БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Дебати по вота на недовѣрие на правителството, внесенъ отъ ГЕРБ

Чете се за 5 минути

Докато депутатитѣ се обиждаха въ залата, въ близость до сградата на Народното събрание се проведоха единадесеть протеста.

На 15 юни вотъ на не­до­вѣ­рие на пра­ви­тел­ство­то бѣ по­ис­канъ отъ опо­зи­ци­он­на­та ГЕРБ. По­во­дътъ – про­ва­лътъ въ фи­нан­со­ва­та по­ли­ти­ка­та; при­чи­на­та – из­ли­за­не­то на „Има та­къвъ на­родъ“ отъ уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция и раз­па­да­не­то на мно­зин­ство­то. Слѣдъ ка­то нѣ­кол­ко дни твър­дѣ­ха, че не ис­катъ но­ви из­бо­ри, пар­тий­ци­тѣ на Бой­ко Бо­ри­совъ усѣ­ти­ха, че въз­мож­ность­та все пакъ не е за из­пус­ка­не и про­мѣ­ни­ха по­зи­ци­я­та си. Прѣд­ва­ри­тел­на под­крѣ­па за во­та на не­до­вѣ­рие бѣ за­я­ве­на и отъ ДПС, ИТН и най-ве­че отъ „Въз­раж­да­не“. Псев­до­пат­ри­о­тич­на­та пар­тия има доб­ри со­ци­о­ло­ги­чес­ки про­уч­ва­ния и из­га­ря отъ же­ла­ние за прѣд­сроч­ни из­бо­ри, ко­и­то да ѝ от­ре­дѭтъ по-сил­но при­сѫт­ствие въ пар­ла­мен­та.

Де­ба­ти­тѣ по во­та на не­до­вѣ­рие се про­ве­до­ха на 21 юни. Мо­ти­ви­тѣ за ис­ка­не­то на ГЕРБ бѣ­ха прѣд­ста­ве­ни отъ Ки­рилъ Ана­ни­евъ, бившъ фи­нан­совъ ми­нис­търъ на пар­ти­я­та, слѣдъ от­стра­ня­ва­не­то на Вла­дис­лавъ Го­ра­новъ. Ос­нов­ни­тѣ ар­гу­мен­ти сѫ, че пра­ви­тел­ство­то е до­пус­на­ло ви­со­ка ин­фла­ция, ви­сокъ бюд­же­тенъ де­фи­цитъ и ви­сокъ вън­шенъ дългъ. Те­за­та на ГЕРБ е, че се хар­чи прѣ­ка­ле­но мно­го и та­ка се ру­ша­ла фи­нан­со­ва­та ста­бил­ность на дър­жа­ва­та.

АСѢНЪ ВА­СИ­ЛЕВЪ КАЗ­ВА ИС­ТИ­НА­ТА ПРА­ВО ВЪ ОЧИ­ТѢ НА ГЕРБ

Най-яр­ко по врѣ­ме на де­ба­ти­тѣ се изя­ви фи­нан­со­ви­ятъ ми­нис­търъ Асѣнъ Ва­си­левъ, кой­то не спес­ти ни­що отъ ис­ти­на­та, ка­то от­го­ва­ря­ше на на­пад­ки­тѣ на бив­ши­тѣ ми­нис­три на ГЕРБ, ко­и­то се ки­чѫтъ съ тит­ла­та „ек­спертъ“ – Ки­рилъ Ана­ни­евъ и Де­ни­ца Са­че­ва. Той оп­ро­вер­га точ­ка по точ­ка ар­гу­мен­ти­тѣ на опо­зи­ци­я­та и по­со­чи, че нис­ки­тѣ хар­чо­ве не би­ва да бѫ­дѫтъ са­мо­цель. Той обър­на вни­ма­ние и че бъл­гар­ски­ятъ вън­шенъ дългъ е на­ма­лѣлъ по врѣ­ме на уп­рав­ле­ни­е­то на пра­ви­тел­ство­то, и то съ 600 ми­ли­о­на ле­ва.

Ва­си­левъ изоб­ли­чи по­ли­ти­ка­та на ГЕРБ, ко­я­то не­хае за най-сла­би­тѣ въ об­щес­тво­то. Той за­я­ви: „То­ва, ко­е­то чу­вамъ отъ Васъ, не е прѣд­ло­же­ние какъ по-доб­рѣ да се уп­рав­ля­ва кри­за­та. Не е прѣд­ло­же­ние какъ хо­ра­та, ко­и­то сѫ най-сил­но уда­ре­ни отъ ин­фла­ци­я­та, да мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ за­щи­те­ни. То­ва, ко­е­то чу­вамъ, сѫ по­пу­лис­тки ло­зун­ги и ико­но­ми­чес­ка фи­ло­со­фия, ко­я­то ако мо­гѫ с ъед­но из­ре­че­ние да обоб­щѭ, е: „Да го ду­хатъ бѣд­ни­тѣ“.

