БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Ноемврийски избори: побѣда за „Продължаваме промѣната“, крайната „Възраждане“ влиза въ парламента

Чете се за 4 минути

Партията на Кирилъ Петковъ и Асѣнъ Василевъ единствена има потенциалъ да сформира управляващо мнозинство. Руменъ Радевъ далечъ напрѣдъ отъ Анастасъ Герджиковъ, но балотажъ ще има.

За тре­ти пѫть въ рам­ки­тѣ на ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на Бъл­га­рия се съ­буж­да за­ма­я­на слѣдъ теж­ка из­бор­на нощь. За­лѣ­зътъ на ГЕРБ про­дъл­жа­ва, въ пар­ла­мен­та вли­за край­на пар­тия съ бе­зум­ни пос­ла­ния, ДПС си оси­гу­ря­ва сил­ни по­зи­ции чрѣзъ всѣ­как­ви на­ру­ше­ния въ Тур­ция, „Из­пра­ви се!“ вли­затъ въ ис­то­ри­я­та, а „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ ще има сим­во­лич­но пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ви­тел­ство.

СО­ЦИ­О­ЛО­ЗИ­ТѢ ОТ­НО­ВО НЕ ПОЗ­НА­ХА

Отъ бъл­гар­ски­тѣ со­ци­о­ло­зи пол­за нѣ­ма – тѣ ни­ко­га не поз­на­ватъ. То­зи пѫть мно­жес­тво­то про­уч­ва­ния прѣ­ди из­бо­ри­тѣ да­ва­ха со­лид­на прѣд­ни­на на ГЕРБ, а въ край­на смѣт­ка по­бѣ­ди­тель е „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ на бив­ши­тѣ слу­жеб­ни ми­нис­три Ки­рилъ Пет­ковъ и Асѣнъ Ва­си­левъ. Спо­редъ прѣд­ва­ри­тел­ни­тѣ дан­ни отъ нощь­та на 14 но­ем­ври, тѣ по­лу­ча­ватъ до­вѣ­ри­е­то на око­ло ед­на чет­върть отъ гла­су­ва­ли­тѣ, до­ка­то ГЕРБ сли­затъ на око­ло 20%. Про­пасть­та меж­ду двѣ­тѣ пар­тии ще се за­дъл­бо­чи слѣдъ прис­ти­га­не­то на ре­зул­та­ти­тѣ отъ во­та въ За­пад­на Ев­ро­па.

Бла­го­да­ре­ние на по­бѣ­да­та си, „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ ще по­лу­чи въз­мож­ность пър­ва да прѣд­ло­жи пра­ви­тел­ство. Спо­редъ за­яв­ле­ни­я­та на ли­де­ри­тѣ на пар­ти­я­та, под­крѣ­па ще се тър­си отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, БСП и „Има та­къвъ на­родъ“. ГЕРБ и ДПС ще ос­та­нѫтъ из­вънъ власть­та.

ДПС – въ въз­ходъ съ съм­ни­тел­ни срѣд­ства

Из­бо­ри­тѣ до­не­со­ха мно­го ло­ши но­ви­ни, пър­ва­та отъ ко­я­то е ви­со­ки­ятъ ре­зул­татъ на ДПС, пос­тиг­натъ съ мно­го на­ру­ше­ния и ма­ни­пу­ла­ции въ Тур­ция. Ет­ни­чес­ка­та пар­тия най-вѣ­ро­ят­но ще е тре­та въ пар­ла­мен­та, слѣдъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ и сво­и­тѣ доб­ри и вѣр­ни дру­га­ри отъ ГЕРБ. На фо­на на из­би­ра­тел­на ак­тив­ность подъ 40% въ стра­на­та, ДПС ус­пѣ­ва да из­бу­та до ур­ни­тѣ въ Тур­ция два пѫ­ти по­ве­че хо­ра, от­кол­ко­то прѣзъ юли и да си оси­гу­ри око­ло 50 хи­ля­ди гла­са.

На­ру­ше­ни­я­та въ сек­ци­и­тѣ въ Тур­ция сѫ мно­гоб­рой­ни: чле­но­ве на ко­ми­си­я­та сѫ по­ма­га­ли да се пол­зватъ ма­ши­ни­тѣ за гла­су­ва­не, ка­то сѫ гле­да­ли как­во пра­вѭтъ из­би­ра­те­ли­тѣ; чле­но­ве на тур­ски пар­тии сѫ при­сѫт­ства­ли въ и из­вънъ сек­ци­и­тѣ. За съ­жа­ле­ние шан­со­ве­тѣ всич­ки ма­ни­пу­ла­ции на ДПС да бѫ­дѫтъ раз­слѣд­ва­ни и на­ка­за­ни из­глеж­да от­ри­ца­те­ленъ.

