дой­до­ха поз­драв­ле­ния за единъ „дос­то­енъ и чес­тенъ чо­вѣкъ“. Отъ ве­че бив­ша­та пар­тия на Си­ме­о­новъ пъкъ се из­ка­за Ива Ми­те­ва, ко­я­то за­я­ви точ­но об­рат­но­то: че той билъ за­гу­билъ дос­тойн­ство­то си. По-мекъ бѣ Тош­ко Йор­да­новъ (ИТН), кой­то за­я­ви, че Си­ме­о­новъ ос­та­валъ тѣ­хенъ при­я­тель.

Пакъ спо­редъ Ми­те­ва срѣ­щу нея и дру­ги все още вѣр­ни на Сла­ви би­ли пус­на­ти про­вѣр­ки отъ ДАНС. Не ста­на яс­но да­ли бив­ша­та прѣд­се­да­тел­ка на НС очак­ва про­вѣр­ки­тѣ да от­кри­ѭтъ нѣ­що. Тя оба­че съ­об­щи, че нѣ­ма да се кан­ди­да­ти­ра за мѣс­то­то на Мин­чевъ. То мо­же и да ос­та­не ва­кан­тно. Врѣ­мен­но прѣд­се­да­тель на пар­ла­мен­та е зам.-прѣд­се­да­те­льтъ оп­рѣ­дѣ­ленъ отъ най-го­ля­ма­та пар­тия, а имен­но Ми­рос­лавъ Ива­новъ отъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“.

ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТЪТЪ СЪ НЕ­КО­РЕК­ТНИ ВНУ­ШЕ­НИЯ

От­как­то „Има та­къвъ на­родъ“ прѣ­диз­ви­ка­ха се­ри­оз­на­та по­ли­ти­чес­ка кри­за, пра­вѣ­ше впе­чат­ле­ние па­сив­ность­та на пре­зи­ден­та Ру­менъ Ра­девъ. На 17 юни той нап­ра­ви учуд­ващъ ко­мен­таръ, спо­редъ кой­то въ пар­ла­мен­та „па­за­ру­ватъ де­пу­та­ти“ и по то­зи на­чинъ „уби­ватъ до­вѣ­ри­е­то на бъл­га­ри­тѣ въ по­ли­ти­чес­ка­та кла­са“. Уп­рѣ­кътъ яв­но бѣ от­пра­венъ къмъ под­крѣ­пя­щи­тѣ пра­ви­тел­ство­то пар­ти­и­тѣ. Ло­гич­на­та ре­ак­ция на пре­ми­е­ра Пет­ковъ дой­де сѫ­ща­та ве­черь по врѣ­ме на учас­ти­е­то му въ те­ле­ви­зи­он­но­то прѣ­да­ва­не „Па­но­ра­ма“. Той при­пом­ни за нах­лу­ва­не­то на про­ку­ра­ту­ра­та въ пре­зи­ден­тство­то прѣ­ди двѣ го­ди­ни и какъ про­тес­ти под­крѣ­пи­ха пре­зи­ден­та. Спо­редъ Пет­ковъ про­тес­ти­ра­щи­тѣ въ под­крѣ­па на пра­ви­тел­ство­то днесъ сѫ сѫ­щи­тѣ хо­ра.

Или нѣ­кой го под­веж­да как­во се случ­ва или му трѣб­ва врѣ­ме да осъз­нае, че бит­ка­та, ко­я­то сме за­поч­на­ли за­ед­но прѣ­ди ед­на го­ди­на, въ­об­ще не е за­вър­ше­на.

– Ки­рилъ Пет­ковъ за пре­зи­ден­та Ра­девъ.

Ата­насъ Ата­на­совъ отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ прѣ­ко об­ви­ни Ра­девъ, че съ­у­час­тва въ опи­ти­тѣ за сва­ля­не на пра­ви­тел­ство­то.

Ра­девъ е из­пра­венъ прѣдъ из­ку­ше­ни­е­то да дис­кре­ди­ти­ра На­род­но­то съб­ра­ние, из­кар­вай­ки на прѣ­денъ планъ сво­я­та ин­сти­ту­ция. Но Бъл­га­рия е пар­ла­мен­тар­на ре­пуб­ли­ка и ро­ля­та на дър­жав­ния гла­ва е стро­го ог­ра­ни­че­на.

ДО­КѪ­ДѢ ЩЕ СТИГ­НЕ РАЗ­ПА­ДЪТЪ ВЪ „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“?

До­кѫ­дѣ ще стиг­нѫтъ про­це­си­тѣ на раз­падъ въ ИТН прѣ­ди гла­су­ва­не­то на во­та на не­до­вѣ­рие къмъ пра­ви­тел­ство­то на 22 юни? Въ мо­мен­та то­ва е най-важ­ни­ятъ въп­росъ въ Бъл­га­рия, за­що­то отъ не­го­вия от­го­воръ за­ви­си сѫд­ба­та на пра­ви­тел­ство­то и да­ли ще има по­ред­ни прѣд­сроч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри.

Пре­ми­е­рътъ Пет­ковъ про­дъл­жа­ва да вѣр­ва, че ще се на­мѣ­рѭтъ об­що по­не два­на­де­сеть от­цѣп­ни­ци (къмъ мо­мен­та тѣ сѫ шес­ти­ма), но не из­ключ­ва и да сѫ по­ве­че, пос­та­вяй­ки гор­на­та гра­ни­ца на пет­на­де­сеть. По-смѣ­ло се из­ка­за еди­ни­ятъ отъ са­ми­тѣ от­цѣп­ни­ци, Свѣт­линъ Сто­я­новъ отъ Ру­се. Въ ин­тер­вю за „24 ча­са“ де­пу­та­тътъ раз­ка­за какъ се е слу­чи­ла раз­дѣ­ла­та съ ИТН и из­ка­за мнѣ­ние, че по­не още пе­ти­ма ще на­пус­нѫтъ, а мо­же и нак­рая гру­па­та на ИТН съв­сѣмъ да спре да сѫ­щес­тву­ва, за­що­то са­мо три­ма би­ха ис­ка­ли да ос­та­нѫтъ въ нея: Ива Ми­те­ва, Тош­ко Йор­да­новъ и Ста­нис­лавъ Ба­ла­ба­новъ.

На­пус­ка­не­то на Си­ме­о­новъ слѣдъ гла­су­ва­не за­ед­но съ ГЕРБ и ДПС по­каз­ва, че про­це­си­тѣ въ ИТН съв­сѣмъ не сѫ за­вър­ши­ли. На фо­на на раз­па­да въ пар­ла­мен­та, раз­падъ за­поч­на и въ мѣс­тни­тѣ струк­ту­ри на пар­ти­я­та – на­пус­налъ е об­лас­тни­ятъ ко­ор­ди­на­торъ въ Плов­дивъ, на­пус­на­ли сѫ и де­ве­ти­ма отъ об­що де­сеть об­щин­ски ко­ор­ди­на­то­ри въ Вра­ца. Осо­бе­но сил­но впе­чат­ле­ние пра­ви не­до­вол­ство­то къмъ зам.-прѣд­се­да­те­ля на пар­ти­я­та Тош­ко Йор­да­новъ, де­пу­татъ имен­но отъ Плов­дивъ, кой­то нап­рак­ти­ка е въ ро­ля­та на ви­цек­раль на Сла­ви Три­фо­новъ.