БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

България изгони руски дипломати

Чете се за 4 минути

Рѣшението бѣ обявено отъ премиера Петковъ и прѣдизвика ултиматумъ отъ руска страна, който България отхвърли.

Крат­ка дип­ло­ма­ти­чес­ка дра­ма въ три дѣйс­твия се ра­зиг­ра въ кра­ятъ на юни и на­ча­ло­то на юли. Ста­ва въп­росъ за 70 слу­жи­те­ли на рус­ко­то по­сол­ство въ Бъл­га­рия. За­ед­но съ сѣ­мейс­тва­та си тѣ на­пус­на­ха стра­на­та ни на 3 юли.

ПЪР­ВО ДѢЙС­ТВИЕ: СЪ­ОБ­ЩЕ­НИ­Е­ТО НА ПЕТ­КОВЪ

На 28 юни ми­нис­търъ-прѣд­се­да­те­льтъ Ки­рилъ Пет­ковъ обя­ви, че Бъл­га­рия го­ни 70 рус­ки дип­ло­ма­ти, ули­че­ни въ шпи­он­ска дѣй­ность. Тѣ трѣб­ва­ше да на­пус­нѫтъ стра­на­та ни до 3 юли. „Всич­ки, ко­и­то ра­бо­тѭтъ срѣ­щу ин­те­ре­си­тѣ на Бъл­га­рия, ще бѫ­дѫтъ от­зо­ва­ни“ за­я­ви Пет­ковъ и до­пъл­ни, че ста­ва въп­росъ за рус­ки слу­жи­те­ли, ко­и­то сѫ се за­ни­ма­ва­ли съ „нес­войс­тве­на дѣй­ность“. Безъ да нав­ли­за въ под­роб­нос­ти, ко­и­то би­ли кла­си­фи­ци­ра­на ин­фор­ма­ция, Пет­ковъ за­я­ви рѣ­ши­тел­ность­та си: „То­ва не е аг­ре­сия къмъ рус­ки­ятъ на­родъ. Ко­га­то чуж­ди пра­ви­тел­ства се опит­ватъ да се мѣ­сѭтъ въ вѫт­рѣш­ни­тѣ ра­бо­ти на Бъл­га­рия, има­ме ин­сти­ту­ции, ко­и­то ще про­ти­во­дѣйс­тватъ“.

Всич­ки, ко­и­то ра­бо­тѭтъ срѣ­щу ин­те­ре­си­тѣ на Бъл­га­рия, ще бѫ­дѫтъ от­зо­ва­ни

– Ки­рилъ Пет­ковъ.

Ре­ак­ци­и­тѣ въ Бъл­га­рия бѣ­ха бър­зи и за съ­жа­ле­ние прѣд­ви­ди­ми. Срѣ­щу рѣ­ше­ни­е­то за от­зо­ва­ва­не­то на шпи­о­ни­тѣ се обя­ви­ха ру­со­фил­ски нас­тро­е­ни­тѣ фак­то­ри въ стра­на­та: „Въз­раж­да­не“, БСП, но за съ­жа­ле­ние и пре­зи­ден­тътъ Ра­девъ.

Трѣб­ва да се от­бѣ­лѣ­жи, че дип­ло­ма­ти­чес­ка­та ми­сия на Ру­сия е най-го­лѣ­ма­та въ Бъл­га­рия и наб­ро­я­ва по­ве­че отъ сто ду­ши. Ос­вѣнъ по­сол­ство въ Со­фия, Рус­ка­та фе­де­ра­ция раз­по­ла­га и съ ге­не­рал­ни кон­сул­ства въ Вар­на и въ Ру­се, чи­и­то рѫ­ко­во­ди­те­ли сѫ срѣдъ обя­ве­ни­тѣ за persona non grata. Срѣдъ из­го­не­ни­тѣ е и Фи­липъ Вос­кре­сен­ски, пъл­но­мо­щенъ ми­нис­търъ на РФ за Бъл­га­рия. Той е най-ви­со­ко­пос­та­ве­ни­ятъ въ спи­съ­кътъ.

Чис­ле­ность­та на бъл­гар­ски­тѣ дип­ло­ма­ти въ Ру­сия е око­ло петь пѫ­ти по-мал­ка отъ та­зи на рус­ки­тѣ у насъ. Въ по­сол­ство­то въ Мос­ква Бъл­га­рия раз­по­ла­га ед­ва съ 12 слу­жи­те­ли.

ВТО­РО ДѢЙС­ТВИЕ: РУС­КИ­ЯТЪ УЛ­ТИ­МА­ТУМЪ

Още на 30 юни рус­ка­та пос­ла­нич­ка въ Бъл­га­рия Еле­о­но­ра Мит­ро­фа­но­ва ре­а­ги­ра из­клю­чи­тел­но ос­тро на бъл­гар­ско­то рѣ­ше­ние за обя­вя­ва­не за persona non grata на 70 слу­жи­те­ли на по­сол­ство­то. Тя да­де ин­тер­вю за Бъл­гар­ска­та на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия, въ ко­е­то де­мон­стри­ра из­клю­чи­тел­но ви­со­ко­мѣр­но и не­дип­ло­ма­тич­но дър­жа­ние. Тя за­я­ви, че ис­ка до­ка­за­тел­ства, ко­и­то да ули­ча­ватъ слу­жи­те­ли­тѣ на Ру­сия въ про­ти­во­за­кон­ни дѣйс­твия. По ад­ресъ на бъл­гар­ски­ятъ пре­ми­еръ за­я­ви: „Мис­лѭ, че на не­го му бѣ­ше пос­та­ве­на за­да­ча да ек­спул­си­ра всич­ко рус­ко, всич­ко свър­за­но съ Ру­сия. Той е чо­вѣкъ безъ ко­ре­ни“.