ОТ­НО­ВО ФА­ШИ­ЗО­ИД­НА ПАР­ТИЯ ВЪ ПАР­ЛА­МЕН­ТА

Единъ отъ го­лѣ­ми­тѣ по­во­ди за ра­дость слѣдъ из­бо­ри­тѣ прѣзъ ап­рилъ и юли бѣ­ше от­сѫт­стви­е­то въ пар­ла­мен­та на са­моз­ва­на „пат­ри­о­тич­на“ пар­тия. Всич­ки со­ци­о­ло­ги­чес­ки аген­ции вѣ­ща­е­ха, че „Въз­раж­да­не“ на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ нѣ­ма да влѣ­зе въ На­род­но­то съб­ра­ние. Въ нощь­та на из­бо­ри­тѣ грѣш­ка­та имъ ста­на яс­на – съ де­ма­го­ги­я­та си край­на­та пар­тия си до­кар­ва око­ло 5% отъ во­та и ще има ду­зи­на де­пу­та­ти. Ед­но отъ пър­ви­тѣ из­каз­ва­ния на Кос­та­ди­новъ въ из­бор­на­та нощь бѣ­ше, че пар­ти­я­та му ще во­ди прѣ­го­во­ри са­мо при от­па­да­не на мѣр­ки­тѣ срѣ­щу ко­ро­на­ви­ру­са. Как­во по-пат­ри­о­тич­но отъ то­ва да из­би­ешъ соб­стве­ния си на­родъ?

Въ но­вия пар­ла­ментъ от­но­во ще сме сви­дѣ­те­ли на ме­ха­низ­ма, чрѣзъ кой­то ДПС и по­ред­на­та „пат­ри­о­тич­на“ пар­тия вза­им­но си вди­гатъ ак­ци­и­тѣ, за­ни­ма­вай­ки об­щес­тво­то съ из­мис­ле­ни те­ми.

„ДЕ­МОК­РА­ТИЧ­НА БЪЛ­ГА­РИЯ“ – НЕС­ПО­СОБ­НИ ДА ГО­ВО­РѬТЪ СЪ ХО­РА­ТА

Сри­вътъ на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ е тол­ко­ва зна­чи­те­ленъ, че фор­ма­ци­я­та мо­же да се ока­же пос­лѣд­на въ пар­ла­ментъ съ се­демь пар­тии. Той се дъл­жи на ед­но един­стве­но нѣ­що: нес­по­соб­ность­та на то­зи по­ли­ти­чес­ки про­ектъ да го­во­ри съ хо­ра­та. От­ли­вътъ на гла­со­ве фор­мал­но е къмъ „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“, но при­чи­на­та е въ лип­са­та на ха­риз­ма­тич­ни лич­нос­ти въ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, въ твър­дѣ тех­нич­но­то и не­дос­тѫп­но го­во­ре­не за пра­во­сѫд­ни ре­фор­ми, елек­трон­ни пра­ви­тел­ства и су­ве­ри­нетъ: все ху­ба­ви нѣ­ща, ко­и­то оба­че не би­ватъ прѣд­ста­ве­ни по убѣ­ди­те­ленъ на­чинъ.

Ка­тас­тро­фа­ленъ, но прѣ­диз­вѣс­тенъ е и ре­зул­та­тътъ на „Има та­къвъ на­родъ“, ко­и­то отъ пър­ви прѣзъ юли се свли­чатъ до пе­то мѣс­то и ще раз­по­ла­гатъ съ око­ло три пѫ­ти по-мал­ко де­пу­та­ти. Ба­ло­нътъ на Сла­ви Три­фо­новъ спад­на бър­зо.

РА­ДЕВЪ – СЪ ДВОЙ­НА ПРѢД­НИ­НА, НО ЩЕ ИМА БА­ЛО­ТАЖЪ

Ма­ри­о­нет­ни­ятъ кан­ди­датъ-пре­зи­дентъ на ГЕРБ, проф. Анас­тасъ Гер­джи­ковъ, съ­би­ра око­ло 20% отъ гла­со­ве­тѣ, до­ка­то нас­то­я­щи­ятъ пре­зи­дентъ Ру­менъ Ра­девъ е близ­ко до по­бѣ­да съ 50%. Ба­ло­тажъ ще има по ед­на при­чи­на – из­клю­чи­тел­но нис­ка­та из­би­ра­тел­на ак­тив­ность. За да бѫ­де из­бранъ пре­зи­дентъ на пър­ви туръ е нуж­но да сѫ гла­су­ва­ли по­ве­че отъ 50% отъ из­би­ра­те­ли­тѣ по спи­съкъ.

На тре­то мѣс­то е ли­де­рътъ на ДПС Мус­та­фа Ка­ра­да­йѫ, слѣд­ванъ отъ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ. Под­крѣ­пе­ни­ятъ отъ „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ сѫ­дия Ло­занъ Па­новъ ос­та­ва да­лечъ на­задъ. Не­го­ви­ятъ ли­ченъ ре­зул­татъ е по-тра­ги­ченъ и отъ пар­ла­мен­тар­ния на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“. Съ нѣ­кои свои из­каз­ва­ния по врѣ­ме на прѣ­диз­бор­на­та кам­па­ния Па­новъ ус­пѣ да от­вра­ти до­ри онѣ­зи, чий­то гласъ сѣ­кашъ му бѣ­ше си­гу­ренъ.

А ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО?

Труд­но е все още да се ка­же съ кол­ко де­пу­та­ти ще раз­по­ла­га всѣ­ка пар­ла­мен­тар­на гру­па. Къмъ 15 но­ем­ври един­стве­но­то въз­мож­но мно­зин­ство из­глеж­да ко­а­ли­ция на БСП, „Има та­къвъ на­родъ“ и „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ подъ рѫ­ко­вод­ство­то на „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“.