БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Слави Трифоновъ побѣди Борисовъ на изборитѣ

Чете се за 3 минути

Въ новия парламентъ, партията на Слави Трифоновъ „Има такъвъ народъ“ ще бѫде най-голѣмата, но ще има едва 65 народни прѣдставители.

За мно­зи­на то­ва е по­водъ за праз­никъ – за пръвъ пѫть отъ съз­да­ва­не­то си прѣзъ 2006 г., ГЕРБ за­гу­би­ха пар­ла­мен­тар­ни­тѣ из­бо­ри. По­бѣ­да­та оти­ва при „Има та­къвъ на­родъ“, пар­ти­я­та съз­да­де­на отъ Сла­ви Три­фо­новъ и сце­на­рис­ти­тѣ на шо­у­то му, по­ли­ти­чес­ка фор­ма­ция все още об­гър­на­та въ за­га­дъч­ность.

/media/2021/07/ns46.jpg

Със­тавъ на XLVI На­род­но съб­ра­ние съ брой де­пу­та­ти отъ всѣ­ка пар­тия.

Окон­ча­тел­ни­тѣ ре­зул­та­ти отъ из­бо­ри­тѣ на 11 юли бѣ­ха пуб­ли­ку­ва­ни на сай­та на Цен­трал­на­та из­би­ра­тел­на ко­ми­сия (ЦИК) на 13 юли, ед­ва два дни слѣдъ про­веж­да­не­то на во­та. То­ва доб­ро пос­ти­же­ние се дъл­жи ос­нов­но на ма­шин­но­то гла­су­ва­не, ко­е­то поз­во­ли про­то­ко­ли­тѣ на сек­ци­он­ни­тѣ из­би­ра­тел­ни ко­ми­сии (СИК) да бѫ­дѫтъ със­та­ве­ни съ ед­но на­тис­ка­не на коп­че и безъ ни­как­ви грѣш­ки.

ПРИ­ЛИ­КИ­ТѢ СЪ 4 ЮЛИ

Вя­ла­та прѣ­диз­бор­на кам­па­ния, въ ко­я­то прѣ­ди всич­ко се чу­ва­ше и виж­да­ше как­во пра­ви слу­жеб­но­то пра­ви­тел­ство на пре­зи­ден­та Ра­девъ, до­ве­де до ре­зул­та­ти, ко­и­то сѫ ка­чес­тве­но сѫ­щи­тѣ ка­то про­ве­ли­тѣ се прѣзъ ап­рилъ из­бо­ри. Бро­ятъ и име­на­та на пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­ни­тѣ пар­тии не тър­пи ни­как­во из­мѣ­не­ние. Нѣ­ма про­мѣ­ни въ от­но­си­тел­ния дѣлъ на три отъ тѣхъ, а имен­но БСП, ко­я­то гу­би се­демь мѣс­та, и ДПС и „Из­пра­ви се! Мут­ри, вънъ!“, вся­ка ед­на отъ ко­и­то гу­би точ­но по ед­но де­пу­тат­ско мѣс­то. „Пар­ти­и­тѣ на про­тес­та“ от­но­во нѣ­ма да раз­по­ла­гатъ съ мно­зин­ство въ На­род­но­то съб­ра­ние.

Ма­каръ и то­зи пѫть да му бѣ обър­на­то по-мал­ко вни­ма­ние, про­ва­лътъ на са­моз­ва­ни­тѣ „пат­ри­о­ти“ отъ ВМРО, НФСБ и ВО­ЛЯ е дру­га при­ли­ка меж­ду гла­су­ва­ни­я­та прѣзъ ап­рилъ и прѣзъ юли.

Дру­га при­ли­ка е нис­ка­та из­би­ра­тел­на ак­тив­ность – отъ 49% прѣзъ ап­рилъ сли­за­ме на 41% прѣзъ юли. Ма­шин­но­то гла­су­ва­не оба­че во­ди до из­клю­чи­тел­но мал­ко не­дѣйс­тви­тел­ни гла­со­ве. По та­зи при­чи­на меж­ду два­та во­та дѣйс­тви­тел­ни­тѣ гла­со­ве сѫ на­ма­лѣ­ли съ око­ло по­ло­винъ ми­ли­онъ или 14,6% из­ра­зе­ни спря­мо по­да­де­ни­тѣ на 4 ап­рилъ.