Мит­ро­фа­но­ва не се ог­ра­ни­чи са­мо съ скан­дал­ни ме­дий­ни изя­ви. Тя да­де ул­ти­ма­тумъ на бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство да от­тег­ли ис­ка­не­то си за ек­спул­си­ра­не на 70-тѣ рус­ки слу­жи­те­ли и то въ срокъ до 12 ч. на 1 юли. Въ про­ти­венъ слу­чай тя зап­ла­ши да бѫ­де зак­ри­то по­сол­ство­то на Ру­сия въ Бъл­га­рия. То­ва из­клю­чи­тел­но на­хал­но прѣ­диз­ви­ка­тел­ство до­ве­де до сил­ни ре­ак­ции въ бъл­гар­ско­то об­щес­тво. Пре­ми­е­рътъ Пет­ковъ при­ка­ни Мит­ро­фа­но­ва да от­тег­ли ул­ти­ма­ту­мътъ си. На 1 юли сут­ринь­та пъкъ Бой­ко Бо­ри­совъ за­я­ви, че пра­ви­тел­ство­то мо­же да раз­чи­та на под­крѣ­па­та на ГЕРБ за от­сто­я­ва­не­то на бъл­гар­ски­ятъ ин­те­ресъ въ слу­ча­ятъ. Бив­ши­ятъ пре­ми­еръ за­я­ви: „Бъл­гар­ски­ятъ на­родъ из­бра Ки­рилъ Пет­ковъ за пре­ми­еръ и то­ва пра­ви­тел­ство. Ни­как­ва крач­ка на­задъ не трѣб­ва да да­ва пра­ви­тел­ство­то. Има пъл­на­та ни под­крѣ­па, за­що­то то­ва би зна­че­ло ка­пи­ту­ла­ция, то­ва би зна­че­ло от­казъ отъ су­ве­ре­ни­тетъ, а ние не трѣб­ва да го пра­вимъ“.

Пра­ви­тел­ство­то има пъл­на­та ни под­крѣ­па.

– Бой­ко Бо­ри­совъ (ГЕРБ)

Меж­дув­рѣ­мен­но под­крѣ­па за дѣйс­тви­я­та на бъл­гар­ско­то пра­ви­тел­ство из­ка­за­ха и отъ Ев­ро­пейс­ки­ятъ съ­юзъ и НА­ТО.

ТРЕ­ТО ДѢЙС­ТВИЕ: ПО­ЛЕТЪ ЗА МОС­КВА

Не би би­ло прѣ­у­ве­ли­че­но да ка­жемъ, че цѣ­ла­та стра­на очак­ва­ше от­го­во­рътъ, кой­то пра­ви­тел­ство­то ще да­де на рус­ки­ятъ ул­ти­ма­тумъ. То­зи от­го­воръ прис­тиг­на нѣ­кол­ко ми­ну­ти прѣ­ди 12 ч. на 1 юли.

Нѣ­ма да до­пус­немъ чуж­ди дип­ло­ма­ти да да­ватъ ул­ти­ма­тумъ на бъл­гар­ска­та дър­жа­ва.

– Ки­рилъ Пет­ковъ

Прѣ­ди то­ва отъ БСП, ко­и­то сѫ ко­а­ли­ци­он­ни пар­тньо­ри въ пра­ви­тел­ство­то, за­я­ви­ха, че ис­катъ Бъл­га­рия да от­тег­ли из­гон­ва­не­то на рус­ки­тѣ дип­ло­ма­ти­чес­ки слу­жи­те­ли. На­пос­лѣ­дъкъ БСП и ли­дер­ка­та ѝ Кор­не­лия Ни­но­ва не се свѣ­нѭтъ да за­е­мѫтъ про­рус­ки по­зи­ции, но сѫ­що та­ка и не се свѣ­нѭтъ да заб­ра­вятъ за тѣхъ и да про­дъл­жа­ватъ под­крѣ­па­та си за пар­ти­я­та на Пет­ковъ.

/media/2022/07/vokzal.jpg

Единъ отъ са­мо­ле­ти­тѣ, съ ко­и­то си за­ми­на­ха об­ви­не­ни­тѣ въ шпи­о­нажъ рус­ки дип­ло­ма­ти­чес­ки слу­жи­те­ли. Сним­ка: Ге­ор­ги Па­лей­ковъ.

При лип­са на яс­но­та да­ли на­ис­ти­на рус­ко­то по­сол­ство въ Бъл­га­рия ще бѫ­де зат­во­ре­но, на 3 юли се със­тоя на­пус­ка­не­то на 70-тѣ слу­жи­те­ли и тѣх­ни­тѣ сѣ­мейс­тва. Съ ав­то­бу­си тѣ бѣ­ха прѣ­во­зе­ни до ле­ти­ще Со­фия, кѫ­дѣ­то се ка­чи­ха на два рус­ки са­мо­ле­та, до­пус­на­ти по из­клю­че­ние до бъл­гар­ско­то въз­душ­но прос­тран­ство. Офи­ци­ал­на­та по­зи­ция на рус­ки­тѣ влас­ти въ Мос­ква не е яс­на. Не е яс­но и какъ ще про­дъл­жи дип­ло­ма­ти­чес­ка­та ка­ри­е­ра на Мит­ро­фа­но­ва, ко­я­то за мно­го крат­ко врѣ­ме прѣ­диз­ви­ка мно­жес­тво скан­да­ли въ Бъл­га­рия, вклю­чи­тел­но съ кам­па­ния за на­би­ра­не на срѣд­ства за рус­ки­тѣ во­ен­ни, ко­и­то из­вър­шватъ прѣс­тѫп­на аг­ре­сия въ Ук­рай­на.