БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

СЕМ не успѣ да избере новъ директоръ на БНТ

Чете се за 3 минути

Докато медийниятъ регулаторъ се помайва съ избора на новъ директоръ, на поста остава компрометираниятъ Емилъ Кошлуковъ.

Съ­вѣ­тътъ за елек­трон­ни ме­дии (СЕМ) не ус­пѣ да из­бе­ре новъ ди­рек­торъ на Бъл­гар­ска­та на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия слѣдъ из­ти­ча­не­то на ман­да­та на Емилъ Кош­лу­ковъ. Гла­су­ва­не­то се със­тоя на 29 юни. За да бъ­де из­бранъ единъ кан­ди­датъ, нуж­но е за не­го да гла­су­ватъ по­не три­ма отъ об­що пе­ти­ма­та чле­но­ве на съ­вѣ­та, но то­ва не се слу­чи, въп­рѣ­ки про­ве­де­ни­тѣ три ту­ра на гла­су­ва­не. По то­зи на­чинъ про­це­ду­ра­та бѣ зак­ри­та, а нас­то­я­щи­ятъ ди­рек­торъ Емилъ Кош­лу­ковъ ос­та­ва на пос­та до евен­ту­ал­ни­ятъ ус­пѣхъ на но­ва про­це­ду­ра.

КАН­ДИ­ДА­ТИ­ТѢ

До учас­тие въ кон­кур­са за новъ ди­рек­торъ на БНТ бѣ­ха до­пус­на­ти осемь кан­ди­да­ти.

Пра­ви впе­чат­ле­ние, че три­ма отъ тѣхъ сѫ съ го­лѣмъ опитъ въ спор­тни­ятъ жур­на­ли­зъмъ, ста­ва въп­росъ за Ва­си­ле­на Ма­та­ки­е­ва, Са­шо Ди­ковъ и Са­шо Йов­ковъ. По-раз­ли­ченъ е про­фи­лътъ на Ве­не­линъ Пет­ковъ. Учи въ САЩ. Цѣ­ла­та му ка­ри­е­ра слѣдъ за­вър­шва­не­то про­ти­ча въ бТВ, кѫ­дѣ­то от­на­ча­ло е во­дещъ, до 2014, а слѣдъ то­ва про­ду­центъ и ди­рек­торъ на от­дѣлъ „Но­ви­ни, ак­ту­ал­ни прѣ­да­ва­ния и спортъ“. Ав­торъ е на фил­ми съ до­ку­мен­тал­но съ­дър­жа­ние, но­си­тель на мно­жес­тво наг­ра­ди въ Бъл­га­рия и чуж­би­на. Сѫ­що жур­на­листъ е и Кра­си­миръ Ан­ге­ловъ – той е ди­рек­торъ на БНР Кър­джа­ли, ед­но отъ най-ус­пѣш­ни­тѣ ре­ги­о­нал­ни ра­диа въ Бъл­га­рия, билъ е ко­рес­пон­дентъ на БНТ до 2011 г.

/media/2022/07/venelinpetkov.jpg

Единъ отъ фа­во­ри­ти­тѣ за пос­тътъ, Ве­не­линъ Пет­ковъ.

Въ кон­кур­са учас­тва и уни­вер­си­тет­ска­та прѣ­по­да­ва­тел­ка Свѣт­ла­на Бо­жи­ло­ва отъ фа­кул­те­тътъ по жур­на­лис­ти­ка на Со­фийс­ки­ятъ уни­вер­си­тетъ. Тя е би­ла членъ на прѣд­шес­тве­ни­ка на СЕМ, На­ци­о­нал­ни­ятъ съ­вѣтъ за ра­дио и те­ле­ви­зия (НСРТ). Има меж­ду­на­ро­денъ опитъ, вклю­чи­тел­но ка­то членъ на ев­ро­пейс­кия Пос­то­я­ненъ ко­ми­те­тът по тран­сгра­нич­на те­ле­ви­зия.

От­кро­я­ва се про­фи­лътъ и на юрис­тка­та Ири­на Ве­лич­ко­ва. Ра­бо­ти­ла е ка­то пра­венъ кон­сул­татъ въ раз­лич­ни ме­дии, прѣзъ 2018 за­вър­шва спе­ци­ал­ность „Ки­но­ре­жи­су­ра“ въ НАТ­ФИЗ. Дип­ло­ми­ра се съ фил­ма „Сънь за щас­тие“, кой­то е но­си­тель на мно­жес­тво наг­ра­ди и е билъ из­лѫч­ванъ по БНТ.

