БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Партията на Слави Трифоновъ прѣдложи правителство

Чете се за 7 минути

Слѣдъ поредица отъ нелѣпи ходове, на 6 августъ „Има такъвъ народъ прѣдложиха правителство“. Прѣдстои гласуване въ Народното събрание.

Въ пе­тъкъ 6 ав­густъ Пла­менъ Ни­ко­ловъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“ прѣд­ста­ви прѣдъ пре­зи­ден­та про­ектъ за със­тавъ на ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ. Пар­ти­я­та на Сла­ви Три­фо­новъ не бѣ­ше го­то­ва до пос­лѣд­но съ ка­би­не­та си, а кон­крет­но прѣд­ло­же­ни­те ли­ца из­глеж­да нѣ­ма какъ да по­лу­чѫтъ одоб­ре­ни­е­то на нуж­ни­тѣ 121 де­пу­та­ти въ На­род­но­то съб­ра­ние.

/media/2021/08/pnikolov.jpe

На 6 ав­густъ Пла­менъ Ни­ко­ловъ („Има та­къвъ на­родъ“) по­лу­чи ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство.

РЕ­КОР­ДЕНЪ БРОЙ КАН­ДИ­ДА­ТИ ЗА МИ­НИС­ТЪРЪ-ПРѢД­СЕ­ДА­ТЕЛЬ

Аго­ни­я­та по със­та­вя­не­то на пра­ви­тел­ство за­поч­на още на пър­вия день слѣдъ из­бо­ри­тѣ. Въ по­не­дѣл­никъ 12 юли, Сла­ви Три­фо­новъ съ­об­щи, че пре­ми­е­рътъ на „Има та­къвъ на­родъ“ ще е Ни­ко­лай Ва­си­левъ, ми­нис­търъ на ве­че заб­ра­ве­но­то „На­ци­о­нал­но дви­же­ние Си­ме­онъ Вто­ри“ (НДСВ), ко­е­то уп­рав­ля­ва отъ 2001 до 2005 г. За­яв­ка­та на Три­фо­новъ прѣ­диз­ви­ка изум­лѣ­ние и неп­ри­зянь. Връ­ща­не­то на ком­про­ме­ти­ра­ни име­на отъ ми­на­ло­то зву­че­ше осо­бе­но гро­тес­кно слѣдъ ка­то „Има та­къвъ на­родъ“ про­ве­до­ха прѣ­диз­бор­на­та си кам­па­ния подъ ло­зун­ка „Врѣ­ме е за дру­го“. Сѫ­щес­твенъ проб­лемъ бѣ­ха и за­я­ве­ни­тѣ отъ Ва­си­левъ по­ли­ти­ки – при­ва­ти­зи­ра­не­то на „Бъл­гар­ска бан­ка за раз­ви­тие“ (ББР), нап­ри­мѣръ, ни­ко­га не е би­ло часть отъ прог­ра­ма­та на „Има та­къвъ на­родъ“. Из­вед­нъжъ се ока­за, е то е при­о­ри­тетъ.

Са­мо три дни по-къс­но, на 15 юли, Сла­ви Три­фо­новъ нап­ра­ви но­во за­яв­ле­ние, въ пис­менъ видъ, въ Фейс­букъ – кан­ди­да­ту­ра­та на Ни­ко­лай Ва­си­левъ бѣ от­тег­ле­на. Ар­гу­мен­ти­тѣ бѣ­ха из­разъ на ти­пич­на­та за „Има та­къвъ на­родъ“ наг­лость: вмѣс­то да приз­нае, че е до­пус­налъ двой­на грѣш­ка, прѣд­ла­гай­ки ка­би­нетъ безъ ни­как­во съг­ла­су­ва­не съ дру­ги пар­тии и то ка­би­нетъ на­че­ло съ Ни­ко­лай Ва­си­левъ, Сла­ви Три­фо­новъ об­ви­ни „ме­ди­и­тѣ, ко­и­то на­ро­чи­ха Ни­ко­лай Ва­си­левъ за про­вод­никъ на ДПС, твър­де­ние, ко­е­то нѣ­ма ни­що об­що съ ис­ти­на­та“. Въ сѫ­щия текстъ Сла­ви Три­фо­новъ на­пад­на по­тен­ци­ал­ни­тѣ си съ­юз­ни­ци отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се!“, на­ри­чай­ки ги лъж­ци.

