БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

18 априлъ 2023 | година 5, брой 1

Партията на Слави тласна България къмъ поредна тежка политическа криза

Чете се за 4 минути

На 8 юни Слави Трифоновъ изненадващо обяви, че партията му напуска правителството. Седмица по-късно, вотъ на недовѣрие бѣ внесенъ отъ ГЕРБ.

„Има та­къвъ на­родъ“, по-раз­поз­на­ва­е­ма подъ наз­ва­ни­е­то „пар­ти­я­та на Сла­ви“, е на­пѫть да прѣ­диз­ви­ка тре­ти из­вън­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри съ по­ве­де­ни­е­то си. На 8 юни три­ма отъ ми­нис­три­тѣ на ИТН на­пус­на­ха за­се­да­ние на пра­ви­тел­ство­то, а мал­ко по-къс­но Сла­ви Три­фо­новъ обя­ви чрѣзъ съ­об­ще­ние въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи, че „из­тег­ля“ ми­нис­три­тѣ си. Шо­у­ме­нътъ об­ви­ни пра­ви­тел­ство­то въ бе­зог­лед­но хар­че­не на дър­жав­ни срѣд­ства и въ опитъ да от­мѣ­ни бъл­гар­ско­то ве­то за за­поч­ва­не на прѣ­го­во­ри за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Ре­пуб­ли­ка Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния къмъ Ев­ро­пейс­кия съ­юзъ.

СЛО­ВЕС­НА ПРѢС­ТРѢЛ­КА МЕЖ­ДУ „ПРО­ДЪЛ­ЖА­ВА­МЕ ПРО­МѢ­НА­ТА“ И „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“

Още сѫ­щия день за­поч­на ярос­тна раз­мѣ­на на об­ви­не­ния меж­ду „Има та­къвъ на­родъ“ и най-го­лѣ­ма­та пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­на си­ла, „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“. Нап­ре­же­ние меж­ду двѣ­тѣ фор­ма­ции тлѣе отъ мѣ­се­ци. Тѣх­ни бѣ­ха един­стве­ни­тѣ кан­ди­да­ту­ри за уп­ра­ви­тель на Бъл­гар­ска­та на­род­на бан­ка – Ан­дрей Гю­ровъ отъ ПП и Лю­бо­миръ Ка­ри­ман­ски отъ ИТН. Въ край­на смѣт­ка про­це­ду­ра­та въ На­род­но­то съб­ра­ние про­пад­на и новъ уп­ра­ви­тель на БНБ все още не е из­бранъ. Об­ви­не­ни­я­та си къмъ ко­а­ли­ци­он­ния пар­тньоръ Три­фо­новъ прѣ­пов­то­ри въ не­дѣ­ля 12 юни по врѣ­ме на пър­во­то ин­тер­вю, ко­е­то да­де за го­ди­на­та.

Отъ ПП обяс­ни­ха дѣйс­тви­я­та на ИТН съ прѣс­тѫп­ни под­бу­ди. Пар­ти­я­та на Сла­ви ис­ка­ла да раз­да­де ми­ли­ар­ди ле­во­ве на пѫт­нос­тро­и­тел­ни фир­ми близ­ки до ГЕРБ, да поп­рѣ­чи на ре­фор­ма­та на ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия КПКОН­ПИ. Ка­то при­чи­на за прѣ­да­тел­ство­то на Сла­ви се по­соч­ва и въ­веж­да­не­то на ефек­ти­венъ гра­ни­ченъ кон­тролъ на Ка­пи­танъ Ан­дре­е­во, от­кѫ­дѣ­то се твър­ди, че всѣ­ка го­ди­на сѫ ми­на­ва­ли аф­га­нис­тан­ски нар­ко­ти­ци за ми­ли­ар­ди, и то съ по­мощь­та на час­тна фир­ма, ко­я­то уп­раж­ня­ва­ла фи­то­са­ни­тар­ния кон­тролъ отъ име­то на дър­жа­ва­та.

Из­вед­нъжъ се ока­за, че крѣх­ко­то мно­зин­ство на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ не сѫ­щес­тву­ва – съ из­ли­за­не­то на ИТН отъ ко­а­ли­ци­я­та, де­пу­та­ти­тѣ под­крѣ­пя­щи пра­ви­тел­ство­то пад­на­ха до 109, да­лечъ отъ нуж­ни­тѣ 121.

РАЗ­ЦѢП­ЛЕ­НИЕ ВЪ „ИМА ТА­КЪВЪ НА­РОДЪ“

Ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Ки­рилъ Пет­ковъ не из­глеж­да­ше впе­чат­ленъ и твър­дѣ­ше още на 8 юни, че сѫ дос­та­тъч­ни са­мо 12 отъ 25-тѣ де­пу­та­ти на ИТН, за да оцѣ­лѣе пра­ви­тел­ство­то и мно­зин­ство от­но­во да има. Въ по­не­дѣл­никъ 13 юни ста­на фактъ и от­дѣ­ля­не­то на пе­ти­ма де­пу­та­ти отъ пар­ла­мен­тар­на­та гру­па на пар­ти­я­та на Сла­ви. Из­не­над­ва­що на­че­ло на от­цѣп­ни­ци­тѣ зас­та­на еди­ни­ятъ отъ ми­нис­три­тѣ, на­пус­на­ли пра­ви­тел­стве­но­то за­се­да­ние нѣ­кол­ко дни по-ра­но, Ра­дос­тинъ Ва­си­левъ, съ ре­соръ спортъ.