Не­цен­зур­на­та реп­ли­ка на Ва­си­левъ очак­ва­но прѣ­диз­ви­ка сил­ни ре­ак­ции, не са­мо въ пар­ла­мен­та, а и из­вънъ не­го. Тя е сви­дѣ­тел­ство за изос­тря­не­то на бор­ба­та меж­ду си­ли­тѣ на по­ли­ти­чес­ка­та про­мѣ­на и си­ли­тѣ на ма­фи­от­ско­то ста­тук­во, ко­е­то дър­жи стра­на­та въ ла­пи­тѣ си отъ де­се­ти­лѣ­тия.

Ан­ти­со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка на ГЕРБ се опи­та да за­щи­ти имен­но пос­лѣд­на­та имъ со­ци­ал­на ми­нис­тър­ка, Де­ни­ца Са­че­ва. Най-сил­ни­ятъ ѝ ар­гу­ментъ оба­че не бѣ­ше свър­ше­но­то отъ ГЕРБ, а какъ тѣ ед­ва се­га, ко­га­то сѫ въ опо­зи­ция слѣдъ 12 го­ди­ни на власть, прѣд­ло­жи­ли уве­ли­че­ние на пен­си­и­тѣ съ 15%. Ва­си­левъ сѫ­що си пос­лу­жи съ чис­ла и по­со­чи, че за цѣ­ло­то уп­рав­ле­ние на ГЕРБ пен­си­и­тѣ сѫ се уве­ли­чи­ли срѣд­но съ 164 лв., а от­как­то той е фи­нан­совъ ми­нис­търъ (май 2021 г.) – съ 167 лв.

Отъ „Има та­къвъ на­родъ“ из­глеж­да­ха нѣ­ма­ха как­во да ка­жѫтъ по фи­нан­со­ви­тѣ въп­ро­си, за­то­ва вър­на­ха те­ма­та за Ма­ке­до­ния и мни­мо­то на­ци­о­нал­но прѣ­да­тел­ство, ко­е­то пре­ми­е­рътъ ужъ билъ из­вър­шилъ.

ПРО­ТЕСТЪ ДО ПРО­ТЕС­ТА, МИ­ЛА МОЯ МАЙ­НО ЛЬО

Об­що еди­на­де­сеть про­тес­та бѣ­ха за­я­ве­ни за 21 юни, день на де­ба­ти­тѣ по во­та на не­до­вѣ­рие. Тѣ мо­гѫтъ да бѫ­дѫтъ раз­прѣ­дѣ­ле­ни въ двѣ гру­пи: срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то и въ под­крѣ­па на пра­ви­тел­ство­то.

/media/2022/06/20220621__protesti2.jpg

Двѣ­тѣ гру­пи про­тес­ти въ къс­ния слѣ­до­бѣдъ: про­тив­ни­ци­тѣ на пра­ви­тел­ство­то сѫ се съб­ра­ли на пл. „На­род­но съб­ра­ние“ въ дъ­но­то на сним­ка­та. На прѣ­денъ планъ сѫ мно­гок­рат­но прѣ­въз­хож­да­щи­тѣ ги под­дръж­ни­ци на уп­рав­ля­ва­щи­тѣ. Сним­ка: Ясенъ Джа­би­ровъ.

Пър­ви бѣ­ха ДПС, ко­и­то око­ло обѣдъ се яви­ха на про­тес­ти­тѣ срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то подъ зна­ме­то на сдру­же­ние „То­ле­ран­тность“, гру­пи­ра­що кме­то­ве на пар­ти­я­та на До­ганъ. Тѣ се оп­лак­ва­ха отъ скѫ­пи­тѣ го­ри­ва и елек­тро­е­нер­гия, как­то и отъ мал­ко­то па­ри­тѣ за мѣс­тна­та власть. Срѣ­щу ин­фла­ци­я­та про­тес­ти­ра­ха и отъ дви­же­ние „Ханъ Куб­ратъ“. Въ под­крѣ­па на ве­то­то срѣ­щу вли­за­не­то на Сѣ­вер­на Ма­ке­до­ния въ ЕС пъкъ се яви­ха псев­до­пат­ри­о­ти­тѣ отъ ВМРО, прѣд­вож­да­ни отъ ком­про­ме­ти­ра­ния Ан­гелъ Джам­баз­ки. Тѣх­но­то мѣ­роп­ри­я­тие за­поч­на око­ло часъ по-къс­но.