Поч­ти нѣ­ма раз­ли­ка въ броя гла­со­ве отъ чуж­би­на – 171 хил. прѣзъ ап­рилъ, 168 хил. се­га. По то­зи на­чинъ от­ва­ря­не­то на поч­ти двой­но из­би­ра­тел­ни сек­ции из­вънъ стра­на­та ус­пѣ да ком­пен­си­ра ефек­та на лѣт­ни­тѣ от­пус­ки въ Ев­ро­па. Часть отъ бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на съ си­гур­ность сѫ гла­су­ва­ли тозъ пѫть въ Ро­ди­на­та; има го и об­рат­ни­ятъ ефектъ – по­да­де­ни­тѣ въ Гър­ция гла­со­ве ска­чатъ отъ 4 хил. на 9300, т.е. око­ло 5 хил. бъл­гар­ски граж­да­ни сѫ гла­су­ва­ли меж­ду двѣ хо­де­ния на плажъ.

...И РАЗ­ЛИ­КИ­ТѢ

Раз­ли­ки­тѣ съ ап­рил­ски­тѣ из­бо­ри сѫ прѣ­ди всич­ко ко­ли­чес­тве­ни и оказ­ватъ по-ско­ро пси­хо­ло­ги­чес­ко вли­я­ние. Та­ка нап­ри­мѣръ, ГЕРБ гу­бѭтъ 12 мѣс­та въ пар­ла­мен­та. Нѣ­кои ана­ли­за­то­ри каз­ватъ, че гла­су­ва­ли­тѣ за та­зи пар­тия 642 хил. граж­да­ни сѫ „твър­до­то ѝ яд­ро“. Как­ви­то и да сѫ, то­ва е най-сла­би­ятъ ре­зул­татъ отъ пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, кой­то Бо­ри­совъ нѣ­ко­га е ималъ.

/media/2021/07/GERB_deputati.png

Са­мо вед­нъжъ ГЕРБ сѫ уве­ли­ча­ва­ли де­пу­та­ти­тѣ си, а имен­но прѣзъ про­лѣть­та на 2017 г.

За по­ре­денъ пѫть БСП сѫ­що се сри­ва. То­зи пѫть гу­бѭтъ се­демь мѣс­та и сли­затъ на 36 де­пу­та­ти. Ни­то Кор­не­лия Ни­но­ва, ни­то Бой­ко Бо­ри­совъ оба­че не сѫ тръг­на­ли да по­да­ватъ ос­тав­ки.

Ръстъ въ На­род­но­то съб­ра­ние бѣ­лѣ­жѫтъ са­мо два­ма – Сла­ви Три­фо­новъ, кой­то по­лу­ча­ва 14 де­пу­та­ти въ по­ве­че и ко­а­ли­ция „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, ко­я­то из­прѣ­вар­ва ДПС и ве­че е чет­вър­та по­ли­ти­чес­ка си­ла съ се­демь де­пу­та­ти въ по­ве­че.

Мо­же би за пър­ви пѫть по­бѣ­ди­те­льтъ бѣ рѣ­шенъ отъ бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на – безъ тѣх­ни­тѣ гла­со­ве, ГЕРБ щѣ­ха да сѫ пър­ви съ 30 хил. гла­са по­ве­че отъ „Има та­къвъ на­родъ“; съ гла­со­ве­тѣ отъ чуж­би­на тѣ сѫ вто­ри, а раз­ли­ка­та е 15 хил. Кѫ­дѣ е се­га проф. Кон­стан­тинъ Ми­хай­ловъ, кой­то прѣ­ди нѣ­кол­ко мѣ­се­ца ка­за, че „елек­то­ра­ленъ ефектъ на бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на нѣ­ма“?