Ве­черь­та на 13 юни бѣ­ха да­де­ни три прес­кон­фе­рен­ции: отъ от­цѣп­ни­ци­тѣ отъ ИТН, отъ рѫ­ко­вод­ства­та на ПП и ИТН. Ста­на яс­но, че Сла­ви Три­фо­новъ вър­ти пар­ти­я­та си ка­то фир­ма, че на де­пу­та­ти­тѣ се от­каз­ва пра­во на лич­но мнѣ­ние, а глав­ни­ятъ ин­стру­ментъ за на­ла­га­не на пар­тий­ни­тѣ рѣ­ше­ния е Тош­ко Йор­да­новъ, чи­е­то аро­ган­тно по­ве­де­ние смай­ва­ше об­щес­тве­ность­та прѣзъ из­ми­на­ла­та го­ди­на. Въ пос­лѣс­твие Ива Ми­те­ва, ко­я­то ос­та­на вѣр­на на пар­ти­я­та, пот­вър­ди, че де­пу­та­ти­тѣ сѫ под­ла­га­ни на тес­то­ве за ло­ял­ность къмъ рѫ­ко­вод­ство­то, нѣ­кои до­ри сѫ ми­на­ва­ли прѣзъ де­тек­торъ на лъ­жа­та.

ВОТЪ НА НЕ­ДО­ВѢ­РИЕ

Въ пър­ви­тѣ дни на кри­за­та пра­вѣ­ше впе­чат­ле­ние мъл­ча­ни­е­то на опо­зи­ци­он­ни­тѣ ГЕРБ и ДПС. На 8 юни пар­тий­ни­ятъ ли­деръ на бив­ши­тѣ уп­рав­ля­ва­щи Бой­ко Бо­ри­совъ до­ри за­я­ви, че не знае ни­що, за­що­то нѣ­малъ токъ въ до­ма си въ Бан­кя. Вис­ши пар­тий­ци за­я­ви­ха, че вотъ на не­до­вѣ­рие на пра­ви­тел­ство­то нѣ­ма да се ис­ка. Ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Пет­ковъ пъкъ за­я­ви, че нѣ­ма да ис­ка вотъ на до­вѣ­рие отъ На­род­но­то съб­ра­ние. Ста­на яс­но и че нѣ­ма да се бър­за съ гла­су­ва­не­то на ми­нис­тер­ски­тѣ ос­тав­ки – вна­ся­не­то имъ въ пар­ла­мен­та за­ви­си из­цѣ­ло отъ пре­ми­е­ра.

Нѣ­ща­та рѣз­ко се про­мѣ­ни­ха въ втор­никъ 14 юни. Къс­но слѣ­до­бѣдъ ГЕРБ обя­ви­ха, че спѣш­но вна­сятъ вотъ на не­до­вѣ­рие и се гот­вятъ за из­бо­ри. Про­це­ду­ра­та по вхо­ди­ра­не­то на прѣд­ло­же­ни­е­то за вотъ на не­до­вѣ­рие бѣ за­дѣйс­тва­на още на слѣд­ва­щия день, пър­ви за­се­да­те­ленъ за На­род­но­то съб­ра­ние прѣзъ но­ва­та сед­ми­ца. Въ под­крѣ­па на во­та на не­до­вѣ­рие бър­зо се обя­ви­ха как­то ДПС и „Въз­раж­да­не“, та­ка и дос­ко­рош­ни­тѣ бив­ши ко­а­ли­ци­он­ни пар­тньоръ ИТН.

МА­КЕ­ДО­НИЯ

Ан­тип­ра­ви­тел­стве­ни­тѣ пар­тии вся­чес­ки се стре­мѭтъ да из­ве­дѫтъ на прѣ­денъ планъ те­ма­та за бъл­гар­ско­то ве­то срѣ­щу за­поч­ва­не­то на прѣ­го­во­ри за при­съ­е­ди­ня­ва­не на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния къмъ ЕС. Прѣд­ста­ви­те­ли на ИТН ис­те­ри­чес­ки пов­та­рятъ, че ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ се опит­валъ тай­но да от­мѣ­ни ве­то­то. Стиг­на се до ис­ка­не за из­слуш­ва­не въ НС на ми­нис­тъ­ра на Вън­шни­тѣ ра­бо­ти, Те­о­до­ра Ген­чов­ска, из­лѫ­че­на отъ пар­ти­я­та на Сла­ви. Тя твър­ди, че раз­по­ла­га съ до­ку­мен­ти про­тивъ Пет­ковъ. Тѣ оба­че би­ли сек­рет­ни и не мо­же­ло да се прѣд­ста­вятъ на от­кри­то за­се­да­ние на НС. Бла­го­да­ре­ние на не­ка­дър­ность­та на „Въз­раж­да­не“, рѣ­ше­ние за из­слуш­ва­не на зак­ри­то за­се­да­ние оба­че не бѣ при­е­то. При­чи­на­та е, че отъ про­рус­ка­та пар­тия гла­су­ва­ха про­тивъ зак­ри­то­то за­се­да­ние, а пос­лѣ прѣд­се­да­те­льтъ на пар­ла­мен­та Мин­чевъ от­ка­за да под­ло­жи рѣ­ше­ни­е­то на прѣг­ла­су­ва­не.

От­ка­зътъ на Мин­чевъ до­ве­де пъкъ до съ­би­ра­не на 120 под­пи­са съ ис­ка­не за от­стра­ня­ва­не­то му отъ прѣд­се­да­тел­ско­то мѣс­то. То ще бѫ­де гла­су­ва­но въ чет­вър­тъкъ 16 юни. Прѣд­видъ че но­во­то мно­зин­ство на ГЕРБ, ДПС, ИТН и „Въз­раж­да­не“ раз­по­ла­га съ 126 де­пу­та­ти, пер­спек­ти­ви­тѣ прѣдъ Мин­чевъ, пра­ви­тел­ство­то и Бъл­га­рия не сѫ доб­ри.