БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Министъръ Минековъ въ остъръ сблъсъкъ съ директора на БНТ Кошлуковъ

Чете се за 4 минути

Минековъ обвини Кошлуковъ въ пристрастность къмъ ГЕРБ. Схватката между двамата доведе до оставка въ Съвѣта за електронни медии (СЕМ).

На 22 май, сѫ­бо­та сут­ринь, ко­га­то Бъл­га­рия ве­че се уп­рав­ля­ва­ше отъ слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство наз­на­че­но отъ пре­зи­ден­та Ра­девъ, а пар­ла­мен­тътъ бѣ­ше раз­пус­натъ, БНТ прѣ­кѫс­на ре­дов­на­та си прог­ра­ма, за да прѣ­да­ва на жи­во бри­фингъ на пар­тия ГЕРБ. Встѫ­пи­ли­ятъ въ длъж­ность ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та Ве­лис­лавъ Ми­не­ковъ, дѣйс­твенъ учас­тникъ въ про­тес­ти­тѣ срѣ­щу ГЕРБ отъ лѣ­то­то на 2020 г., ока­чес­тви слу­чая ка­то „из­клю­чи­тел­но скан­да­ленъ“ и „теж­ко на­ру­ше­ние“. Въ ефи­ра на прѣ­да­ва­не­то „Ал­тер­на­ти­ва­та“ по TV1 на 24 май ми­нис­търъ Ми­не­ковъ об­ви­ни за на­ру­ше­ни­е­то ди­рек­то­ра на БНТ, Емилъ Кош­лу­ковъ и за­я­ви: „Ако той не ми от­го­во­ри, азъ ще нас­то­я­вамъ за не­го­ва­та не­за­бав­на ос­тав­ка, въп­рѣ­ки че той ве­че е за ос­тав­ка“. Ми­не­ковъ ка­за, че ще из­пра­ти пис­мо до Съ­вѣ­та за елек­трон­ни ме­дии (СЕМ), кой­то наз­на­ча­ва и мо­же да ос­во­бож­да­ва ди­рек­то­ри­тѣ на на­ци­о­нал­ни­тѣ ме­дии, съ ис­ка­не за из­вър­шва­не на про­вѣр­ка.

Кош­лу­ковъ ве­че е за ос­тав­ка.

– Ве­лис­лавъ Ми­не­ковъ, ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та

От­вѣ­тътъ отъ стра­на на ужи­ле­ни­тѣ не за­къс­нѣ. Още на слѣд­ва­щия день, 25 май, отъ СЕМ из­лѣ­зо­ха съ съ­об­ще­ние, че не сѫ по­лу­ча­ва­ли пис­мо отъ ми­нис­търъ Ми­не­ковъ и че той та­ка или ина­че нѣ­ма ду­ма­та от­нос­но ре­дак­ци­он­ни­тѣ прак­ти­ки на БНТ или ис­ка­не­то на ос­тав­ка­та на Кош­лу­ковъ. Отъ ди­рек­ция „Но­ви­ни и ак­ту­ал­ни прѣ­да­ва­ния“ на БНТ пъкъ за­я­ви­ха, че „прѣ­ко­то включ­ва­не на част от прес­кон­фе­рен­ци­я­та бе­ше в рам­ки­те на ак­ту­а­лен ин­фор­ма­ци­о­нен блок [...] та­ка, как­то сме пра­ви­ли при дру­ги съ­би­тия, вклю­чи­тел­но на ин­сти­ту­ции ка­то пар­ла­мен­та, пре­зи­ден­та и дру­ги по­ли­ти­чес­ки пар­тии“. По­доб­ни включ­ва­ния на бри­фин­ги на дру­ги пар­тии, раз­би­ра се, не е има­ло отъ го­ди­ни, а срав­ня­ва­не­то на ГЕРБ съ пар­ла­мен­та и пре­зи­ден­та е бѣ­лѣгъ за из­вра­те­ни­тѣ раз­би­ра­ния на се­гаш­но­то рѫ­ко­вод­ство на на­ци­о­нал­на­та те­ле­ви­зия.

КОШ­ЛУ­КОВЪ ПЛА­ЧЕ ПРѢДЪ ЕС: МИ­НЕ­КОВЪ ГО „СМРА­ЗЯ­ВАЛЪ“

Мѣ­сецъ по-къс­но, на 25 юни, кон­флик­тътъ меж­ду Ми­не­ковъ и Кош­лу­ковъ не прос­то не стих­ва, а до­ри се раз­пал­ва и хвър­ля ис­кри. Ста­на яс­но, че Кош­лу­ковъ е из­пра­тилъ пис­мо до мно­жес­тво ев­ро­пейс­ки ин­сти­ту­ции, въ ко­е­то се оп­лак­ва, че Ми­не­ковъ уп­раж­ня­валъ по­ли­ти­чес­ки и пра­ви­тел­ственъ на­тискъ, а дѣйс­тви­я­та му има­ли „смра­зя­ващъ ефектъ“ вър­ху сво­бо­да­та на из­ра­зя­ва­не и ре­дак­ци­он­на­та не­за­ви­си­мость на БНТ.

