БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Увѣковечиха почерка на Василъ Левски

Чете се за 3 минути

Стефанъ Пѣевъ и екипъ създадоха компютъренъ шрифтъ, който прѣсъздава основнитѣ черти на рѫкописа на Апостола на свободата.

На 24 юни из­лѣ­зе пър­ви­ятъ ди­ги­та­ли­зи­ранъ по­черкъ на нашъ на­ци­о­на­ленъ ге­рой – Ва­силъ Лев­ски. На­чи­на­ни­е­то е пър­во­то по ро­да си въ Бъл­га­рия. Въ дру­ги из­точ­но­ев­ро­пейс­ки стра­ни ве­че сѫ осѫ­щес­тве­ни по­доб­ни про­ек­ти, ка­то ди­ги­та­ли­за­ци­я­та на по­чер­ка на рус­кия пи­са­тель Алек­сан­дъръ Пуш­кинъ, или на сръб­ско-хър­ват­ския ученъ и изоб­рѣ­та­тель Ни­ко­ла Тес­ла.

/media/2021/07/levski.png

Об­ра­зецъ отъ шриф­та, съз­да­денъ отъ еки­па на Сте­фанъ Пѣ­евъ.

Са­ми­ятъ шрифтъ под­дър­жа ла­ти­ни­ца, и пъл­ния на­боръ ки­рил­ски­тѣ бук­ви за бъл­гар­ски, сръб­ски, ма­ке­дон­ски, бѣ­ла­рус­ки и рус­ки, а сѫ­що и на­ши­тѣ двѣ лю­би­ми бук­ви – Ѣ и Ѫ! Той прѣд­став­ля­ва рѫ­ко­пи­сенъ шрифтъ съ мно­го ес­те­ти­чес­ки из­гледъ, кой­то нѣ­ма по­доб­ни въ ба­зо­ви­тѣ шриф­то­ве на Windows.

Шриф­тътъ е осѫ­щес­твенъ отъ На­ци­о­нал­на­та кар­то­ва и пла­теж­на схе­ма съ под­крѣ­па­та на Шу­мен­ски уни­вер­си­тетъ „Епис­копъ Кон­стан­тинъ Прѣс­лав­ски“ как­то и На­ци­о­нал­на­та гим­на­зия за древ­ни ези­ци и кул­ту­ри „Св. Кон­стан­тинъ Ки­рилъ Фи­ло­соф“. Чо­вѣ­кътъ, на ко­го­то трѣб­ва да се бла­го­да­ри за ди­ги­та­ли­зи­ра­не­то на по­чер­ка на Лев­ски, е фи­ло­ло­гътъ, съз­да­тель и из­да­тель на шриф­то­ве Сте­фанъ Пѣ­евъ, кой­то ра­бо­ти по про­ек­та отъ 5 го­ди­ни. Ето той как­во каз­ва той от­нос­но шриф­та:

Как­то ак­тьо­рътъ се вдъх­но­вя­ва отъ об­ра­за на ге­роя, кой­то прѣд­ста­вя прѣдъ пуб­ли­ка­та, та­ка и ти­пог­ра­фътъ, рѣ­шилъ да въз­про­из­ве­де по­чер­ка на ис­то­ри­чес­ка лич­ность, бук­вал­но усѣ­ща ди­ха­ни­е­то на чо­вѣ­ка, по чи­и­то стѫп­ки вър­ви. То­ва е слож­на твор­чес­ка сим­би­о­за, а не ме­ха­нич­но прѣ­на­ся­не на гра­фич­ни фор­ми от фо­то­и­зоб­ра­же­ние къмъ циф­ровъ гра­фи­ченъ фор­матъ. Са­ми­ятъ про­цесъ на ди­ги­та­ли­зи­ра­не­то на по­чер­ка бѣ­ше ог­ром­но прѣ­диз­ви­ка­тел­ство, тъй ка­то у насъ по­до­бенъ опитъ все още лип­сва и чо­вѣкъ не­из­бѣж­но се из­пра­вя прѣдъ не­из­слѣд­ва­но­то и не­из­вѣс­тно­то.