За менъ не е тол­ко­ва важ­но как­ви лъ­жи из­ре­ко­ха часть отъ пар­ти­и­тѣ, ко­и­то не сѫ отъ ста­тук­во­то. За менъ е мно­го по-важ­но да се „из­че­гър­та“ мо­де­лътъ ГЕРБ.

– Сла­ви Три­фо­новъ, 15 юли.

Отъ 15 юли е и дру­го обѣ­ща­ние на Три­фо­новъ: „ще прѣд­ло­жимъ съв­сѣмъ ско­ро новъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель съ ре­ви­зи­ранъ със­тавъ на Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ.“ Ока­за се, че за шо­у­ме­на по­ли­тик „съв­сѣмъ ско­ро“ оз­на­ча­ва двѣ сед­ми­ци. Офи­ци­ал­но новъ кан­ди­датъ за пре­ми­еръ се по­я­ви ед­ва на 30 юли и то­ва бѣ ни­ко­му не­из­вѣс­тни­ятъ де­пу­татъ отъ „Има та­къвъ на­родъ“ Пла­менъ Ни­ко­ловъ. На 30 юли, въ 17 ч., той оти­де при пре­зи­ден­та Ра­девъ, за да по­лу­чи ман­датъ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство. Сѫ­ща­та ве­черь въ прѣ­да­ва­не­то „Па­но­ра­ма“ по БНТ, Ни­ко­ловъ за­я­ви, че из­че­гър­тва­не­то на ГЕРБ не е стра­те­гия на „Има та­къвъ на­родъ“. Пос­лѣд­но?

Нѣ­кол­ко ча­са по-ра­но оба­че плъз­на­ха свѣ­дѣ­ния, че кан­ди­датъ-пре­ми­еръ на „Има та­къвъ на­родъ“ ще е Пе­търъ Или­евъ, юристъ, прѣ­по­да­ва­тель въ Со­фийс­кия уни­вер­си­тетъ, об­ви­ненъ въ пла­ги­ат­ство на на­у­ченъ трудъ прѣзъ 2015 г., нас­то­ящъ по­че­тенъ кон­сулъ на ка­риб­ска­та дър­жа­ва Бар­ба­досъ, из­вѣс­тна ка­то оф­шор­на зо­на (тамъ е за­кон­но да се ре­гис­три­ратъ фир­ми, безъ да се опо­вѣс­тя­ва име­то на соб­стве­ни­ка).

Или­евъ бѣ­ше пос­та­венъ ка­то пра­во­сѫ­денъ ми­нис­търъ въ про­ек­то-ка­би­не­та отъ 12 юли. Още то­га­ва ста­на яс­но, че е ра­бо­тилъ за БСП и, ка­то цѣ­ло, не е отъ най-бе­зуп­рѣч­ни­тѣ ек­спер­ти, как­ви­то „Има та­къвъ на­родъ“ ужъ ще лан­си­ратъ.

ПОД­КРѢ­ПА ДАЙ­ТЕ И СИ ТРАЙ­ТЕ!

По­ве­де­ни­е­то на „Има та­къвъ на­родъ“ отъ из­бо­ри­тѣ на­самъ е из­клю­чи­тел­но лес­но да се опи­ше: ма­каръ да раз­по­ла­гатъ са­мо съ 65 де­пу­та­ти (мал­ко надъ ед­на чет­върть), отъ пар­ти­я­та на Сла­ви сѫ твър­до увѣ­ре­ни, че трѣб­ва да уп­рав­ля­ватъ ед­но­лич­но, а дру­ги­тѣ „пар­тии на про­тес­та“ – „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се!“ – да ги под­крѣ­пятъ безъ да иматъ пра­во на гласъ ни­то за наз­на­че­ния, ни­то за по­ли­ти­ки. „Има та­къвъ на­родъ“ се дър­жѫтъ ка­то раз­гле­зе­но дѣ­те – до­ри на­мекъ, че бър­катъ нѣ­кѫ­дѣ се пос­рѣ­ща съ об­ви­не­ния въ лъ­жи, са­бо­тажъ и как­во ли не.

От­го­вор­ность­та за то­ва, че нѣ­ма да има от­но­во уп­рав­ле­ние нѣ­ма да е на­ша.

– Фи­липъ Ста­невъ, „Има та­къвъ на­родъ“.

