БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Служебното правителство – сбъднатиятъ кошмаръ на Борисовъ и Гешевъ

Чете се за 1 минута

Назначенитѣ отъ президента Радевъ министри изобличаватъ ежедневно корупционнитѣ схеми на правителството на Бойко Борисовъ и критикуватъ открито главния прокуроръ Гешевъ

Бъл­га­рия не е има­ла тол­ко­ва ак­тив­но слу­жеб­но пра­ви­тел­ство. Мо­же да се ка­же до­ри, че въ пос­лѣд­ни­тѣ 20 го­ди­ни Бъл­га­рия не е има­ла тол­ко­ва ак­тив­но как­во­то и да е пра­ви­тел­ство, би­ло то слу­жеб­но или ре­дов­но. За по-мал­ко отъ два мѣ­се­ца отъ наз­на­че­ни­е­то си на 15 май, ми­нис­три­тѣ отъ ка­би­не­та Яневъ изоб­ли­чи­ха по­роч­ни схе­ми за ми­ли­ар­ди ле­во­ве, но сѫ­що та­ка прѣд­стои и да под­пи­шѫтъ ин­вес­ти­ци­он­ни до­го­во­ри за ми­ли­о­ни.

НАЙ-АК­ТИВ­НИ­ТѢ МИ­НИС­ТРИ

Нѣ­кол­ко отъ ми­нис­три­тѣ въ слу­жеб­ния ка­би­нетъ се от­ли­чи­ха съ осо­бе­но го­лѣ­ма ак­тив­ность, а имен­но Бой­ко Раш­ковъ (ми­нис­търъ на вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти и зам.-ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель), Асѣнъ Ва­си­левъ (фи­нан­си), Ви­о­ле­та Ко­ми­то­ва (ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и бла­го­ус­тройс­тво), Ки­рилъ Пет­ковъ (ико­но­ми­ка), но сѫ­що и Стой­чо Ка­ца­ровъ (здра­ве­о­паз­ва­не) и Ве­лис­лавъ Ми­не­ковъ (кул­ту­ра).

Об­що­то е, че всич­ки ми­нис­три се за­е­ха да увол­ня­ватъ слу­жи­те­ли съ рѫ­ко­вод­ни фун­кции въ дър­жав­ни ин­сти­ту­ции и ком­па­нии, хо­ра, ко­и­то въ пос­лѣд­ни­тѣ го­ди­ни сѫ до­ка­за­ли не­доб­ро­съ­вѣс­тность­та и лип­са­та си на про­фе­си­о­на­ли­зъмъ, но сто­я­ха на пос­то­ве­тѣ си съ бла­гос­ло­ви­я­та на Бой­ко Бо­ри­совъ и пар­ти­я­та му.

Та­ка си за­ми­на­ха без­брой кад­ри, наз­на­че­ни отъ ГЕРБ – прѣд­се­да­те­льтъ на ДАНС Ди­ми­търъ Ге­ор­ги­евъ, ди­рек­то­рътъ на На­ци­о­нал­на аген­ция ра­зуз­на­ва­не Ата­насъ Ата­на­совъ, ди­рек­то­рътъ на служ­ба „Во­ен­на ин­фор­ма­ция“ Ве­се­линъ Ива­новъ, Снѣ­жи­на Ди­не­ва, Пла­менъ Ива­новъ и Сил­вия Ру­си­но­ва, чле­но­ве на съ­вѣ­та на ди­рек­то­ри­тѣ на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, из­пъл­ни­тел­ни­ятъ ди­рек­торъ на „Ав­то­ма­гис­тра­ли“ Сто­янъ Бѣ­ли­чевъ, Мит­ко Си­ме­о­новъ и Ве­ли­на Бур­ска, чле­но­ве на над­зор­ния съ­вѣтъ на Бъл­гар­ска­та бан­ка за раз­ви­тие (ББР), ди­рек­тор­ка­та на Аген­ци­я­та по впис­ва­ни­я­та Габ­ри­е­ла Ко­за­ре­ва, ди­рек­то­рътъ на На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­тѣ Га­ля Ди­мит­ро­ва, ди­рек­то­рътъ на Алек­сан­дров­ска бол­ни­ца Бо­рисъ Бо­говъ, ди­рек­то­рътъ на пра­ви­тел­стве­на бол­ни­ца „Ло­зе­нецъ“ Лю­бо­миръ Спа­совъ, поч­ти всич­ки об­лас­тни уп­ра­ви­те­ли и мно­го дру­ги.

ЕЖЕД­НЕ­ВИЕ РАЗ­КРИ­ТИЯ ЗА ПРА­ХО­СА­НИ МИ­ЛИ­АР­ДИ