БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Къмъ поредни парламентарни избори

Чете се за 4 минути

Прѣдсрочни парламентарни избори се заформятъ за октомври мѣсецъ, главно „благодарение“ на „Има такъвъ народъ“.

Двѣ из­каз­ва­ния на Сла­ви Три­фо­новъ, прип­рѣ­ность­та на пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ и прѣд­паз­ли­вость­та на БСП во­дѭтъ Бъл­га­рия къмъ по­ред­ни прѣд­сроч­ни из­бо­ри, по-мал­ко отъ го­ди­на слѣдъ пос­лѣд­ни­тѣ.

ВКЛЮЧ­ВА­НИ­Я­ТА НА СЛА­ВИ

Слѣдъ ка­то на 8 юни Сла­ви Три­фо­новъ „из­тег­ли“ ми­нис­три­тѣ на ИТН отъ пра­ви­тел­ство­то и по то­зи на­чинъ раз­ру­ши уп­рав­ля­ва­що­то мно­зин­ство и съ­бо­ри ка­би­не­тътъ на Ки­рилъ Пет­ковъ, но­во „включ­ва­не“ на шо­у­ме­нътъ до­ве­де до про­валъ на прѣ­го­во­ри­тѣ за със­та­вя­не на ка­би­нетъ съ ман­да­тътъ на БСП. На 22 юли той съ­об­щи, че пар­ти­я­та му нѣ­ма да учас­тва въ прѣ­го­во­ри и ис­ка из­бо­ри.

Пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ яв­но бър­за да има от­но­во слу­жеб­но пра­ви­тел­ство (то ще му е чет­вър­то), за­що­то на 18 юли той врѫ­чи тре­ти­ятъ и пос­лѣ­денъ ман­датъ за със­та­вя­не на ка­би­нетъ на БСП. Проб­ле­мътъ е, че еди­ни­ятъ отъ ко­а­ли­ци­он­ни­тѣ пар­тньо­ри, „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, мно­го труд­но мо­же да при­е­ме учас­тие въ пра­ви­тел­ство съ ман­датъ на со­ци­а­лис­ти­тѣ. И все пакъ, прѣ­го­во­ри­тѣ из­глеж­да вър­вѣ­ха на­нѣ­кѫ­дѣ, из­глеж­да­ше въз­мож­но „Про­дъл­жа­ва­ме про­мѣ­на­та“, БСП, ДБ и ИТН от­но­во да ра­бо­тѭтъ за­ед­но.

ЕДИНЪ УДО­БЕНЪ ЗА­ПИСЪ

На 22 юли оба­че се по­я­ви­ха свѣ­дѣ­ния за про­мѣ­на въ по­ве­де­ни­е­то на ИТН. Слу­чай­ность или не, сѫ­щи­ятъ день се по­я­ви за­писъ отъ срѣ­ща на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“, про­ве­ла се въ ед­на отъ за­ли­тѣ на На­род­но­то съб­ра­ние. Ока­за се, че ка­ме­ри­тѣ въ за­ла­та не би­ли из­клю­че­ни и вѫт­рѣш­на­та срѣ­ща на пар­ла­мен­тар­на­та гру­па е би­ла зас­не­та. За­пи­сътъ бѣ­ше раз­прос­тра­ненъ отъ Де­сис­ла­ва Ата­на­со­ва, прѣд­се­да­тель на гру­па­та на ГЕРБ. Тя ус­пѣ да съз­да­де впе­чат­ле­ние, че за­пи­сътъ има скан­дал­но съ­дър­жа­не. Поч­ти вед­на­га Сла­ви Три­фо­новъ нап­ра­ви спе­ци­ал­но об­ръ­ще­ние въ ефи­рътъ на лич­на­та си „Те­ле­ви­зия 7/8“. Той за­я­ви, че за­пи­сътъ по­каз­валъ „ли­це­мѣ­ри­е­то“ на „Де­мок­ра­тич­на пар­тия“ и че не­го­ви­тѣ хо­ра нѣ­ма по­ве­че да прѣ­го­ва­рятъ съ ко­го­то и да е.

Как­во оба­че съ­дър­жа за­пи­сътъ дѣйс­тви­тел­но? Оказ­ва се, ни­що сен­за­ци­он­но. На срѣ­ща­та съ сво­и­тѣ съ­миш­ле­ни­ци Хрис­то Ива­новъ, прѣд­се­да­тель на „Да, Бъл­га­рия“ из­каз­ва кри­ти­ки къмъ БСП и да­ва да се раз­бе­ре, че е очак­валъ со­ци­а­лис­ти­тѣ да не прѣд­ла­гатъ ми­нис­тер­ски пос­то­ве на „Има та­къвъ на­родъ“. Ива­новъ кри­ти­ку­ва и прѣд­се­да­те­льтъ на гру­па­та на ИТН, Тош­ко Йор­да­новъ, кой­то не ис­калъ ре­фор­ми­тѣ въ ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия КПКОН­ПИ да бѫ­дѫтъ гла­су­ва­ни прѣ­ди одоб­ря­ва­не­то на но­во пра­ви­тел­ство. При­тѣс­не­ни­е­то на Йор­да­новъ би­ло, че ако пар­ти­я­та му не е въ власть­та, ко­ми­си­я­та мо­же­ла да за­поч­не да ра­бо­ти срѣ­щу тѣхъ. При­пом­ня­ме, че ли­де­рътъ на ИТН, Сла­ви Три­фо­новъ, все още не е по­далъ дек­ла­ра­ция за иму­щес­тво имен­но прѣдъ КПКОН­ПИ, въ раз­рѣзъ съ за­ко­но­ви­тѣ му за­дъл­же­ния.