Мо­де­лътъ на дѣйс­твие при „Има та­къвъ на­родъ“ е слѣд­ни­ятъ: ка­то си­ло­ви фи­гу­ри въ пар­ти­я­та се прѣд­ста­вятъ Сла­ви Три­фо­новъ и два­ма­та му сце­на­рис­ти Тош­ко Йор­да­новъ и Фи­липъ Ста­невъ. Тѣх­но­то по­ве­де­ние е из­клю­чи­тел­но ос­во­бо­де­но и про­во­ка­тив­но. Въ сѫ­що­то врѣ­ме, за по­ли­ти­чес­ки пос­то­ве се прѣд­ла­гатъ ни­ко­му не­из­вѣс­тни или пъкъ ком­про­ме­ти­ра­ни ли­ца – Пла­менъ Ни­ко­ловъ, об­ви­не­ни­ятъ въ пла­ги­ат­ство Или­евъ, омѫ­же­на­та за осѫж­данъ Сил­вия Ба­кар­джи­е­ва, съ­ну­ва­щи­ятъ со­ро­со­и­ди Мом­чилъ Ива­новъ и т.н. Го­во­ри се за „но­се­не на по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ность“, но тя нѣ­какъ си не се пла­ни­ра да се но­си отъ глав­ни­тѣ въ пар­ти­я­та.

Планъ за дѣйс­твие яв­но лип­сва – ли­ца и по­ли­ти­ки се за­я­вя­ватъ на­по­со­ки, ка­то ви­на­ги се твър­ди, че ста­ва­ло въп­росъ за пло­да на про­дъл­жи­тел­ни уси­лия. Та­ка Фи­липъ Ста­невъ за­я­ви, че съ Или­евъ ра­бо­тѣ­ли отъ три го­ди­ни; за кан­ди­да­ту­ра­та на Ни­ко­лай Ва­си­левъ рѣ­ше­ни­е­то би­ло взе­то прѣ­ди два мѣ­се­ца; за­мѣ­на­та му съ Пла­менъ Ни­ко­ловъ пъкъ би­ла рѣ­ше­на още на 15 юли, а не на 30, как­то со­чѫтъ фак­ти­тѣ.

ЛО­ГИЧ­НО Е ДБ И „ИЗ­ПРА­ВИ СЕ!“ ДА НЕ ПОД­КРѢ­ПѬТЪ ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО­ТО

От­но­ше­ни­я­та меж­ду „Има та­къвъ на­родъ“ и дру­ги­тѣ двѣ „пар­тии на про­тес­та“ рѣз­ко се вло­ши­ха слѣдъ из­бо­ри­тѣ. „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ и „Из­пра­ви се!“ мно­гок­рат­но нас­то­я­ва­ха за под­пис­ва­не на спо­ра­зу­мѣ­ние за по­ли­ти­ка­та, ко­я­то ще во­ди пра­ви­тел­ство­то на Сла­ви Три­фо­новъ. Та­ко­ва оба­че имъ бѣ­ше от­каз­ва­но сис­те­ма­тич­но. Та­ка се стиг­на до съв­мѣс­тни дѣйс­твия на ДБ и „Из­пра­ви се!“, ко­и­то яв­но це­лѣ­ха да при­тис­нѫтъ „Има та­къвъ на­родъ“. На 28 юли Хрис­то Ива­новъ нап­ра­ви дек­ла­ра­ция отъ пар­ла­мен­тар­на­та три­бу­на, съ ко­я­то по­ис­ка чис­ти хо­ра въ ка­би­не­та и яс­ни ан­га­жи­мен­ти. Сѫ­щия день къмъ ис­ка­не­то се при­съ­е­ди­ни­ха и „Из­пра­ви се!“.

Лич­ни­ятъ със­тавъ на ка­би­не­та да бѫ­де под­бранъ мно­го вни­ма­тел­но отъ хо­ра, ко­и­то прив­ли­чатъ до­вѣ­рие, а не пос­та­вятъ въп­ро­си.

– Хрис­то Ива­новъ, ДБ, 28 юли.

Въ сво­е­то из­каз­ва­не Ива­новъ по­со­чи, че сѫ нуж­ни хо­ра ка­то ми­нис­три­тѣ въ слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство Асѣнъ Ва­си­левъ (фи­нан­си), Ки­рилъ Пет­ковъ (ико­но­ми­ка) и Ни­ко­лай Ден­ковъ (об­ра­зо­ва­ние). Отъ „Има та­къвъ на­родъ“ по­бър­за­ха да из­мис­лѭтъ ком­про­ма­ти – Асѣнъ Ва­си­левъ билъ прѣ­ка­ле­но лѣвъ, билъ кралъ ин­те­лек­ту­ал­на соб­стве­ность; Ки­рилъ Пет­ковъ пъкъ билъ въ кон­фликтъ на ин­те­ре­си. Сце­на­рис­ти­тѣ се ока­за­ха лов­ки въ съ­чи­ня­ва­не­то на опет­ня­ва­щи лъ­жи.