Въп­рѣ­ки съб­ра­на­та под­пис­ка про­тивъ не­го, до учас­тие бѣ до­пус­натъ и нас­то­я­щи­ятъ ди­рек­торъ Емилъ Кош­лу­ковъ. Той е из­вѣс­тенъ съ по­ли­ти­чес­ка­та си ка­ри­е­ра, за­поч­на­ла въ СДС, про­дъл­жи­ла въ НДСВ (билъ е на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель отъ та­зи пар­тия), до­ве­ла до съз­да­ва­не на соб­стве­на по­ли­ти­чес­ка пар­тия съ слабъ ус­пѣхъ. Уп­рав­ле­ни­е­то му въ БНТ е съп­ро­во­де­но съ мно­гоб­рой­ни скан­да­ли, про­во­ки­ра­ни отъ по­ли­ти­чес­ки прис­трас­тно­то му рѫ­ко­вод­ство. Об­ви­ня­ванъ е въ бли­зость съ ГЕРБ.

ИЗ­СЛУШ­ВА­НЕ

СЕМ из­слу­ша кан­ди­да­ти­тѣ на 27 и 28 юни. Прѣ­ди то­ва тѣ бѣ­ха прѣ­да­ли пис­ме­ни кон­цеп­ции за раз­ви­тие на БНТ, ко­и­то оба­че бѣ­ха пуб­ли­ку­ва­ни ед­ва слѣдъ из­слуш­ва­ни­я­та. Отъ СЕМ обяс­ни­ха, че по то­зи на­чинъ се из­бѣг­ва при­сѫт­стви­е­то на ата­ки срѣ­щу дру­ги­тѣ кан­ди­да­ти по врѣ­ме на из­слуш­ва­ни­я­та.

Най-го­лѣмъ ин­те­ресъ прѣ­диз­ви­ка из­слуш­ва­не­то на нас­то­я­щи­ятъ ди­рек­торъ Кош­лу­ковъ. Слѣдъ по­ве­че отъ три го­ди­ни на пос­та, ло­гич­но бѣ­ше да му бѫ­де по­тър­се­на смѣт­ка за свър­ше­но­то. Той оба­че се опи­та да от­кло­ни те­ма­та, до­ри ко­га­то му бѣ­ха за­да­де­ни въп­ро­си отъ чле­но­ве­тѣ на съ­вѣ­та. Кош­лу­ковъ за­я­ви, че про­тес­ти­тѣ срѣ­щу не­го би­ли по­ли­ти­чес­ки. За­щи­ти го прѣд­ста­ви­тел­ка­та на ГЕРБ и ДПС Га­ли­на Ге­ор­ги­е­ва.

Ве­не­линъ Пет­ковъ прѣд­ла­га по­ве­че ре­пор­та­жи, вклю­чи­тел­но въ но­ви­ни­тѣ, ко­и­то спо­редъ не­го въ мо­мен­та прѣд­ста­вятъ са­мо го­то­ва ин­фор­ма­ция. Той ис­ка ма­те­ри­а­ли за раз­слѣд­ва­не на об­щес­тве­ни по­рѫч­ки и слѣд­ва­не на об­щес­тве­ни­ятъ дне­венъ редъ, а не слу­гу­ва­не на ин­сти­ту­ци­и­тѣ.

Аг­ре­сив­но се дър­жа Са­шо Ди­ковъ по врѣ­ме на сво­е­то из­слуш­ва­не. Той от­кри­то на­пад­на СЕМ за то­ва, че то­ле­ри­ра Кош­лу­ковъ и обѣ­ща, ако бѫ­де из­бранъ, да нап­ра­ви пъл­на ре­ви­зия въ об­щес­тве­на­та те­ле­ви­зия.

Кри­тич­на бѣ­ше и Ири­на Ве­ли­ко­ва, ко­я­то от­бѣ­лѣ­за, че по ка­на­ли­тѣ на БНТ има твър­дѣ мно­го пов­то­ре­ния. Тя прѣд­ла­га всѣ­ки ка­налъ да по­лу­чи те­ма­тич­на спе­ци­а­ли­за­ция – БНТ2 да бѫ­де дѣт­ско-об­ра­зо­ва­те­ленъ, а БНТ3 да бѫ­де за спортъ и кул­ту­ра, до­ка­то БНТ4 бѫ­де на­со­че­на къмъ бъл­га­ри­тѣ въ чуж­би­на.

РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ­ТѢ

Про­ве­до­ха се три ту­ра на гла­су­ва­не, ка­то пос­лѣд­ни­тѣ два бѣ­ха съ ед­нак­ви ре­зул­та­ти: Емилъ Кош­лу­ковъ по­лу­чи са­мо единъ гласъ „за“, но „че­ти­ри про­тивъ“, до­ка­то Ве­не­линъ Пет­ковъ и Са­шо Ди­ковъ по­лу­чи­ха по два „за“ и три „въз­дър­жалъ се“. Въ край­на смѣт­ка за­се­га пе­че­ли Кош­лу­ковъ, за­що­то той ос­та­ва на пос­та до из­боръ на новъ ди­рек­торъ.