Цѣ­лос­тни­ятъ тонъ на срѣ­ща­та е ци­ви­ли­зо­ванъ, безъ прос­таш­ки езикъ, безъ прѣз­рѣ­ние къмъ по­ли­ти­чес­ки­тѣ опо­нен­ти. Съп­рѣд­се­да­те­ли­тѣ на „Де­мок­ра­тич­на Бъл­га­рия“ де­мон­стри­ратъ трѣз­во мис­ле­не и прак­ти­ченъ под­ходъ къмъ съз­да­ла­та се въ Бъл­га­рия по­ли­ти­чес­ки кри­за.

БСП ТЪР­СѬТЪ ПОД­КРѢ­ПА ВЪ НС

Изяв­ле­ни­е­то на Сла­ви Три­фо­новъ отъ 22 юли рѣз­ко ус­ко­ри про­ва­лътъ на прѣ­го­во­ри­тѣ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство. Со­ци­а­лис­ти­тѣ си да­до­ха до срѣ­да 27 юли, за да рѣ­шѫтъ как­во да пра­вѭтъ съ ман­да­тътъ за със­та­вя­не на ка­би­нетъ. Са­мо прѣ­ди нѣ­кол­ко дни тѣ твър­дѣ­ха, че ще за­ба­вѭтъ връ­ща­не­то му по­не до 15 ав­густъ, за да мо­же НС да гла­су­ва редъ за­ко­ни и рѣ­ше­ния, срѣдъ ко­и­то из­бо­рътъ на прѣд­се­да­тель на КПКОН­ПИ и са­ма­та ре­фор­ма на ко­ми­си­я­та. На 26 юли оба­че тѣ въз­при­е­ха другъ под­ходъ и вне­со­ха въ дѣ­ло­вод­ство­то на пар­ла­мен­тътъ про­ек­то­рѣ­ше­ние за за­ко­но­да­тел­на прог­ра­ма на На­род­но­то съб­ра­ние. Тя об­хва­ща пе­ри­о­дътъ до де­кем­ври та­зи го­ди­на и съ­дър­жа 79 за­ко­но­да­тел­ни ини­ци­а­ти­ви, по­ве­че­то отъ уп­рав­лен­ска­та прог­ра­ма, ко­я­то ПП прѣд­ло­жи съ пър­ви­ятъ ман­датъ въ на­ча­ло­то на юли, но и нѣ­кол­ко прѣд­ло­же­ния на ИТН.

Иде­я­та на БСП е прос­та, но из­глеж­да прѣд­ва­ри­тел­но об­ре­че­на на про­валъ. Тѣ ис­катъ да про­вѣ­рѭтъ да­ли въ НС има мно­зин­ство, ко­е­то под­крѣ­пя за­ко­но­да­тел­на­та прог­ра­ма и, при на­ли­чи­е­то му, да про­дъл­жѫтъ прѣ­го­во­ри­тѣ за със­та­вя­не на пра­ви­тел­ство. То­зи под­ходъ из­глеж­да ра­зу­менъ на пръвъ пог­ледъ, но на прак­ти­ка ус­ко­ря­ва про­ва­лътъ на про­це­ду­ра­та, за­що­то ИТН та­ка или ина­че ще гла­су­ватъ срѣ­щу соб­стве­ни­тѣ си прѣд­ло­же­ния, са­мо и са­мо да уго­дѭтъ на кап­риз­ни­ятъ си ли­деръ.

Но­ви­тѣ прѣд­сроч­ни из­бо­ри трѣб­ва да очак­ва­ме въ пър­ва­та по­ло­ви­на на ок­том­ври мѣ­сецъ. Раз­пус­ка­не­то на На­род­но­то съб­ра­ние въ на­ча­ло­то на ав­густъ ще ос­та­ви Бъл­га­рия безъ за­ко­но­да­те­ленъ ор­ганъ въ из­клю­чи­тел­но кри­ти­ченъ пе­ри­одъ – вой­на­та меж­ду Ру­сия и Ук­рай­на изис­ква чес­то бър­зо взе­ма­не на рѣ­ше­ния, врѣ­ме­то на под­го­тов­ка за зим­ни­ятъ се­зонъ из­ти­ча. Бъл­га­рия трѣб­ва да под­си­гу­ри из­точ­ни­ци на газъ и за­пъл­ва­не на га­зох­ра­ни­ли­ще­то въ Чи­ренъ въ ус­ло­вия на пос­то­ян­но по­кач­ва­щи се цѣ­ни.