Меж­дув­рѣ­мен­но, Ми­не­ковъ смек­чи по­зи­ци­я­та си, за­я­вя­вай­ки, че ос­тав­ка­та на Кош­лу­ковъ е по­ис­калъ въ ка­чес­тво­то си на граж­да­нинъ, а не на ми­нис­търъ на кул­ту­ра­та.

ОС­ТАВ­КА ВЪ СЕМ

Проб­ле­мътъ яв­но не е из­мис­ленъ, за­що­то на 28 юни прес­сек­ре­та­ри­а­тътъ на пре­зи­ден­та съ­об­щи, че Иве­ли­на Ди­мит­ро­ва, членъ на СЕМ отъ пре­зи­ден­тска­та кво­та, е по­да­ла ос­тав­ка. При­чи­ни­тѣ: кон­струк­тив­ни­ятъ ди­а­логъ и доб­ри­ятъ тонъ въ СЕМ сѫ се за­гу­би­ли. Прѣд­се­да­тел­ка­та на СЕМ Бе­ти­на Жо­те­ва не смѣт­на за нуж­но да вна­сѫ яс­но­та по те­ма­та и за­я­ви ла­ко­нич­но: „То­ва е ней­но рѣ­ше­ние, тя та­ка е прѣ­цѣ­ни­ла“. Прѣд­стои Ра­девъ да наз­на­чи новъ членъ на СЕМ – ор­га­нътъ се със­тои отъ пе­ти­ма чле­но­ве (въ мо­мен­та всич­ки же­ни), отъ ко­и­то три­ма се наз­на­ча­ватъ отъ На­род­но­то съб­ра­ние, а два­ма – отъ пре­зи­ден­та на ре­пуб­ли­ка­та.

На 2 юли Ди­мит­ро­ва въ ин­тер­вю за „24 ча­са“ Ди­мит­ро­ва уп­рѣк­на СЕМ, че ре­а­ги­ра сте­рил­но на об­щес­тве­ни­тѣ при­зи­ви за ос­тав­ки. „Тpѣб­ва­ше да има pаз­го­воpъ за­що е то­ва не­до­волcтво къмъ наcъ, как­во cтои задъ не­го, ос­но­ва­тел­но ли е. Но нѣ­какъ си не усѣ­тихъ же­ла­ние, а по-ско­ро уп­рѣ­ци къмъ менъ“, про­дъл­жа­ва тя.

Бѣxа поиcка­ни ос­тав­ки­тѣ на СЕМ, а ре­ак­ци­я­та на съ­вѣ­та ми се сто­ри дос­та сте­рил­на.

– Иве­ли­на Ди­мит­ро­ва, членъ на СЕМ въ ос­тав­ка

Въ ин­тер­вю­то Ди­мит­ро­ва из­каз­ва мнѣ­ние, че по­ли­ти­зи­ра­но­то по­ве­де­ние на чле­но­ве­тѣ на СЕМ е въп­росъ на тѣ­хенъ ли­ченъ из­боръ, т.е. единъ наз­на­ченъ въ съ­вѣ­та мо­же да рѣ­ши да слу­жи на наз­на­чи­лия го или да бѫ­де не­за­ви­симъ и без­прис­трас­тенъ. Въ сѫ­що­то врѣ­ме, Ди­мит­ро­ва приз­на­ва, че бор­ба­та съ цен­зу­ра­та въ Бъл­га­рия е не­дос­та­тъч­на, за­що­то не сѫ­щес­тву­ватъ за­ко­но­ви кри­те­рии за цен­зу­ра.

Ни­кой не на­ла­га цен­зу­ра и не ос­та­вя под­писъ за то­ва; трѣб­ва да има кри­те­рии кои сѫ ин­ди­рек­тни­тѣ бѣ­лѣ­зи за цен­зу­ра.

– Иве­ли­на Ди­мит­ро­ва, членъ на СЕМ въ ос­тав­ка.

ВЪ ПЕР­СПЕК­ТИ­ВА

Спо­рътъ меж­ду Ми­не­ковъ и Кош­лу­ковъ яв­но ще бѫ­де раз­рѣ­шенъ слѣдъ пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри. Шан­со­ве­тѣ Кош­лу­ковъ да за­па­зи пос­та си не из­глеж­датъ го­лѣ­ми: ГЕРБ нѣ­ма да сѫ фак­торъ въ ско­ро врѣ­ме, а от­ри­ца­тел­но­то от­но­ше­ние на „Има та­къвъ на­родъ“ къмъ го­лѣ­ми­тѣ на­ци­о­нал­ни ме­дии, ко­и­то ужъ ре­гу­ли­ра СЕМ, е из­клю­чи­тел­но сил­но. На­пъл­но е въз­мож­но да се пов­то­ри сце­на­ри­ятъ съ ЦИК: да бѫ­дѫтъ вне­се­ни про­мѣ­ни въ За­ко­на за елек­трон­ни­тѣ съ­об­ще­ния и със­та­вътъ на ЦИК да бѫ­де про­мѣ­ненъ. Но­ви­ятъ със­тавъ ще мо­же да увол­ни Кош­лу­ковъ безъ из­лиш­ни це­ре­мо­нии, как­ви­то той не зас­лу­жа­ва.