Не би­ва да заб­ра­вя­ме оба­че, че то­ва е на­ча­ло­то, а не кра­ятъ на пѫ­тя. Всѣ­ки ди­ги­та­ленъ про­ектъ мо­же да се раз­ви­ва и обо­га­тя­ва съ нап­рѣ­дъ­ка на тех­но­ло­ги­и­тѣ и опи­та. Шриф­тътъ, съз­да­денъ на ос­но­ва­та на по­чер­ка на Лев­ски, съ­дър­жа на­чер­та­ния на всич­ки глав­ни и мал­ки ки­рил­ски бук­ви, араб­ски циф­ри, прѣ­пи­на­тел­ни зна­ци, как­то и на­чер­та­ния на ог­ра­ни­че­но ко­ли­чес­тво ли­га­тур­ни свър­зва­ния и ва­ри­а­ции на бук­ви. Про­ек­тътъ ос­та­ва от­во­ренъ за раз­ви­тие и усъ­вър­шен­ства­не.

Цѣ­ли­ятъ екипъ нѣ­кол­кок­рат­но пот­вър­ди, че има же­ла­ние да про­дъл­жи съ дру­ги по­доб­ни про­ек­ти. Въ близ­ко врѣ­ме ще раз­бе­ремъ кой ще бѫ­де вто­ри­ятъ бъл­га­ринъ зас­лу­жилъ увѣ­ко­ве­ча­ва­не на своя по­черкъ. Мар­га­ри­та Дон­че­ва пра­ви слѣд­ния ана­лизъ на рѫ­ко­пи­са на Лев­ски:

Лев­ски има единъ отъ най-чис­ти­тѣ и вир­ту­оз­ни по­чер­ци отъ из­вѣс­тни­тѣ ни ре­во­лю­ци­о­не­ри, пос­тиг­натъ чрѣзъ са­мо­об­ра­зо­ва­ние, ка­то сил­но вли­я­ние е ока­залъ френ­ски­ятъ шрифтъ Летръ Ку­ле (Lettres coulées). Ос­нов­ни­тѣ ха­рак­те­рис­ти­ки на по­чер­ка му сѫ: си­ленъ нак­лонъ отъ 60 гра­ду­са – раз­кри­ва сил­на от­да­де­ность на нѣ­що или идея; ле­ко­та при свър­зва­не на зна­ци­тѣ – ме­то­дич­ность и пос­то­ян­ство при пос­ти­га­не на це­ли­тѣ; рит­мич­ность при ре­ду­ва­не на тън­ко и де­бе­ло в дви­же­ни­я­та на пе­ро­то – умѣ­ре­ность, спо­соб­ность за кон­цен­тра­ция и за­паз­ва­не на са­мо­об­ла­да­ние; ви­со­ка хи­ги­е­на на по­чер­ка – чис­то­та­та на пис­мо­то е и чис­то­та на съз­на­ни­е­то; ак­цен­ти въ пис­ме­на­та кар­ти­на – плодъ на не­го­во­то вро­де­но и усъ­вър­шен­ства­но ес­те­тич­но чув­ство и де­ли­кат­ность; Лев­ски при­те­жа­ва раз­ви­та пис­ме­на кул­ту­ра и уп­раж­ня­ванъ по­черкъ, тъй ка­то за­да­ча­та, ко­я­то си пос­та­вя да ор­га­ни­зи­ра ре­во­лю­ци­он­на­та дѣй­ность въ Бъл­га­рия изис­ква ог­ром­на ко­рес­пон­ден­ция, а пис­ме­на­та кул­ту­ра за оно­ва врѣ­ме е би­ла ос­но­венъ бѣ­лѣгъ за ин­те­ли­ген­тность.

Всѣ­ки, кой­то има же­ла­ние да пол­зва то­зи шрифтъ, мо­же да по­да­де за­яв­ка на ад­ресъ https://www.bcard.bg/Levski/.