По нѣ­кое врѣ­ме прѣд­ста­ви­те­ли на ДПС из­лѣ­зо­ха отъ пар­ла­мен­та, за да поз­дра­вѭтъ агит­ка­та си отъ вѣр­ни кме­то­ве и до­ка­ра­ни удоб­но граж­да­ни. Йор­данъ Цо­невъ за­я­ви ос­тро­ум­но, че „Не мо­же са­мо со­фи­ян­ци да про­тес­ти­ратъ, про­тес­тътъ е пра­во на всѣ­ки“. Отъ де­пе­сар­ския про­тестъ из­ка­за­ха сим­па­тии къмъ псев­до­пат­ри­о­ти­тѣ на ВМРО и „Ханъ Куб­ратъ“ и до­ри изя­ви­ха же­ла­ние за съв­мѣс­тно про­тес­ти­ра­не. То­ва оба­че не се ха­ре­са на дру­ги­тѣ и тѣ се ра­зо­ти­до­ха, уп­ла­ше­ни, че мо­же да си про­ли­чи еди­не­ни­е­то имъ съ пар­ти­я­та на До­ганъ. От­стѫп­ле­ни­е­то бѣ мо­ти­ви­ра­но отъ Джам­баз­ки, кой­то обяс­ни та­ка: „Виж­да­ме прѣд­ста­ви­те­ли на ДПС, за­то­ва нѣ­ма да поз­во­лѭ да се съ­би­ратъ и да се сла­гатъ подъ единъ зна­ме­на­тель два­та ни про­тес­та“. Спо­редъ не­го ДПС и ВМРО нѣ­ма­ли об­щи це­ли.

Про­тестъ срѣ­щу пра­ви­тел­ство­то нап­ра­ви­ха и „Въз­раж­да­не“. Тѣ се съб­ра­ха око­ло шесть ве­черь­та. Пар­ти­я­та имъ бѣ­ше оси­гу­ри­ла под­виж­ни то­а­лет­ни. Къмъ сто­ти­на­та про­тес­ти­ра­щи се при­съ­е­ди­ни и тѣх­ни­ятъ ку­миръ Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ. По ис­ка­не на про­тес­ти­ра­щи­тѣ, дой­де и пре­ми­е­рътъ Ки­рилъ Пет­ковъ. Той го­во­ри мал­ко, от­бѣ­лѣз­вай­ки, че смѣ­ня­не­то на глав­ния про­ку­роръ Ге­шевъ е об­ща цель и за уп­рав­ля­ва­щи­тѣ, и за „Въз­раж­да­не“.

ХИ­ЛЯ­ДИ ВЪ ПОД­КРѢ­ПА НА ПРА­ВИ­ТЕЛ­СТВО­ТО

Пре­ми­е­рътъ оти­де и при хи­ля­ди­тѣ съб­ра­ли се да под­крѣ­пѭтъ пра­ви­тел­ство­то. Прѣдъ при­вър­же­ни­ци­тѣ си Пет­ковъ бѣ ис­кренъ и не скри, че всич­ки сце­на­рии сѫ въз­мож­ни: не­ус­пѣ­шенъ вотъ на не­до­вѣ­рие, фор­ми­ра­не на но­во пра­ви­тел­ство съ ман­датъ на „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“ или, най-ло­ши­ятъ, но­ви прѣд­сроч­ни из­бо­ри, въ ус­ло­вия на свѣ­тов­на ико­но­ми­чес­ка кри­за и на вой­на въ Ук­рай­на.

При под­крѣ­пя­щи­тѣ пра­ви­тел­ство­то из­лѣ­зо­ха мно­го прѣд­ста­ви­те­ли на ПП: бив­ши­ятъ прѣд­се­да­тель на пар­ла­мен­та Ни­ко­ла Мин­чевъ, ми­нис­тъ­рътъ на фи­нан­си­тѣ Асѣнъ Ва­си­левъ и зам.-ми­нис­тъ­рътъ на зе­ме­дѣ­ли­е­то Хрис­та­новъ. Нап­ра­ви впе­чат­ле­ние от­сѫт­стви­е­то на ми­нис­три отъ ко­а­ли­ци­он­ни­тѣ пар­тньо­ри ДБ и БСП.

ГЛА­СУ­ВА­НЕ НА 22 ЮНИ

Слѣдъ прик­люч­ва­не на де­ба­ти­тѣ по во­та на не­до­вѣ­рие, На­род­но­то съб­ра­ние взе рѣ­ше­ние гла­су­ва­не­то да се про­ве­де въ се­демь ве­чер­та на 22 юни. То­зи часъ съв­па­да съ пла­ни­ра­ни­тѣ ма­щаб­ни про­тес­ти въ под­крѣ­па на пра­ви­тел­ство­то.