Има ми­нис­три отъ слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство, ко­и­то прив­ли­чатъ ог­ром­но одоб­ре­ние, ка­то Ки­рилъ Пет­ковъ, Асѣнъ Ва­си­левъ и Ни­ко­лай Ден­ковъ и би­ха мог­ли да бѫ­дѫтъ часть и отъ ре­до­венъ ка­би­нетъ.

– Хрис­то Ива­новъ, ДБ, 28 юли.

На 12 юли оба­че са­ми­ятъ Сла­ви Три­фо­новъ бѣ­ше за­я­вилъ, че Пет­ковъ и Ва­си­левъ сѫ би­ли ка­не­ни за ми­нис­три въ пра­ви­тел­ство­то на „Има та­къвъ на­родъ“. Тѣ оба­че от­ка­за­ли. То­ва по­каз­ва нед­вус­ми­се­но, че „Има та­къвъ на­родъ“ сѫ го­то­ви да се нах­вър­лѭтъ на все­ки­го, ако не иг­рае по свир­ка­та имъ. То­га­ва Ки­рилъ Пет­ковъ по­со­чи, че при­чи­на­та да не е при­е­ме е от­ка­зътъ на „Има та­къвъ на­родъ“ да му га­ран­ти­ра не­за­ви­си­мость.

Азъ съмъ ми­нис­търъ на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия и на бъл­га­ри­тѣ. Пре­зи­ден­тътъ по­ка­за, че мо­же да се да­де въз­мож­ность на не­за­ви­си­ми хо­ра да уп­рав­ля­ватъ и рѣ­ша­ватъ, безъ да има звъ­не­не, на­тискъ и на­пѫт­ствия.

– Ки­рилъ Пет­ковъ, ми­нис­търъ на ико­но­ми­ка­та, 2 ав­густъ.

КЪМЪ КА­ТАС­ТРО­ФА И СКАН­ДА­ЛИ

На 6 ав­густъ кан­ди­датъ-пре­ми­е­рътъ Пла­менъ Ни­ко­ловъ врѫ­чи на пре­зи­ден­та своя про­ек­то-ка­би­нетъ. Ра­девъ под­пи­са указъ, съ кой­то прѣд­ла­га на На­род­но­то съб­ра­ние да из­бе­ре но­во­то пра­ви­тел­ство. Гла­су­ва­не­то най-вѣ­ро­ят­но ще се със­тои на 11 ав­густъ, въ срѣ­да. Къмъ сѫ­бо­та 7 ав­густъ се знае, че за ще гла­су­ватъ „Има та­къвъ на­родъ“ (65 де­пу­та­ти), про­тивъ ще сѫ ГЕРБ (63 де­пу­та­ти, рѣ­ше­ни­е­то за от­ри­ца­те­ленъ вотъ е на Бой­ко Бо­ри­восъ отъ 3 ав­густъ); „Зе­ле­но­то дви­же­ние“, часть отъ ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ прѣ­по­рѫ­ча на де­пу­та­ти­тѣ си (4) да гла­су­ватъ про­тивъ. По­ра­ди лип­са на пис­ме­ни спо­ра­зу­мѣ­ния и не­съг­ла­сие съ прѣд­ло­же­ни­тѣ ми­нис­три, ло­гич­но из­глеж­да про­тивъ да гла­су­ватъ и ос­та­на­ли­тѣ де­пу­та­ти отъ ДБ (30), „Из­пра­ви се!“ (13), а сѫ­що и БСП (36). На ДПС вѣ­ро­ят­но мно­го имъ се ис­ка да гла­су­ватъ за (29), но то­ва би има­ло па­губ­ни пос­лѣд­ствия за „Има та­къвъ на­родъ“.

При про­валъ на про­ек­то-ка­би­не­та на Сла­ви Три­фо­новъ, той и сце­на­рис­ти­тѣ му ще раз­вър­жатъ ези­ци­тѣ си за още по­ве­че зло­ба и лъ­жи. Но­ви­тѣ прѣд­сроч­ни из­бо­ри, ко­га­то и да сѫ, ще бѫ­дѫтъ прѣд­шес­тва­ни отъ из­клю­чи­те­но гроз­на кам­па­ния.