БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Гнилостни процеси и въ „Възраждане“

Чете се за 3 минути

Депутатката Елена Гунчева обяви, че напуска партията и става независима

Слѣдъ ка­то въ срѣ­да­та на юни шес­ти­ма де­пу­та­ти на­пус­на­ха гру­па­та на „Има та­къвъ на­родъ“, по­доб­ни про­це­си на раз­падъ за­поч­на­ха и въ най-мал­ка­та пар­ла­мен­тар­но прѣд­ста­ве­на пар­тия, „Въз­раж­да­не“. Раз­цѣп­ле­ни­е­то за­поч­на ед­на отъ мал­ко­то ме­дий­но раз­поз­на­ва­е­ми де­пу­тат­ки на Кос­та­динъ Кос­та­ди­новъ, плов­див­ска­та ад­во­кат­ка Еле­на Гун­че­ва. На 24 юни тя обя­ви чрѣзъ Фейс­букъ, че на­пус­ка пар­ти­я­та и пар­ла­мен­тътъ.

Гун­че­ва яв­но оби­ча да съз­да­ва но­ви­ни око­ло смѣ­на­та на се­зо­ни­тѣ. Тя се про­чу още прѣзъ мартъ мѣ­сецъ, мал­ко слѣдъ на­ча­ло­то на про­лѣть­та, ко­га­то при­зо­ва Ру­сия да по­ра­зи съ ра­ке­ти Ми­нис­тер­ски­ятъ съ­вѣтъ на Бъл­га­рия. Псев­до­пат­ри­от­ка­та пуб­ли­ку­ва ста­тусъ, кой­то ста­на обектъ на „про­вѣр­ка“ до­ри отъ стра­на на про­ку­ра­ту­ра­та: "Ру­сия има ви­со­ко­точ­ко­ви орѫ­жия, та­ка че точ­но мо­же да улу­чи Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ, ако Прос­то Ки­ро из­пра­ти на­ши­тѣ ра­ке­ти на шу­тътъ Зе­лен­ски“.

Ру­сия има ви­со­ко­точ­ко­ви орѫ­жия, та­ка че точ­но мо­же да улу­чи Ми­нис­тер­ски съ­вѣтъ. – Еле­на Гун­че­ва („Въз­раж­да­не“ прѣзъ мартъ 2022)

Раз­би­ра се, ду­ма­та „ви­со­ко­точ­ковъ“ е лич­но твор­чес­тво на Гун­че­ва и за­мѣс­тва „ви­со­ко­то­ченъ“.

ЗВѢЗ­ДА ВЪ ФЕЙС­БУКЪ

Отъ про­вѣр­ка­та на про­ку­ра­ту­ра­та та­ка и ни­що не из­лѣ­зе – все пакъ сѫ ми­на­ли са­мо три мѣ­се­ца, – Гун­че­ва та­ка и не про­я­ви нѣ­как­ва фор­ма на раз­ка­я­ние за из­каз­ва­не­то си – за­до­во­ли се прос­то да го из­трие отъ Фейс­букъ. Но Ин­тер­нетъ не заб­ра­вя.

По хи­търъ на­чинъ псев­до­пат­ри­от­ка­та влѣ­зе въ но­ви­ни­тѣ и пок­рай гла­су­ва­не­то на во­тътъ на не­до­вѣ­рие на пра­ви­тел­ство­то на 22 юни. Тя бѣ­ше един­стве­ни­ятъ на­ро­денъ прѣд­ста­ви­тель, кой­то не учас­тва въ гла­су­ва­не­то. Ока­за се, че от­сѫт­стви­е­то ѝ има съв­сѣмъ из­ви­ни­тел­на при­чи­на – проб­лемъ съ кра­кътъ, бол­нич­ни.

/media/2022/07/guncheva.jpg

Прѣ­ди по-мал­ко отъ го­ди­на Кос­та­ди­новъ и Гун­че­ва бѣ­ха кан­ди­да­ти на „Въз­раж­да­не“ за пре­зи­дентъ и ви­цеп­ре­зи­дентъ на Бъл­га­рия.

Го­лѣ­ма­та но­ви­на оба­че дой­де два дни по-къс­но, на 24 юни, ко­га­то Гун­че­ва пуб­ли­ку­ва дъл­го изяв­ле­ние въ Фейс­букъ, съ ко­е­то обя­вя­ва, че на­пус­ка пар­ти­я­та на Кос­та­ди­новъ, а сѫ­що та­ка и На­род­но­то съб­ра­ние. Ос­нов­ни­тѣ при­чи­ни сѫ двѣ: Кос­та­ди­новъ се от­на­сялъ прѣ­неб­рѣ­жи­тел­но къмъ ру­со­фи­ли­тѣ въ „Въз­раж­да­не“ (!) и при­би­ралъ бе­зот­чет­ни­тѣ па­ри на де­пу­та­ти­тѣ си. Че Кос­та­ди­новъ е въ по­ли­ти­ка­та за па­ри ед­ва ли бу­ди учуд­ва­не; но че се от­на­ся прѣ­неб­рѣ­жи­тел­но къмъ ру­со­фи­ли­тѣ, то­ва ве­че зву­чи при­тѣс­ни­тел­но!

Ли­де­рътъ [т.е. Кос­та­ди­новъ] ис­ка вѣр­ни, а не ум­ни и мис­ле­щи. – Еле­на Гун­че­ва, бив­ша член­ка на Въз­раж­да­не

Слѣдъ на­пус­ка­не­то на де­пу­тат­ка­та, на ней­но мѣс­то въ пар­ла­мен­тътъ трѣб­ва­ше да влѣ­зе другъ ви­денъ дѣ­ецъ на „Въз­раж­да­не“ отъ Плов­дивъ, Емилъ Ян­ковъ, за­ни­ма­ващъ се съ тран­спортъ или, по-прос­то ка­за­но, так­си­мет­ровъ шо­фьоръ.

ОС­ТА­ВА­МЕ!

На Гун­че­ва из­глеж­да ѝ ха­ре­са да съз­да­ва но­ви­ни и да прив­ли­ча ме­дий­но вни­ма­ние, за­що­то на 29 юни, по-мал­ко отъ сед­ми­ца отъ раз­дѣ­ла­та съ „Въз­раж­да­не“ тя за­я­ви, че ще на­пус­не са­мо пар­ти­я­та, но не и На­род­но­то съб­ра­ние. Тя от­тег­ли мол­ба­та си за на­пус­ка­не на пар­ла­мен­та. По то­зи на­чинъ не­за­ви­си­ми­тѣ на­род­ни прѣд­ста­ви­те­ли ста­ватъ сед­ми­на, а въ гру­па­та на „Въз­раж­да­не“ ос­та­ватъ Кос­та­ди­новъ и еди­на­де­сеть не­го­ви вѣр­ни, но не и мис­ле­щи (спо­редъ Гун­че­ва) дру­га­ри.

За раз­ли­ка отъ от­цѣп­ни­ци­тѣ отъ „Има та­къвъ на­родъ“, не се очак­ва Гун­че­ва да под­крѣ­пя ко­а­ли­ци­я­та на пра­ви­тел­ство­то въ ос­тав­ка, ко­е­то оп­рѣ­дѣ­ле­но не блѣс­ти съ ру­со­фи­лия.